T.C
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
KAYIT DONDURMA BAŞVURU FORMU
...../…../20…
Enstitünüz
...............................................
Anabilim
Dalı
..................................................
Programı ........................ numaralı yüksek lisans/doktora öğrencisiyim. Beykent Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16.maddesi 2.bendi .........fıkrasına göre bir yarıyıl ücretimin tamamını
yatırmak koşulu ile Güz / Bahar yarıyılında kaydımı dondurmak istiyorum.
Lisansüstü öğrencilerine izin verilmesi
MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencilere; haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin yazılı talebi,
anabilim dalı başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile işlem başına bir yarıyıl olmak üzere iki
yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararı ile izinli sayılacağı süre iki yarıyılı geçemez.
(2) İzin veya kayıt dondurma gerekçeleri şunlardır:
a) Meslekleri veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak veya öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmek
veya süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmek.
b) Öğrencinin tecilinin kaldırılması veya tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere alınması.
c) Üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık durumu.
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler.
d) Anne, baba, eş, çocuk ve kardeş gibi aile içinden bir yakınının uzayan hastalığı veya ölümü halinde,
öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.
e) Tutukluluk hali.
f) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen diğer zorlayıcı nedenler.
(3) Öğrenci, izin alınan her yarıyılın öğrenim bedelini öder. İzin için müracaat tarihinin, derslerin başladığı
haftayı aşması halinde, o yarıyıl için ödenen öğrenim bedeli, öğrencinin programa yeniden başladığı dönemin, öğrenim
bedelinden mahsup edilemez.
(4) İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri sonunda ve normal kayıt
döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen
öğrencilerin yeniden ders, proje, tez kaydı yaptırmaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.
(5) Askerlik ve sağlık gerekçeleri hariç diğer gerekçelerle verilen izinler eğitim-öğretim süresinden sayılır.
Okudum, anladım ve kabul ettim.
Öğrencinin
Adı Soyadı – İmza
YETKİLİLER
Enstitü Müdürü
İlgili Anabilim Dalı
Başkanı
Kütüphane ve Dök.
Dairesi Başkanlığı
Bütçe Daire
Başkanlığı
(Muhasebe Müd.)
Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
EK :
ADI SOYADI
İMZA
TARİH
AÇIKLAMA
Download

Kayıt Dondurma Formu - Beykent Üniversitesi