T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
SAYFA : (1)
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
Karar No
( 62 )
KararınBORÇLANMA;
Konusu (Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapımı)
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN 1. MADDESİ :
M E V Z U : Belediyemiz bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle, Belediyemiz 2014 yılı Yatırım Programında bulunan
“Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapımı İşinde” kullanılmak üzere, İller Bankasından “İç Borçlanma”
kapsamında 8.200.000.-TL+Faiz+Komisyon v.b. giderler tutarında kredi kullanılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ve 38. Maddesinin (g) fıkrası ile 68. maddesinin (d) ve (e) fıkraları
hükümleri uyarınca karara bağlanması;
K A R A R : Belediyemiz gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle; 2014 Yılı Yatırım
Programına alınmış bulunan ve yapımı devam eden “Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapımı İşi”
projesi için ihtiyaç duyulan uzun vadeli kredi alınmak üzere İler Bankasına (İLBANK) müracaat edilmiştir.
İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile müracaat edilmiş bulunan söz konusu proje ile ilgili olarak,
2014 yılı için, yine ilgi yazı ekinde gönderilmiş bulunan tip meclis kararı şeklinde, bir meclis kararı
alınması gerektiği bildirilmiştir.
Bunun yanında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar
Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla
aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta,
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile
bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe
gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan
miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde
onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri
Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.
Yukarıdaki tüm bu açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizce 2014 Yılı Yatırım Programına alınmış bulunan
ve yapımı devam eden “Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapım İşi”nin finansmanında
kullanılmak amacıyla, 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu’nun uygulama esaslarını düzenleyen “İller Bankası
Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin değişik 12. 13. ve 18. maddeleri hükümleri ile ekte örneği sunulan ve bu
hususta hazırlanacak ve müştereken imzalanacak “Genel Kredi Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda, proje
karşılığı olmak üzere, Belediyemizce İller Bankası A.Ş.’den (İLBANK); toplam olarak 8.200.000,00.TL+Faiz+Komisyon v.b giderler tutarında kredi alınması, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası
A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip meclis kararının aynen kabulü ile bu husustaki tüm
yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi
hususlarında, 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesinin (d) fıkrası ve 68. Maddesinin (e) fıkrası ile
38.maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince karar alınmasına ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün
30.06.2014 tarih ve (679681) sayılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı Temmuz Ayı Meclis
Toplantısının birinci birleşiminde gündemin Birinci maddesi olarak müzakere edildi. Yapılan müzakerede;
1
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
SAYFA : (2)
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
Karar No
( 62 )
KararınBORÇLANMA;
Konusu (Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapımı)
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
Belediyemizce 2014 Yılı Yatırım Programına alınmış bulunan ve yapımı devam eden “Mimarsinan Sahili
3. Etap Düzenlemesi Yapım İşi”nin finansmanında kullanılmak amacıyla, 4759 Sayılı İller Bankası
Kanunu’nun uygulama esaslarını düzenleyen “İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin değişik 12.
13. ve 18. maddeleri hükümleri ile ekte örneği sunulan ve bu hususta hazırlanacak ve müştereken imzalanacak
“Genel Kredi Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda, proje karşılığı olmak üzere, Belediyemizce İller Bankası
A.Ş.’den (İLBANK); toplam olarak 8.200.000,00.-TL+Faiz+Komisyon v.b giderler tutarında kredi
alınmasına, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan
tip meclis kararının aynen kabulüne, bu husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli
sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesinin
(d) fıkrası ve 68. Maddesinin (e) fıkrası ile 38.maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince yapılan oylama
sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
SAYFA : (1)
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
Karar No
( 63 )
KararınKonusu
BORÇLANMA;
(Düğün Salonu Yapımı)
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ :
M E V Z U : Belediyemiz bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle, Belediyemiz 2014 yılı Yatırım
Programında bulunan “Ulus Mahallesi 221 Ada 1 Parsel Üzerinde Düğün Salonu Yapımı İşinde”
kullanılmak üzere, İller Bankasından “İç Borçlanma” kapsamında 3.800.000.-TL+Faiz+Komisyon
v.b. giderler tutarında kredi kullanılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.
