2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN
GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ
DESTEK PROGRAMI
PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ
İDB UZMAN Buğra Han ASLAN
İDB UZMAN Menal ZUBARİOĞLU
TANIMLAR
 PROJE: Belirli bir amaca odaklanmış bütçesi ile bütünlük arz
eden belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü
 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Ajanstan destek almaya hak kazanan
gerçek ve tüzel kişiler
 EŞ FİNANSMAN: Projede harcanmak üzere başvuru sahibi
tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkı
 PROJE HESABI: Proje yürütücüsü tarafından projeye özel
olarak açılan ve harcamaların tamamının karşılandığı banka
hesabı
 GÖRÜNÜRLÜK: Proje yürütücüsü tarafından alınan
Kalkınma Bakanlığı, Ajans ve projenin tanıtımına yönelik
tedbirler
 KAYS: Proje ile ilgili tüm süreçlerin (başvuru, izleme
raporlandırma) elektronik ortamda takip edileceği yönetim
sistemini İfade etmektedir.
PROJE UYGULAMA VE İZLEME SÜRECİ
SÖZLEŞME ve EKLERİ
DOKÜMANLAR
Proje uygulaması esnasında kullanılacak temel
dokümanlar:




Sözleşme ve ekleri
Proje Uygulama Rehberi (PUR) ve ekleri
Satın Alma Rehberi ve ekleri
Görünürlük Rehberi
Dökümanlara www.dogaka.gov.tr sitesinde
Destekler sekmesi altında Proje Uygulama ve
Satın Alma Belgeleri bölümünden ulaşabilirsiniz
İÇERİK
Eğitim temel olarak;
 Sözleşme
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Yönetimi,
Sözleşmenin temel bölümleri
Sözleşme değişikliği
Uygun maliyetler
Proje dökümantasyon ve muhasebesi
Raporlama yükümlülükleri
Ödeme prosedürleri
Tanıtım ve Görünürlük
 İzleme
ve Destek Faaliyetleri
Satın Alma
konularını kapsamaktadır.
SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ
 Sözleşmenin bir tarafı Ajans diğer tarafı ise sizin kurumunuzdur.
Sözleşmenin uygulanması hakkındaki yazışmalar ve üçüncü
taraflarla görüşmeler Ajansı bağlamayacaktır.
 Projenin yönetimiyle ilgili usuller ve harcamalar dökümanları ile
beraber kaydedilecek ve yazılı olarak dosyalanacaktır ve herhangi
bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada
saklanacaktır.
 Projelerin uygulanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm satın
alım sözleşmeleri bu destek programı için hazırlanan rehberlerde
belirtilen kurallar izlenerek şeffaflık gizlilik, rekabet ve eşit
muamele ilkelerine uygun olarak yapılacaktır.
SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ
 Proje yürütücüsü projeye dahil olan taraflar dışında başka hiç
kimseye proje hesabından transfer yapılmayacaktır.
 Projedeki devlet desteğinin görünürlüğü uygun araçlarla
(tabela,levha,bayrak) Ajansın internet sitesinde yer alan
görünürlük rehberine uygun olarak sağlanacaktır.
 Ajansın izleme ve denetim ziyaretleri esnasında gerekli bütün
destekler sağlanacaktır.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
 Sözleşmede değişiklik yapılması mümkündür ama projenin
başlangıçtaki haliyle uygulanılması esastır.
 Sözleşme, iki farklı yolla değiştirilebilir:
 Küçük Değişikliklerde Bildirim Mektubu
 Büyük Değişikliklerde Zeyilname
Uyarı: Sözleşmede küçük veya büyük değişiklik
yapmayı
planlıyorsanız,
talebinizi
Ajansa
göndermeden önce İzleme Uzmanına danışmanız
iyi olur.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Sözleşme değişiklikleri için uyulması gereken
ilkeler
Değişiklik gerekçelerini açıklama
Eşit muamele ilkesi
Proje amacını değiştirmeme
Sözleşme süresi içerisinde olma
Geriye dönük olamama
Mali destek miktarında artış olmamasıdır.
10
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
11
Küçük Değişiklikler için Bildirim Mektubu
Hangi Hallerde Bildirim Mektubu Sunulabilir?
