İÇ DENETİM BİRİMİ
BAŞKANLIĞI
Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı
MART 2014
KISALTMALAR
Bakanlık
: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Başkanlık
: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı
Başkan
: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı
KİDS
: Kamu İç Denetim Standartları
KGGP
: İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Kurul
: İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Rehber
: Kamu İç Denetim Rehberi
Üst Yönetici : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı
Yönerge
: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
1.
GENEL HÜKÜMLER
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı esas alınarak hazırlanan bu Kalite Güvence Geliştirme Programı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi tarafından yürütülen iç denetim faaliyetlerinin Kamu
İç Denetim Standartlarına, Meslek Ahlak Kurallarına, İç Denetim Biriminin Yönergesine ve
Kamu İç Denetim Rehberine uygunluğunun sağlanması, bu suretle kalitesinin güvence altına
alınması ve geliştirilmesi konusunda bir çerçeve sunmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından oluşturulan
KGGP’nin temel amaçları;
• İç denetim faaliyetinin, üst yönetici, birim yöneticileri ve diğer ilgili taraflara güvence ve
danışmanlık hizmetleri sunmadaki etkinliğini değerlendirmek,
• İç denetim faaliyetinin Standartlara uygunluğunu değerlendirmek ve dış değerlendirmeler
sonucunda iç denetim biriminin “Kamu İç Denetim Standartlarına Uygun” olarak faaliyet
gösterdiğini beyan etmesini sağlamak,
• İç denetimde uygulanan metodolojinin ve denetim sonucunun elde edilmesinde izlenen
yaklaşımın tutarlı olmasını sağlamak,
• İç denetim birimi başkanı ve iç denetçilere, performanslarını ve hizmetlerini geliştirmeleri
ve iç denetim fonksiyonunun imajını ve güvenilirliğini arttırmaları için fırsatlar tanımak,
iyileştirme önerilerinde bulunmak ve danışmanlık yapmak,
• İç denetçilerin sürekli mesleki gelişim sürecine yardımcı olmak,
•İç denetçilerin görevlerini Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak yürütmelerini sağlamaktır.
KGGP iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsamaktadır. İç denetim faaliyetinin yönetimi,
faaliyetlerin planlanması, görevlerin yürütülmesi, bağımsızlık ve tarafsızlık, yetkinlikler, iç
denetçilerin ve iç denetim faaliyetinin performans değerlendirmeleri, iletişim ve raporlama
konuları kalite değerlendirme kapsamındadır.
Bu programın uygulanmasını sağlamak Başkanın sorumluluğundadır.
KGGP kapsamında gerçekleştirilen kalite değerlendirme süreci, Başkanlık tarafından
yapılacak iç değerlendirmeler ile Kurul tarafından en az 5 yılda bir yapılacak veya
yaptırılacak dış değerlendirmelerden oluşmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
1
Mart 2014
İÇ DEĞERLENDİRME
2.
İç değerlendirmeler, sürekli izleme ve dönemsel gözden geçirme suretiyle gerçekleşmektedir.
2.1
SÜREKLİ İZLEME
Sürekli izleme faaliyetleri, iç denetim faaliyetinin günlük gözetimi, gözden geçirilmesi ve
performansının ölçülmesi süreçlerinden oluşur. Sürekli izleme, iç denetim faaliyetlerinin
yönetilmesinde kullanılan rutin politika ve uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır.
Sürekli izleme aşağıdaki faaliyetleri kapsayacak şekilde yürütülür.
 Tüm görevlerde kullanılan ve KİDS’e uyumu sağlayan denetim politika ve
prosedürlerinin oluşturulması,
 Denetim gözetim sorumluluğu kapsamında görevin gözetimi ve kontrolü,
 Tamamlanan denetimlerle ilgili denetlenen birimlerden alınan geri bildirimlerin
değerlendirilmesi,
 Çalışma Planı ve planın eki; görev iş programı ve risk kontrol matrisinin Başkan
tarafından onaylanması,
 Denetim sonuçlarının; denetimin zamanında tamamlanması, kabul edilen öneri sayısı
gibi performans kriterleri çerçevesinde analizi,
 İç denetçilerce hazırlanan raporların Başkan tarafından gözden geçirilmesi.
Sürekli izleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen Başkan, İç
Denetim faaliyetlerinin Rehber, Yönerge ve Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım
Yönergesinde yer alan esas ve usullere uygun şekilde yürütülmesine yönelik gerekli önlemleri
almakla sorumludur.
2.2
DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME
Dönemsel gözden geçirme; Başkanlık bünyesinde yürütülen iç denetim faaliyetinin, iç
denetimin tanımına, KİDS’e, Meslek Ahlak Kurallarına, Rehber ve Yönergeye uyumu ile
paydaşların ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliği ve verimliliğini ortaya koyma ve geliştirme
amacıyla dönemsel olarak yapılan değerlendirmelerdir.
Dönemsel gözden geçirme faaliyetinin, Başkanlık bünyesinde görev yapan kıdemli bir iç
denetçi veya iç denetçiler tarafından, yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi esastır.
Başkanlığın yıllık denetim programında, en az on iş günü dönemsel gözden geçirme
faaliyetlerine ayrılır. Bu faaliyetin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.
Dönemsel gözden geçirme sürecine ilişkin işlemlere aşağıda yer verilmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
2
Mart 2014
2.2.1 Görevlendirme
Dönemsel gözden geçirme süreci, Başkanlık tarafından bir kıdemli iç denetçi veya iç
denetçilerin görevlendirilmesi ile başlar.
Başkan tarafından yapılacak görevlendirmelerde, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur:
İç denetçinin;
 Tarafsızlık düzeyi
 Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları hakkında bilgi seviyesi
 Teknik bilgisi
 Mesleki sertifikasyonu
 Kurum faaliyetleri hakkındaki bilgi seviyesi
 İç değerlendirme görevine istekliliği
 İnsan ilişkileri becerisi
 İletişim becerisi
 Muhakeme kabiliyeti
 Analiz yapma ve iyileştirme önerisi sunma becerisi
 Raporlama becerisi.
Dönemsel gözden geçirme faaliyeti yürütecek kişiye görevi Başkanlıkça yazılı olarak
bildirilir. Görevlendirme yazısında, görevin amacı, kapsamı ve süresi belirtilir.
Aynı iç denetçi iki yıl üst üste dönemsel gözden geçirme faaliyetinde görevlendirilemez.
2.2.2 Ön Çalışma
Dönemsel gözden geçirme ile görevlendirilen kişi görevlendirmede belirtilen amaç, kapsam
ve süre çerçevesinde yapacağı çalışmaları planlar.
Ön çalışma sürecinde, tamamlanan çalışmalara ait raporlar, Başkanlık arşivinde bulunan
yazılar, bilgi ve belgeler incelenerek iç denetim faaliyetleri hakkında ön bilgi edinilir. Bu
aşamada son bir yıla ait faaliyetlere odaklanılması esas olup, faaliyetler hakkında yeterli
bilgiye ulaşmak için bir yıl daha geriye gidilebilir. Edinilen bilgiler ışığında saha
çalışmalarına ilişkin planlama yapılır.
Birimde görev yapmakta olan her bir iç denetçinin en az bir denetim/danışmanlık görevinin
değerlendirme kapsamına alınması esastır.
Başkan, dönemsel gözden geçirme süresince yürütülecek değerlendirme çalışmalarında
gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak, çalışmalara yardımcı olmak ve raporlara ilişkin gerekli
işlemleri yapmakla sorumludur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
3
Mart 2014
2.2.3 Saha Çalışması
Saha çalışması, dönemsel gözden geçirme faaliyetinin en kapsamlı bölümüdür. Bu süreçte
Başkanlığın,
 Raporları ve destekleyici belgeleri,
 İdari ve operasyonel politikaları, uygulamaları, prosedürleri ve kayıtları,
 Üst yönetici ve üst düzey yöneticileri ile etkileşimi,
 İç denetçilerinin tecrübe ve uzmanlıkları,
 Eğitim planları,
 Performans ölçümleri,
 Risk değerlendirmesi çalışmaları,
 Plan program dosyaları,
 İzleme kayıtları,
iç denetimin tanımına, KİDS’e ve Meslek Ahlak Kurallarına uyum seviyesi açısından
değerlendirilir. Saha çalışmaları Program ekinde yer alan Uygunluk Kriterleri esas alınarak
yürütülür. (EK 1/A-C: Uygunluk Kriterleri, EK 2: Performans Kriterleri)
Saha çalışmasında; belge inceleme, görüşme yapma, anket düzenleme gibi araştırma
teknikleri kullanılarak Uygunluk Kriterlerine uyum düzeyi hakkında kanıtlar elde edilir ve
yapılan çalışmalar, çalışma kâğıtlarıyla kayıt altına alınarak dönemsel gözden geçirme
dosyasında muhafaza edilir.
Belge inceleme
Belge inceleme, dönemsel gözden geçirme faaliyetinin en temel kanıt toplama tekniğidir.
Denetim dosyalarının, ilgili çalışma kâğıtlarının ve diğer bilgi ve belgelerin incelenmesi
suretiyle iç denetim faaliyetinin uygunluk düzeyi hakkında önemli kanıtlar elde edilebilir.
Belge incelemeleri sırasında, iyi dengelenmiş ve bütünü temsil eden bir örneklem oluşturmak
amacıyla farklı denetim türlerinden ve danışmanlık faaliyetlerinden örnekler seçilir. Ancak
gözden geçirme ile görevli iç denetçi kendisinin görev aldığı denetim ve danışmanlık
faaliyetlerine ait dosyaları örnekleme dâhil etmez.
Görüşmeler
İç denetim faaliyetinin uyum düzeyini belirlemekte kullanılabilecek bir diğer kanıt toplama
tekniği görüşmelerdir. Görüşmeler iç denetimin değerini, üst yönetici ve denetlenen birim
yöneticilerinin iç denetimden beklentilerini, iç denetçilerin mesleki yeterliliğini ve iç denetim
faaliyetini iyileştirme alanlarına ilişkin görüşleri ortaya çıkarma konusunda etkili bir araçtır.
Bununla birlikte görüşmelerden elde edilen bilgiler belge incelemesine kıyasla daha zayıf
kanıtlar olduğundan, görüşmelerin iç denetim faaliyetleriyle ilgili gelişime açık noktaları
gösteren ve belge incelemesi sonuçları ile desteklenmesi gereken yardımcı araçlar olarak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
4
Mart 2014
değerlendirilmesi gerekir.
Örnekleri)
(EK 3, EK 4, EK 5: Görüşmelerde Kullanılabilecek Soru
Anketler
Bir başka kanıt toplama tekniği ise anketlerin kullanılmasıdır. Görevli iç denetçi, her bir
denetim faaliyetine ilişkin denetlenen birimlere gönderilen Denetim Değerlendirme
Formlarını inceleyerek paydaşların iç denetim faaliyetinin performansına ilişkin görüşlerini
öğrenir. (EK 6: Denetim Değerlendirme Formu)
Denetlenen birimlerin görüşlerinin, iç denetim faaliyetinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine katkı sağlaması beklendiğinden, denetim değerlendirme formlarında
açıklanan görüşlerin sübjektiflikten uzak olması önem arz etmektedir. Bu nedenle dönemsel
gözden geçirme görevini yürüten iç denetçi anketlerdeki olumlu ve olumsuz
değerlendirmelere ilişkin açıklamaları dikkatle değerlendirir. Bu aşamada paydaşlardan alınan
geribildirimlerin belge incelemelerinden ve görüşmelerden elde edilen diğer kanıtlarla birlikte
değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Denetim sonuçlarına ilişkin anket uygulaması yapılmamış olması halinde ise görüşmeler
yapmak veya anket uygulamak suretiyle son bir yıl içerisinde denetime tabi tutulmuş veya
danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış birim yöneticilerinin memnuniyet düzeyleri hakkında
geri bildirim alınmalıdır.
Kanıtların değerlendirilmesi
Belge incelemesi, görüşmeler ve anketler yoluyla elde edilen kanıtlar konsolide edilerek, her
bir standart bazında iç denetim faaliyetinin KİDS’e ve Meslek Ahlak Kurallarına uyum
düzeyi hakkında bir kanaat oluşturulur.
İç denetim faaliyetinin uyum düzeyi, Kurul tarafından düzenlenen KGGP’de olduğu gibi
“UYUMSUZ”, “KISMEN UYUMLU”, “UYUMLU” şeklinde ifade edilir. Uyum düzeyinin
belirlenmesinde Uygunluk Kriterlerinden faydalanılır. (EK 1/A-C: Uygunluk Kriterleri)
Uygunluk kriterlerinden bazıları kırmızı alan olarak belirlenmiştir. Dönemsel gözden
geçirmede, bu kriterlere uyulmaması durumu, ilgili standarda “UYUMSUZ”luk olarak
değerlendirilir. Kırmızı alan olarak belirlenen kriterlerin sağlanıyor olması halinde ise diğer
kriterlerin her hangi birinin sağlanamaması “UYUMSUZLUK” olarak değerlendirilmeyecek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
5
Mart 2014
olup, ilgili standart altında yer alan kriterlerin bir bütün olarak yorumlanması sonucu
standarda ilişkin “KISMEN UYUMLU” veya “UYUMLU” değerlendirmesinde
bulunulacaktır. Kriterlerden “İYİ UYGULAMA” olarak belirlenenlerin sağlanamaması
durumu ise uyumsuzluk olarak değerlendirilmeyecek olup, dönemsel değerlendirme
raporunda gelişime açık alanlar olarak belirtilecektir.
Ulaşılan Sonuçların Başkanlıkla Paylaşılması
Yapılan değerlendirme sonrasında ulaşılan bulgular, gelişmeye açık hususlar, iyi uygulamalar
ve öneriler standart bazında uyum düzeyi de açıklanarak Başkan ile paylaşılır.
Görevli iç denetçi tarafından bulgu, öneri ve standarda uyum düzeyine katılıp katılmadığı,
katılmıyorsa nedenleri ve önerileri konusunda Başkanın görüş ve açıklamaları alınır. Bu görüş
ve açıklamalar ile bunları destekleyen belgeler dikkate alınarak gözden geçirme çalışmasında
nihai değerlendirme yapılır.