maddesinin (d) fıkrası ve 38. Maddesinin (g) fıkrası ile 68. maddesinin (d) ve (e) fıkraları
hükümleri uyarınca karara bağlanması;
K A R A R : Bilindiği gibi; 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2. maddesinin 1. Fıkrası hükmü
uyarınca daha önce Büyükçekmece İlçesine bağlı bulunan Tepecik, Mimarsinan ve Kumburgaz İlk
Kademe Belediyeleri ile, Catalca İlçesine bağlı Muratbey ve Silivri İlçesine bağlı Celaliye-Kamiloba
İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, mahalleleri ile birlikte belediyemize
bağlanmışlardır.
Bu şekilde sorumluluk alanı da genişleyen Belediyemizin mevcut “Ana Hizmet Binası” ile
yine bu binanın hemen yanında bulunan “Nikah Salonu” da yıkılmış olup, halihazırda Belediyemize
ait herhangi bir “Nikah Salonu” veya “Düğün Salonu” bulunmamaktadır.
Belediyemiz gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle; Belediyelerin asli
görevlerinden biri olduğu gibi, ilçemiz halkının da en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve 2014 Yılı
Yatırım Programına alınmış bulunan “Ulus Mahallesi 221 Ada 1 Parsel Üzerinde Düğün Salonu
Yapımı İşinin” finanse edilebilmesi için, İller Bankası’ndan (İLBANK) uzun vadeli (12 ayı aşkın)
kredi alınmak suretiyle borçlanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bunun yanında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile
“Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup,
yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin
gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma
yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.
maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde
ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı
Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı
içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu
geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri
Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.
T.C.
1
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
SAYFA : (2)
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
Karar No
( 63 )
KararınKonusu
BORÇLANMA;
(Düğün Salonu Yapımı)
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
Yukarıdaki tüm bu açıklamalar ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün 16.06.2014 Tarih (13375)
sayılı yazısı doğrultusunda; Belediyemizce 2014 Yılı Yatırım Programına alınmış bulunan “Ulus Mahallesi
221 Ada 1 Parsel Üzerinde Düğün Salonu Yapımı İşinin” finansmanında kullanılmak amacıyla, 4759 Sayılı
İller Bankası Kanunu’nun uygulama esaslarını düzenleyen “İller Bankası Kanunu Uygulama
Yönetmeliği”nin değişik 12. 13. ve 18. maddeleri hükümleri ile ekte örneği sunulan ve müştereken imzalanacak
“Genel Kredi Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda, proje karşılığı olmak üzere, Belediyemizce İller Bankası
A.Ş.’den (İLBANK); toplam olarak 3.800.000,00-TL+ Faiz+Komisyon v.b giderler tutarında kredi
alınması, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip
meclis kararının aynen kabulü ile bu husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri
yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesinin (d)
fıkrası ve 68. Maddesinin (e) fıkrası ile 38.maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince karar alınmasına
ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 30.06.2013 tarih ve (679687) sayılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2014
Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşiminde gündemin İkinci maddesi olarak müzakere
edildi. Yapılan müzakerede;
Belediyemizce 2014 Yılı Yatırım Programına alınmış bulunan “Ulus Mahallesi 221 Ada 1 Parsel Üzerinde
Düğün Salonu Yapımı İşinin” finansmanında kullanılmak amacıyla, 4759 Sayılı İller Bankası Kanunu’nun
uygulama esaslarını düzenleyen “İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin değişik 12. 13. ve 18.
maddeleri hükümleri ile ekte örneği sunulan ve müştereken imzalanacak “Genel Kredi Sözleşmesi” hükümleri
doğrultusunda, proje karşılığı olmak üzere, Belediyemizce İller Bankası A.Ş.’den (İLBANK); toplam olarak
3.800.000,00-TL+ Faiz+Komisyon v.b giderler tutarında kredi alınmasına, ayrıca konuya ilişkin olarak
İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip meclis kararının aynen kabulüne, bu
husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkanına
yetki verilmesine, 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesinin (d) fıkrası ve 68. Maddesinin (e) fıkrası ile
38.maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince yapılan oylama sonucu; Mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
2
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
SAYFA : (1)
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
Karar No
( 64 )
KararınKonusu
BORÇLANMA;
(Cami İkmal İnşaatı Yapımı)
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 3. ) MADDESİ :
M E V Z U : Belediyemiz bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle, Belediyemiz 2014 yılı Yatırım
Programında bulunan “Ulus Mahallesi 502 Ada 4-5-6-18 Parseller Üzerinde Cami İkmal İnşaatı
Yapımı İşinde” kullanılmak üzere, İller Bankasından “İç Borçlanma” kapsamında 3.000.000,00.TL+Faiz+Komisyon v.b. giderler tutarında kredi kullanılması hususunun, 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ve 38. Maddesinin (g) fıkrası ile 68. maddesinin (d) ve
(e) fıkraları hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması.
K A R A R : Bilindiği gibi; 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2. maddesinin 1. Fıkrası hükmü
uyarınca daha önce Büyükçekmece İlçesine bağlı bulunan Tepecik, Mimarsinan ve Kumburgaz İlk
Kademe Belediyeleri ile, Catalca İlçesine bağlı Muratbey ve Silivri İlçesine bağlı Celaliye-Kamiloba
İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, mahalleleri ile birlikte belediyemize
bağlanmışlardır.
Belediyemiz gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle; Belediyelerin asli
görevlerinden biri olduğu gibi, ilçemiz halkının da en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve 2014 Yılı
Yatırım Programına alınmış bulunan “Ulus Mahallesi 502 Ada 4-5-6-18 Parseller Üzerinde Cami
İkmal İnşaatı Yapımı İşi”nin finanse edilebilmesi için, İller Bankası’ndan (İLBANK) uzun vadeli (12
ayı aşkın) kredi alınmak suretiyle borçlanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bunun yanında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile
“Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği
giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve
tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e )
fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına
sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa
göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir”
denilmektedir.
T.C.
1
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
SAYFA : (2)
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
Karar No
( 64 )
KararınKonusu
BORÇLANMA;
(Cami İkmal İnşaatı Yapımı)
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
Yukarıdaki tüm bu açıklamalar ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün 16.06.2014 Tarih (13375) sayılı yazısı
doğrultusunda; Belediyemizce 2014 Yılı Yatırım Programına alınmış bulunan “Ulus Mahallesi 502 Ada 4-56-18 Parseller Üzerinde Cami İkmal İnşaatı Yapımı İşi”nin finansmanında kullanılmak amacıyla, 4759
Sayılı İller Bankası Kanunu’nun uygulama esaslarını düzenleyen “İller Bankası Kanunu Uygulama
Yönetmeliği”nin değişik 12. 13. ve 18. maddeleri hükümleri ile ekte örneği sunulan ve müştereken imzalanacak
“Genel Kredi Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda, proje karşılığı olmak üzere, Belediyemizce İller Bankası
A.Ş.’den (İLBANK); toplam olarak 3.000.000,00-TL+ Faiz+Komisyon v.b giderler tutarında kredi
alınması, ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip
meclis kararının aynen kabulü ile bu husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri
yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda, 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesinin (d)
fıkrası ve 68. Maddesinin (e) fıkrası ile 38.maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince karar alınmasına
ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 30.06.2013 tarih ve (679684) sayılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2014
Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşiminde gündemin Üçüncü maddesi olarak müzakere
edildi. Yapılan müzakerede;
Belediyemizce 2014 Yılı Yatırım Programına alınmış bulunan “Ulus Mahallesi 502 Ada 4-5-6-18 Parseller
Üzerinde Cami İkmal İnşaatı Yapımı İşi”nin finansmanında kullanılmak amacıyla, 4759 Sayılı İller
Bankası Kanunu’nun uygulama esaslarını düzenleyen “İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nin
değişik 12. 13. ve 18. maddeleri hükümleri ile ekte örneği sunulan ve müştereken imzalanacak “Genel Kredi
Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda, proje karşılığı olmak üzere, Belediyemizce İller Bankası A.Ş.’den
(İLBANK); toplam olarak 3.000.000,00-TL+ Faiz+Komisyon v.b giderler tutarında kredi alınmasına,
ayrıca konuya ilişkin olarak İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından hazırlanmış bulunan tip meclis
kararının aynen kabulüne, bu husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri
yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 Sayılı Kanun’un 18.maddesinin (d) fıkrası ve
68. Maddesinin (e) fıkrası ile 38.maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince yapılan oylama sonucu; (13)
Ret Oyuna karşılık (18) Kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.
