T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROĞRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
2014- 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve koşulları aşağıya çıkarılmıştır.
ANA BİLİM DALI
KONTENJAN
İlköğretim Anabilim Dalı II.
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
30
İşletme Anabilim Dalı II. Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
30
Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz
Yüksek Lisans Programı
40
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı II.
Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Programı
30
KOŞULLAR
- Eğitim Fakültesi ya da Fen
Edebiyat Fakültesi mezunu olmak.
-Programa en az 15 öğrenci kayıt
yaptırdığı takdirde açılacaktır.
- Lisans mezunu olmak
-Programa en az 15 öğrenci kayıt
yaptırdığı takdirde açılacaktır.
Lisans mezunu olmak
-Programa en az 15 öğrenci kayıt
yaptırdığı takdirde açılacaktır.
-Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi,
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bölümleri ile Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü mezunu olmak.
-Programa en az 15 öğrenci kayıt
yaptırdığı takdirde açılacaktır.
TOPLAM
130
TEZSİZ YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU TARİHLERİ VE YERLERİ
Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları ve Uygulama
- Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların, başvuru için gerekli koşulları
sağladıklarını gösterir belgeler ve bu ilanda belirtilen diğer belgeler ile birlikte Mustafa Kemal
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvuru takviminde belirtilen tarihler arasında şahsen
başvurmaları gerekmektedir.
-
Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için adayın, ilgili EABD/EASD
başvuru koşullarına uygun lisans diplomasına sahip olması gerekir.
-
Enstitü Ana Bilim Dalı (EABD) tezsiz II. Öğretim yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde
değerlendirme, Lisans mezuniyet notuna göre yapılır. (Adayların 4’lük sisteme göre verilmiş not
ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük Sistem not dönüşümleri
kullanılmayacaktır)
-
Lisans mezuniyet notuna göre yapılan sıralamada notu yüksek olan kontenjan sayısı kadar aday
kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Sınav sonuçları
enstitü web sayfasında ilan edilir.
Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1)
2)
3)
4)
5)
Başvuru Dilekçesi
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 1 Adet)
Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi. (Lisans derecesini ön lisans tamamlayarak bitiren
adaylar sıralamalarının yapılabilmesi için lisans ve ön lisans not durum ortalamaları
alınacağından “Ön Lisans Not Durum Belgesi” ni getireceklerdir).
6) Özgeçmiş
Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı Başvuru ve Sınav Takvimi
Lisansüstü Program Başvuruları
Sonuçların Açıklanması
Kesin Kayıt Tarihleri
Tezsiz Yüksek Lisans İçin Yedek Aday
Başvuruları
Sonuçların Açıklanması
18-28 Ağustos 2014
05 Eylül 2014
08-12 Eylül 2014
15-17 Eylül 2014
Yedek Aday Kesin Kayıt Tarihleri
22-23 Eylül 2014
19 Eylül 2014
.
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU
SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi *
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Fotokopisi )
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı)
4. Vesikalık Fotoğraf (Başvuru dilekçesi İçin 2 Adet)
5. Lisans Not Durum Belgesi Fotokopisi Adayların 4’lük sisteme göre verilmiş not
ortalamalarının 100’lük puan sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
geliştirilen tablo kullanılacaktır. Üniversitelerin 100’lük Sistem not dönüşümleri
kullanılmayacaktır)
ÖNEMLİ NOT:
1) Başvuru sırasında belgelerin fotokopisi alınacaktır. Başvuru belgeleri tekrar iade
edilmeyecektir.
2) Lisansını, ön lisans tamamlayarak bitirenler ön lisans Not Durum Belgesini
getirmelidir. (Lisans ve ön lisans not durum ortalamaları alınacaktır.)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: 0326 245 58 12
Fax: 0326 245 58 11
Adres: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tayfur Sökmen Kampusu Kütüphane
Binası
Kat:3 Antakya/HATAY
KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT TARİHLERİ
Kesin Kayıt Bilgileri
1) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
2) Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle
gelemeyecek adaylar, noter vekaleti aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.
3) Kesin kayıt için harç ücretleri aşağıda verilmiştir.
İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
II. Öğretim Programı için toplam 4,320,00 TL’dir.
I. Yarıyıl Öğretim ücreti : 2.160,00 TL (18 Kredi)
II. Yarıyıl Öğretim ücreti : 2.160,00 TL( 18 Kredi)
İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı için toplam 4,800,00
TL
I. Yarıyıl Öğretim ücreti : 2.400,00 TL (15 Kredi)
II. Yarıyıl Öğretim ücreti : 2.400,00 TL( 15 Kredi)
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı için toplam
4,800,00 TL
I. Yarıyıl Öğretim ücreti : 2.400,00 TL (15 Kredi)
II. Yarıyıl Öğretim ücreti : 2.400,00 TL( 15 Kredi)
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı için toplam
2,160,00 TL
I. Yarıyıl Öğretim ücreti : 1.080,00 TL (18 Kredi)
II. Yarıyıl Öğretim ücreti : 1.080,00 TL( 18 Kredi)
TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA
İSTENECEK BELGELER VE KAYIT TARİHİ
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden Temin Edilecektir)
2. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)
3. Harç Dekontu
( TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ)
MKÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
..................................................
Üniversitesi
.....................................
Fakültesi/Yüksekokulu.........................................................................................
Bölümünden
......./........ Öğretim Yılında mezun oldum.
....................../................
Öğretim
Yılı
Bahar/Güz
yarıyılında
Enstitünüz
............................................................................................. Anabilim/Anasanat Dalında TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS öğrenimi yapmak istiyorum.
Değerlendirmeye katılmam için gereğini saygılarımla arz ederim.
........./........./.........
Adı Soyadı :
İmza
:
Tebligat Adresim :
İş Tlf :
Ev Tlf :
Cep Tlf :
Ek: Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi
Onaylı Transkript (Not Belgesi)
Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
Özgeçmiş
2 Adet fotoğraf
Download

tc mustafa kemal üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü müdürlüğü