2.2.4 Raporlama
Görevli iç denetçi, uygunluk kriterleri çerçevesinde yaptığı dönemsel gözden geçirme
çalışmalarının sonuçlarını Başkanlığa raporlar. Raporda uygunluk kriterleri çerçevesinde iç
denetim faaliyetinin genel bir değerlendirmesi yapılır ve varsa geliştirilmesi gereken alanlar
için önerilerde bulunulur.
Raporlamada Kurul tarafından dış kalite değerlendirme çalışmalarına rehberlik etmesi
amacıyla hazırlanan Dış Değerlendirme Uzmanları El Kitabı ekinde yer alan rapor şablonu
örnek alınarak oluşturulan rapor şablonu kullanılır. (EK 7: Rapor Şablonu)
Başkan, raporda yer alan her bir bulgu ve öneri için yapılacak işlemi, sorumlu olacak kişiyi ve
uygulama takvimini içeren bir eylem planını, iç denetçileri de bu sürece dâhil ederek hazırlar
ve Üst Yöneticinin onayına sunar. (EK 8: Eylem Planı Şablonu)
Uygulama takvimi bir yılı geçemez. Başkanın gözden geçirme yapan iç denetçinin bulgu ve
önerilerine katılmaması halinde, eylem planında alternatif düzeltici işlemlere yer verilebilir.
Herhangi bir düzeltici işlem öngörülmemişse, bunun nedeni açıkça ortaya konularak
belgelendirilmelidir.
Dönemsel Gözden Geçirme Raporunda, önceki dönemsel gözden geçirme kapsamındaki
önerilerin hayata geçirilip geçirilmediğine ilişkin tespitlere de yer verilir.
Dönemsel Gözden Geçirme Raporu ile Eylem Planının bir örneği, Üst Yöneticinin onayını
müteakip bir ay içerisinde Kurula gönderilir.
3.
DIŞ DEĞERLENDİRME
Dış değerlendirmeler, iç denetim faaliyetlerinin KİDS ve Meslek Ahlak Kurallarına
uygunluğunun, başarılı uygulamaları kullanma düzeyinin, verimlilik ve etkinliğinin
belirlenmesi ve gelişime açık alanlar hakkında öneriler geliştirilmesi amacıyla, Kurul
tarafından Bakanlık dışından belirlenen nitelikli ve bağımsız dış değerlendirme
uzmanlarından oluşan ekip tarafından yürütülen çalışmalardır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
6
Mart 2014
Kurulca belirlenen esaslara göre en az beş yılda bir yapılan dış değerlendirme faaliyetleri, İç
Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı esasları ile Dış Değerlendirme Uzmanları El
Kitabında belirtilen hususlara uygun şekilde yürütülür.
Başkan, dış değerlendirme uzmanlarınca yürütülen çalışmalarda gerekli bilgi ve belgeleri
sağlamak, çalışmalara yardımcı olmak ve raporlara ilişkin gerekli işlemleri yapmakla
sorumludur.
Dış değerlendirme sonuçları Başkan tarafından Üst Yönetici ve Bakana sunulur.
4.
DİĞER HUSUSLAR
Bu Program Üst Yönetici onayıyla yürürlüğe girer. Program her yıl aralık ayında gözden
geçirilerek, KİDS’de, iç denetim mevzuatında ve iç denetim faaliyetinin yürütülmekte olduğu
ortamda meydana gelen değişiklikler çerçevesinde güncellenir. Güncellenen Program da Üst
Yöneticinin onayına sunulur.
Başkan iç ve dış değerlendirme sonuçları hakkında iç denetçileri bilgilendirir.
Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporunda, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde
gerçekleştirilen iç ve dış değerlendirme sonuçları ile performans göstergeleri ve gerçekleşme
durumu hakkında yeterli açıklamalara yer verilir.
İç denetim plan ve programları hazırlanırken, dönemsel gözden geçirme kapsamında yapılan
öneriler ve düzeltici eylemler dikkate alınır.
EKLER:
1. Uygunluk Kriterleri (Ek-1/A-C)
2. Performans Kriterleri (Ek-2)
3. Denetlenen Birim Yöneticisi Görüşme Formu(Ek-3)
4. İç Denetçi Görüşme Formu (Ek-4)
5. İç Denetim Birimi Başkanı Görüşme Formu (Ek-5)
6. Denetim Değerlendirme Formu (Ek-6)
7. Dönemsel Gözden Geçirme Rapor Şablonu (Ek-7)
8. Dönemsel Gözden Geçirme Önerileri ile İlgili Eylem Planı Şablonu (Ek-8)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
7
Mart 2014
EK:1/A
Değerlendirme Konusu
İncelenenen Belgeler
Refererans no:
: İç Denetim Politika ve Prosedürleri
: Birim Yönergesi, Birim Rehberi, Yazışmalar, Toplantı Tutanakları, Faaliyet Raporları, Politika ve Prosedürlere ilişkin
diğer bilgi ve belgeler
SN
İlgili
KİDS No.
UYGUNLUK KRİTERİ
1
1000
Yönerge ve değişiklikleri, iç denetçilerin görüşleri alınarak, İDB Başkanı
tarafından hazırlanmakta ve üst yönetici onayıyla yürürlüğe konulmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve
Hedefler
2
1000
İç Denetim Yönergesi ve değişiklikleri İDKK’nın uygun görüşü alındıktan
sonra uygulamaya konulmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve
Hedefler
3
1000
İDB Başkanı tarafından, yönergede yürütülecek programlı ve program dışı
danışmanlık hizmetlerinin niteliği, kapsamı ve süresi (mevzuat taslaklarına
görüş verme, ortak komisyonlara ve proje ekiplerine katılım, eğitim gibi)
açıkça ifade edilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve
Hedefler
4
1000
Yönerge İDB Başkanı tarafından her yıl gözden geçirilmekte, buna ilişkin
kayıtlar tutulmakta ve değişiklerin bir örneği İDKK’ya gönderilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve
Hedefler
5
1000
2410
Denetlenen alan veya konuya ilişkin kapsamlı bir görüş ortaya konuluyor ve
güvence seviyesi belirleniyorsa bu durum yönergede tanımlanmakta ve
denetlenen birimlere önceden duyurulmaktadır. (Bkz. KİDS 2450)
Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve
Hedefler
1000
İDB Başkanı tarafından raporların denetlenen birimlere sunulmadan önce
tamlık, doğruluk, nesnellik ve açıklık açısından gözden geçirilmesine ilişkin
usuller yönergede tanımlanmaktadır. (İYİ UYGULAMA)
6
SONU
Ç
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İlişkili Olduğu Konu Başlığı
Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve
Hedefler
Mart 2014
1
Açıklama
Ç
K
Re
f. #
7
1010
Yönerge uygun araçlarla birim yöneticilerine duyurulmaktadır.
8
1110
İdarenin organizasyon şemasında iç denetim biriminin doğrudan üst
yöneticiye bağlılığı açıkça gösterilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
9
1110
İç denetçilere, üst yönetici ve İDB Başkanı dışında görev verilmemektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
10
1110
İç denetim faaliyetlerinin kapsamına, kaynaklarına (bütçe dahil) ve
görevlerin yürütülmesi sırasında kayıtlara, personele, fiziki kaynaklara
erişim yetkilerine idare içinden hiçbir müdahale bulunmamaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
Yönetim ve Organizasyon-İç Denetim Biriminin Bütçesi
11
1111
İDB Başkanı, kurum üst yönetiminin düzenli olarak yaptıkları toplantılara
katılmaktadır. (İYİ UYGULAMA)
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
13
2450
İç kontrol sistemine ilişkin genel görüş bildirmeye ilişkin politika ve
prosedürler İDB Başkanınca belirlenmektedir. (Bkz. KİDS 2040)
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanmasıİletişim ve Raporlama-Dönemsel
Raporlama
14
2500
İDB Başkanı tarafından denetimlerin izlenmesine yönelik bir sistem
belirlenmiştir.
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının İzlenmesi
Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve Hedefler
HAZIRLAYAN
.../..../.........
İMZA
Adı-Soyadı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
2
EK:1/B
Referans No:
Değerlendirme Konusu : İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi
İncelenen Belgeler
: Denetim Plan ve Programı, Risk Değerlendirme Dokümanları, Faaliyet Raporları/Dönemsel Raporlar, Kalite Güvence
Dosyası, Özgeçmiş ve Eğitim Bilgileri, Bütçe Fişleri, İD Görevlendirmelerine İlişkin Bilgiler, Sertifika Derecelendirme
Formları
SN
İlgili
KİDS No.
TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ
1
1110
İç denetim faaliyetleri sonucu üretilen raporlar (denetim,
danışmanlık, dönemsel raporlar gibi) doğrudan üst yöneticiye
sunulmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
2
1110
İç denetim plan ve programları üst yönetici tarafından
onaylanmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
3
1120
İDB Başkanı, uygulanabilir olması halinde, iç denetçiler
arasındaki görev dağılımını dönemsel rotasyona bağlamaktadır.
(İYİ UYGULAMA)
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
4
1120
İDB Başkanı tarafından, denetim görevlendirmelerinde iç
denetçilerin önceki danışmanlık faaliyetleri dikkate alınmakta ve
bir yıl geçmeden aynı alanda denetim görevi verilmemektedir.
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
5
1120
İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin daha önceden görev
yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden görevlendirilmemesi
hususu dikkate alınmaktadır.
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
1210
1230
Her plan döneminde İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin plan
kapsamındaki görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi,
beceri ve diğer nitelikleri değerlendirilmekte ve gereksinim
duyulan niteliklerin kazandırılmasına yönelik meslek içi eğitim
programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
İnsan Kaynakları-Eğitim ve Kişisel Gelişim
6
SONUÇ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Açıklama
Mart 2014
1
İlişkili Olduğu Konu Başlığı
ÇK
Ref. #
İhtiyaç duyulan bilgi, beceri ve diğer nitelikler eğitim yoluyla
karşılanamıyorsa İDB Başkanı tarafından kurum içinden veya
dışından teknik veya uzman personel desteği alınmaktadır.
İDB Başkanı tarafından denetim sonrasında yapılan iç denetçi
performans
değerlendirmesi
ve
denetlenen
birimlerin
değerlendirme sonuçları, eğitim planlamalarında göz önünde
bulundurulmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
7
1210
8
1210
9
1230
İç denetçiler her üç yılda en az 100 saat meslek içi eğitim şartını
sağlamaktadır.
İnsan Kaynakları-Eğitim ve Kişisel Gelişim
10
1230
İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin eğitim ve sertifikasyon
bilgileri takip edilerek kayıt altına alınmaktadır.
İnsan Kaynakları-Eğitim ve Kişisel Gelişim
İnsan Kaynakları-İç Denetçi Performans
Değerlendirmeleri
11
1310
İDB Başkanı tarafından hazırlanmış bir kalite güvence ve
geliştirme programı (KGGP) bulunmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
12
1310
KGGP iç denetim faaliyetinin iç denetimin tanımına ve Kamu İç
Denetim Standartlarına, iç denetçilerin meslek ahlak kurallarına
uyumunu değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
13
1310
KGGP'de iç denetim faaliyetinin verimliliği ve etkililiğini
ölçmeye imkân verecek performans göstergeleri ve hedefleri
belirlenmiş olup, ölçümler gerçekleştirilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
14
1311
İDB Başkanı iç denetçilerin performanslarını her bir denetim
sonunda değerlendirmekte ve değerlendirme sonuçları hakkında
denetçileri bilgilendirmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
15
1311
16
1311
17
1311
18
1311
İnsan Kaynakları-Eğitim ve Kişisel Gelişim
İnsan Kaynakları-İç Denetçi Performans
Değerlendirmeleri
İDB Başkanı tarafından tamamlanan denetimlere ilişkin olarak
denetlenen birimlerin değerlendirmeleri alınmakta ve sonuçları
hakkında iç denetçiler bilgilendirilmektedir.
Dönemsel gözden geçirmeler iç denetim uygulamaları ve
standartları
hakkında
bilgi
sahibi
kişiler
tarafından
gerçekleştirilmektedir.
İDB Başkanı tarafından dönemsel gözden geçirme sonucu
geliştirilen öneriler için eylem planı oluşturulmakta ve gelişmeler
izlenmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
İletişim ve Raporlama-Denetlenen
Memnuniyetinin Ölçülmesi
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
Yıllık denetim programında KGGP faaliyetleri için en az on iş
günü kaynak ayrılmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
Mart 2014
2
19
1320
Dönemsel gözden geçirme sonuçları ve uygulanacak eylem planı,
çalışmanın tamamlanmasını takip eden bir ay içerisinde üst
yönetici ve İDKK’ya iletilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
İletişim ve Raporlama-Denetlenen
Memnuniyetinin Ölçülmesi
20
1320
İç ve dış değerlendirme sonuçlarına yıllık faaliyet raporunun ilgili
bölümünde yer verilmektedir. (Bkz. KİDS 2060)
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
İletişim ve Raporlama-Denetlenen
Memnuniyetinin Ölçülmesi
21
1320
Dış değerlendirme sonuçları İDB Başkanı tarafından Bakana
sunulmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
İletişim ve Raporlama-Denetlenen
Memnuniyetinin Ölçülmesi
22
1321
İç denetim faaliyeti için yürütülen dış kalite değerlendirme nihai
sonucunun "UYUMLU" olması halinde "Kamu İç Denetim
Standartlarına Uygundur" ibaresi kullanılmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
23
1321
2430
Dış değerlendirme sonrası “UYUMLU” görülen ancak iç kalite
değerlendirme çalışmaları sonucunda "UYUMLU" görüş
verilemeyen iç denetim faaliyeti için "Kamu İç Denetim
Standartlarına Uygundur" ibaresi kullanılmamaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
1322
İç kalite değerlendirme sonucunda tespit edilen İç Denetimin
Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına veya Kamu İç Denetim
Standartlarına aykırılığın, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını
ve çalışmalarını etkilediği belirlenmişse, bu durum üst yönetici ve
İDKK’ya bildirilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
25
2010
Denetim evreni, kurumun denetlenebilir tüm alanlarını
kapsayacak şekilde (idarenin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı
dahil tüm birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçlerinin dahil
edildiği) belirlenmiştir.
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
26
2010
2110
Denetim evreninin kapsamına yönetişim unsurları (stratejik
yönetim, performans yönetimi, bilgi iletişim ve etik gibi) dahil
edilmiştir.
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
27
2010
Denetim evreni organizasyonel değişiklikler, yeni uygulamalar,
projeler, yasal değişiklikler doğrultusunda güncellenmektedir.
