Triple negatif meme
kanserine yaklaşım
Dr.Ümit Bayol
TCSB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Patoloji Bölümü
13 Mart 2014
Triple negatif meme kanseri
(TNBC) patolojik değerlendirmesi
Morfolojik özellikler, histolojik tip
 Moleküler sınıflama
 Alt tipler
 Prognostik, prediktif faktörler
 Hedef moleküllerin saptanması

TNBC histolojik alt tipleri
İnvaziv duktal karsinom NOS %85-90
 Medüller, metaplastik
 Lobüler, müsinöz, adenoid kistik ….


Medüller daha iyi prognoz, metaplastik
daha kötü prognoz ön görüsü??
Meme kanseri moleküler
sınıflaması
Luminal A
 Luminal B
 HER 2 pozitif
 Triple negatif (ER- PR- HER2-)
 Basal-like/Bazaloid alt tip ( CK 5-6 + /
EGFR +)
 Single pozitif, double pozitif, double
negatif
 Folat reseptör alfa pozitif (Fra +) alt tip

TNBC alt tipleri




IHC ER- PR- HER2 – NOS
Basal-like
Claudin-low
Normal-like




HER2 enriched
Luminal A
Luminal B
Borderline TNBC ?????

FRA pozitif
Triple negatif meme kanseri

Tüm meme kanserlerinin %15-20 si TNBC
IHC ER- PR- HER2 – NOS
 Pre menapozal ağırlıklı
 Yüksek grade,ileri evre, agresif, yüksek proliferasyon
hızı, LVI+, PNI +
 Tedavi hedefi : ?? multimodal tedavi seçenekleri

BASAL-LIKE / BAZALOİD ALT TİP CK 5-6 ve/veya
EGFR +
 Tedavi hedefi : EGFR inhibisyonu

FOLAT RESEPTÖR ALFA POZİTİF ALT TİP
 Tedavi hedefi : Folat Reseptör Alfa inhibisyonu

Basal-like / BAZALOİD
TNBC %75-85
 Sıklıkla premenapozal
 Sıklıkla uzak (AC, beyin )
metastazlar
 %82 p53 ekspresyonu
(luminal A %13)

HE
EGFR
EGFR
CK5/6
TNBC genomik prediktif özellikler
Microarray ile gen ekspresyon profilleri
 BRCA1
 PARP1
 EGFR
 P53
 Ckit
 ……………..
Mutasyon, delesyon vb genetik değişiklikler

TNBC
genomik profile alternatif
prediktif özellikler

Büyük tümör çapı
Yüksek histolojik grade
Yüksek proliferatif indeks (Ki67)
CK5/6 ekspresyonu
EGFR ekspresyonu
VEGF ekspresyonu
C kit ekspresyonu
Yüksek P53 ekspresyonu
FRA ekspresyonu
Filamin A ekspresyonu

Gen ekspresyon profillerine alternatif olabilir mi ??









EGFR
CK 5/6
Ki67
TNBC genomik profile alternatif
prediktif özellikler








Yüksek ERK protein ekspresyonu
Düşük E Kaderin ekspresyonu
Katepsin D ekspresyonu
Düşük Beta Katenin ekspresyonu
Pten fosfat kaybı
Androjen reseptör pozitifliği
………
Gen ekspresyon profillerine alternatif
olabilir mi ??
TNBC DENEYİMİ TEPECİK
2013 AVRUPA PATOLOJİ
KONGRESİ
POSTER SUNUM
103 TNBC IHC (2007-2012 )
 IHC EGFR , CK 5/6, GCDFP-15,
HER2FISH
 FISH yöntemi ile 2/103 (1.9%) olguda
fokal düşük düzeyde HER2 gen
amplifikasyonu

2013 AVRUPA PATOLOJİ
KONGRESİ POSTER SUNUM
50/103 olgu (48,5%) CK 5/6 (+)
 42/103 olgu (40,7%) EGFR (+)


Bazaloid (basal-like) fenotipi belirlemek
yönünden EGFR ve CK 5/6 expresyonları
istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01)

19/103 olgu (%18) GCDFP-15 (+)

TNBC metastazlarını belirlemede GCDFP-15 in
yeri tartışmalı
TEPECİK 2013








Moleküler ( HER2 FISH ) doğrulanmış
255 meme karsinomu
TNBC
54/255 (%21.2)
EGFR +
25/46 (%54.3)
CK5/6 +
19/51 (%35.2)
GCDFP-15+ 5/42 (%12)
46/54 (%85) YÜKSEK GRADE
8/54 (%15) DÜŞÜK GRADE
Ki67 8/54 (%15)<%10
15/54 (%28) %10-25
31/54 (%55.5)>%25
TNBC RUTİN YAKLAŞIM
IHC ER- PR- HER2- her olguda
 TNBC kesin tanısı için moleküler
doğrulama (HER2FISH)
 HİSTOLOJİK TİP, GRADE
 BAZAL BENZERİ /BAZALOİD TNBC
ayırımı (CK5/6,EGFR)
 Ki 67 proliferasyon indeksi
 pTNM, LVI, PNI

EGFR
CK5/6
Ki67
2013-2014
YÜRÜMEKTE OLAN ÇALIŞMA
TNBC olgularında (yaklaşık 100 olgu)
 EGFR AMPLİFİKASYONU (FISH)
 HER2 MUTASYONLARI (DİZİ ANALİZ)
 P53 MUTASYONLARI (DİZİ ANALİZ)

UMUT VERİCİ MOLEKÜLLER
Filamin A / TNBC







Filamin A (Actin-binding protein 280)
Kanser progresyonu, metastaz gelişimi, DNA
onarımı
İleri evre, lenf nod metastazı, vasküler ve
nöral invazyon korele
ER – tümörler
21/32 ( %65.6) +
PR – tümörler
29/43 (%67.4) +
IHC HER2 – tümörler
38/63 (%60.3) +
Prognostik, prediktif belirleyici olabilir
FRA / TNBC
Folat reseptör alfa (FRA) folat
transportunda rol alan membran ilişkin
protein
 Tüm meme kanserleri %20-25 FRA
pozitif
 TNBC %50-80 FRA pozitif
 FRA pozitif TNBC prognozu kötü
 TNBC için prognostik, prediktif
olabilir

TNBC / FRA
YAKIN HEDEFLERİMİZ
TNBC grubunda diğer moleküler alt
gruplarla karşılaştırmalı olarak
 IHC FRA
 IHC ve RTPCR Filamin A

Teşekkür ederim
Download

Sunumu indirmek için tıklayınız