2
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
(65)
KararınKonusu
İstanbul/Adalar Belediyesi ile Kardeş
Şehir İlişkisi kurulması.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN (4.) MADDESİ :
MEVZU
: Belediyemiz ile İstanbul ili Adalar İlçe Belediyesi arasında “Kardeş Şehir”
ilişkisi kurulması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun (18/p) maddesi hükümleri
uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması;
KA R A R
: Adalar İlçe Belediye Başkanlığının 05.06.2014 tarih ve (1091) sayılı yazısı ile,
İstanbul İli, Adalar İlçe Belediyesiyle Belediyemiz arasında “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması
talebinde bulunulmuş ve Adalar İlçe Belediye Meclisince bu hususta alınan karar Belediyemize
gönderilmiş olup, bu husustaki karşılıklı görüşmeler sürdürülmektedir.
Belediyeler arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının, karşılıklı
teknik yardımlaşmanın sağlanması, her iki belde halkı arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilebilmesi
bakımından, Belediyemiz ile Adalar İlçe Belediyesi arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun (18/p)
maddesi hükümleri uyarınca “Kardeş Şehir İlişkisi” kurulması hususunda karar alınmasına ilişkin Yazı
İşleri Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve (678990) sayılı teklifi, meclisimizde müzakere edildi. Yapılan
müzakerede;
Belediyeler arasında işbirliği anlayışının geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının, karşılıklı
teknik yardımlaşmanın sağlanması, her iki belde halkı arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilebilmesi
bakımından, Belediyemiz ile İstanbul ili, Adalar İlçe Belediyesi arasında 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun (18/p) maddesi hükümleri uyarınca “Kardeş Şehir İlişkisi” kurulmasına, bu husustaki yasal
işlemlerin Yazı İşleri Müdürlüğünce ifa ve takip edilmesine, yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile
karar verildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
07 / 07 /2014
MECLİS KARARI
Karar No
( 66 )
KararınKonusu
Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması.
(Azerbaycan’ın Sabunçu Rayonu)
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN 5. MADDESİ :
MEVZU
: Büyükçekmece Belediyesi ile Azerbaycan’ın Bakü Şehrine bağlı “Sabunçu Rayonu”
arasında “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. ve 18/p
maddeleri hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanması.
KA R A R
: Azerbaycan’ın Sabunçu Rayonu ile Belediyemiz “Kardeş Şehir İlişkisi Kurma Talebi”
konulu iyi niyet mektubumuza olumlu cevap verilmiş olup, Sabuncu Reyonundan gelen cevabi yazı yazımız
ekinde sunulmuştur. Bahsi geçen mektupta Sabunçu Rayonu, Azerbaycan-Türkiye dostluğunu, kardeşliğini ve
devletlerarası münasebetlerimizin esasını teşkil etmesi, iki şehir arasında karşılıklı olarak eğitim, kültür, festival,
turizm, sağlık, ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projeler geliştirilmesi ve her iki şehir
arasında iş birliğinin oluşturulması için “Kardeş Şehir” olma teklifimizi kabul ettikleri belediyemize
bildirilmiştir.