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
2010
Denetim planı ve programı risk değerlendirmesi doğrultusunda
hazırlanmakta, güncellenmekte ve buna ilişkin kayıtlar
saklanmaktadır.
24
28
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
3
29
2010
Denetim planı ve programının hazırlığı sırasında iç denetçilerin
yanı sıra üst yönetici ile üst düzey yöneticilerin de görüşleri
alınmaktadır.
30
2010
Denetim planının hazırlığı sırasında Kurumun stratejik planı,
amaç ve hedefleri ile İDKK'nın strateji belgesi dikkate
alınmaktadır.
31
2010
Denetim sıklığının belirlenmesinde faaliyetlerin risk düzeyleri
dikkate alınmaktadır.
32
2010
Faaliyetlerin Planlanması-Üst Yönetimin
Beklentileri
Faaliyetlerin Planlanması-Üst Yönetimin
Beklentileri
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi
İDB Başkanı risk analizi sonucunda yüksek ve orta riskli olarak
belirlenen denetim alanlarının tamamının dâhil edildiği bir plan
teklifini üst yöneticiye sunmaktadır.
Danışmanlık talepleri görevin risk yönetimini geliştirme, katma
değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyeli açısından
değerlendirilerek kabul edilmesi uygun görülenler denetim
programına dahil edilmektedir.
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi
Faaliyetlerin Planlanması-Üst Yönetimin
Beklentileri
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
33
2010
34
2010
Bir plan döneminde toplam denetim kaynağının en az yüzde ellisi
denetim görevlerine ayrılmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
35
2010
Denetim kaynağının belirlenmesinde eğitim, geçici görev,
danışmanlık, izleme gibi görevler dikkate alınmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
36
2010
Denetim programlarında gözetim sorumluluğu için kaynak
ayrılmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Görevlerin Yürütülmesi-Görevin Gözetimi
37
2020
İç denetim planı ve programları ile revizyonlar, plan/program
döneminden önce üst yönetici tarafından onaylanmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
38
2020
39
2030
İDB Başkanı, planın uygulanmasına yönelik kaynak ihtiyaçlarını
(bütçe, insan, bilgi teknolojileri altyapısı gibi) ve kaynak
kısıtlarının etkilerini (denetim planında yer alması gereken ancak
kaynak kısıtları nedeniyle denetlenemeyen yüksek ve orta riskli
alanlara ilişkin bilgiler) üst yöneticiye her program döneminde
bildirmektedir.
İDB Başkanı tarafından birim faaliyetlerine yönelik ödenek
ihtiyacı planlanmakta ve tahsis edilen ödeneklerin etkin bir
şekilde kullanılması sağlanmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Mart 2014
4
40
2030
İç denetim biriminin insan kaynağı nicelik ve nitelik olarak
denetim evreninde yer alan tüm denetim alanlarının kapsamasına
imkân vermektedir. (Bkz. KİDS 1210)
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
İDB Başkanı tarafından, denetim programında her bir denetim
için ayrılan kaynak, işin karmaşıklığı, süre kısıtı ve mevcut
kaynaklar dikkate alınarak belirlenmekte, görevlendirmeler iç
denetçilerin yetkinlikleri (kıdem, uzmanlık) dikkate alınarak
yapılmaktadır.
İDB Başkanı tarafından denetim faaliyetleri denetçiler arasında
dengeli (iş verilmeyen denetçinin bulunmaması gibi) bir şekilde
paylaştırılmaktadır.
İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin program dışı her türlü
görevlendirmeleri (denetim, danışmanlık ve diğer faaliyetler)
yazılı olarak yapılmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
41
2030
42
2030
43
2030
44
2040
İDB Başkanı tarafından birimde kullanılacak standart formlar ve
belgeler belirlenmiş ve iç denetçilere duyurulmuştur.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
45
2060
İç denetim faaliyetinin performansına ilişkin Bakana ve üst
yöneticiye dönemsel raporlamalar yapılmaktadır.
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
2060
Dönemsel raporlar; suiistimal risklerini, yönetişim sorunlarını,
yerine getirilmeyen bulgulara ilişkin bilgileri ve üst düzey
yöneticiler ve üst yöneticinin ihtiyaç duyabileceği veya talep
edebileceği diğer konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve
kontrol sorunlarını içermektedir.
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
2110
İç denetçiler tarafından idarenin etikle ilgili amaç, program ve
faaliyetlerinin tasarımı, uygulaması ve etkililiğine katkı
sağlanması amacı ile denetim veya danışmanlık görevleri
yürütülmektedir.
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
46
47
48
2110
49
2120
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve
Programı
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
İç denetçiler tarafından idarenin bilgi teknolojileri alanındaki
riskleri her denetim görevinde veya özel olarak planlanan bilgi
teknolojisi
denetim
veya
danışmanlık
görevleri
ile
değerlendirmektedir.
Bakanlığın yönetişim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi
sistemlerinin maruz kalabileceği riskler, makro ve mikro planlama
sırasında değerlendirilmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Mart 2014
5
50
2120
51
2130
52
2130
53
2330
54
2500
55
MAK
56
MAK
İdarede bir risk yönetim sistemi bulunuyorsa, risk yönetim
sisteminin değerlendirilmesine yönelik denetim faaliyetleri
tanımlanmakta ve yürütülmektedir.
İç denetçiler tarafından, bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğuna
ilişkin kontroller (kişisel bilgilerin korunması da dahil olmak
üzere); her bir denetim/danışmanlık görevi kapsamında veya
müstakil
denetim/danışmanlık
faaliyetleri
yolu
ile
değerlendirilmektedir.
İDB Başkanı, denetim ve danışmanlık görevlerinden elde ettiği
bilgiler doğrultusunda, idarenin iç kontrol süreçlerinin yeterliliği
ve etkililiği konusunda genel bir kanaat oluşturmakta ve bu
kanaatini dönemsel olarak üst yöneticiye raporlamaktadır. (Bkz.
KİDS 2060, KİDS 2450)
İDB Başkanı tarafından kurum politikaları da göz önünde
bulundurularak denetim kayıtlarının arşivlenmesi ve arşivlere
erişimin kontrolüne ilişkin politika ve prosedürler belirlemiştir.
(Bkz. KİDS 2040)
İDB Başkanı tarafından izleme sonuçları dönemsel olarak üst
yöneticiye raporlanmaktadır.
İç denetçilerin sertifika derecelendirmelerinde, “mesleki
faaliyetler”e ilişkin puanlama "Kamu İç Denetçi Sertifikasının
Derecelendirmesine İlişkin Esas ve Usuller"e uygun olarak
yapılmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
İzlenmesi
-
Meslek Ahlak Kuralları iç denetçiler tarafından imzalanmıştır.
-
HAZIRLAYAN
.../..../.........
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
6
İMZA
EK:1/C
Referans No:
Değerlendirme Konusu : Görevlerini Yürütülmesi ve Raporlanması
İncelenen Belgeler
: Denetim, Danışmanlık ve İzleme Dosyaları
SN
İlgili
KİDS No.
TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ
1
2040
İDB Başkanı tarafından belirlenmiş olan politika ve prosedürler
iç denetçiler tarafından anlaşılmış ve uygulanmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
2
1120
Denetim dosyalarında iç denetçilerin her bir görev öncesinde
gizlik ilkelerine uyacağını ve çıkar çatışması bulunmadığını
taahhüt etmek amacıyla doldurdukları “Bağımsızlık ve
Tarafsızlık Belgesi” bulunmaktadır. (İYİ UYGULAMA)
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
3
1130
İç denetçiler görevin yürütülmesi sırasında görevin tarafsız ve
bağımsız olarak yapılmasına engel olan bir durumla
karşılaşılmışsa durumu İDB Başkanına bildirmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
2201
Denetim dosyasında denetlenen faaliyetin/sürecin amaç veya
hedefleri, açık ve tam bir şekilde ortaya konulduğu çalışma
kağıtları bulunmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
2201
Açılış toplantısı yapılmakta ve denetimin hedefleri ve kapsamı
konusunda denetlenen birim bilgilendirilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
4
5
SONUÇ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Açıklama
Mart 2014
1
İlişkili Old. Konu Bş.lığı
ÇK
Ref. #
6
2201
2120
Denetim görevlerinin planlanmasında; iç kontrolün amaçlarına
yönelik riskler belirlenmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
7
2201
2130
İç denetçiler tarafından, faaliyetin amaçlarına/hedeflerine
ulaşılması için mevcut kontroller belirlenmekte ve
kaydedilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
8
2201
İç denetçiler tarafından planlama sırasında, mevcut kontroller
Kamu İç Kontrol Standartları ile kıyaslanmaktadır (Bkz. KİDS
2130).
9
2201
2110
Denetimin planlanması sırasında
kontrolleri dikkate alınmaktadır.
2210
Risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları sırasında,
denetlenen süreçte yaşanabilecek önemli hatalar ile hile ve
suiistimal riskleri dikkate alınmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
2210
Görev amaçları, risk değerlendirme çalışması sonuçları dikkate
alınarak gözden geçirilmekte ve gerekiyorsa revize edilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
12
2210
Kontrollerin değerlendirilmesi için yönetimce tanımlanmış
kontrol kriterleri tespit edilmekte, yeterliliği değerlendirilmekte,
yetersiz bulunması halinde yönetim ile birlikte gerekli kriterler
tanımlanmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
13
2220
Denetim kapsamı (süreç, alt süreç, dönem, taşra teşkilatı vs.),
görev
amaçlarına
ulaşılmasını
sağlayacak
düzeyde
belirlenmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının BelirlenmesiGörevlerin YürütülmesiÇalışma Planı
10
11
yönetişim
riskleri
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
2
14
2220
Denetlenen süreç birden fazla birimde yürütülmekte ise denetim
kapsamına alınacak birimlerin belirlenmesi için uygun analiz ve
değerlendirme yöntemleri (risk esaslı veya tesadüfi örneklem
seçimi gibi) kullanılmakta ve kaydedilmektedir.
15
2220
2110
2120
Denetlenen süreçte bilgi teknolojileri kullanılıyorsa denetim
kapsamı bilgi teknolojileri uygulamalarının denetimi de
kapsanmaktadır. Bilgi teknolojileri uygulamaları kapsam dışında
bırakılmışsa bu durum raporda açıkça belirtilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
16
2230
Risk değerlendirmesi sonucunda yüksek risk içeren alanlarda
denetim testi yapılması için yeterli süre bulunmadığı kanaatine
varılmışsa, İDB Başkanı konu hakkında bilgilendirilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
17
2230
Risk değerlendirmesi sonrasında iç denetçiler tarafından
denetim görevi için uzman görevlendirilmesine ihtiyaç
bulunduğuna karar verilmişse İDB Başkanı konu hakkında
bilgilendirilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
18
1220
Denetim görevlerinde risk değerlendirmesi yapıldığına ilişkin
kanıtlar bulunmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
19
2240
İç denetçiler her bir denetim ve danışmanlık görevi için "Görev
İş Programı" hazırlamaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
20
2240
Görev iş programı, saha çalışmaları sırasında kontrollerin
değerlendirilmesi için uygulanacak denetim testlerini
içermektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
21
2240
Görev iş programı, saha çalışmalarına başlanılmadan önce, İDB
Başkanı veya görevlendirdiği denetim gözetim sorumlusu
tarafından onaylanmakta, değişiklikler için de yeniden onay
alınmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
22
2240
İDB Başkanı, denetim testlerinin gerçekleştirme maliyetini, test
sonuçlarında elde edilebilecek fayda ile kıyaslamaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
3
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
23
2110
Denetim görevi sırasında risk ve kontrol bilgileri denetlenen
birimler ile paylaşılmaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
24
2310
İç denetçiler tarafından görev amaçlarına ulaşmak için gerekli
olacak bilgiler belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.
Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler
25
2310
Görev iş programında yer alan her bir denetim testi için
düzenlenen çalışma kâğıtlarında yer alan bilgiler aşağıdaki
nitelikleri taşımaktadır.
• Uygun sayıda ve ikna edici (yeterli).
• Gerçeklere dayanan (güvenilir).
• Test amacıyla tutarlı ve test sonucunda ulaşılan tespit ve
önerileri destekleyici (ilgili).
• Test amacına ulaşmasına yardımcı olan (faydalı).
Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler
26
2320
Çalışma kâğıtlarında test yöntemi ile uygun analiz ve
değerlendirmelere yer verilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler
27
2320
Örneklem yöntemi her bir denetim için tutarlılık göstermektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler
28
2320
Denetim testleri sonucunda olumsuz sonuç elde edilen
durumlarda olumsuz sonucun neden ortaya çıktığına ilişkin
değerlendirme ve analizler yapılmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler
29
2320
Denetlenen birim tarafından geliştirilen eylem planlarının
bulguda yer verilen kontrol eksikliğini karşılayıp karşılamadığı
iç denetçiler tarafından değerlendirilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler
30
1220
Denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında uygun bilgi
sistemleri araçları ve veri analiz teknikleri kullanılmaktadır.
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
31
2330
Ön çalışma kapsamında elde edilen bilgiler ile görev iş
programında yer alan her bir denetim testi için yapılan
değerlendirme ve analizler kayıt altına alınmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Dokümantasyon
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
4
32
2330
Çalışma kâğıtlarında,
planlama aşamasından raporlama
aşamasına kadar varılan sonuçların izlenmesine imkân veren bir
referanslama sistemi kullanılmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Dokümantasyon
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi
33
2330
Raporda yer alsın veya almasın tüm bulgular testler ve analizlere
dayanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Dokümantasyon
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi
34
2330
Örnekleme yapılmış olması halinde örnekleme yöntemine ilişkin
bilgiler çalışma kâğıtlarına kaydedilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Dokümantasyon
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi
35
2330
Üçüncü kişilerin veya kurumların çalışma kâğıtlarına erişimi
için gerekli onaylar üst yönetici veya İDB Başkanı tarafından
verilmektedir. (Bkz. KİDS 2040)
Görevlerin Yürütülmesi-Dokümantasyon
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi
36
2330
MAK
Denetim saha çalışmaları sırasında elde edilen kişisel bilgilerin
korunmasına ve elde edilen bilgilerin yetkisiz kişilerce
erişiminin engellenmesine azami dikkat edilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Dokümantasyon
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi
37
1220
MAK
Denetim ve danışmanlık faaliyetleri için düzenlenen çalışma
kâğıtları, görevlerin yürütülmesinde azami mesleki özenin
gösterildiğine dair yeterli kanıtı sağlamaktadır.
