ANKARA ESNAF veSANAYKARLAR ODALARı BiRLiöi
ANKARA
UN10N
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
CHAMBERS
..
SAYı : EG.AR-GE. 242/200
KONU: Hijyen Eğitimi.
24 /01 /2014
ODALARIlYIIZA ( 10 ) SAYILI GENELGE
-
İLGİ; a) TESK'in 07/01/2014 tarih AR.GE.61 .02. 14/09-0048 sayı ve 2014/03 nolu genelgesi.
b) TESK'in 16/Ô1/2014 tarih AR.GE.GI.05. 14/20-0111 sayı ve 2014/07 nolu genelgesi.
c) 05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Hijyen Eğitimi
Yönetmeliği.
11111/2013 tarih ve
d) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün
3298248 sayılı yazıları.
e) TESK'in 09112/2013 tarih ve 2610 sayılı yazıları.
f) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün
4084505 sayılı yazıları.
31112/2013 tarih ve
g) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
lı) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.
İlgi Ca) genelgede, " Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından
Konfederasyonumuza gönderilen yazıda eğitim alması gereken iş yerlerine ilişkin alınan bilgiler
çerçevesinde Başkanlıkça yapılan değerlendirmelerde söz konusu eğitimierin belirlenen süre zarfında
tamamlanmasında sıkıntılar doğabiieceği yönünde kanaat oluştuğu, ayrıca ilgi Cc) yönetmeliğin geçici
ı.inci maddesinde belirtilen sürelerde hijyen eğitimlerini almayan işyerlerinde çalışanlara, ilgi Cc)
yönetmeliğin 11.inci maddesi çerçevesinde
yapılan denetimler sırasında hijyen eğitimi belgesi
sorulacağı ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında ilgi Cg) kanunun 282.inci maddesine göre işlem
yapılacağı belirtilerek, adı geçen eğitimlerin 05/07/2014 tarihine kadar alınmasının temini için esnaf
ve sanatkarların tekrar bilgilendirilmesi" talep edilmiştir.
İlgi Cb) genelgede, " Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
tarafından Valiliklere gönderilen ilgi (d) yazıda, ilgi Cg) kanun kapsamında çıkarılan ilgi (c) "yönetmelik uyarınca e-yaygın sistemi üzerinden hijyen eğitimine ilişkin kurs bitirme belgesi
düzenleneceği e-yaygın sistemi dışında kurum ve kuruluşların vereceği belgeler ile daha önce alınan
belgelerin geçerli olmayacağı ve ilgi Cc) yönetmelik -kapsarrnnda hazırlanan hijyen eğitimi
programlarından alınacak belge ile denk olmayacağı belirtilmiştir.
Anafartatar
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250 ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 2244
(Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
ANKARA ESNAF veSANAlKARLAR ODALARı BiRLiöi
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
CHAMBERS
24 /01/2014-
EG.AR-GE. 242/200-10
Valiliklere gönderilen ilgi (d) yazı üzerine, Konfederasyonumuzca Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğüne ilgi (c) yazı gönderilerek, Adı geçen Genel Müdürlükçe Valiliklere gönderilen ilgi
(d) yazıda, daha önce alınan belgelerin geçerli olmayacağına vurgu yapılmasının, ilgi (h) kanun ve
ilgili yönetmelikler gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzmanlarınca halen verilmeye
devam edilen gıda hijyeni eğitimi ile sahip olunan belgelerin geçerliliği konusunda tereddütlerin
yaşandığı ve yanlış anlaşılmalara yol açtığı belirtilmiştir, ilgi (h) kanun kapsamında alınan gıda hijyeni
belgelerinin geçerli olduğunun ve adı geçen kanun gereğince alınan Gıda Hijyen Eğitimi ile ilgi (c)
yönetmelik gereğince. Hijyen Eğitiminin farklı mevzuattan kaynaklandığının ve eğitimler sonunda
alınan belgelerinde farklılık arz ettiğinin Genel Müdürlüklerine bağlı eğitim kurumlarına bir yazıyla
bildirilmesi ve konunun açıklığa kavuşturulması talep edilmiştir.
..
Söz konusu talebimiz üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından Valiliklere ilgi (f) yazı gönderilerek, ilgi (c) yönetmeliğin 2.maddesinde yer
alan bu yönetmelik ilgi (h} kanun kapsamındaki işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan Gıda
Hijyeni konularını kapsamaz hükmü uyarınca ilgi (d) yazılarında bahsedilen ve alınması zorunlu olan
belgeler ilgi (c) yönetmelik kapsamında alınan belgeler olduğu, diğer alınması zorunlu olan ve kendi
yönetmelikleri ve kanunları bulunan gıda hijyeni eğitimlerini kapsamadığı belirtilmiştir. Adı geçen
hususun
bağlı
odalarınız
aracılığı
ile ilgili
esnaf
ve sanatkarlanınıza
duyurulması
istenmiştir." denilmekted ir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla ...
~_
..
Abdurrahman VAROL
Genel Sekreter
Mehmet VİGİNER
Başkan
EKLER:
Ek-! ilgi (d) yazı fotokopisi. (
ıAdet, ı Sayfa)
Ek-2 İlgi (f) yazı fotokopisi. (
ıAdet,I
Anafartatar
Sayfa)
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250
ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 ~2 44 (Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
3
(1
h'kniknktıllaı H6SüO u\NKi\f{;\
Ekkırodl<
e-posta: Lli:ibHun,i(m,dl.gcw.ır
Gıda. Tarım ve Hayvancılık,
Türkiye Esnaf've Sanatkarları Konfederasyonu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Bu
5070
Elektronik
Evrak teyidi htlp;/Awraksorgu,
Teknikokullar
Elektronik
c-posta:
lJ6S00 IANKARA
www.meb.gov.rr
[email protected],gov.tr
imza Knnuamıun:5 inci maddesi gereginrc
ilc hıırıdmU111$Ut
clektrcnikimza
nıeb.gov. tr adresinden c725-.1 {lc}I,341cl ,l)ebh"Acna kodu ile yapdabilir,
A,F. ALTUN VUKI
Te1;(Q 312) 212 6:880/4153
Ayrıntılı bllgiiçin:
Faks: (03lZ) 212 99 5~
S.N.
