RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ
Uluslararası Müzikoloji Dergisi
Sonbahar Sayısı Editörü
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Toker
İstanbul Üniversitesi
Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama Araştırma Merkezi (OMAR)
Türkçe Editörü
Mustafa Uğurlu Arslan
Azerbaycan Türkçesi Editörleri
Dr. Azer Abdurrahman & Dr. Faiq Ahmedzade
İngilizce Editörleri
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Başaran
Baki Enis Balakbabalar
Strateji Geliştirme
M. Nil Soysal
Kurucu ve Baş Editör
Dr. Fikri Soysal
ISSN:2147-7361
e-ISSN: 2147-7531
Doi:10.12975
Cilt II, Sayı 2 (2014), Sonbahar Sayısı, 28 Kasım 2014
Diyarbakır, Türkiye
RAST MUSICOLOGY JOURNAL
International Musicology Journal
Contributing Editor For Fall Issue
Assist. Prof. Dr. Hikmet Toker
Istanbul University
Performance and Research Center for Ottoman Era Music
Turkish Language Editor
English Language Editors
Mustafa Uğurlu Arslan
Assist. Prof. Dr. Süleyman Başaran
Baki Enis Balakbabalar
Azerbaijani Turkish Language Editors
Dr. Azer Abdurrahman & Dr. Faiq Ahmedzade
Department of Strategy Development
M. Nil Soysal
Founder and Editor-In-Chief
Dr. Fikri Soysal
ISSN:2147-7361
e-ISSN: 2147-7531
Doi:10.12975
Volume II, Issue 2 (2014), Fall, November 28th, 2014
Diyarbakır, Turkey
ii
Sonbahar Sayısı Hakkında
Kapak Tasarım: Fatih Akçay (MarAjans, email: [email protected]) ve Fikri Soysal
Websitesi güncelleme, Doi Ataması, İç Tasarım, Kurucu, Baskı,
Kurucu ve Baş Editör: Fikri Soysal
Sonbahar Sayısı Editörü:Yrd. Doç. Dr. Hikmet Toker
Bu dergide yayınlanan bütün makaleler birbirinden bağımsız alanının uzmanı üç
hakem tarafından incelendikten ve en az ikisinin yayınlanabilir raporu alındıktan
sonra yayına kabul edilmektedirler. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ancak bu sayı
Rast Müzikoloji Dergisinin alacağı karar ile artabilir.
Ön kapakta bulunan resim "Mûsikî-i Osmanî Cemiyeti”ne1 ait olup Dr. Nuri
Güçtekin Bey’den alınmıştır.
Website: www.rastmd.com, Yayınlanma Tarihi:28 Kasım 2014, Diyarbakır, Türkiye,
Telif Hakları Rast Müzikoloji Dergisine Aittir © 2014 Atıf yapılmadan kullanılamaz.
Rast Müzikoloji Dergisi’nin doi üyeliği ve EBSCO ile anlaşması bulunmaktadır.
About Fall Issue
Cover Design: Fatih Akçay (MarAjans, email: [email protected]) and Fikri Soysal
Website, Registration of DOIs, Print Editor,
Founder and Editor-In-Chief: Fikri Soysal
Contributing Editor: Assist. Prof. Dr. Hikmet Toker
Submitted papers are examined by three independent referrees and approved by at
least two with respect to originality, concept, academic quality, methodology, social
benefit, evidence and intellectual framework.
Triple-blind Journal
Front cover picture of “Mûsikî-i Osmanî Cemiyeti”2 is a courtesy of Dr. Nuri
Güçtekin.
Rast Musicology Journal is published semi-annually (Spring and Fall)
Visit Website: www.rastmd.com, Publication Date: 28 November 2014, Diyarbakır,
Turkey.
Copyright © 2014 by Rast Musicology Journal. No part of this publication may be
reproduced without a referrence to Rast Musicology Journal.
RMJ is a member of CrossRef and indexed in EBSCO.
1
2
Musavver Hale Dergisi, (1325/1909), sy. 1. s. 9.
Musavver Hale Journal, (1325/1909), v. 1. p.9
iii
EDİTÖRÜN KÖŞESİ
Rast Müzikoloji Dergisi 2014 Sonbahar sayısı yayınlanmıştır. İçerdiği titiz
çalışmalarla özellikle tarihsel müzikoloji alanına büyük katkılar yapacağını
düşünmekteyiz.
Dr. Nuri Güçtekin, İsmail Hakkı Bey ve Osmanlı Devleti’nde İlk Özel Mûsikî
Okulu: Mûsikî-i Osmanî Mektebi (1910-1920) adlı makâlesinde, Mûsikî-i Osmânî
Mektebi’nin kuruluşunu ve Türk mûsikîsi alanına katkılarını birinci el kaynaklardan
elde ettiği bilgiler ışığında açıklamaktadır. Ayrıca yazar, bu okulun kurucusu İsmail
Hakkı Bey’in biyografisini arşiv belgelerinden elde ettiği bazı bilgileri ekleyerek
sunmuştur. Daha önce yayınlanmamış bu bilgiler sayesinde İsmail Hakkı Bey’in
hayatı hakkında bilinmeyen bazı gerçekler gün yüzüne çıkmıştır.