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi
2340
Denetim ve danışmanlık görevleri, kıdemli bir iç denetçi veya
İDB Başkanını tarafından;
(a) Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp
dayandırılmadığı,
(b)Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı,
(c) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp
uygulanmadığı ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden
bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,
(d) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek
kanıtların yeterli olup olmadığı ve ilave inceleme yapılmasına
gerek olup olmadığı,
(e) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer
verilip verilmediği,
açısından değerlendirilmekte ve gerektiğinde ilgili denetçiden
düzeltme yapması istenmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görevin Gözetilmesi
38
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
5
2340
Gözetim ve kontrole dair uygun deliller, kayıtlı hâle getirilir ve
muhafaza edilmektedir.
Görevlerin Yürütülmesi-Görevin Gözetilmesi
40
1311
Denetimin planlanması, testlerin gerçekleştirilmesi ve bulguların
oluşturulması aşamaları denetim gözetim sorumluluğu
kapsamında gözden geçirilmekte ve bu çalışmalar dokümante
edilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
41
2410
Raporlar, kanıtlara dayanmayan hiçbir bilgi içermemektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
42
1120
MAK
Raporlar, kanıtlara dayanmayan hiçbir bilgi içermemektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
43
MAK
İç denetçiler denetim görevleri sırasında tespit ettikleri tüm
önemli bulguları raporda açıklamaktadırlar.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
44
2410
Bulgular ve öneriler nihai hale getirilmeden önce kapanış
toplantısında denetlenen birim yöneticileriyle görüşülmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
45
2410
Raporlarda bulgulara ilişkin iyileştirici ve düzeltici öneriler
geliştirilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
46
2410
Bulgular; tespit, kriter, neden ve etki unsurları ile önerileri
içermektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
47
2410
Denetim Raporlarında; denetimin amaç ve hedeflerine,
kapsamına (denetlenen faaliyetler ve denetim dönemi);
bulgulara ilişkin önerilere, denetlenen birim görüşlerine ve
eylem planına; bulguların önem düzeyine yer verilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
48
MAK
Denetim raporlarında kişisel veya gizli bilgilere yer verilmesi
zorunlu ise, bu bilgilerin korunmasını sağlamak üzere bu
raporlar gizli olarak tasnif edilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
49
2410
Raporlarda yönetici özetine ve varsa başarılı uygulamalara yer
verilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
50
2410
Raporda denetlenen faaliyete ilişkin denetim görüşüne, görüşe
ulaşılamamışsa nedenlerine yer verilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
39
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
6
Bulgu ve önerilere ilişkin iç denetim birimi ile denetlenen birim
yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa uzlaşılamayan hususlar
nihai rapora dâhil edilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
Nihai raporlar İDB Başkanı tarafından doğrudan üst yöneticiye
sunulmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
Yönetim ve Organizasyon-İç Denetim Biriminin
Bütçesi
1311
Raporlar, denetlenen birimlere ve üst yöneticiye sunulmadan
önce İDB Başkanı veya denetim gözetim sorumlusu tarafından
tamlık, doğruluk ve bulguların önem düzeyi açısından gözden
geçirilmektedir. (Bkz. KİDS 2420)
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
54
2410
Denetlenen alan veya konuya ilişkin görüş ortaya konulabilmesi
ve güvence seviyesinin belirtilebilmesi için güvence seviyeleri
yönergede tanımlanmakta, denetlenen birimlere önceden
duyurulmakta ve yeterli seviyede denetim kanıtı elde
edilmektedir. (Bkz. KİDS 1000)
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
55
2420
56
2420
57
2420
51
52
53
2410
1110
Bulgu formları, belirli bir sürede cevaplandırılmak ve eylem
planı alınmak üzere denetlenen birimin yöneticisine
gönderilmektedir.
Denetim raporları denetlenen birim görüşünün alınmasını
müteakip 10 iş günü içerisinde tamamlanarak İDB Başkanlığına
teslim edilmektedir. (İYİ UYGULAMA)
Denetim raporlarında gereksiz tekrarlardan kaçınılmakta, açık
ve özlü (gereksiz teknik terimler kullanmaktan kaçınılması)
ifadelere yer verilmektedir.
58
2420
Raporlar, tamlık (ilgili tüm önemli bilgilere yer verilmesi),
doğruluk, yapıcılık (olumlu bir ifade tarzı benimsenmesi) ve
tarafsızlık (raporda yer alan bilgilerin yeterli kanıtlara
dayanması) ilkelerine uygunluk açısından İDB Başkanı
tarafından gözden geçirilmektedir.
59
2421
Nihai rapor önemli bir hata veya eksilik içeriyorsa bu derhal
düzeltilmekte ve ilgili taraflara en kısa sürede düzeltilmiş
bilgiler iletilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
7
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
60
2430
61
2430
62
1321
İç denetim faaliyeti için yürütülen dış kalite değerlendirme nihai
sonucunun "UYUMLU" olması halinde Raporlarda "Kamu İç
Denetim Standartlarına Uygundur" ibaresi kullanılmaktadır.
(Bkz. 1321)
Dış değerlendirme sonrası “UYUMLU” görülen ancak iç kalite
değerlendirme çalışmaları sonucunda "UYUMLU" görüş
verilemeyen iç denetim faaliyeti için "Kamu İç Denetim
Standartlarına Uygundur" ibaresi kullanılmamaktadır.
İç denetim faaliyeti için yürütülen dış kalite değerlendirme nihai
sonucunun "UYUMLU" olması halinde "Kamu İç Denetim
Standartlarına Uygundur" ibaresi kullanılmaktadır.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
1321
Dış değerlendirme sonrası “UYUMLU” görülen ancak iç kalite
değerlendirme çalışmaları sonucunda "UYUMLU" görüş
verilemeyen iç denetim faaliyeti için "Kamu İç Denetim
Standartlarına Uygundur" ibaresi kullanılmamaktadır.
Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence
64
2431
İç denetimin tanımına, Kamu İç Denetim Standartlarına veya
Meslek Ahlak Kurallarına aykırılık belirli bir görevi etkiliyorsa
bu durumun sebebi ve aykırılığın raporlamaya etkisi İDB
Başkanı tarafından raporlama yapılan ilgili taraflara
açıklanmaktadır.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
65
2440
Denetim raporları, İDB Başkanı tarafından ilgili taraflara ve
Strateji Geliştirme Birimlerine iletilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
66
2440
Danışmanlık görevleri sırasında, yönetişim, risk yönetimi ve
kontrole ilişkin önemli sorunlar tespit edildiğinde, bu durum
İDB Başkanı tarafından üst yöneticiye ve üst düzey yöneticilere
bildirilmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
67
2450
Kapsamlı görüş, yeterli denetim, danışmanlık ve izleme
sonuçlarıyla desteklenmektedir.
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
Raporlanması
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
68
2500
İDB Başkanı tarafından denetimlerin izlenmesine yönelik
belirlenmiş bir sistem belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
İzlenmesi
63
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
8
69
2500
İzleme sisteminin etkinliği aşağıdaki hususlarla sağlanmaktadır:
-Eylem planındaki gerçekleşmeler hakkında yönetimden
periyodik
bilgi
alınması,
-Yönetimin verdiği cevabın uygunluğunun değerlendirilmesi ve
doğrulanması,
-Gerekiyorsa
test
yöntemleriyle
doğrulanması,
-Gerekmesi halinde iç denetçilerce bir izleme görevinin
yapılması ve belgelendirilmesi.
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının
İzlenmesi
DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNE ÖZGÜ KRİTERLER
2120
İç denetçiler danışmanlık görevleri yürütmeleri halinde yönetim
sorumluluğunun doğrudan üstlenilmesi anlamına gelecek
faaliyet (risk iştahının belirlenmesi, risk yanıtlarının seçilmesi
gibi) yürütmemektedir.
71
2120
Danışmanlık görevleri,
yürütülmektedir.
72
2120
Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgilerden, hem
makro
hem
de
mikro
risk
değerlendirmelerinde
faydalanılmaktadır.
2120
İç denetçiler tarafından, risk yönetimi
danışmanlık
faaliyeti
yürütülmesi
sorumluluğunun üstlenilmesi anlamına
iştahının belirlenmesi, risk yanıtlarına
verilmesi,
kontrollerin
uygulanması
yürütülmemektedir. (Bkz. KİDS 1120)
2130
Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgiler, denetim
görevleri
sırasında
kontrollerin
belirlenmesi
ve
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
70
73
74
risk
esaslı
bir
yaklaşım
Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
ile
süreçlerine ilişkin
halinde,
yönetim
gelebilecek (risk
ilişkin kararların
gibi)
faaliyetler
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle
İşbirliği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
9
Mart 2014
75
2220
Denetlenen süreçte/birimde risk yönetimi, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin yeterli olmadığı ön çalışma sırasında anlaşılmışsa
ve yönetimin de bu yönde bir talebi mevcutsa görevin
danışmanlık faaliyeti olarak yürütülmesi konusunda İDB
Başkanından onay alınmaktadır.
Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve
Kapsamının Belirlenmesi
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı
HAZIRLAYAN
.../..../.........
İMZA
Adı-Soyadı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
10
EK:2
İÇ DENETİM BİRİMİ PERFORMANS KRİTERLERİ
(….YILI)
PERFORMANS BİLGİLERİ
Açıklama
Denetim Programının Gerçekleştirilme Oranı (%)
Programa alınan faaliyet sayısının gerçekleşen faaliyet sayısına oranı belirtilecektir.
Toplam Bulgu Sayısı
İlgili yıl denetim programında yer alan toplam bulgu sayısı belirtilecektir.
Bulguların Üst Yönetici Tarafından Kabul Edilme Oranı (%)
Üst yönetici tarafından risk üstlenilerek uygun görülmeyen bulguların toplam bulgu sayısından düşülerek
bulguların kabul edilme oranı belirlenecektir.
Önerilerin Yerine Getirilme Oranı (%)
İzleme faaliyetleri sonuçlarına göre yerine getirildiği tespit edilen öneri sayısının ilgili döneme ait eylem
planında belirtilen takvime göre yerine getirilmesi beklenen öneri sayısına oranı belirtilecektir.
Çalışma Planının Gerçekleştirilme Oranı (%)
Denetimler için planlanan toplam sürenin gerçekleştirilen toplam süreye oranlanması suretiyle yıl için
ortalama bir değer elde edilecektir.
Rapor Yazım Süresi (Ortalama)
Kapanış Toplantısı ile Rapor Yazımı arasında geçen süre esas alınacak, denetlenen birimin eylem planını
gönderme süresi bu süreden düşülecektir.
Eğitime Ayrılan Süre (AdamxGün)
Denetim programında yer alan ve fiilen gerçekleşmiş olan süreler dikkate alınacaktır.
Danışmanlık Faaliyetlerine Ayrılan Süre (AdamxGün)
Denetim programında yer alan ve fiilen gerçekleşmiş olan süreler dikkate alınacaktır.
Denetim Faaliyetlerine Ayrılan Süre (AdamxGün)
Denetim programında yer alan ve fiilen gerçekleşmiş olan süreler dikkate alınacaktır.
Denetimin Yönetimi Faaliyetlerine Ayrılan Süre (AdamxGün)
Denetim programında yer alan ve fiilen gerçekleşmiş olan süreler dikkate alınacaktır.
İç Denetçi Boş Kadro/Dolu Kadro Oranı
Tahsis edilen kadronun ne oranda dolu olduğu bilgisine yer verilecektir.
Büro Personeli Boş Kadro/Dolu Kadro Oranı
Tahsis edilen kadronun ne oranda dolu olduğu bilgisine yer verilecektir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
GÖRÜŞME FORMU
(Denetlenen Birim Yöneticisi)
EK:3
REFERANS
NUMARASI
GÖRÜŞME YAPILAN
KİŞİ
GÖRÜŞME TARİHİ
SONUÇ
SORULAR
OLUMLU
1. Bakanlığımız iç denetim biriminin amaç, yetki ve sorumlulukları hakkında İç Denetim Birimi Başkanı tarafından yeterli
düzeyde bilgilendiriliyor musunuz? İç Denetim Birim Yönergesi size iletildi mi? (KİDS 1010)
AÇIKLAMA:
2. Denetim planı hazırlanırken değerlendirilmek üzere görüşleriniz talep edildi mi? (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
3. Kurumunuzda ki mevcut iç denetim kaynağı sizce nicelik ve nitelik olarak denetim evreninde yer alan tüm denetim alanlarını
kapsanması için yeterli midir? (KİDS 1210 - 2030)
AÇIKLAMA:
4. Denetim ve danışmanlık görevlerinin her aşamasında tespit edilen riskler, kontrol kriterleri ve bulgular iç denetçiler
tarafından raporlama safhasından önce sizinle paylaşılıyor mu? (KİDS 2110)
AÇIKLAMA:
5. İç Denetim Birimi yürüttüğü faaliyetlerle, idarenin yönetişim süreçlerini veya unsurlarını değerlendiriyor ve iyileştirme
önerilerinde bulunuyor mu? (KİDS 2110)
AÇIKLAMA:
6. İç denetçiler tarafından, risk yönetimi süreçlerine ilişkin danışmanlık faaliyeti yürütülmesi halinde, yönetim sorumluluğunun
üstlenilmesi anlamına gelebilecek (risk iştahının belirlenmesi, risk yanıtlarına ilişkin kararların verilmesi, kontrollerin
uygulanması gibi) faaliyetler yürütülmemesine özen gösteriliyor mu? (KİDS 1120 - 2120)
AÇIKLAMA:
7. Denetim raporlarında belirtilen öneriler uygulanabilir ve değer katıcı nitelikte mi, önemli hususlara temas ediliyor mu,
aldığınız kararlarda denetim sonuçlarından faydalanıyor musunuz? (KİDS 1200 – 2000 – 2300 -2400)
AÇIKLAMA:
8. Denetim raporları anlaşılabilir nitelikte mi? (KİDS2420)
AÇIKLAMA:
9. Denetim çalışmaları tamamlandıktan sonra raporlama sizce makul bir sürede yapılıyor mu? (KİDS2440)
AÇIKLAMA:
1/2
3
OLUMSU
Z
SONUÇ
SORULAR
OLUMLU
OLUMSU
Z
10. Denetim raporlarındaki önerilerin yerine getirilmesine ilişkin olarak iç denetim birimine bilgilendirme yapıyor musunuz?