ALAN (FOET KODU) / PROGRAM
GÜZEııiK
1
Cilt Bakımı Hijyen Eğitimi
2
Dövme ve Takı (Piercing)
3
VE SAÇ BAKıM HiZMETlERi
SÜRE
GENEL
(SAAT)
TOPLAM
(FOET KODU: 815)
40/8
Hijyen Eğitimi
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde
işletenlerin
SEViYE
40/8
işyeri Sahipleri ve
Hijyen Eğitimi
40/8
4
Kuaför (Kadın/Erkek)
5
Makyaj Hijyen Eğitimi
40/8
6
Vücut Bakımı Hijyen Eğitimi
40/8
7
Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi
Hijyen Eğitimi
40/8
Hijyen Eğitimi
40/8
PAZARLAMA VE PERAKENDE (FOET KODU: 341)
8
Kantin işletmeciliği
9
Meyve ve Sebze Satış Elemantığı Hijyen Eğitimi
40/8
10
Su ve Deniz Ürünleri
40/8
11
12
Şarküteri,
Hijyen Eğitimi
40/8
Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı Hijyen
Eğitimi
Tarım Ürünleri
Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
40/8
40/8
YiYECEK iÇECEK HizMETLERi (FOET KODU: 811)
13
Aşçı Hijyen Eğitimi
14
Bar Görevlisi
15
Et ve Et Ürünleri
16
Otel/Motel
17
Pastacı Hijyen Eğitimi
40/8
18
Servis Görevlisi
40/8
19
Şef (Yiyecek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri)
40/8
(Barmen)
Hijyen Eğitimi
işlemeciliği
Hijyen Eğitimi
ve Lokanta Yöneticileri
40/8
Hijyen Eğitimi
(Garson) Hijyen Eğitimi
TOPLUM SAGlIGINI
20
40/8
Su Temini (Üretimi)
Hijyen Eğitimi
40/8
J
40/8
KORUYUCU HiZMETlER (FOET KODU: 853)
Hijyen Eğitimi
40/8
GIDA TEKNOlOJiSi (FOET KODU:541)
21
çay Üretimi
22
Gıda Kontrol
23
Hububat
24
Süt işleme Elemanı Hijyen Eğitimi
40/8
25
Sebze ve Meyve işleme Elemanı Hijyen Eğitimi
40/8
26
Zeytin işleme Elemanı Hijyen Eğitimi
40/8
ve işleme Elemanı Hijyen Eğitimi
40/8
Elemanı Hijyen Eğitimi
40/8
işleme Elemanı Hijyen Eğitimi
40/8
.}
Sayfa 1/1
T.C.
MiLLI EGiTİM BAKANLIG}
Hayat Boyu-Öğrenme
GenelMüdürlüğü
.*
3111212013
Sayı : 260221561101.04/4084505
Konu! Hijyen Eğitimi Programl.an
VA1J.LIOINE
." ..H."''' •••......
,•••.•....•••••
Ilgi : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nun 11/1 ı/20 13 tarihli ve 26022156
IW1.04/3298248 sayılı yazısı,
5 Temmuz 20i3 tarihinde yilrürlugc giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında'
açılacak oları programların,
içerik. kapsam ve isleyisine iliskin ilgi yazı valiliklere
gônderilrnistir. Hijyen eğitimi kurs programlarnun kapsamı hakkında Genel Müdürlüğümüze
sık sorulan sorular doğrultusunda a~ağıdaki açıklamanın lüzurnu hasıl olmuştur.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği'nin 2. Maddesi'nde "Bu Yönetmelik, 1116/2010 tarihli ve
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş
yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz."
denilmektedir, Ilgi yazımiz ile bahsi edilen ve alınması zorunlu olan belgeler 05f07i2013
tarihinde yürürlüğe giren HijyenEğitimi Yönetmeliği kapsamında alınan belgeler olup diğer
alınması zorunlu olan ve kendi yönetmelikleri ve kanunları bulunan hijyen eğitimlerini
kapsamamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini
ederim
Dr. MustafaK.ernal L'''~~'JI'''.L''
Bakana.
Genel Müdür
Dağınm:
Gereği:
RJ iı Valiliğine
Bilgi:
Içişleri Bakanlığı
(Mahalli İdareler Genel Miidürlüğü),
Sağlık Bakanlığı
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Baskanlığr),
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü),
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonu
Eıektronik imz;1 K.:ımnmrıul1 S inci maddesi gert~ğjııce g;;vOfı!t
in17i! ileimzalannuşur
btlp:I!f;;1miksqrı~!Lt!Jcb.,g0V,Jttvji'eııind1~ıı c5eb-n-SS-je!:ıIHı&Pe-8daa kütle ile yapılabHit.
Teknike,kulla. 065nO 'ANKARA
Elektroitlik Afı: www.meb.gov.tr
c-posta: [email protected],gov<ır
C>sman
~1r
v.aat.
bilgi için: A_F, ALTUN Vi IKi
Tel: {O 312) 21.2 68 80/41 53
Faks: (O312) 212 99 sıı
Download

ANKARA ESNAF veSANAYKARLAR ODALARı BiRLiöi