 Projenin temel amacını etkilemeyen
 Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük
değişiklikler,
 Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir
bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile
düzenlenmiş halindeki) uygun maliyetlerinin yüzde
15’i veya altında olduğu değişiklikler (bu yöntem,
idari maliyetler ile ilgili kalemlerde değişiklik yapmak
için kullanılmaz),
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
12
Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği,
Banka hesabı değişikliği,
Adres değişikliği ve telefon numarası değişikliği,
Belirli bir bütçe kalemine ayrılan tutarı değiştirmeyen
ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri,
 Ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde
değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşuluyla),
 Proje denetçisi değişikliği




gibi durumlarda başvurulabilirsiniz.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
13
Küçük Değişiklikler için Bildirim Mektubu
Sözleşme kapsamındaki küçük değişiklikleri Ajansın ön
onayı olmadan uygulayabilirsiniz. Ancak bu değişiklikleri
takip eden 10 gün içinde, KAYS sistemine giriş yaparak
Bildirim Mektubunu doldurmalı ve sisteme girişini
yapmalısınız
Sisteme giriş yaptığınız Bildirim Mektubunun çıktısını alıp
imzalayınız ve Ajansa teslim ediniz.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
14
Küçük Değişiklikler için Bildirim Mektubu
!!! Ajans, bildirim mektubunun kurallara uygunluğunu
denetler ve uygun olmayan bildirimleri reddedebilir.
!!! Eğer değişiklikler projenin mali istikrarını ve hesap
verebilirliğini veya proje amacını tehdit ediyorsa,
Ajans; faaliyetler, bütçe, banka hesabı ve denetçi gibi
unsurlardaki küçük değişiklikleri onaylamayabilir.
!!! Bu durumda Ajans yararlanıcıya yazılı bir bildirim
gönderir.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
15
Sözleşme Değişiklikleri için Zeyilname
 Ajansın ön onayı gereken temel değişikliklerdir.
 Geriye dönük gerçekleşen faaliyetleri
kapsayamaz.
 Sözleşmedeki temel değişiklikler, zeyilnamenin
Ajans ve yararlanıcı tarafından
imzalanmasından önce uygulanamaz.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
16
Zeyilname hazırlanmasını gerektiren durumlar:
Mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına
neden olmayacak ya da başvuru sahiplerine eşit muamele
ilkesine aykırı düşmeyecek şekilde:
1. Faaliyetlerdeki önemli değişiklikler,
2. Ana bütçe başlıkları arasında, her bir bütçe
başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile
düzenlenen) uygun maliyetlerinin yüzde 15’ini aşan
değişiklikler,
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
17
3. Bütçeye yeni bir kaleminin eklenmesi ya da mevcut
kalemin çıkarılması,
4. Yararlanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi,
5. Proje ortaklarının ve/veya iştirakçilerinin çekilmesi ya
da eklenmesi,
6. Sözleşme süresinin uzatılması,
7. Mücbir hallerde
Zeyilname hazırlanabilir.
Giderler
Birim
Miktar
Birim Maliyet (TL)
1. İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Alt Toplamı
2. Seyahat
Seyahat Alt Toplamı
3. Ekipman ve Malzeme
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
3.3 Makineler, teçhizat
3.3.1 Hava Kompresörü ve tüm aksesuarları
3.3.2 Taban Tavlama Fırını
3.3.3 Hidrolik Pres
3.3.4 Friksiyon Pres
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.5 Diğer
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
4. Yerel ofis maliyetleri
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı
5. Denetim maliyetleri
5.1 Yeminli Mali Müşavir denetimi ve raporu
5.2 Tanıtım faaliyetleri
5.2.1 tabela ve etiketler
5.2.3 Broşür
5.3 İnşaat İşleri
5.4 Kontrolörlük işleri ve diğer
Toplam Maliyet (TL)
0,00
0,00
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
61.200,00
144.000,00
45.000,00
315.000,00
61.200,00
144.000,00
45.000,00
315.000,00
565.200,00
0,00
1
1.000,00
1.000,00
1
4000
1.000,00
1,00
1.000,00
4.000,00
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
19
Sözleşme Değişiklikleri için Zeyilname
Projenizden sorumlu izleme uzmanı,
zeyilname taleplerinin uygunluğu hakkında
destek sağlayacaktır.
Projenizde, zeyilname gerektirecek büyüklükte
değişiklikler yapmamanız önerilir. Zeyilname süreci
uzun ve karmaşık olabileceğinden dolayı sadece çok
gerekli olduğunda zeyilname yapmanız önerilir.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Zeyilname Talebinin Hazırlanması
Zeyilnamenin gerekliliği ve uygunluğu konusunda
projenizden sorumlu izleme uzmanına danışınız
KAYS sistemin de zeyilname başvurusunu
doldurarak sisteme girişini yapınız
Sisteme giriş yaptığınız zeyilnamenin çıktısını alıp
imzalayınız ve Ajansa teslim ediniz.