(KİDS2500)
AÇIKLAMA:
11. Önerilerle ilgili önlem alınmamasının konuyla ilgili oluşabilecek riskleri üstlenmek anlamına geleceği İÇ DENETİM
BİRİMİ Başkanı tarafından size bildirildi mi? (KİDS2500)
AÇIKLAMA:
12. Nihai raporda önemli bir hata veya eksilik olması halinde derhal düzeltilerek, en kısa sürede düzeltilmiş bilgiler sizlere
iletiliyor mu? (KİDS 2421)
AÇIKLAMA:
13. Denetim sonrasında biriminize yönelik bir anket uygulandı mı? Bu kapsamda geliştirilmesi gerektiğini düşündüğünüz
hususlar var mıdır? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
14. İç denetim biriminden danışmanlık talep edilebileceğini biliyor musunuz? Böyle bir imkânınızın olduğunu bilseydiniz,
hangi konularda danışmanlık talep ederdiniz? (KİDS 1000 - 2010)
AÇIKLAMA:
15. Biriminizi denetleyen iç denetçilerin faaliyetleri denetleme konusundaki yetkinliğini ve iletişim becerilerini yeterli buluyor
musunuz? (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
16. İç denetçilerin tarafsız ve meslek ahlak kurallarına uygun bir şekilde görev yaptığını düşünüyor musunuz? (KİDS 1120Meslek Ahlak Kuralları)
AÇIKLAMA:
17. Denetim raporları sonucunda iç denetim birimiyle uzlaşmaya vardığınız eylem planlarını gerçekleştirmemeniz durumunda
İç denetim birim başkanı konuyla ilgili olarak sizinle görüşmeler yapıyor mu? (KİDS 2600)
AÇIKLAMA:
18. İç denetimin odaklanmasını düşündüğünüz başka alanlar var mı?
AÇIKLAMA:
19. İç denetimin geliştirilmesi gereken alanları sizce nelerdir?
AÇIKLAMA:
HAZIRLAYAN
Tarih
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
2/2
3
Mart 2014
Paraf
GÖRÜŞME FORMU
(İç Denetçi)
EK:4
REFERANS
NUMARASI
GÖRÜŞME YAPILAN
KİŞİ
GÖRÜŞME TARİHİ
SONUÇ
1000 - AMAÇ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
OLUMLU
OLUMSUZ
1. Yönergede güncelliğini yitirdiğini/ değişiklik yapılması gerektiğini düşündüğünüz hususlar var mıdır? (KİDS 1000)
AÇIKLAMA:
2. Yönergede değişiklik yapılırken görüşlerinize başvuruluyor mu? (KİDS 1000)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
1100 - BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK
OLUMLU
3. İç denetim birimi makro ve mikro risk değerlendirmelerini bağımsız bir şekilde yapabilmekte midir? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
4. Görev kapsamı(kaynak kısıtlaması veya müdahale) konusunda her hangi bir sınırlama ile karşılaştınız mı? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
5. Veri ve dokümanlara erişim noktasında her hangi bir sorun yaşadınız mı? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
6. Denetim sonuçlarının raporlanmasında her hangi bir sınırlama ile karşılaştınız mı, Üst yönetici tarafından rapordan ve ilgili
denetim dosyasından çıkarılması talep edilen bulgu oldu mu? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
7. Başkan iç denetim faaliyetinin gerektirdiği acil konularda üst yöneticiyle makul bir süre içerisinde görüşebiliyor mu? (KİDS
1111)
AÇIKLAMA:
8. Üst yönetici ile Başkanın iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? (KİDS 1111)
AÇIKLAMA:
9. Birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye (ve bakana) düzenli olarak dönemsel raporlama yapılıyor mu? (KİDS 2060)
AÇIKLAMA:
10. Üst yönetici ile Raporları sunmak amacıyla, Başkan ve ilgili denetçilerin katıldığı toplantılar yapıyor musunuz? (İyi
uygulama)(KİDS 1111)
AÇIKLAMA:
11. Daha önce idari görev veya danışmanlık görevi yürüttünüz mü? Daha sonra bu alanda denetimler yaptınız mı? (KİDS 1120)
AÇIKLAMA:
12. Görevin yürütülmesi sırasında görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumları (bilgi ve kaynaklara
erişim engelleri gibi) Başkana bildiriyor musunuz? Başkan tarafından çözümlenemeyen hususlar üst yöneticiye intikal
ettiriliyor mu? (KİDS 1130)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
1/6
3
Mart 2014
OLUMSUZ
13. Denetlenen birim personeli veya işle ilgili başka kişilerden hediye kabulünün tarafsızlığınızı bozduğu görüntüsü
yaratabileceğini biliyor musunuz? (KİDS 1130 – Meslek Ahlak Kuralları)
AÇIKLAMA:
14. Başkan, talep edilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili iç denetçilerin bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına zarar verecek
hususlar söz konusu ise, danışmanlık hizmetini talep edene bu durumu açıklamakta mıdır? (KİDS 1130)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
1200 – YETKİNLİK, AZAMİ MESLEKİ ÖZEN VE DİKKAT
OLUMLU
OLUMSUZ
15. Yaptığınız denetimlerde denetim konusuyla ilgili olarak kendinizi yetkin görüyor musunuz? (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
16. Denetim evreninizde yer alan tüm konuların, mevcut iç denetim kaynağının yetkinlik düzeyi göz önünde
bulundurulduğunda denetlenebileceğini düşünüyor musunuz? (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
17. Bilgi teknolojileri ve suiistimal konularındaki riskler ile bunlara ilişkin kontroller hakkında bilgi düzeyinizi yeterli görüyor
musunuz? Yeterli görmüyorsanız eksikliklerin giderilmesi için eğitim taleplerinizi Başkana ilettiniz mi? (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
18. İdarenin yönetişim unsurlarına ilişkin danışmanlık taleplerini karşılayabilmek açısından gereken yetkinliğe sahip misiniz?
(İDÇUEHY/Md.32(g)) (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
19. Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında gereken yetkinliğe sahip misiniz? (İDÇUEHY/Md.32(h)) (KİDS
1210)
AÇIKLAMA:
20. Her plan döneminde Başkan tarafından iç denetçilerin plan kapsamındaki görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi,
beceri ve diğer nitelikleri değerlendiriliyor ve gereksinim duyulan niteliklerin kazandırılmasına yönelik meslek içi eğitim
programı oluşturuluyor mu? (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
21. Denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında uygun bilgi sistemleri araçları ve veri analiz teknikleri kullanıyor musunuz?
(KİDS 1220)
AÇIKLAMA:
22. Uluslararası sertifika almanız, seminer ve sempozyumlara katılımlarınız teşvik ediliyor mu? (İDÇUEHY/Md.28) (KİDS
1230)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
1300 - KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
OLUMLU
23. Denetimlerinizde düzenlediğiniz çalışma kağıtları sizin dışınızda bir kişi tarafından gözden geçiriliyor mu? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
24. Yıllık olarak düzenli bir şekilde iç değerlendirme yapılıyor mu, bu çalışmanın sonuçlarına göre iç denetimin geliştirilmesi
için tedbirler alınıyor mu? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
2/6
Mart 2014
OLUMSUZ
25. Sizce, iç değerlendirme süreci KİDS’e ve Meslek Ahlak Kurallarına uyumun belirlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış
mıdır?
AÇIKLAMA:
26. Bireysel denetim performansınız her bir denetim sonrasında değerlendirilmekte midir? Değerlendiriliyorsa sonuçları
hakkında size bilgi veriliyor mu? Eksik nitelendirilen alanlarda eğitim almanız sağlanıyor mu? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
27. Standartlara uyum noktasında yaşanan zorluklarda İDKK’dan dış değerlendirme talebinde bulunarak çözüm arayışına
gidebileceğinizi biliyor musunuz? (KİDS 1312)
AÇIKLAMA:
28. Biriminizin faaliyetlerine ilişkin performans ölçüm sonuçları sizinle paylaşılıyor mu? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
29. Tamamlanan denetimlere ilişkin olarak denetlenen birimlere anket uygulanıyor mu? Sonuçları hakkında bilgilendiriliyor
musunuz? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
Yaptığınız denetimlerde KİDS’e aykırı olduğunu düşündüğünüz bir uygulamanız oldu mu? Oldu ise bu konuda ne yaptınız
(KİDS 1322)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2000 - İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ
OLUMLU
30. Denetim evreniniz, kurumunuzun denetlenebilir tüm alanlarını kapsamakta mıdır? (Bakanlığın merkez ve dahil tüm
birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçlerinin dahil edildiği) (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
31. Denetim evreninizin kapsamına yönetişim unsurları (stratejik yönetim, performans yönetimi, bilgi iletişim ve etik gibi)
dahil midir? (KİDS 2110)
AÇIKLAMA:
32. Denetim evreniniz organizasyonel değişiklikler, yeni uygulamalar, projeler, yasal değişiklikler doğrultusunda güncelleniyor
mu? (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
33. Denetim planı ve programı risk değerlendirmesi doğrultusunda mı hazırlanıyor ve güncelleniyor? (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
34. Denetim planının hazırlanması sırasında (risk değerlendirme süreci dahil) görüşlerinize başvuruldu mu? (KİDS 2010)
35. Danışmanlık talepleri denetim programına dâhil edilmeden önce risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve
faaliyetleri geliştirme potansiyeli açısından değerlendiriliyor mu? (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
36. Mevcut iç denetim kaynağı sizce nicelik ve nitelik olarak denetim evreninde yer alan tüm denetim alanlarını kapsanması
için yeterli midir? (KİDS 1210 - 2030)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
3/6
Mart 2014
OLUMSUZ
37. Denetim programında her bir denetim için kaynak ayrılırken işin karmaşıklığı, süre kısıtı ve mevcut kaynaklar dikkate
alınıyor mu? (KİDS 2030)
AÇIKLAMA:
38. Görevlendirmelerde iç denetçilerin yetkinlikleri (kıdem, uzmanlık) dikkate alınıyor mu? Görevler denetçiler arasında
dengeli (iş verilmeyen denetçinin bulunmaması gibi) bir şekilde paylaştırılmakta mıdır? (KİDS 2030)
AÇIKLAMA:
39. Birimde iç denetime ilişkin üretilmiş olan politika ve prosedürler yeterli mi? Bu politika ve prosedürlere uyuyor musunuz?
(KİDS 2040)
AÇIKLAMA:
40. Sayıştay veya diğer teftiş birimleriyle koordinasyon konusunda sorunlar yaşıyor musunuz? (KİDS 2050)
AÇIKLAMA
41. Üst Yönetici ile Başkanın iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? (KİDS 2050)
AÇIKLAMA
SONUÇ
2100 - İŞİN NİTELİĞİ
OLUMLU
OLUMSUZ
42. Denetim sürecinde elde edilen risklere ilişkin olarak denetlenen birimlere bilgi veriliyor musunuz? (KİDS 2120)
AÇIKLAMA:
43. Denetlenen birim çalışanlarıyla denetimlerinizin her aşamasında iletişim halinde oluyor musunuz? (KİDS 2100)
AÇIKLAMA:
44. Yürüttüğünüz faaliyetlerle, idarenin yönetişim süreçlerini veya unsurlarını değerlendiriyor ve iyileştirme önerilerinde
bulunuyor musunuz? (KİDS 2110)
AÇIKLAMA:
45. İç denetçiler tarafından, risk yönetimi süreçlerine ilişkin danışmanlık faaliyeti yürütüldü mü? Bu durumda, yönetim
sorumluluğunun üstlenilmesi anlamına gelebilecek (risk iştahının belirlenmesi, risk yanıtlarına ilişkin kararların verilmesi,
kontrollerin tasarlanması gibi) faaliyetlerin yürütülmemesine dikkat edildi mi? (KİDS 2120 - 1120)
AÇIKLAMA:
46. Aşırı kontrol olduğunu tespit ettiğiniz durumlarda buna ilişkin önerilerde bulunduğunuz oldu mu? (KİDS 2130)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2200-GÖREV PLANLAMASI
OLUMLU
47. Risk değerlendirmesi sırasında denetlenen birimin görüşleri de dikkate alınmakta mıdır? (KİDS 2201)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
4/6
Mart 2014
OLUMSUZ
48. Çalışma Planını (görev iş programı ve risk kontrol matrisi ile birlikte) saha çalışmaları başlamadan önce onaya sunuyor
musunuz? Varsa değişiklikleri de denetim gözetim sorumlusu veya Başkana onaylatıyor musunuz? Görev iş programına
uyumu gözetiyor musunuz? (KİDS 2240)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2300 - GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ
OLUMLU
OLUMSUZ
49. Denetim esnasında elde edilen kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili tedbirler alınıyor mu? (Meslek Ahlak Kuralları)
AÇIKLAMA:
50. Denetim ve danışmanlık görevlerinin her aşamasında tespit ettiğiniz riskleri, kontrol kriterlerini ve bulguları raporlama
safhasından önce denetlenen birimlerle paylaşıyor musunuz? (KİDS 2110 -2200)
AÇIKLAMA:
51. Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgilerden, hem makro hem de mikro risk değerlendirmelerinde faydalanıyor
musunuz? Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgileri, denetim görevleri sırasında kontrollerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesinde kullanıyor musunuz? (KİDS 2120 - 2130)
AÇIKLAMA:
52. İDB Başkanı tarafından bireysel çalışma planı gözden geçirilirken denetim testlerinin gerçekleştirme maliyeti, test
sonuçlarından elde edilebilecek fayda ile kıyaslanıyor mu? (KİDS 2240)
AÇIKLAMA:
53. Yaptığınız çalışmalar başka bir iç denetçi veya iç denetim yöneticisi tarafından gözden geçiriliyor mu? Bu kontrol yeterli
midir? Bu kontrole ilişkin birim içinde nasıl bir dokümantasyon yapılmaktadır? Bu kontroller sizce denetim çalışmalarına
katkı sağlamakta mıdır? (KİDS2340)
AÇIKLAMA:
54. Denetim görevlerini yürütürken bilgi teknolojilerini de içeren uygun araçlar kullanıyor musunuz? (İDÇUEHY/Md.31-2)
(KİDS 2300)
AÇIKLAMA:
55. Saha çalışmalarında gerçekleştirilecek testin gerçekleştirme maliyetinin, test sonucu elde edilecek faydadan daha az
olmasına özen göstermekte misiniz? (KİDS 2320)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2400 – SONUÇLARIN RAPORLANMASI
OLUMLU
OLUMSUZ
56. Önerilerinizi geliştirirken uygulanabilirliği ve fayda–maliyetine ilişkin bir değerlendirmede bulunuyor musunuz? (KİDS
2410)
AÇIKLAMA:
57. Nihai raporda önemli bir hata veya eksilik olması halinde derhal düzelterek, en kısa sürede düzeltilmiş bilgileri ilgili
taraflara iletiyor musunuz? (KİDS 2421)
AÇIKLAMA:
58. Denetimlerin yürütülmesi sırasında standartlara aykırı bir uygulama yapılması zorunluluğu ortaya çıktığında raporunuzda bu
hususa yer veriyor musunuz? (KİDS 2431)
AÇIKLAMA:
59. Raporlar iç denetim birim başkanı tarafından gözden geçiriliyor mu? (KİDS 2420)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2500 - İLERLEMENİN İZLENMESİ
OLUMLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
5/6
Mart 2014
OLUMSUZ
60. İç denetim birimi tarafından denetim sonuçlarının izlenmesine ilişkin etkin bir takip yürütülüyor mu? (KİDS 2500)
AÇIKLAMA:
61. Sahip olduğunuz beceri ve tecrübeye uygun olmayan görevler verildiğinde, bu durumun meslek ahlak kurallarına aykırı
olduğunu İDB Başkanına bildiriyor musunuz? (Meslek Ahlak Kuralları)
AÇIKLAMA:
İÇ DENETÇİ
Tarih
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
6/6
Paraf
Mart 2014
Tarih
Paraf
EK: 5
GÖRÜŞME FORMU
(İç Denetim Birimi Başkanı)
REFERANS
NUMARASI
GÖRÜŞME YAPILAN
KİŞİ
GÖRÜŞME TARİHİ
C3
SONUÇ
1100 - BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK
OLUMLU
1. İç denetim birimi makro ve mikro risk değerlendirmelerini bağımsız bir şekilde yapabilmekte midir? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
2. Görev kapsamı konusunda her hangi bir sınırlama ile karşılaştınız mı? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
3. Veri ve dokümanlara erişim noktasında her hangi bir sorun yaşadınız mı? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
4. Denetim sonuçlarının raporlanmasında her hangi bir sınırlama ile karşılaştınız mı, Üst yönetici tarafından rapordan ve ilgili
denetim dosyasından çıkarılması talep edilen bulgu oldu mu? (KİDS 1110)
AÇIKLAMA:
5 İç denetim faaliyetinin gerektirdiği acil konularda üst yöneticiyle makul bir süre içerisinde görüşebiliyor musunuz? Üst düzey
yönetim toplantılarına katılıyor musunuz? (KİDS 1111)
AÇIKLAMA:
6. Birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak bilgi veriyor musunuz? ( KİDS 2060).
AÇIKLAMA:
7. Üst yönetici ile Raporları sunmak amacıyla, ilgili denetçilerin de katıldığı toplantılar yapıyor musunuz? (İyi uygulama KİDS 1111)
AÇIKLAMA:
8. Denetim görevlendirmelerinde iç denetçilerin daha önceki yıllarda yürüttükleri idari görevleri ve danışmanlık görevlerini
dikkate alıyor musunuz? (KİDS 1130)
AÇIKLAMA:
9. İç denetçiler görevin yürütülmesi sırasında görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumları (bilgi ve
kaynaklara erişim engelleri gibi) size bildiriyorlar mı, çözümlenemeyen hususları üst yöneticiye intikal ettiriyor musunuz?
(KİDS 1130)
AÇIKLAMA:
10. İç denetçiler, denetlenen birim personeli veya işle ilgili başka kişilerden hediye kabulünün tarafsızlıklarının bozulduğu
görüntüsü yaratabileceğini biliyorlar mı? (KİDS 1130 – Meslek Ahlak Kuralları)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
1/6
Mart 2014
OLUMSUZ
11. Denetim görevlendirmelerinde rotasyon uygulaması yapıyor musunuz? (KİDS 1120)
AÇIKLAMA:
12. İç denetçilerinize iç denetim görevleri dışında görevler verdiğiniz oldu mu? Kendilerine soruşturma görevi veriyor
musunuz? (KİDS 1120)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
1200 – YETKİNLİK, AZAMİ MESLEKİ ÖZEN VE DİKKAT
OLUMLU
OLUMSUZ
13. İç denetçiler bir bütün olarak denetim evreninizde yer alan tüm konuları denetleyebilecek yetkinliğe sahip midir? (KİDS
1210)
AÇIKLAMA:
14. Her plan döneminde iç denetçilerin plan kapsamındaki görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceri ve diğer
nitelikleri değerlendiriyor ve gereksinim duyulan niteliklerin kazandırılmasına yönelik meslek içi eğitim programı oluşturuluyor
musunuz? (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
15. İhtiyaç duyulan bilgi, beceri ve diğer nitelikler eğitim yoluyla karşılanamıyorsa kurum içinden veya dışından teknik veya
uzman personel desteği alınıyor mu? (KİDS 1210)
AÇIKLAMA:
16. Bilgi teknolojileri ve suiistimal konularındaki riskler ile bunlara ilişkin kontroller hakkında iç denetçilerin bilgi düzeyini
yeterli görüyor musunuz? Yeterli görmüyorsanız eksiklikleri gidermek için eğitim almalarını sağlıyor musunuz? (KİDS 1210 1230)
AÇIKLAMA:
17. İç denetçiler, Bakanlığın yönetişim unsurlarına ilişkin danışmanlık taleplerini karşılayabilmek açısından gereken yetkinliğe
sahipler mi? (İDÇUEHY/Md.32(g)) (KİDS 1210 - 1230)
AÇIKLAMA:
18. İç denetçiler, risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında gereken yetkinliğe sahipler mi?
(İDÇUEHY/Md.32(h)) (KİDS 1210 - 1230)
AÇIKLAMA:
19. İç denetçilerin uluslararası sertifika almalarını, seminer ve sempozyumlara katılımlarını teşvik ediyor musunuz?
(İDÇUEHY/Md.28) (KİDS 1230)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
1300 - KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
OLUMLU
20. Görevin gözetiminin etkin bir şekilde yürütülmesini temin amacıyla bir mekanizma oluşturdunuz mu, Denetim gözetim
çalışmalarında elde edilen sonuçlar iç denetçilerin mesleki gelişimini destekleyici şekilde kullanılıyor mu? (KİDS 1311 – 2340)
AÇIKLAMA:
21. İç denetçilerin bireysel denetim performansını her bir denetim sonunda değerlendiriyor musunuz? Değerlendiriyorsanız
sonuçları hakkında kendilerini bilgilendiriyor musunuz? Eksik gördüğünüz alanlarda eğitim almalarını sağlıyor musunuz?
(KİDS 1311 – 1210 - 1230)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
2/6
Mart 2014
OLUMSUZ
22. Yıllık olarak düzenli bir şekilde iç değerlendirme yapılıyor, sonuçları üst yönetici ve Kurula raporlanıyor mu? Bu
çalışmanın sonuçlarına göre iç denetimin geliştirilmesi için tedbirler alınıyor mu? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
23. Denetim sonrasında denetimle ilgili denetlenen birimlere anket uygulanıyor mu? Anket sonuçlarını iç denetçilerle
paylaşıyor musunuz? Anket sonuçlarından eğitim planlamalarında faydalanıyor musunuz? (KİDS 1311)
AÇIKLAMA:
24. İç kalite değerlendirme sonucunda tespit edilen İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına veya Kamu İç Denetim
Standartlarına aykırılığın, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve çalışmalarını etkilediği belirlenmişse, bu durumu üst
yönetici ve Kurula bildiriyor musunuz? (KİDS 1322)
AÇIKLAMA:
25. Biriminizde Kamu İç Denetim Standartlarına uyum noktasında yaşanan zorluklarda Kuruldan dış değerlendirme talebinde
bulunarak çözüm arayışına gidebileceğinizi biliyor musunuz? (KİDS 1312)
AÇIKLAMA:
26. İç değerlendirme sonuçları Üst Yöneticiye ve Kurula raporlanıyor mu? (KİDS 1312 – 2060)
AÇIKLAMA:
27. Dış değerlendirme sonuçlarını Bakana raporladınız mı? (KİDS 1312-2060)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2000 - İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ
OLUMLU
28. Denetim planının hazırlanması aşamasında (risk değerlendirme süreci dâhil) iç denetçilerin, üst düzey yöneticilerin ve üst
yöneticinin görüşlerine başvuruyor musunuz? (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
29. Bakanlığın stratejik planı ile amaç ve hedeflerini, iç denetim planının hazırlanması sırasında göz önünde bulunduruyor
musunuz? (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
30. Danışmanlık taleplerini denetim programına dâhil etmeden önce risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve
faaliyetleri geliştirme potansiyeli açısından değerlendiriyor musunuz? (KİDS 2010)
AÇIKLAMA:
31. Mevcut iç denetim kaynağı sizce nicelik ve nitelik olarak denetim evreninde yer alan tüm denetim alanlarının kapsanması
için yeterli midir? (KİDS 1210 - 2030)
AÇIKLAMA:
32. Kaynak kısıtlaması nedeniyle yapamadığınız veya kapsamını daraltmak zorunda kaldığınız denetimlerde gerekli tedbirlerin
alınması için konuyu üst yöneticiye intikal ettirdiniz mi? (KİDS 2020)
AÇIKLAMA:
33. Denetim programında her bir denetim için kaynak ayırırken işin karmaşıklığı, süre kısıtı ve mevcut kaynakları dikkate
alıyor musunuz? (KİDS 2030)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
3/6
Mart 2014
OLUMSUZ
34. Görevlendirmelerde iç denetçilerin yetkinliklerini (kıdem, uzmanlık) dikkate alıyor musunuz? Görevler denetçiler arasında
dengeli (iş verilmeyen denetçinin bulunmaması gibi) bir şekilde paylaştırılmakta mıdır? (KİDS 2030)
AÇIKLAMA:
35. Denetimlerin gerçekleştirilmesi, eğitimler, malzeme alımı vb. hususlara yeterli maddi kaynak (Bütçe) tahsis edebiliyor
musunuz? Tahsis edilmiş kaynakların kullanımında herhangi bir sıkıntı yaşanmakta mıdır? (KİDS 2030)
AÇIKLAMA:
36. Biriminizce iç denetime ilişkin üretilmiş olan politika ve prosedürler iç denetçiler tarafından anlaşılmış mıdır?
Uygulanmakta mıdır? (KİDS 2040)
AÇIKLAMA:
37. İç denetim faaliyetlerine ilişkin olarak Sayıştay ile işbirliği sağlıyor musunuz? (KİDS 2050)
AÇIKLAMA:
38. Üst yönetici ve Bakana faaliyetlerinizin performansı hakkında dönemsel raporlamalar yapıyor musunuz? (KİDS 2060)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2100 - İŞİN NİTELİĞİ
OLUMLU
OLUMSUZ
39. İç denetim planının hazırlanması sırasında kurumun performans yönetimi, etik kültürü, hesap verebilirlik, bilgi teknolojileri
alanlarının geliştirilmesi amacı göz önünde bulunduruluyor mu? (KİDS 2100)
AÇIKLAMA:
40. Yürüttüğünüz faaliyetlerle, Bakanlığın yönetişim süreçlerini veya unsurlarını değerlendiriyor ve iyileştirme önerilerinde
bulunuyor musunuz? (KİDS 2110)
AÇIKLAMA:
41. Bakanlıkta bir risk yönetim sistemi mevcut mu? Risk yönetim sisteminin kurulması gerekliliği ve iç denetim biriminin bu
süreçte sağlayabileceği katkılar hakkında üst yöneticiyi bilgilendirdiniz mi? (İDÇUEHY/Md.5-2, KİDS 2120)
AÇIKLAMA:
42. İç denetçiler tarafından, risk yönetimi süreçlerine ilişkin danışmanlık faaliyeti yürütüldü mü? Bu durumda, yönetim
sorumluluğunun üstlenilmesi anlamına gelebilecek (risk iştahının belirlenmesi, risk yanıtlarına ilişkin kararların verilmesi,
kontrollerin tasarlanması gibi) faaliyetlerin yürütülmemesine dikkat edildi mi? (KİDS 1120 - 2120)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2200-GÖREV PLANLAMASI
OLUMLU
OLUMSUZ
43. Çalışma Planı ve eki belgeleri saha çalışmaları başlamadan önce onaylıyor musunuz, bu belgeleri incelerken hangi
hususlara dikkat ediyorsunuz? (KİDS 2240)
AÇIKLAMA:
44. Çalışma planında yapılan değişiklikler de onay için size geliyor mu? (KİDS 2240)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2300 - GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ
OLUMLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
4/6
Mart 2014
OLUMSUZ
45. Denetim kayıtlarını nasıl arşivliyorsunuz? Bu arşivlere erişimin kontrolü nasıl sağlanmaktadır? (KİDS 2330)
AÇIKLAMA:
46. Denetim ve danışmanlık görevlerinin her aşamasında tespit edilen riskler, kontrol kriterleri ve bulgular iç denetçiler
tarafından raporlama safhasından önce denetlenen birimlerle paylaşılıyor mu? (KİDS 2110 -2200)
AÇIKLAMA:
47. Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgilerden, hem makro hem de mikro risk değerlendirmelerinde faydalanıyor
musunuz? Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgiler, denetim görevleri sırasında kontrollerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesinde kullanılıyor mu? (KİDS 2120 - 2130)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2400 - SONUÇLARIN RAPORLANMASI
OLUMLU
OLUMSUZ
48. Nihai raporda önemli bir hata veya eksilik olması halinde derhal düzelterek, en kısa sürede düzeltilmiş bilgileri ilgili
taraflara iletiyor musunuz? (KİDS 2421)
AÇIKLAMA:
49. Denetimlerin yürütülmesi sırasında Kamu İç Denetim Standartlarına aykırı bir uygulama yapılması zorunluluğu ortaya
çıktığında, birim yönetimi olarak nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Raporlarda bu hususa yer verilmekte midir? (KİDS 2431)
AÇIKLAMA:
