SİRKÜLER
Sayı
: 2014-02
Tarih
: 23.11.2014
Konu
: Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı
3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun’un 22. maddesiyle
kısmen değiştirilmiştir. 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı
Kanun ile Bakanlar Kuruluna, inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve
bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı KDV oranı belirleme yetkisi
verilmiştir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı kararı
ile kullanmıştır.
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Karara Ekli (I) sayılı listenin 11. sırasında
“Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri...” nde KDV oranın % 1 olacağı
belirlenmiştir.
Söz konusu bu kararın 1. maddesine 2012/4116 Sayılı BKK ile (6) numaralı fıkra
eklenmiştir.
Eklenen bu fıkraya göre ;
“(1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar
konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan
olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf
inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi
hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim
m2 vergi değeri;
a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan
konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır.”
Bu fıkrada belirtilen uygulama ise 01/01/2013 tarihinden itibaren yürülüğe
girmiştir.
Yeni düzenlemeye göre, inşa edilen konut ve işyeri teslimlerine ilişkin KDV
oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
1
Sıra
No
1.
KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV ORANI
KDV
ORANI
Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde;
16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
1.1. Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile
riskli yapıların bulunduğu yerler
1.1.1. İşyeri teslimleri
1.1.2. Konut teslimleri
1.1.2.1. Net Alanı 150 m2'yi aşan konutlarda
1.1.2.2. Net Alanı 150 m2'yi aşmayan konutlarda
% 18
% 18
% 1
16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
1.2. Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile
riskli yapıların bulunduğu yerler DIŞINDAKİ YERLERDE
1.2.1. İşyeri teslimleri
1.2.2. Konut teslimleri
1.2.2.1.
Lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan Konutlarda (ruhsatın
sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil)*
1.2.2.1.1. Net Alanı 150 m2'yi aşan konutlarda
1.2.2.1.2. Net Alanı 150 m2'yi aşmayan konutlarda
Yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine
yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi
1.2.2.1.2.1.
Kanununun 29 uncu maddesine istinaden
tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
1.2.2.1.2.1.1. 1.000 TL ve üzerinde ise
1.2.2.1.2.1.2. 500‐999 TL arasında ise
1.2.2.1.2.1.3. 499 TL altında ise
1.2.2.2. Diğer Konutlarda (Lüks ve 1. Sınıf olmayan)
1.2.2.2.1. Net Alanı 150 m2'yi aşan konutlarda
1.2.2.2.2. Net Alanı 150 m2'yi aşmayan konutlarda
2.
% 18
% 18
2
% 18
% 8
% 1
% 18
% 1
Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde;
2.1. İşyeri teslimleri
2.2. Konut teslimleri
2.2.1. Net Alanı 150 m2'yi aşan konutlarda
2.2.2. Net Alanı 150 m2'yi aşmayan konutlarda
% 18
% 18
% 1
*Not: Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel 15.12.1982 Tarih ve 17899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Saygılarımızla...
ATABEYDENETİM
Download

Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV Oranı