Ajans zeyilname talebinizi Ajans kayıtlarına
girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde
değerlendirecek ve size yazılı olarak bildirecektir.
UYGUN MALİYETLER
UYGUN MALİYETLER

Projenin uygun maliyetleri Ara ve nihai mali
raporların değerlendirilmesi ile belirlenecektir. Uygun
olmayan harcamalar beklediğinizden daha düşük bir
ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda almış
olduğunuz ön ödemelerin bir kısmının iadesine yol
açabilir.

Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış
mali destek oranından daha fazlasını ödemeyeceğini
unutmayınız. Diğer bir deyişle eğer toplam proje
harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük
seviyede olursa projenize tahsis edilen mali destek aynı
oranda düşecektir.
UYGUN MALİYETLER
23
 Maliyetler proje bütçesine dahil edilmiş
olmalıdır.
 Ajansa yapacağınız ödeme taleplerine konu olan
faaliyetler, kesin olarak tanımlanmış olmalıdır.
 Muhasebe hesaplarında kayıtlı ve destekleyici
belgelerin asılları ile kanıtlanabilir
 Yararlanıcı veya ortakları tarafından
gerçekleştirilmesi gerekir.
 Maliyetler, proje uygulama döneminde
gerçekleşmiş olmalıdır.
UYGUN MALİYETLER
 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları koşulu ile yeni makine ve
ekipman satın alma maliyetleri,
 İşletmelere yönelik kalite sistemleri, marka ,patent, endüstriyel
tasarım vb. geçerli belgeler alınmasına yönelik giderler;
 Ajans destek tutarının %30’unu geçmemek koşulu ile küçük ölçekli
yapım işleri,
 Ajans destek tutarının %20’sini geçmemek koşulu ile yükleme ve
sevkiyat amaçlı araç alımı,
 Ajans destek tutarının %25’ini geçmemek koşulu ile yedek parça
alımları
 Denetim raporu maliyetleri,
 Görünürlük maliyetleri(projenin tanıtımı ile ilgili),
 Yazılım otomasyon sistemleri web sayfası ve e-ticaret giderleri
 Belge ,sertifika ve marka tescili almaya yönelik yatırımlar
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
25
 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin Katma Değer Vergisi
 Alınan makine ve ekipmanlara ait Gümrük Vergisi
 Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin
kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz
ve sair giderler,
 Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 Faiz borcu,
 Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
 Arazi veya bina alımları, bina yapımı, istimlak bedelleri,
 İkinci el ekipman alımları,
 Kur farkından doğan zararlar,
UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
26
 Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin
maaşları,
 Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve
diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından
gerçekleştirilen maliyetler,
 Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı
arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim,
harç ve sair giderler,
 Hammadde maliyetleri,
 Binek araç alımı, servis aracı alımı
RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Raporlama Yükümlülükleri
28
Yararlanıcılar, uygulama sürecinde ,projede kaydedilen ilerleme ve
gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır
Bunlar, sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak ara raporlar,
proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai
rapot ve projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla
sunulacak proje sonrası değerlendirme raporudur.
Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
1.
2.
3.
4.
ARA RAPOR
NİHAİ RAPOR
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU
Raporlama Yükümlülükleri
29
RAPOR
SUNAN
SUNULAN
MAKAM
Ara Rapor (Teknik ve
Mali)
Yararlanıcı
İDB
Sözleşmede belirtilen dönemlerde, Ara ödeme talebine esas oluşturacak şekilde
ara ödeme talebi ve rapor dönemine projenin mali ve teknik ilerleme sürecine ait
ait harcama belgeleri ile birlikte
bilgiler
Nihai Rapor (Teknik ve
Mali)
Yararlanıcı
İDB
Sözleşmede belirtilen tarihten sonra
olmamak
üzere,
proje
uygulamasının tamamlanmasından
itibaren otuz gün içinde, son ödeme
talebi ve rapor dönemine ait
harcama belgeleri ile birlikte
Son ödemeye ve projenin sonlandırılmasına
esas
oluşturacak
şekilde
projenin
tamamlanma sürecine ait mali ve teknik
bilgiler
Sözleşmede belirtilen tarihten sonra
olmamak
üzere,
proje
uygulamasının tamamlanmasından
itibaren otuz gün içinde, son ödeme
talebi ve rapor dönemine ait
harcama belgeleri ile birlikte
Son
ödeme
talebine
bütün
proje
harcamalarını teyit eden bir bağımsız
denetim raporu eklenecektir. Bu raporu
sermaye piyasasında bağımsız denetim
lisansına sahip denetçi ,yeminli mali
müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir hazırlayacaktır.