50. Raporları, tamlık, doğruluk, yapıcılık ve tarafsızlık ilkelerine uygunluk açısından gözden geçiriyor musunuz?
(İDÇUEHY/Md.13A) (KİDS 2420)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2500 - İLERLEMENİN İZLENMESİ
OLUMLU
OLUMSUZ
51. Raporlama sonuçlarını nasıl izliyorsunuz? Bu sonuçlar hakkında üst yöneticinizi bilgilendiriyor musunuz? (KİDS 2500)
AÇIKLAMA:
52. Daha etkili bir izleme faaliyeti yürütülmesi için iyileştirilmesini düşündüğünüz hususlar var mıdır? (KİDS 2500)
AÇIKLAMA:
53. Önerilere ilişkin gerekli tedbirin alınmaması durumunda, bu öneriyle ilgili gerçekleşebilecek risklerin üstlenildiği anlamına
geldiğini denetlenen birim yöneticilerine hatırlatıyor musunuz? (KİDS 2500)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
2600 - YÖNETİMİN ARTIK (BAKİYE) RİSKLERİ ÜSTLENMESİ
OLUMLU
54. İzleme aşamasında bulguya ilişkin gerekli tedbirin alınmaması durumunda gerçekleşebilecek risklerin üstlenildiği anlamına
geldiğini denetlenen birim yöneticisine hatırlatıyor musunuz? (KİDS 2600)
AÇIKLAMA:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
5/6
Mart 2014
OLUMSUZ
55. Denetlenen birim tarafından kabul edilmeyen ve Bakanlık açısından kritik düzeyde önem taşıyan risklere ilişkin olarak üst
yöneticiyi bilgilendiriyor musunuz? (KİDS 2600)
AÇIKLAMA:
56. Üst yöneticinin uygulanmaması talimatı verdiği önerilerle ilgili olarak bu öneriye ilişkin gerçekleşebilecek risklerin
üstlenildiği anlamına geldiği konusunda kendisini bilgilendiriyor musunuz? (2600)
AÇIKLAMA:
SONUÇ
MESLEK AHLAK KURALLARI
OLUMLU
OLUMSUZ
57. İç denetçilerin tarafsız ve meslek ahlak kurallarına uygun bir şekilde görev yaptığını düşünüyor musunuz? Meslek ahlak
kurallarının ihlali anlamına gelebilecek bir durumla karşılaştınız mı, karşılaştıysanız ne tür işlemler yaptınız? (KİDS 1100Meslek Ahlak Kuralları)
AÇIKLAMA:
58. İç denetçilere sahip oldukları beceri ve tecrübeye uygun olmayan görevler verildiğinde, bu durumun meslek ahlak
kurallarına aykırı olduğu iç denetçiler tarafından size açıklanıyor mu? (Meslek Ahlak Kuralları)
AÇIKLAMA:
HAZIRLAYAN
Tarih
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
6/6
Mart 2014
Paraf
EK: 6
DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
ZAYIF
ORTA
İYİ
1. Denetim ekibinin genel iletişim düzeyi
AÇIKLAMA
2. Denetimin biriminizdeki sorunlu alanları kapsama düzeyi
AÇIKLAMA
3. Denetimle ilgili bilgilerin açılış toplantısında açıklanma düzeyi
AÇIKLAMA
4. Denetim alanlarına ilişkin önerilerinizin dikkate alınma düzeyi
AÇIKLAMA
5. Denetim süresince tespit edilen sorunların ve risklerin
paylaşım düzeyi
AÇIKLAMA
6. Denetim raporlarının zamanlılığı
AÇIKLAMA
7. Denetim tespitlerinin doğruluğu
AÇIKLAMA
8. Denetim tavsiyelerinin uygulanabilirliği
AÇIKLAMA
9. Denetim raporunun anlaşılırlığı
AÇIKLAMA
10. Denetimin faaliyet ve kontrollerin geliştirilmesine katkısı
AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
EK: 7
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME RAPORU
İÇ DENETÇİ
:
RAPOR TARİHİ
:
RAPOR NUMARASI
:
DEĞERLENDİRME DÖNEMİ:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
İÇİNDEKİLER
I. YÖNETİCİ ÖZETİ .......................................................................................................... ....1-3
II. DETAYLI RAPOR ......................................................................................................... …....4
2.1. AMAÇ VE KAPSAM .......................................................................................... …....4
2.2. UYGULANAN METODOLOJİ .......................................................................... ..…..5
2.3. BULGULAR VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ ................................................. ..…..6
2.3.1. Yönetim ve Organizasyon ................................................................................. ..7-12
2.3.2. İnsan Kaynakları ................................................................................................ 13-16
2.3.3. Faaliyetlerin Planlanması ................................................................................... 17-23
2.3.4. Görevlerin Yürütülmesi ..................................................................................... 24-30
2.3.5. İletişim ve Raporlama ........................................................................................ 31-35
2.4. SONUÇ.................................................................................................................. …..36
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
Mart 2014
I. YÖNETİCİ ÖZETİ
Dönemsel gözden geçirme çalışması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iç denetim faaliyetlerinin;
iç denetimin tanımına, Kamu İç Denetim Standartlarına, Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına,
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesine, iyi uygulama örneklerine, mevzuat ve düzenlemelere uyumunun
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Dönemsel gözden geçirme çalışması kapsamında;
 İç Denetim Birimi Başkanlığının faaliyetleri detaylı olarak incelenmiş,
 Denetlenen birimlerin yöneticileri ve iç denetçiler ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve sonuçları
değerlendirilmiş,
 İç Denetim Birim Yönergesi, görev tanımları, mevcut faaliyetlerin kapsamı, eğitim politikaları,
performans değerlendirme süreci değerlendirilmiş,
 Yıllık denetim planına baz oluşturan risk değerlendirmesi, çalışma planlarının hazırlanması,
dokümantasyon (çalışma kağıtları), raporlama, aksiyonların izlenmesi faaliyetleri analiz edilmiş,
 Güçlü ve iyileştirmeye açık noktalar belirlenerek, mevcut durum ile Kamu İç Denetim
Standartları arasındaki farklar ortaya çıkarılmış,
 Yukarıda belirtilen çalışmaların sonucunda iyileştirmeye açık alanlar ve iyileştirme önerileri
belirlenmiştir.
Gerçekleştirilen dönemsel gözden geçirme sonucunda idarede yürütülen iç denetim faaliyetlerinin
Kamu İç Denetim Standartlarına uyumu aşağıdaki tablolarda (Tablo 1 ve Tablo 2) gösterilmiştir.
Tablo 1. Kamu İç Denetim Standartlarına Uyum Düzeyi (%) [tablo 2’deki uyum düzeylerinden
faydalanılarak uyum düzeyleri için sayısal bilgiler verilecektir-excel talosundan faydalanılır].
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
1
Mart 2014
Tablo 2. Kamu İç Denetim Standartlarına ve Meslek Ahlak Kurallarına Uyum Düzeyi Tablosu [standartlara uyum düzeyi dikkate alınarak her bir alt
standart için uygun renk seçilecektir]
NİTELİK STANDARTLARI
ÇALIŞMA STANDARTLARI
1000
Amaç, Yetki ve
Sorumluluklar
1100
Bağımsızlık ve
Tarafsızlık
1200
Yetkinlik, Azami
Mesleki Özen ve
Dikkat
1300
Kalite Güvence ve
Geliştirme
Programı
2000
İç Denetim
Faaliyetinin
Yönetimi
2100
İşin Niteliği
2200
Görev
Planlaması
2300
Görevin
Yürütülmesi
2400
Sonuçların
Raporlanması
2500
İlerlemenin
İzlenmesi
2600
Yönetimin Artık
(Bakiye) Riskleri
Üstlenmesi
1000
1110
1210
1310
2010
2110
2201
2310
2410
2500
2600
1010
1111
1220
1311
2020
2120
2210
2320
2420
1120
1230
1320
2030
2130
2220
2330
2421
1321
2040
2230
2340
2430
1322
2050
2240
1130
2060
UYUMLU
KISMEN UYUMLU
2431
2440
UYUMSUZ
2
MESLEK
AHLAK
KURALLAR
I
Meslek Ahlak
Kuralları
Dönemsel Gözden Geçirme çalışmasında Başkanlık nezdinde görülen iyi uygulamalara aşağıda yer
verilmiştir:
 …………
 ………….
İç denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması ve Kamu İç Denetim Standartlarına uyum için
iyileştirme önerileri aşağıda özetlenmiştir:
 …………
 ………….
Bu Rapor kapsamındaki çalışma, rapor tarihi itibariyle güncel Kamu İç Denetim Standartları
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İyileştirme önerileri uygulamaya alınmadan önce tüm yönetsel ve
operasyonel etkileri Üst Yönetici tarafından göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Yapılan dönemsel gözden geçirme çerçevesinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında
yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin [Standartlara uyuma ilişkin genel sonuç değerlendirmesi
yapılarak UYUMLU/KISMEN UYUMLU/UYUMSUZ karşılığı ifade buraya yazılacaktır].
3
II. DETAYLI RAPOR
2.1. AMAÇ VE KAPSAM
Dönemsel gözden geçirme çalışması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iç denetim faaliyetlerinin;
iç denetimin tanımına, Kamu İç Denetim Standartlarına, Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına,
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesine, iyi uygulama örneklerine, mevzuat ve düzenlemelere uyumunun
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Dönemsel Gözden Geçirme çalışması kapsamında
aşağıda belirtilen alanlara odaklanılmıştır.





İç Denetim Birimi Başkanlığının idari ve operasyonel politikaları ve uygulamaları,
İç denetim metodolojisi ve iç denetim araçları,
Üst yönetici ve denetlenen birim yöneticileriyle karşılıklı etkileşimi,
Profesyonel yetkinlik,
En iyi uygulamalar
4
2.2. UYGULANAN METODOLOJİ
Dönemsel Gözden Geçirme çalışması kapsamında uygulanan yöntemler ve gerçekleştirilen
çalışmalara aşağıda yer verilmiştir:
 …. yılı iç ve dış değerlendirme raporları incelenmiştir.
 İç denetim yönergesi, iç denetim rehberi, kalite güvence ve geliştirme programı, iç denetim plan
ve programları, raporlama ve iletişim kuralları ile formatları ve izleme prosedürleri incelenmiş;
mevcut faaliyetlerin kapsamı, eğitim politikaları ve performans değerlendirme süreci
değerlendirilmiştir.
 İç denetim plan ve programı, risk değerlendirme çalışmaları ve faaliyet raporları gözden
geçirilmiştir.
 İDB Başkanı ile organizasyon yapısının, risk değerlendirme metodolojisinin, iç denetim
fonksiyonunun ve performans değerlendirme sürecinin işleyişinin anlaşılmasına yönelik
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 İç değerlendirme çalışmasına başlandığı tarihte İDB Başkanlığında fiili olarak çalışan ….iç
denetçi ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
 …. yılı denetim programı kapsamında tamamlanan … denetim … danışmanlık olmak üzere
toplam … dosya ve ilgili çalışma kağıtları detaylı olarak incelenmiştir.
 İyi uygulama örnekleri araştırılmıştır.
 Planlanan faaliyetler ile gerçekleşen faaliyetler karşılaştırılmıştır.
 ……………
 ...............
 Dönemsel gözden geçirme sonucunda ilgili süreç ve alt süreçlerdeki yeşil (uyumlu), sarı (kısmen
uyumlu) ve kırmızı (uyumsuz) alanlara (tanımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir) Raporda yer
verilmiştir. Detay değerlendirme için lütfen “Tablo 2. Kamu İç Denetim Standartlarına ve Meslek
Ahlak Kurallarına Uyum Düzeyi Tablosu”na bakınız.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
5
Mart 2014
2.3. BULGULAR VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Gözlem ve iyileştirme önerilerine devam eden sayfalarda “İç Denetim Faaliyeti Değerlendirme Modeli”nde yer alan başlıklar çerçevesinde yer
verilmiştir. Bu model iç denetim fonksiyonu bünyesinde bulunan süreç ve alt süreçleri tanımlamak için kullanılmaktadır.
Tablo 3. İç Denetim Faaliyeti Değerlendirme Modeli [Uyum düzeyleri dikkate alınarak her bir alt başlık için uygun renk seçilecektir]
DESTEKLEYİCİ SÜREÇLER
ANA SÜREÇLER
Yönetim ve
Organizasyon
İnsan Kaynakları
Faaliyetlerin Planlanması
Görevlerin Yürütülmesi
İletişim ve Raporlama
Vizyon, Misyon ve Hedefler
İç Denetim Ekibi
Risk Değerlendirmesi
Görev Amaç ve Kapsamının
Belirlenmesi
Görev Sonuçlarının
Raporlanması
Organizasyon
Eğitim ve Kişisel Gelişim
Üst Yönetimin Beklentileri
Denetlenen Birimlerle İşbirliği
Dönemsel Raporlama
İç Denetim Birimi Bütçesi
İç Denetçi Performans
Değerlendirmeleri
İç Denetim Plan ve Programı
Çalışma Planı
Denetlenen Memnuniyetinin
Ölçülmesi
Kalite Güvence
Dış Denetimle İşbirliği
Testler ve Analizler
Görev Sonuçlarının İzlenmesi
Arşiv Yönetimi
İşin Niteliği
Dokümantasyon
Görevin Gözetimi
UYUMLU
KISMEN UYUMLU
UYUMSUZ
6
2.3.1. Yönetim ve Organizasyon
İç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan
“Yönetim ve Organizasyon” başlığı altındaki her bir değerlendirme alanına uyum derecesi
raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten
sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Yönetim ve
Organizasyon
Vizyon, Misyon ve
Hedefler
Organizasyon
İç Denetim Birimi
Bütçesi
Kalite Güvence
Arşiv Yönetimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
7
Mart 2014
Yönetim ve
Organizasyon
Vizyon, Misyon ve Hedefler
Yukarıdaki “Yönetim ve Organizasyon” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Vizyon, Misyon ve Hedefler” alt kategorisine
ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan
sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Vizyon, Misyon ve Hedefler” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar
1010 İç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara İç Denetim Birim
Yönergesinde Yer Verilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
8
Mart 2014
Yönetim ve
Organizasyon
Organizasyon
Yukarıdaki “Yönetim ve Organizasyon” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Organizasyon” alt kategorisine ilişkin uyum
düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas
alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Organizasyon” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1110 İdare İçi Bağımsızlık
1111 Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim
1120 Bireysel Tarafsızlık
1130 Bağımsızlık veya Tarafsızlığın Bozulması
2040 Politika ve Prosedürler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
9
Mart 2014
Yönetim ve
Organizasyon
İç Denetim Birimi Bütçesi
Yukarıdaki “Yönetim ve Organizasyon” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İç Denetim Birimi Bütçesi” alt kategorisine
ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan
sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Birimi Bütçesi” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1110 İdare İçi Bağımsızlık
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
10
Mart 2014
Yönetim ve
Organizasyon
Kalite Güvence
Yukarıdaki “Yönetim ve Organizasyon” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Kalite Güvence” alt kategorisine ilişkin uyum
düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas
alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Kalite Güvence” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1310 Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri
1311 İç Değerlendirmeler
1320 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama
1321 "Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur" İbaresinin Kullanılması
1322 Aykırılıkların Açıklanması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
11
Mart 2014
Yönetim ve
Organizasyon
Arşiv Yönetimi
Yukarıdaki “Yönetim ve Organizasyon” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Arşiv Yönetimi” alt kategorisine ilişkin uyum
düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas
alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Arşiv Yönetimi” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2330 Bilgilerin Kaydedilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
12
Mart 2014
2.3.2. İnsan Kaynakları
İç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İnsan
Kaynakları” başlığı altındaki her bir değerlendirme alanına uyum derecesi raporun “Uygulanan
Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo
güncellenir.
