T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
07 / 03 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 17 )
KararınKonusu
SAYFA : (1)
Sözleşmeli personel istihdamı;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Bayram Ali ÜNER-Ahmet ŞAHİN-Coşkun KAYNAK-Erkan KOÇALİ
(Katılmadı)-Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY(Katılmadı)-Kaşif ERDALAli ADIGÜZEL (Katılmadı)-Mustafa YAZICI-Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat ÜLKERHüseyin KOÇ-Sadullah ŞİŞMAN-Hüseyin Yücel ÇEBİ-İlyas ÇAKIR -E. Tayyar ERÇAĞ
(Katılmadı)-Hayriye TURHAN (Katılmadı)-Mustafa EFENDİOĞLU (Katılmadı)Mustafa YAZICI-Yusuf AKTAŞ-Mustafa Kemal AKSOY-Recep ALPASLAN-Rasim YAĞARHikmet KILIÇ (Katılmadı)-Fahrettin ALTINTAŞ-Seyhan BEYAZ (Katılmadı)-Erman AKALNefise Sema SINMAZ
GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ :
MEVZU
: Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın
(4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme”
yapılmak suretiyle 1 Adet “Mühendis”in “Sözleşmeli Personel” olarak istihdam edilmesi ve 2014 Yılı
sözleşme ücretinin belirlenmesi. (03.03.2014 – 1. Md.)
KA R A R
: Bilindiği üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile “Belediyelerin
norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve
iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında Avukat, Mimar,
Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Çözümleyici ve Programcı, tabip, Uzman Tabip, Ebe,
Hemşire, Veteriner, Kimyager, Teknisyen ve Tekniker gibi uzman ve teknik personeli, 657 Sayılı
Yasanın (4/b) maddesi hükümlerine uygun olarak, yıllık sözleşme ile çalıştırabileceği” hükme
bağlanmıştır.
Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve
(11493) sayılı yazıları ile Belediyelerde sözleşmeli personel istihdamının esasları düzenlenmiş ve yapılan
bu düzenlemeler ile Belediyelerde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen alanlarda
uzman ve teknik personelin “Tam Zamanlı Sözleşme” yapılmak suretiyle yıllık sözleşme ile
çalıştırılabilmesine imkan sağlanmış olup, bu hususlar dikkate alınarak; Belediyemizde 2014 Yılında
ihtiyaç duyulan (1) adet Mühendis “Tam Zamanlı İş Sözleşmesi” yapılmak suretiyle “Sözleşmeli
Personel” istihdam edilmesi düşünülmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; “Belediyemizde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğünün 16/01/2007 tarih ve (2007/10) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun
olarak, Belediyemiz Meclisinin 08/03/2013 tarih ve (25) sayılı kararıyla onaylanmış bulunan
“Mühendis” kadrosu karşılık gösterilerek (1) adet Mühendis’in “Tam Zamanlı İş Sözleşmesi”
yapılmak suretiyle 2014 yılında (01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında) “Sözleşmeli
Personel” olarak istihdam edilmesi ve sözleşme ücretinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek ek
ödemeler hariç net
“2000 TL (İkibin TL)” olarak belirlenmesi hususlarının görüşülüp, karara
bağlanmasına ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.02.2014 tarih ve (640184)
sayılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı Mart Ayı Meclis toplantısının 03.03.2014 tarihinde
yapılan 1. birleşiminde gündemin 1. maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve
değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklif konu ile ilgili
olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu
doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede;
1
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
Karar No
( 17 )