Proje kapanışından üç ay sonra
Projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin
sürdürülebilirliği,
hedeflerin
gerçekleştirilme
düzeyinin
proje
tamamlandıktan sonra yararlanıcı tarafından
değerlendirilmesi, izlenimler, sorunlar ve
öneriler
Bağımsız Denetim
Raporu
Proje Sonrası
Değerlendirme Raporu
Yararlanıcı
Yararlanıcı
İDB
İDB
DÖNEM
İÇERİK
Raporlama Yükümlülükleri
30
Ara ve Nihai Raporlar
 Bu raporlar; gerçekleştirilen faaliyetleri, çıktıları,
projenin son durumunu gösterdikleri ve ödemeye
esas teşkil ettikleri için izleme sürecinin çok önemli
araçları ve aşamalarıdır.
 Ön ödemenin kapatılması ile ara ve nihai ödemenin
yapılabilmesi için ilk başta bu raporların sunulması
gerekmektedir.
 Ara veya nihai ödemeler, ilgili raporun Ajans
tarafından uygun bulunması halinde yapılır.
Raporlama Yükümlülükleri
31
Ara ve Nihai Raporlar
• Projenize ilişkin Ara Raporu, ödeme talebi ile
birlikte(eğer ödeme istiyorsanız), sözleşmede
belirtilen raporlama döneminin bitimini müteakip
yedi gün içinde Ajansa sunmalısınız.
• Nihai raporu ise, ödeme talebi ile birlikte, proje
uygulama süresinin bitimini müteakip en geç otuz
gün içinde Ajansa sunmanız gerekir.
Raporlama Yükümlülükleri
Ara ve Nihai Rapor İçeriği
1.
2.
3.
4.
Teknik Bölüm ve Destekleyici Belgeleri
Mali Bölüm ve Destekleyici Belgeleri
(Varsa) Ödeme Talebi
İlgili döneme ait eş finansman tutarının bankaya
yatırıldığına dair banka dekontu
32
Raporlama Yükümlülükleri
Ara ve Nihai Raporlar
 Teknik bölümde; proje faaliyetleri, proje yönetimi,
ortakların katılımı, paydaşlarla ilişkiler, görünürlük,
performans göstergelerindeki ilerlemeler, projenin
genel değerlendirmesi ve varsa küçük sözleşme
değişiklikleri hakkındaki bildirimler ve sözleşme
değişikliklerine ilişkin bilgiler yer alır.
33
Raporlama Yükümlülükleri
Ara ve Nihai Raporlar
 Mali bölümde ise, yine raporun ait olduğu
dönemde yapılan masrafların her öğesini
ayrıntılarıyla anlatan ve yapılan masrafların her
başlığını, miktarını, projenin ilgili bütçe kalemini
gösteren tablolar hazırlanır; destekleyici belgeler
eklenir.
 Nihai rapor mülkiyet transferi ile ilgili belgeleri de
içermelidir.
34
Mali Dokümantasyon
HARCAMALAR
DOKÜMANLAR



Tüm harcamalar


Taşeronlardan temin
edilen mal, hizmet ya da
yapım işleri
Fatura ve makbuz gibi satın alma belgeleri
Banka hesap özeti, borç makbuzu, taşeron ödemeleri gibi ödeme belgeleri
Onaylanmış raporlar, seminer, konferans ve eğitim katılım belgeleri (ilgili
belgeler ve elde edilen malzemeler, katılımcı listeleri ile sertifikalar dahil
olmak üzere) gibi hizmetlerin gerçekleştiğine dair belgeler
Hesap defterleri, alt hesaplar ve bordro hesapları, demirbaş kayıtları ve ilgili
diğer muhasebe bilgileri gibi yararlanıcının muhasebe kayıtları (bilgisayar ya
da elle tutulmuş)
Sözleşmeler, ücret beyanları, tüm proje personelinin aylık zaman çizelgeleri
ve çıktıları gibi personel ve bordro kayıtları
İnsan Kaynakları
Seyahat
35






Seyahat biletleri (uçak seyahati tercih edilmesi durumunda uçuş kartları da
dahil olmak üzere)
Araç kiralama: Acente faturası ve katedilen mesafenin özet listesi
Araba: Benzin masrafları için, katedilen mesafenin özet listesi, kullanılan
araçların ortalama yakıt tüketimi ve benzin maliyetine ilişkin destekleyici
belgeler (EK 5.3)
İhale belgeleri, ihaleye katılanların teklifleri ve değerlendirme raporu gibi
satın alma usullerine ilişkin belgeler
Sözleşme ve sipariş formları gibi taahhüt belgeleri
Tedarikçiden tesellüm makbuzları gibi mal alımlarına ait belge
Kabul belgeleri gibi yapım işlerinin tamamlandığına dair belgeler
Proje Sonrası Değerlendirme Raporu
36
Raporlama Yükümlülükleri
 Yararlanıcılar, projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin
sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin
proje tamamlandıktan sonra değerlendirilmesini,
izlenimleri, sorunları ve önerileri içerir.