İnsan Kaynakları
İç Denetim Ekibi
Eğitim ve Kişisel
Gelişim
İç Denetçi Performans
Değerlendirmeleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
13
Mart 2014
İnsan
Kaynakları
İç Denetim Ekibi
Yukarıdaki “İnsan Kaynakları” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti
Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İç Denetim Ekibi” alt kategorisine ilişkin uyum düzeyi
belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas alınarak
belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Ekibi” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1210 Yetkinlik
1220 Azami Mesleki Özen ve Dikkat
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
14
Mart 2014
İnsan
Kaynakları
Eğitim ve Kişisel Gelişim
Yukarıdaki “İnsan Kaynakları” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti
Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Eğitim ve Kişisel Gelişim” alt kategorisine ilişkin uyum
düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas
alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı iç denetim faaliyetlerinin “Eğitim ve Kişisel Gelişim” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1230 Sürekli Mesleki Gelişim
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
15
Mart 2014
İnsan
Kaynakları
İç Denetçi Performans Değerlendirmeleri
Yukarıdaki “İnsan Kaynakları” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti
Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İç Denetçi Performans Değerlendirmeleri” alt
kategorisine ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer
alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetçi Performans Değerlendirmeleri” alt
kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum
durumuna ilişkin değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna
yönelik tespit edilen eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1230 Mesleki Gelişim
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
16
Mart 2014
2.3.3. Faaliyetlerin Planlanması
İç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan
“Faaliyetlerin Planlanması” başlığı altındaki her bir değerlendirme alanına uyum derecesi
raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten
sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Faaliyetlerin
Planlanması
Risk Değerlendirmesi
Üst Yönetimin
Beklentileri
İç Denetim Plan ve
Programı
Dış Denetimle İşbirliği
İşin Niteliği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
17
Mart 2014
Faaliyetlerin
Planlanması
Risk Değerlendirmesi
Yukarıdaki “Faaliyetlerin Planlanması” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Risk Değerlendirmesi” alt kategorisine ilişkin
uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma
esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Risk Değerlendirmesi” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1210 Yetkinlik
1220 Azami Mesleki Özen ve Dikkat
2010 Planlama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
18
Mart 2014
Faaliyetlerin
Planlanması
Üst Yönetimin Beklentileri
Yukarıdaki “Faaliyetlerin Planlanması” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Üst Yönetimin Beklentileri” alt kategorisine
ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan
sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Üst Yönetimin Beklentileri” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1200 Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat
2000 İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi
2010 Planlama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
19
Mart 2014
Planlama
İç Denetim Planı
Yukarıdaki “Planlama” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti
Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İç Denetim Planı” alt kategorisine ilişkin uyum düzeyi
belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas alınarak
belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Planı” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2010 Planlama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
20
Mart 2014
Faaliyetlerin
Planlanması
İç Denetim Plan ve Programı
Yukarıdaki “Faaliyetlerin Planlanması” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İç Denetim Plan ve Programı” alt
kategorisine ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer
alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Plan ve Programı” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2010 Planlama
2020 Bildirim ve Onay
2030 Kaynak Yönetimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
21
Mart 2014
Faaliyetlerin
Planlanması
Dış Denetimle İşbirliği
Yukarıdaki “Faaliyetlerin Planlanması” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Dış Denetimle İşbirliği” alt kategorisine
ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan
sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Dış Denetimle İşbirliği” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2050 Koordinasyon
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
22
Mart 2014
Faaliyetlerin
Planlanması
İşin Niteliği
Yukarıdaki “Faaliyetlerin Planlanması” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İşin Niteliği” alt kategorisine ilişkin uyum
düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas
alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “İşin Niteliği” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2110 Yönetişim
2120 Risk Yönetimi
2130 Kontrol
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
23
Mart 2014
2.3.4. Görevlerin Yürütülmesi
İç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan
“Görevlerin Yürütülmesi” başlığı altındaki her bir değerlendirme alanına uyum derecesi raporun
“Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra
aşağıdaki tablo güncellenir.
Görevlerin
Yürütülmesi
Görev Amaç ve
Kapsamının
Belirlenmesi
Denetlenen Birimlerle
İşbirliği
Çalışma Planı
Testler ve Analizler
Dokümantasyon
Görevin Gözetimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
24
Mart 2014
Görevlerin
Yürütülmesi
Görev Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi
Yukarıdaki “Görevlerin Yürütülmesi” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Görev Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi” alt
kategorisine ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer
alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Görev Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi” alt
kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum
durumuna ilişkin değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna
yönelik tespit edilen eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2201 Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler
2210 Görev Amaçları
2220 Görev Kapsamı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
25
Mart 2014
Görevlerin
Yürütülmesi
Denetlenen Birimlerle İşbirliği
Yukarıdaki “Görevlerin Yürütülmesi” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Denetlenen Birimlerle İşbirliği” alt
kategorisine ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer
alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Denetlenen Birimlerle İşbirliği” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2110 Yönetişim
2120 Risk Yönetimi
2130 Kontrol
2201 Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler
2210 Görev Amaçları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
26
Mart 2014
Görevlerin
Yürütülmesi
Çalışma Planı
Yukarıdaki “Görevlerin Yürütülmesi” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Çalışma Planı” alt kategorisine ilişkin uyum
düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas
alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Çalışma Planı” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2110 Yönetişim
2120 Risk Yönetimi
2130 Kontrol
2201 Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler
2210 Görev Amaçları
2220 Görev Kapsamı
2230 Görev Kaynaklarının Tahsisi
2240 Görev İş Programı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
27
Mart 2014
Görevlerin
Yürütülmesi
Testler ve Analizler
Yukarıdaki “Görevlerin Yürütülmesi” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Testler ve Analizler” alt kategorisine ilişkin
uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma
esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Testler ve Analizler” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş
ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2310 Bilgilerin Belirlenmesi
2320 Analiz ve Değerlendirme
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
28
Mart 2014
Görevlerin
Yürütülmesi
Dokümantasyon
Yukarıdaki “Görevlerin Yürütülmesi” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Dokümantasyon” alt kategorisine ilişkin uyum
düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas
alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Dokümantasyon” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş ve
aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2330 Bilgilerin Kaydedilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
29
Mart 2014
Görevlerin
Yürütülmesi
Görevin Gözetimi
Yukarıdaki “Görevlerin Yürütülmesi” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Görevin Gözetimi” alt kategorisine ilişkin
uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma
esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Görevin Gözetimi” alt kategorisi ile ilişkilendirilmiş
ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin değerlendirmelere,
iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen eksiliklere (özet
olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2340 Görevin Gözetimi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
30
Mart 2014
2.3.5. İletişim ve Raporlama
İç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “İletişm
ve Raporlama” başlığı altındaki her bir değerlendirme alanına uyum derecesi raporun
“Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra
aşağıdaki tablo güncellenir.
İletişim ve
Raporlama
Görev Sonuçlarının
Raporlanması
Dönemsel Raporlama
Denetlenen
Memnuniyetinin Ölçülmesi
Görev Sonuçlarının
İzlenmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
31
Mart 2014
İletişim ve
Raporlama
Görev Sonuçlarının Raporlanması
Yukarıdaki “İletişim ve Raporlama” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Görev Sonuçlarının Raporlanması” alt
kategorisine ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer
alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Görev Sonuçlarının Raporlanması” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2410 Raporlama Kriterleri
2420 Raporlamanın Kalitesi
2421 Hata ve Eksiklikler
2430 “Kamu İç Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması
2431 Aykırılıkların Açıklanması
2440 Sonuçların Dağıtımı
2450 Kapsamlı Görüş
2600 Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
32
Mart 2014
İletişim ve
Raporlama
Dönemsel Raporlama
Yukarıdaki “İletişim ve Raporlama” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Dönemsel Raporlama” alt kategorisine ilişkin
uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer alan sınıflandırma
esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Dönemsel Raporlama” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2060 Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar
2450 Kapsamlı Görüş
2500 İlerlemenin İzlenmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
33
Mart 2014
İletişim ve
Raporlama
Denetlenen Memnuniyetinin Ölçülmesi
Yukarıdaki “İletişim ve Raporlama” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Denetlenen Memnuniyetinin Ölçülmesi” alt
kategorisine ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer
alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Denetlenen Memnuniyetinin Ölçülmesi” alt kategorisi
ile ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
1320 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
34
Mart 2014
İletişim ve
Raporlama
Görev Sonuçlarının İzlenmesi
Yukarıdaki “İletişim ve Raporlama” başlığının rengi, iç denetim faaliyetlerinin “İç Denetim
Faaliyeti Değerlendirme Modeli” içinde yer alan “Görev Sonuçlarının İzlenmesi” alt
kategorisine ilişkin uyum düzeyi belirlenerek raporun “Uygulanan Metodoloji” bölümünde yer
alan sınıflandırma esas alınarak belirlendikten sonra aşağıdaki tablo güncellenir.
Gözlem
İDB Başkanlığı, iç denetim faaliyetlerinin “Görev Sonuçlarının İzlenmesi” alt kategorisi ile
ilişkilendirilmiş ve aşağıda belirtilen Kamu İç Denetim Standartları’na uyum durumuna ilişkin
değerlendirmelere, iyi uygulamalara ve varsa ilgili standartlara uyumuna yönelik tespit edilen
eksiliklere (özet olarak) yer verilir.
İyileştirme önerisi
Yukarıdaki gözleme ilişkin iyileştirme önerilerine yer verilir. İlgili standarda uyum açısından
alınması beklenen bir aksiyon bulunmuyorsa, “Bulunmamaktadır” olarak belirtilir.
İlgili Kamu İç Denetim Standartları:
2500 İlerlemenin İzlenmesi
2600 Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
35
Mart 2014
2.4. SONUÇ [bu bölüm yalnız nihai raporlarda yer alacaktır]
Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; [Kurum Adı] yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin
[Standartlara uyuma ilişkin genel sonuç değerlendirmesi yapılarak UYUMLU/KISMEN
UYUMLU/UYUMSUZ karşılığı ifade buraya yazılacaktır].
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
36
Mart 2014
EK 8
……YILI İÇ DENETİM DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME ÖNERİLERİ İLE İLGİLİ
EYLEM PLANI
1- DESTEKLEYİCİ SÜREÇLER
1.1.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
1.1.1 VİZYON, MİSYON VE HEDEFLER
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK FAALİYET
GERÇEKLEŞME TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
1.1.2 ORGANİZASYON
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
1.1.3 İÇ DENETİM BİRİMİ BÜTÇESİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
1.1.4 KALİTE GÜVENCE
MEVCUT DURUM (TESPİT)
1.1.5 ARŞİV YÖNETİMİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
1/4
Mart 2014
İNSAN KAYNAKLARI
1.2.
1.2.1 İÇ DENETİM EKİBİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK FAALİYET
GERÇEKLEŞME TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK FAALİYET
GERÇEKLEŞME TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
1.2.2 EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
1.2.3
UYUM DÜZEYİ
İÇ DENETÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ
MEVCUT DURUM (TESPİT)
UYUM DÜZEYİ
2- ANA SÜREÇLER
2.1.
FAALİYETLERİN PLANLANMASI
2.1.1.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.1.2.
UYUM DÜZEYİ
ÜST YÖNETİMİN BEKLENTİLERİ
MEVCUT DURUM (TESPİT)
UYUM DÜZEYİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
2/4
Mart 2014
2.1.3.
İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMI
MEVCUT DURUM (TESPİT)
2.1.4.
ÖNERİ
YAPILACAK FAALİYET
GERÇEKLEŞME TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK FAALİYET
GERÇEKLEŞME TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK FAALİYET
GERÇEKLEŞME TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
DIŞ DENETİMLE İŞBİRLİĞİ
MEVCUT DURUM (TESPİT)
2.1.5.
UYUM DÜZEYİ
İŞİN NİTELİĞİ
MEVCUT DURUM (TESPİT)
2.2.
GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ
2.2.1.
GÖREV AMAÇ VE KAPSAMININ BELİRLENMESİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.2.2.
DENETLENEN BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.2.3.
ÇALIŞMA PLANI
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.2.4.
UYUM DÜZEYİ
TESTLER VE ANALİZLER
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
UYUM DÜZEYİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
3/4
Mart 2014
2.2.5.
DOKÜMANTASYON
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.2.6.
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
UYUM DÜZEYİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
ÖNERİ
YAPILACAK
FAALİYET
GERÇEKLEŞME
TARİHİ
SORUMLU KİŞİ
GÖREVİN GÖZETİMİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.3.
İLETİŞİM VE RAPORLAMA
2.3.1.
GÖREV SONUÇLARININ RAPORLANMASI
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.3.2.
DÖNEMSEL RAPORLAMA
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.3.3.
UYUM DÜZEYİ
DENETLENEN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
2.3.4.
UYUM DÜZEYİ
UYUM DÜZEYİ
GÖREV SONUÇLARININ İZLENMESİ
MEVCUT DURUM
(TESPİT)
UYUM DÜZEYİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
4/4
Mart 2014
Download

Şubat Ayı İçinde İşyerinin Veya Sigortalının Nakli