İLAN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat Dallarına 2014-2015 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı İçin Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik öğrencileri alınacaktır.
Anasanat
Dalı
Yüksek lisans
Yatay
Geçiş
(YL)
Sanatta
Yeterlik
Yatay
Geçiş
(SY)
Yabancı
Uyruklu
(YL)
Yabancı
Uyruklu
(SY)
Sanat ve
Tasarım*
-
-
15
5
-
-
Grafik
Tasarım
Alan içi: 3
-
-
-
-
-
Geleneksel
Türk
Sanatları
Alan içi: 10
Alan dışı: 5
2
-
-
2
-
İstenilen Koşullar
Yükseklisans mezunu olmak.
Alan dışından başvuran adayların
başarılı olması durumunda 1(bir)yıl
Sanatsal
Hazırlık
derslerini
tamamlamaları gerekmektedir.
Alan İçi: Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümünden mezun olmak.
Alan içi; Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,
Geleneksel Türk El Sanatları
Bölümü, Halı-Kilim-Eski Kumaş
Desenleri Anasanat Dalı veya Tezhip
Anasanat Dalı mezunu olmaktır.
Alan dışı: Lisans mezunu olmak.
Alan dışından başvuran adayların
başarılı olması durumunda 1(bir)yıl
Sanatsal
Hazırlık
derslerini
tamamlamaları gerekmektedir.
*Sanatta Yeterliğe Yükseklisans mezunları başvurabilir.
BAŞVURU KOŞULLARI
(1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD’ce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,
2) ALES’ten sözel puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları, Güzel Sanatlar
Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç Üniversitelerarası Kurul
tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya
da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,
3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
1
b) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar
aranır:
1) Eğitim dalı yönünden ilgili EASD’ce uygun görülen bir yüksek lisans diplomasına sahip
olmak ve yüksek lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 veya eşdeğeri
mezuniyet derecesine, lisans diplomasıyla başvuranlar için en az 4 üzerinden 3 lisans
mezuniyet notuna sahip olmak,
2)
Güzel
Sanatlar
Fakültesi
mezunları
ve
Konservatuar
mezunları
Hariç
ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranlar için 70 standart
puana sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer
sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna
eşdeğer bir puan almış olmak,
3) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS'ye eşdeğer
sayılan ve ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve
benzeri yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmak,
4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen usul ve esaslar uygulanır.
2
Tüm Anasanat Dallarına Başvuru ve Sınav tarihleri
Ön kayıt Tarihleri: 25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında
https://golcuk.sdu.edu.tr/ adresinden online yapılacak. Bir adet imzalı çıktıyla beraber
istenilen evraklarla birlikte 09.00-17.00 saatleri arasında Enstitüye teslim edilecektir.
Başvuru İçin Gerekli belgeler
1. Lisans Diploması (Sanat ve Tasarımı ASD. Başvurularında Yüksek Lisans diploması)
Aslını beyan etmek kaydıyla fotokopisi. Diplomasını almamış olan adaylar Geçici
Mezuniyet belgesiyle başvurabilirler.
2. Transkript(mezun olduğu kurumdan onaylı,100’lük sisteme çevrilmiş halde)
3. Erkek Adaylar için Askerlik Beyanı
4. Sınav Ücreti alınmayacaktır.
5. ALES veya denkliği kabul edilmiş belgeler. (Alan dışı Başvuranlar için)
6. Yabancı Dil belgesi (Sanat ve Tasarım ASD için en az ÜDS, KPDS vb. sınavlardan 55
ya da eşdeğeri puan almış olmaları gerekir)
7. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş. Fotokopi vb. şekilde
çoğaltılmışlar kabul edilmeyecek).
8. Özgeçmiş
9. Neden Yüksek lisans yapmak istediğini belirten yazı.
10. Başvuruda bulunan adaylar, başvuru esnasında Nüfus cüzdanlarını ibraz etmek
zorundadırlar
Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler:
Dilekçeleri ekinde
a)
b)
c)
d)
Okudukları Enstitüden onaylı Transkript
Ders içerikleri (onaylı)
ALES vb. sınav sonuç belgesi
Yabancı Dil belgesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları:
Başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci Yönetmeliğine
göre sınava tabi olacaklardır.
3
Sınav Tarihleri:
Yüksek Lisans Programları İçin
02 Eylül 2014 Salı
Sınav Yeri: Anasanat Dalı Başkanlıkları
Geleneksel Türk Sanatları ASD Sınav Aşamaları:
a)Alanla ilgili Bilgilerin Ölçüldüğü Sınav (ALES vb.)
(% 50)
Saat: 09.00
b) Portfolyo İnceleme
(%25)
Saat: 10:30
c)Mülakat
(%15)
Saat:13:00
d) Yabancı dil Sınav Puanı
(%10)
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç Alan dışı olan
adayların ALES vb. Puanlarının %50 hesap edilir.
Toplam Puanı “40”puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar.
4
Grafik Tasarım ASD Sınav Aşamaları
a)Alanla ilgili Bilgilerin Ölçüldüğü Sınav (ALES vb.)
(% 50)
Saat: 09.00
b) Uygulama Sınavı (60dk.)**/Portfolyo İnceleme
(%25)
Saat: 10.30
c)Mülakat
(%15)
Saat:13.00
d) Yabancı dil Sınav Puanı
(%10)
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç Alan dışı olan
adayların ALES vb. Puanlarının %50 hesap edilir.
**Uygulama sınavına girecek adaylar aşağıdaki malzemeleri getirmek zorundadırlar.
-Kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, kuru boya ve guaj boya takımı
-Makas, maket bıçağı, yapıştırıcı
*Adaylar 35*50cm boyutlarında Enstitüce verilecek olan kâğıda uygulama yapacaklardır.
Toplam Puanı “40”puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar.
Kazananların Kayıt Tarihi: 04-05 Eylül 2014
Yedekten Kayıt: 08-09 Eylül 2014
5
Sanat ve Tasarım ASD (Sanatta Yeterlik) Sınav tarihi
03 Eylül 2014 Çarşamba
Sınav Yeri: Anasanat Dalı Başkanlıkları
Sınav Saatleri:
Yazılı Sınav: 09:00
Dosya İnceleme /Uygulamalı Sınav: 10:30
Mülakat: 13:00
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve Konservatuar mezunları hariç Alan dışı olan
adayların ALES vb. Puanlarının %50 hesap edilir.
Toplam Puanı “40”puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar.
Sınavlar Enstitü Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre yapılacaktır.
Kazananların Kayıt Tarihi: 04-05 Eylül 2014
Yedekten Kayıt: 08-09 Eylül 2014
Kayıt ve Başvuru Adresi:
SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Doğu Yerleşkesi Orman Fakültesi Binası Çünür/ISPARTA
Tel: 0246 2113855
6
Download

lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği