FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANÜSTÜ PROGRAMLARIN KONTENJANI BAŞVURU İLANI VE ÖĞRENCİ KABULÜ
Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek için adayların;
- İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması,
- ALES’den başvurduğu programın ilan edilen puan türünden en az “55” puan alması gerekmektedir.
(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük
tarafından ulusal ve yerel gazeteler aracılığı ile
duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar,
kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile
başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri
enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet
sayfasında duyurulur.
Fen Bilimleri Enstitüsünde:
- ALES notunun %50’si,
- Lisans mezuniyet notunun %30’si,
- Yazılı sınavı notunun %20’si
- Yazılı sınav jürileri, ilan edilen her program için EABD başkanlığı tarafından teklif edilen “yedi” öğretim
üyesi arasından, EYK tarafından “üç” asıl, “iki” yedek olmak üzere belirlenir. Programa başvuran
adayların yazılı sınavları EABD tarafından yapılır. Yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek için adayların;
SAÜ LEÖY SENATO ESASLARI
MADDE 3
SAÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
MADDE 7
(1) Her program için kontenjan ve başvuru
koşulları, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK
kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için
yeni öğrenci kontenjanları ilgili EABD/EASD’deki
öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate
alınarak tespit edilir.
- İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması,
Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:
- Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır. İlan
edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden
kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
Doktora Programına Başvurabilmek İçin Adayların,
-İlgili EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması,
-ALES’ten başvurduğu programın türünde en az “65” puan alması.
- ÜDS’den en az “55” puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan
muadili bir puan alması gerekir.
(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için
gerekli şartlar ve başarı değerlendirmelerinde
Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:
-ALES notunun %50’si,
-Yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u,
- Bilimsel Değerlendirme Sınavının %20’si dikkate alınarak belirlenir.
- Bilimsel değerlendirme sınav notu, yazılı puanının % 10’u, sözlü puanının % 10’u dikkate alınarak hesaplanır.
Bilimsel değerlendirme sonuçları YÖK’ün çevirim tablosuna göre “dörtlük” sisteme dönüştürülür.
-İlgili EABD başkanlığınca yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına giren adaylarda:
- İlgili EABD başkanlığınca yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından (yazılı/sözlü) birine girmeyen aday başarısız
sayılır
- Doktora programına başvuran adayların başarı değerlendirme notu, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri
doğrultusunda en az “2.75”tir. “2.75” ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. İlan
edilen kontenjan dâhilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan
edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan
tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
GEREKLİ
İŞLEM
BİLGİSİ
ÖN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILIR, ADAY http://www.obis.sakarya.edu.tr/basvuru_ens/ adresinden ONLİNE BAŞVURUSUNU YAPAR.SİSTEM SAÜ LEÖY MADDE 3 UYARINCA BAŞVURUDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN
BAŞARI NOTUNU BELİRLEYEREK KONTENJAN DAHİLİNDE SIRALAR. İLAN EDİLEN KONTENJAN SAYISI KADAR ADAY KAYIT YAPTIRMALARI İÇİN ENSTİTÜ SAYFASINDA İLAN EDİLİR.
Sonuçları, http://www.obis.sakarya.edu.tr/basvuru_ens/?page=bsv_ens_sonuc_ilan , adresinden görür.
Download

tezli yl - Fen Bilimleri Enstitüsü