Karar Tarihi
07 / 03 /2014
KararınKonusu
SAYFA : (2)
Sözleşmeli personel istihdamı;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Bayram Ali ÜNER-Ahmet ŞAHİN-Coşkun KAYNAK-Erkan KOÇALİ
(Katılmadı)-Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY(Katılmadı)-Kaşif ERDALAli ADIGÜZEL (Katılmadı)-Mustafa YAZICI-Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat ÜLKERHüseyin KOÇ-Sadullah ŞİŞMAN-Hüseyin Yücel ÇEBİ-İlyas ÇAKIR -E. Tayyar ERÇAĞ
(Katılmadı)-Hayriye TURHAN (Katılmadı)-Mustafa EFENDİOĞLU (Katılmadı)Mustafa YAZICI-Yusuf AKTAŞ-Mustafa Kemal AKSOY-Recep ALPASLAN-Rasim YAĞARHikmet KILIÇ (Katılmadı)-Fahrettin ALTINTAŞ-Seyhan BEYAZ (Katılmadı)-Erman AKALNefise Sema SINMAZ
Belediyemizde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16/01/2007 tarih
ve (2007/10) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak, Belediyemiz Meclisinin 08/03/2013
tarih ve (25) sayılı kararıyla onaylanmış bulunan “Mühendis” kadrosu karşılık gösterilerek (1) adet
Mühendis’in 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri
uyarınca, “Tam Zamanlı İş Sözleşmesi” yapılmak suretiyle 2014 yılında (01/01/2014 – 31/12/2014
tarihleri arasında) “Sözleşmeli Personel” olarak istihdam edilmesine ve sözleşme ücretinin Maliye
Bakanlığınca belirlenecek ek ödemeler hariç net
“2.000,00.-TL (İkibin TL)” olarak
belirlenmesine, Hukuk Komisyonunun raporunda belirtilen uygun görüş doğrultusunda, 5393 Sayılı
Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri uyarınca yapılan oylama
sonucu mevcudun oybirliği ile karar verildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
07 / 03 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 18 )
KararınKonusu
SAYFA : (1)
2014 Mali Yılı Ek Bütçesi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Bayram Ali ÜNER-Ahmet ŞAHİN-Coşkun KAYNAK-Erkan KOÇALİ
(Katılmadı)-Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY(Katılmadı)-Kaşif ERDALAli ADIGÜZEL (Katılmadı)-Mustafa YAZICI-Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat ÜLKERHüseyin KOÇ-Sadullah ŞİŞMAN-Hüseyin Yücel ÇEBİ-İlyas ÇAKIR -E. Tayyar ERÇAĞ
(Katılmadı)-Hayriye TURHAN (Katılmadı)-Mustafa EFENDİOĞLU (Katılmadı)Mustafa YAZICI-Yusuf AKTAŞ-Mustafa Kemal AKSOY-Recep ALPASLAN-Rasim YAĞARHikmet KILIÇ (Katılmadı)-Fahrettin ALTINTAŞ-Seyhan BEYAZ (Katılmadı)-Erman AKALNefise Sema SINMAZ
GÜNDEMİN 2. MADDESİ (EK-1. MADDE) :
MEVZU
: Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesine “EK BÜTÇE” yapılması hususunun müzakeresi ve
karara bağlanması; (03.03.2014- EK-1. Md.)
2
KA R A R : Belediyemiz 2013 yılı bütçesi; 225.000.000.-TL. olarak öngörülmüşse de, Gider Bütçesi
191.321.674,93.-TL. ( % 85) ve Gelir Bütçesi ise 150 567 175,34 TL. (% 70) olarak gerçekleşmiştir. Yılı içinde
ihalesi yapılarak ,2013 yılı bütçesinde ödeneği ayrılmış olan bazı ihalelerimiz; gerek proje değişiklikleri ve
gerekse finansman sorunları nedeniyle, yılı içinde tamamlanamamıştır. Ancak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun “Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.” şeklindeki 20/e maddesi
hükmü gereği devam eden işlere ilişkin ödenekler de iptal edilmiştir. Bu nedenle, Fen İşleri Müdürlüğü’nün
14.01.2014 tarih ve (630265) sayılı yazıları ile istenen ödenek talepleri karşılanamamıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2014 tarih ve (641598) sayılı yazıları ekinde sunulmuş olan “Ek Bütçe”
önerisi Müdürlüğümüzce incelenmiş olup;
- Belediyemiz 2014 yılı bütçesinin 10.10.2013 tarih ve (75) sayılı Belediye Meclis Kararı ile 180.000.000.-TL.
olarak karara bağlandığı,
-Bütçenin hazırlandığı Haziran ayı ve izleyen süreçlerde açıklamada belirtilen sorunların öngörülemeyeceği,
- 2014 yılı bütçesi yeniden değerlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü için toplam 30.000.000.-TL. ek ödeneğe gerek
olduğu;
- Karşılığı olan finansmanın ise, 2013 yılı içinde Belediye Meclisi tarafından satışına karar alındığı halde, henüz
ihalesi gerçekleşmeyen taşınmazların satışından sağlanabileceği, değerlendirilmiştir.
Belirtilen nedenle, ekte sunulmuş olan 2014 yılı “Ek Bütçe” sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 38. Maddesi ve 5393 sayılı belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (b) fıkrası gereğince görüşülüp
karara bağlanmasına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve (643050) sayılı teklifi ve
ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 tarihinde yapılan birinci
birleşiminde gündeme EK-1. Madde olarak ilave edilmek suretiyle gündemin 2. Maddesi olarak müzakere
edilerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, bu birleşimde gündemin ikinci maddesi olarak
müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Öncelikle bu hususta hazırlanan “Plan ve Bütçe Komisyonunun” raporu
okundu.
PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
KONUNUN ÖZÜ : 2014 YILI EK BÜTÇESİ
KOMİSYON İNCELEMESİ : 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.Mad. gereği Meclis’e havale edilerek,
Belediye Meclisimizin 03.03.2014 - Pazartesi günü yapılan Mart ayı olağan toplantısı 1. Birleşiminde
gündemin; Ek maddesi olarak kabul edilen “2014 yılı EK Bütçesi” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. mad.
si hükümleri uyarınca görüşülerek, incelenip, değerlendirilmek ve rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmiştir.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
07 / 03 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 18 )
KararınKonusu
SAYFA : (2)
2014 Mali Yılı Ek Bütçesi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Bayram Ali ÜNER-Ahmet ŞAHİN-Coşkun KAYNAK-Erkan KOÇALİ
(Katılmadı)-Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY(Katılmadı)-Kaşif ERDALAli ADIGÜZEL (Katılmadı)-Mustafa YAZICI-Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat ÜLKERHüseyin KOÇ-Sadullah ŞİŞMAN-Hüseyin Yücel ÇEBİ-İlyas ÇAKIR -E. Tayyar ERÇAĞ
(Katılmadı)-Hayriye TURHAN (Katılmadı)-Mustafa EFENDİOĞLU (Katılmadı)Mustafa YAZICI-Yusuf AKTAŞ-Mustafa Kemal AKSOY-Recep ALPASLAN-Rasim YAĞARHikmet KILIÇ (Katılmadı)-Fahrettin ALTINTAŞ-Seyhan BEYAZ (Katılmadı)-Erman AKALNefise Sema SINMAZ
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuzca yapılan müzakereler sonucu;
3
Belediyemiz 2013 yılı bütçesi; 225.000.000.-TL. olarak öngörülmüşse de, yıl sonu itibariyle, Gider Bütçesinin
191.321.674,93.-TL. ( % 85) ve Gelir Bütçesinin ise 150.567.175,34.-TL. (% 70) olarak gerçekleşmiş
olduğu,
Yılı içinde ihalesi yapılarak, 2013 yılı bütçesinde ödeneği ayrılmış olan bazı ihalelerin, gerek proje değişiklikleri
ve gerekse finansman sorunları nedeniyle, yılı içinde tamamlanamadığı,
Ancak; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl
sonunda iptal edilir.” şeklindeki 20/e mad. hükmü gereği devam eden işlere ilişkin ödeneklerin de iptal edilmiş
olduğu, Ek:1 de sunulmuş olan yılsonu mizan cetvelinde tespit edilmiştir.