Bu kapsamda teklif Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde “ Azerbaycan’ın Bakü Şehrine bağlı Sabunçu
Rayonu” arasında Kardeş Şehir İlişkisinin Kurulması” hususunun müzakeresi ve karara bağlanmasına
ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve (676141) sayılı teklifi, 2014 Yılı Temmuz Ayı Meclis
Toplantısının 07.07.2014 tarihinde yapılan 1. Birleşiminde gündemin 5. maddesi olarak meclisimizde
müzakere edildi. Yapılan müzakerede;
Büyükçekmece Belediyesi ile Azerbaycan’ın Bakü Şehrine bağlı “Sabunçu Rayonu” arasında “Kardeş
Şehir” ilişkisi kurulmasına, bu hususta 1173 Sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve
Koordinasyonu Hakkındaki Kanun’un 1. Maddesi hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığından gerekli
iznin alınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 74. ve 18/p maddeleri hükümleri uyarınca yapılan
oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
Karar No
07 / 07 /2014
( 67 )
MECLİS KARARI
KararınKonusu
2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde
değişiklik (İlave) yapılması;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU(Katılmadı)-Seher İLHAN YILDIZ-Mustafa UÇAR-Hasan BACIOĞLUAhmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİN-Hava DEMİRTAŞ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 9.) MADDESİ (EK-1. MADDE) :
: Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde (Emlak İstimlak Müdürlüğü Ücret Tarifesi)
değişiklik (İlave) yapılması (Pazar Tezgahı Ücreti ) hususunun müzakeresi ve karara bağlanması;
MEVZU
: Belediyemiz Meclisinin 08.11.2013 tarih ve (81) sayılı kararı ile kabul edilmiş bulunan,
Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin; Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait ;
Madde 2 : Tezgah Kurma Belgesi Ücret Tarifesi başlıklı bölümünde: 2014 Yılı İçin : Semt Pazarları Pazar
Tezgahı Tahsis Ücreti’nin sehven belirlenmediği ve tarifede yer almadığı görüldüğünden, bu eksikliğin
giderilebilmesi amacıyla, 2014 yılı ücret tarifesinin yeniden değerlendirilerek;
KA R A R
Madde 2 : Tezgah Kurma Belgesi Ücret Tarifesi başlıklı bölümünde:
2014 Yılı İçin Pazar Tezgahı İlk Tahsis Ücretlerinin:
Büyükçekmece Salı ve Cumartesi Pazarları ile Mimaroba Cuma Pazarı için : 600,00.-TL/ADET
Diğer Semt Pazarları için : 400,00.-TL/ADET
olacak şekilde belirlenmesi ve ücret tarifesine ilave edilmesine ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün
30.06.2014 tarih ve (680040) sayılı teklifi ve ekleri, Büyükçekmece Belediye Meclisinin 07 Temmuz 2014
tarihinde yaptığı 2014 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşiminde, EK-1. Madde olarak
gündeme ilave edilmek suretiyle, gündemin Dokuzuncu Maddesi olarak meclisimizde müzakere edildi.
Yapılan müzakerede;
Belediyemiz Meclisinin 08.11.2013 tarih ve (81) sayılı kararı ile kabul edilmiş bulunan,
Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin; Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait ;
Madde 2 : Tezgah Kurma Belgesi Ücret Tarifesi başlıklı bölümünde:
2014 Yılı İçin Pazar Tezgahı İlk Tahsis Ücretlerinin:
Büyükçekmece Salı ve Cumartesi Pazarları ile Mimaroba Cuma Pazarı için : 600,00.-TL/ADET
Diğer Semt Pazarları için : 400,00.-TL/ADET
olacak şekilde belirlenmesine ve ücret tarifesine ilave edilmesine, yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği
ile karar verildi.
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
Karar No
09 / 07 /2014
( 68 )
MECLİS KARARI
KararınKonusu
Temizlik Hizmet Alımı İhalelerinin
Uzun Süreli İhalesi;
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ (Katılmadı)-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ (Katılmadı)-Mustafa UÇARHasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİNHava DEMİRTAŞ (Katılmadı)-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ :
MEVZU
: Belediyemiz Temizlik Hizmet Alımı İhalelerinin, sürekli ve devamlılık arz eden bir hizmet oluşu göz
önünde bulundurularak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi hükümleri doğrultusunda, 01.01.2015
tarihinden itibaren 36 ay süre ile olmak üzere, uzun süreli olarak ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülmesi
hususunun müzakeresi ve karara bağlanması; (07.07.2014-6. Md.)