Bu sayımızda yer alan dikkat çekici bir diğer çalışmada, Doç. Dr. Ali Tan ve
Demet Uruş Kır, Itrî tarafından bestelenen Segâh Mevlevî Âyini’nin altı değişik
notası arasındaki farklılıları incelemişlerdir. Yazarlar bu notalardan hareketle Türk
mûsikîsi icrâsında nota kullanımının yerini ve nüshalar arasındaki farklılıkların
nedenlerini irdelemişlerdir.
Marmara Üniversitesi Türk Din Mûsikîsi Bilimdalı öğretim üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Nuri Uygun tarafından yazılan Türk Din Mûsikîsinde Usûl İlâhileri
adlı çalışma Tekke mûsikîsinin önemli formlarından olan Usûl İlâhileri hakkındadır.
Bu çalışmada Usûl ilâhilerinin müzikal yapısı incelenmekte ve mezkûr formun icrâ
ediliş şekli hakkında ayrıntılı malumat verilmektedir.
Bu sayımızda yer alan son çalışma Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yalçın tarafından
hazırlanan Türk Müzik Eğitimi Tarihinde Notacı Hacı Emin Bey’in “Nota Muallimi”
Adlı Kitabının Yeri ve Önemi adlı makaledir. Bu çalışmada, Notacı Hacı Mehmed
Emin Bey’in “Nota Muallimi” adlı kitabı incelenmekte ve bu kitaptan hareketle Türk
müzik eğitiminde nota yazısının nasıl kullanıldığı gözler önüne serilmektedir.
Ayrıca, Türk mûsikîsi nazâriyat tarihi açısından önemli bazı eserlerde nota yazımı
konusu ele alınmış ve tüm bu eserler hakkında verilen bilgiler ışığında Nota
Muallimi adlı kitabın önemi vurgulanmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Toker
Sonbahar Sayısı - İstanbul - 2014
iv
PREFACE BY EDITOR
I am happy to announce the Fall Issue of the Rast International Musicology
Journal (RMJ) 2014. With this issue RMJ aspires to have major contributions
particularly to the field of Historical Musicology with its content that has been
prepared with meticulous research.
Asst. Prof. Nuri Güçtekin, in his article, Ismail Hakki Bey and the First
Private Music School in the Ottoman State: The School of Ottoman Music (19101920), explains the establishment process of the institution and its contributions to
the field of Turkish Music in light of the information obtained from the first-hand
sources. Author also presents the biography of İsmail Hakkı Bey, the founder of the
school, with the additional data from archive documents that had never been
published before. In virtue of these new information, we now have some untold
anectodes about the life of İsmail Hakkı Bey.
In another significant article, Asst. Prof. Ali Tan and Demet Uruş analyze the
differences between the six notated versions of Itrî’s composition of the Mevlevi
Ayin in maqam Segâh. Based on this analysis, the authors examine the reasons
behind these differences and the placement of notation within the realm of Turkish
music performance.
The article, Usûl Hymns in Turkish Religious Music, written by Asst. Prof.
Mehmet Nuri Uygun of Marmara University Department of Turkish Religious
Music, examines in great detail the musical structure and performance style of this
particular form of religious music.
In the last article of this issue, The Place and Importance of Notacı Hacı
Emin Bey's Book "Nota Muallimi" in the History of Turkish Music Education”
written by Asst. Prof. Gökhan Yalçın examines the Notacı Hacı Emin Bey’s book,
“Nota Muallimi” and exhibits how music texts are used in Turkish music education.
The author also addresses the issue of notation of several compositions that are
deemed fundamental to the history of Turkish music theory and emphasizes the
importance of the book “Nota Muallimi” using the information about these
compositions.
Asst. Prof. Hikmet Toker
Fall Issue - Istanbul - 2014
v
RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ YAYIN KURULU
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Cevher
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Fırat Kutluk
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ertuğrul Bayraktar
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Safa Yeprem
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ruhi Ayangil
Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Kronig Richard
İsviçre
Prof. Dr. Martin Stokes
King’s College - İngiltere
Prof. Dr. Mahmud Guettat
Tunus
Prof. Dr. Thomas Solomon
Bergen Üniversitesi - Norveç
Prof. Dr. Süreyya Ağayeva
İlimler Akademisi - Azerbaycan
Prof. Dr. Fettah Halikzade
Bakü Müzik Akademisi - Azerbaycan
Prof. Dr. Ariz Abdulaliyev
Bakü Müzik Akademisi - Azerbaycan
Prof. Dr. Janos Sipos
Macaristan
Prof. Dr. Ivanka Vlaeva
Sofya Üniversitesi - Bulgaristan
Prof. Dr. Feza Tansuğ
İpek Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Aida İslam
Makedonya
Dr. Raziya Sultanova
Cambridge Üniversitesi – İngiltere
Doç. Dr. Ali Tan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Türkiye
Doç. Dr. Abdullah Akat
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu
Gazi Üniversitesi
Rast Müzikoloji Dergisi’nin doi üyeliği ve EBSCO ile anlaşması bulunmaktadır.