Belediyemiz 2014 yılı bütçesi 180.000.000.-TL. olarak karara bağlanmıştır. 2014 Bütçenin hazırlandığı
Haziran ayı ve izleyen süreçlerde yukarıda belirtilen sorunların öngörülemez nitelikte olduğu ve Fen İşleri
Müdürlüğü’nün yılbaşı olmasına rağmen ödenek taleplerinin belirtilen nedenle karşılanamadığı anlaşılmaktadır.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün “Ek Bütçe” önerisi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “uygun görüşü” ile
Komisyonumuzca da incelenmiş olup;
- 2014 yılı bütçesi yeniden değerlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü için toplam 30.000.000.-TL. ek ödeneğe
gerek duyulduğu;
- Karşılığı olan finansmanın ise, 2013 yılı içinde Belediye Meclisi tarafından satışına karar alındığı halde,
henüz ihalesi gerçekleşmeyen taşınmazların satışından sağlanabileceğinin mümkün olduğu sonucuna
varılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; ekte sunulmuş olan 30.000.000.- TL. tutarındaki 2014 yılı Ek
Bütçesi’nin Komisyonumuzca, teklif edildiği şekli ile aynen kabulü oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclis’in
onayına arz olunur.
Şeklinde hazırlanmış bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya
sunulmuş olup,
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
07 / 03 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 18 )
KararınKonusu
SAYFA : (3)
2014 Mali Yılı Ek Bütçesi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Bayram Ali ÜNER-Ahmet ŞAHİN-Coşkun KAYNAK-Erkan KOÇALİ
(Katılmadı)-Ersel YAZICI-Erdal KAYA-Ahmet ATALAY(Katılmadı)-Kaşif ERDALAli ADIGÜZEL (Katılmadı)-Mustafa YAZICI-Nazan YILDIRIM-Emine DEMİRCİ-Nihat ÜLKERHüseyin KOÇ-Sadullah ŞİŞMAN-Hüseyin Yücel ÇEBİ-İlyas ÇAKIR -E. Tayyar ERÇAĞ
(Katılmadı)-Hayriye TURHAN (Katılmadı)-Mustafa EFENDİOĞLU (Katılmadı)Mustafa YAZICI-Yusuf AKTAŞ-Mustafa Kemal AKSOY-Recep ALPASLAN-Rasim YAĞARHikmet KILIÇ (Katılmadı)-Fahrettin ALTINTAŞ-Seyhan BEYAZ (Katılmadı)-Erman AKALNefise Sema SINMAZ
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, toplam
30.000.000,00.-TL olarak hazırlanmış bulunan “2014 Mali Yılı Ek Bütçesi”nin;
4
GELİR BÜTÇESİ KISMININ:
06 1 5 01 Arsa Satışı
:
GİDER BÜTÇESİ KISMININ:
46 34 14 32 04 5 1 00 5 06 5 7 04
46 34 14 32 04 5 1 00 5 06 5 7 90
46 34 14 32 04 5 1 00 5 03 2 6 04
46 34 14 32 04 5 1 00 5 06 5 7 07
46 34 14 32 04 5 1 00 5 03 5 9 90
46 34 14 32 04 5 1 00 5 06 5 7 01
30.000.000,00-TL
Sosyal Tesisler
Diğerleri
2.000.000,00.-TL
11.500.000,00.-TL
Canlı Hayvan alım,bakım ve diğer gideri
200.000,00.-TL
Yol Yapım Gideri
4.000.000,00.-TL
Diğer hizmet Alımları
1.300.000,00.-TL
Hizmet Binası
11.000.000,00.-TL
TOPLAM : 30.000.000,00.-TL
Olarak kabulü Başkan tarafından oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, “2014 Mali Yılı Ek Bütçesi”nin
toplam 30.000.000,00.-TL olarak kabulüne, Belediye Meclis Üyesi Recep ALPASLAN’ın (1) Çekimser
oyuna karşılık toplam (23) Kabul oyu olmak üzere Oy Çokluğu ile karar verildi.
5
Download

Mart 2014 Meclis Kararlarını indirmek için tıklayın