KA R A R
: Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinin aksamadan ve ara verilmeden yürütülmesi, kamu kaynaklarının
daha verimli kullanılması, alınacak olan hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun gelecek
yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67.maddesine istinaden “MADDE 67.- Belediyede Belediye Meclisinin,
belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri;
araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri;
bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve
sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt
yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili
hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk Mahalli İdareler
Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.”
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından “Büyükçekmece Belediyesi sınırları dahilinde çöp toplama ve kent temizliği hizmet
alım işleri” ile ilgili olarak yapılacak olan Temizlik Hizmet Alım İhalelerinin, 01/01/2015 tarihinden itibaren 36 ay süre
ile ihale edilmesi konusunda karar alınmasına ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 20.06.2014 tarih ve (677085) sayılı
yazılı teklifi Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısının 07.07.2014 tarihinde yapılan 1.
birleşiminde gündemin 6. maddesi olarak belirlenerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere Hukuk Komisyonuna
havale edilmiştir.
Söz konusu teklifle ilgili olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle,
komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede;
Belediyemizce ihale edilerek temin edilmesi gereken ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesinde
sayılan Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetlerinin, sürekli ve devamlılık arz eden bir hizmet oluşu göz önünde
bulundurularak, bu tür hizmet alımlarının her yıl yeniden ihale yapılmak suretiyle yürütülmesi yerine, 01/01/2015
tarihinden itibaren 36 ay süre ile uzun süreli olarak ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülmesine,
Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporunda belirtilen uygun görüş doğrultusunda, yapılan oylama sonucu
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
1
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
09 / 07 /2014
MECLİS KARARI
SAYFA : (1)
Karar No
( 69 )
KararınKonusu
Celaliye Mh. 4597-287…298 parsellere ilişkin
1/1000 ölçekli plan tadilatı.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ (Katılmadı)-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ (Katılmadı)-Mustafa UÇARHasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİNHava DEMİRTAŞ (Katılmadı)-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 2.) MADDESİ :
M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, 4597, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298 Parsellere ve 4597 parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanına” ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar
plan tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. (07.07.2014- 7. Md.)
KA R A R
: Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, 4597, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298 Parsellere ve 4597 parselin kuzeyinde bulunan “Park Alanına” ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan tadilatı hususunda karar alınmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.07.2014
tarih ve (681525) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı Temmuz Ayı Meclis
Toplantısının 07 Temmuz 2014 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin 7. Maddesi
olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmiş
olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu’nun raporu doğrultusunda, meclisimizde müzakere edildi.
Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KONUNUN ÖZÜ : Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, 4597-287-288-291-292-293-294-295296-297-298 parsellere ve 4597 parselin kuzeyinde bulunan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli planda
değişiklik yapılması hususu.
KOMİSYON İNCELEMESİ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/07/2014 tarihli ve 681525 sayılı
yazısı, Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere
komisyonumuza havale edilmiştir.
MERİ PLAN DURUMU : Dosyasında yapılan incelemede;
•
26.08.1983 onay tarihli 1/1000 ölçekli Celaliye-Kamiloba Uygulama İmar Planı kapsamında
kalmakta olup 4597-287-288-291-292-293-294-295-296-297-298 parseller imar planında blok nizam,
4 kat konut alanı olarak ayrılmıştır. 4597 parselin kuzeyindeki terkli alan parklar – çocuk bahçeleri
alanı olarak ayrılmıştır.
TALEP : Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, 4597-287-288-291-292-293-294-295-296-297298 parsellere ve 4597 parselin kuzeyinde bulunan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli planda
değişiklik yapılması hususu.