Kurucu ve Baş Editör
Dr. Fikri Soysal
ISSN:2147-7361
e-ISSN: 2147-7531
Doi:10.12975
Cilt II, Sayı 2 (2014), Sonbahar Sayısı, Diyarbakır, Türkiye
vi
RAST MUSICOLOGY JOURNAL EXECUTIVE AND ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
Gazi University - Turkey
Prof. Dr. Fırat Kutluk
Dokuz Eylül University - Turkey
Prof. Dr. Ertuğrul Bayraktar
Başkent University - Turkey
Prof. Dr. Hakan Cevher
Ege University - Turkey
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz
İstanbul Technical University - Turkey
Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu
İstanbul Technical University - Turkey
Prof. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu
İstanbul Technical University - Turkey
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Marmara University - Turkey
Prof. Dr. Safa Yeprem
Marmara University - Turkey
Prof. Dr. Ruhi Ayangil
Fatih University - Turkey
Prof. Dr. Feza Tansuğ
İpek University
Dr. Recep Uslu
Gazi University - Turkey
Prof. Dr. Martin Stokes
King’s College - England
Prof. Dr. Mahmud Guettat
Tunis
Prof. Dr. Kronig Richard
Switzerland
Prof. Dr. Thomas Solomon
University of Bergen - Norway
Prof. Dr. Süreyya Ağayeva
Azerbaijan
Prof. Dr. Fettah Halikzade
Baku Academy of Music - Azerbaijan
Prof. Dr. Ariz Abdulaliyev
Baku Academy of Music - Azerbaijan
Prof. Dr. Janos Sipos
Hungary
Prof. Dr. Ivanka Vlaeva
University of Sofia - Bulgaria
Dr. Raziya Sultanova
Cambridge University - England
Dr. Aida İslam
Macedonia
Asst. Prof. Dr. Ali Tan
İstanbul Medeniyet University - Turkey
Asst. Prof. Dr. Abdullah Akat
Karadeniz Technical University - Turkey
RMJ is a member of CrossRef and indexed in EBSCO.
Founder and Editor-In-Chief
Dr. Fikri Soysal
ISSN:2147-7361
e-ISSN: 2147-7531
Volume II, Issue 2 (2014), Fall
vii
Doi:10.12975
RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ HAKEMLERİ
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul)
Doç. Dr. Ali Tan (Medeniyet Üniversitesi, İstanbul)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Özden (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Yrd. Doç. Dr. Hikmet Toker (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Muzaffer Fehmi Şakar
RAST MUSICOLOGY JOURNAL REVIEWERS TASK PANEL
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Marmara University, İstanbul)
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz (ITU, İstanbul)
Associate Prof. Dr. Ali Tan (Medeniyet University, İstanbul)
Assist. Prof. Dr. Erhan Özden (İstanbul University, İstanbul)
Assist. Prof. Dr. Hikmet Toker (İstanbul University, İstanbul)
Assist. Prof. Dr. Recep Uslu (Gazi University, Ankara)
Assist. Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli (İstanbul University, İstanbul)
Muzaffer Fehmi Şakar
viii
İÇİNDEKİLER
İsmail Hakkı Bey ve Osmanlı Devleti’nde İlk Özel Mûsikî Okulu: Mûsikî-i Osmanî
Mektebi (1910-1920)
Nuri Güçtekin 1-18
Itrî’nin Segâh Ayini’nin Altı Nota Nüshası Üzerinde Makamsal Bir İnceleme
Doç. Dr. Ali Tan & Demet Uruş Kır 19-30
Türk Din Mûsikîsinde Usûl İlâhileri
M. Nuri Uygun 31-42
Türk Müzik Eğitimi Tarihinde Notacı Hacı Emin Bey’in “Nota Muallimi” Adlı
Kitabının Yeri ve Önemi
Gökhan Yalçın 43-69
ix
TABLE OF CONTENT
Ismail Hakki Bey and the First Private Music School in the Ottoman State: The
School of Ottoman Music (1910-1920)
Nuri Güçtekin 1-18
A Review on Itri’s Six Notated Versions of “Segâh Ayin-i Şerif” on the Basis of
Maqams
Ali Tan & Demet Uruş Kır 19-30
Usûl Hymns in Turkish Religious Music
M. Nuri Uygun 31-42
The Place and Importance of Notacı Hacı Emin Bey's Book "Nota Muallimi" in the
History of Turkish Music Education
Gökhan Yalçin 43-69
x
Download

Ön bilgi - Front matter - Rast Müzikoloji Dergisi