1
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
09 / 07 /2014
MECLİS KARARI
SAYFA : (2)
Karar No
( 69 )
KararınKonusu
Celaliye Mh. 4597-287…298 parsellere ilişkin
1/1000 ölçekli plan tadilatı.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ (Katılmadı)-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ (Katılmadı)-Mustafa UÇARHasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİNHava DEMİRTAŞ (Katılmadı)-Yadigar BAKACAK
•
4597 ve 287 parsellerin ve 4597 parselin kuzeyinde bulunan park alanının bir kısmı imar yolu
olarak düzenlenmesi;
•
Yapı adasının içerisindeki yapı yaklaşma sınırının kaldırılıp, nizamın bitişik nizam olarak
düzenlenmesi;
•
287 parselin tamamı ve 4597 parselin bir kısmı parklar - çocuk bahçeleri olarak düzenlenmesi
talep edilmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, 4597-287-288-291-292-293294-295-296-297-298 parsellere ve 4597 parselin kuzeyinde bulunan park alanına ilişkin 1/1000
ölçekli planda değişiklik yapılması hususu Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca
oybirliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Şeklinde hazırlanmış bulunan İmar Komisyonunun Raporu oya sunulmuş olup; yapılan oylama
sonucu; hazırlanan imar komisyon raporunun hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne, mevcudun
oybirliği ile karar verilmiştir.
2
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
09 / 07 /2014
MECLİS KARARI
SAYFA : (1)
Karar No
( 70 )
KararınKonusu
Kamiloba Mh. 2192parselin bir kısmına ilişkin
1/1000 ölçekli plan tadilatı.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ (Katılmadı)-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ (Katılmadı)-Mustafa UÇARHasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİNHava DEMİRTAŞ (Katılmadı)-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 3.) MADDESİ :
M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 2192 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. (07.07.2014- 8. Md.)
KA R A R
: Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 2192 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar plan tadilatı hususunda karar alınmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 04.07.2014 tarih ve (681525) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2014
Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 07 Temmuz 2014 tarihinde yapılan birinci birleşiminde,
gündemin 8. Maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar
Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu’nun raporu doğrultusunda,
meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu
okundu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KONUNUN ÖZÜ : Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 2192 parselin bir kısmına ilişkin
1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılması hususu.
KOMİSYON İNCELEMESİ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/07/2014 tarihli ve 681525 sayılı
yazısı, Belediye Meclisi’nin 07/07/2014 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere
komisyonumuza havale edilmiştir.
MERİ PLAN DURUMU : Dosyasında yapılan incelemede;
•
26.08.1983 onay tarihli 1/1000 ölçekli Celaliye-Kamiloba Uygulama İmar Planı kapsamında
kalmakta olup 2192 parsel uygulama imar planında kısmen blok nizam, 4 kat konut alanı kısmen dere
yatağı alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu parselin ilgili imar planında yola cephesi bulunmamaktadır.
TALEP : Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 2192 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli
planda değişiklik yapılması hususu.
•
Kamiloba Mahallesi, 2192 parselin konut alanında kalan kısmı parklar- çocuk bahçeleri olarak
düzenlenmiştir.
1
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
09 / 07 /2014
MECLİS KARARI
SAYFA : (2)
Karar No
( 70 )
KararınKonusu
Kamiloba Mh. 2192parselin bir kısmına ilişkin
1/1000 ölçekli plan tadilatı.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ (Katılmadı)-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ (Katılmadı)-Mustafa UÇARHasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİNHava DEMİRTAŞ (Katılmadı)-Yadigar BAKACAK
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi, 2192 parselin bir kısmına
ilişkin 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılması hususu Müdürlüğünden geldiği şekliyle
komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Şeklinde hazırlanmış bulunan İmar Komisyonunun Raporu oya sunulmuş olup; yapılan oylama
sonucu; hazırlanan imar komisyon raporunun hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne, mevcudun
oybirliği ile karar verilmiştir.
2
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
09 / 07 /2014
MECLİS KARARI
SAYFA : (1)
Karar No
( 71 )
KararınKonusu
Cumhuriyet Mh. 312 Ada 7parsele ilişkin
1/1000 ölçekli plan tadilatı.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ (Katılmadı)-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ (Katılmadı)-Mustafa UÇARHasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİNHava DEMİRTAŞ (Katılmadı)-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMİN ( 4.) MADDESİ :
M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 312 Ada 7 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. (02.06.2014- 15. Md.)
KA R A R
: Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 312 Ada 7 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan tadilatı hususunda karar alınmasına ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.05.2014 tarih ve (668190) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı Haziran Ayı
Meclis Toplantısının 02 Haziran 2014 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin 15.
Maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale
edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu’nun raporu doğrultusunda, 2014 Yılı Temmuz Ayı
Meclis Toplantısının 09 Temmuz 2014 tarihinde yapılan ikinci birleşiminde meclisimizde
müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KONUNUN ÖZÜ : Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, 312 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan
tadilatı hususu.
KOMİSYON İNCELEMESİ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/05/2014 tarihli ve 668190 sayılı yazısı,
Belediye Meclisi’nin 02/06/2014 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale
edilmiştir.
TALEP : Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, 312 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Turizm Tesis (Otel) Alanı
olarak plan tadilatının yapılması talep edilmiştir.
MERİ PLAN DURUMU : Dosyasında yapılan incelemede;
• 17.06.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Nazım İmar Planında 312 ada 7 parsel sayılı
taşınmaz kısmen uzak mesafeli koruma alanında Emsal:0.10 ticaret alanı, kısmen havza dışı alanda Emsal:1.20
küçük sanayi alanı olarak ayrılmış iken 21.01.2013 tasdik tarihli tadilat nazım imar planı ile Taks:0.40,
Hmax:24.50m, havza içi Emsal:0.15, havza dışı Emsal:1.50 yapılaşma şartlarında Turizm Tesis (Otel) Alanına
alınmıştır. Ayrıca ilgilisince yapılan itiraz sonucunca Hmax değeri 12.06.2013 tarihli ve 1189 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclis kararı ile 36.50m olarak düzeltilmiştir.
• 17.06.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planında 312 ada 7 parsel sayılı
taşınmaz kısmen uzak mesafeli koruma alanında Emsal:0.10 ticaret alanı, kısmen havza dışı alanda Taks:0.40
Kaks:1.20 küçük sanayi alanı olarak ayrılmıştır.
1
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Karar Tarihi
09 / 07 /2014
MECLİS KARARI
SAYFA : (2)
Karar No
( 71 )
KararınKonusu
Cumhuriyet Mh. 312 Ada 7parsele ilişkin
1/1000 ölçekli plan tadilatı.
BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
Teşkil Eden Zevat
ÜYELER: Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLUİbrahim IŞIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAŞ -Önder Yüksel ERYİĞİTDilek TEKİN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMİRCİ (Katılmadı)-Muharem Aziz ZENGİNHüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU -Mustafa AYDINRecep EROL-Rıdvan YAVUZBİLGE-Halit KANAK-Bedir GÜRSES-Tamer CANBAZ Abdullah ERENOĞLU-Seher İLHAN YILDIZ (Katılmadı)-Mustafa UÇARHasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKİNHava DEMİRTAŞ (Katılmadı)-Yadigar BAKACAK
• Plan tadilatı ile söz konusu parselin 21.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve
12.06.2013 tarih ve 1189 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararına uygun olarak Taks:0.40, Hmax:36.50m,
havza içi Emsal:0.15, havza dışı emsal:1.50 yapılaşma şartlarında Turizm Tesis (Otel) alanına alınması talep
edilmiştir.
•
Söz konusu parsel üzerinde yapılaşma bulunmamaktadır.
KURUM GÖRÜŞLERİ : Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, 312 ada 7 parsel sayılı taşınmaz için
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü,
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü, İBB Deprem Risk
Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu
görüşü bulunmaktadır.
MÜLKİYET : Dosyasında yer alan tapu kaydı incelendiğinde; parselin tamamının Köhler Elektrik Sayaçları
Sanayi ve Tic. A.Ş adına kayıtlı olup özel mülkiyette olduğu görülmüştür.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, 312 ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan
tadilatı hususu müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. Meclisimizin
Onayına Arz Olunur.
Şeklinde hazırlanmış bulunan İmar Komisyonunun Raporu oya sunulmuş olup; yapılan oylama
sonucu; hazırlanan imar komisyon raporunun hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne, Meclis
Üyelerinden Fahrettin ALTINTAŞ’ın (1) Ret Oyuna karşılık (28) Kabul oyu olmak üzere oy
çokluğu ile karar verilmiştir.
2
Download

Temmuz 2014 Meclis Kararlarını indirmek için tıklayın