 EK X’da formatı sunulan Proje Sonrası Değerlendirme
Raporu proje bitiminden 3 ay sonra yararlanıcı
tarafından KAYS’a yüklenir ve çıktısı alınıp imza ve
kaşelendikten sonra kargo veya elden Ajansa teslim
edilir. Raporların teslim tarihleri için Ajans kayıtlarına
giriş tarihi esas alınacaktır.
ÖDEME PROSEDÜRLERİ
Ödeme Prosedürleri
Ajansımız destek tutarının %40’ını ön ödeme, %50 ‘sini ara
ödeme ve %10’unu nihai ödeme şeklinde , aynı oranda
eşfinansman tutarlarının proje hesabına yatırılması koşuluyla
gerçekleşecektir. Ön ödeme avans olarak yatırılacak, ara ve nihai
ödemeler hakediş usulüne göre yapılacaktır. Ajansımız
tarafından nihai ödeme yapılabilmesi için proje uygulama süreci
içerisinde tüm faaliyetlerin tamamlanmış olması, satın alım ile
ilgili maliyetlerin (KDV dahil) ve ödeme işlemlerinin (Ajans
desteği ve eşfinansman dahil) proje hesabı kullanılarak
tamamlanması, özetle proje ile ilgili tüm iş ve işlemlerin
tamamlanması gerekmektedir. Proje kapsamında yapılacak tüm
harcamalara ilişkin ödemelerin proje hesabı üzerinden yapılması
gerekmektedir. Proje Hesabından yapılmayan ödemeler uygun
maliyet olarak kabul edilmez.
Ödeme Prosedürleri
Ön
Ödeme
Ara
Ödeme
Nihai
Ödeme
TR63-14-YENİ
% 40
% 50
% 10
% 100
TR63-14-BIG
% 40
% 50
% 10
% 100
Ödeme Prosedürleri
Ödeme
40
DOĞAKA
Yararlanıcı
Ön
(a)
20.000
(b)
20.000
40%
Ara
(c)
25.000
(d)
25.000
50%
Nihai
(e)
5.000
Toplam
50.000
(f) 5.000
50.000
Oran
10%
100%
Örneğin; Proje Bütçesi 100.000 TL, Destek Oranı: %50
Ön Ödeme:
(a) kadar ödeme avans olarak yatırılır.
Ara Ödeme:
Eğer (c) kadar ödeme talep ediliyorsa (a)+(b)+(c)+(d) kadar harcama
yapılarak Ara Rapor verilir. Ara Rapor incelenip onaylanarak (c) kadar
ödeme ödenir.
Nihai Ödeme:
(e) ve (f) tutarındaki harcama yapıldıktan sonra Nihai Rapor verilir,
(e) kadar ödeme inceleme sonucunda ödenir.
Ödemelerle İlgili Genel Esaslar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
41
Ödemeler, ön ödeme hariç, hakediş esasına göre yapılır.
Ödeme talepleri sözleşmeye bağlanmış faaliyet takvimine
göre yapılır.
Ödeme yararlanıcının ödeme talebine istinaden yapılır.
Ödeme talebinde bulunulması ajansın ödeme yapacağı
anlamına gelmez.
Ödemelerin hak edilmesi için usulüne uygun harcanması
gerekir.
Projeye ilişkin tüm ödemeler proje hesabından bir başka
hesaba transfer şeklinde yapılır.
Proje personeli, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, taşeron gibi
projeye dahil olan taraflar dışında başka hiç kimseye proje
hesabından transfer yapılamaz.
UYARILAR !!!
42
• Ara ve nihai mali raporların değerlendirilmesi sırasında,
Ajans projenin uygun maliyetlerini belirler.
• Uygun olmayan harcamalar, beklediğinizden daha düşük
bir ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda, almış
olduğunuz ön ödemelerin bir kısmının iadesine yol
açabilir.
• Ajans toplam uygun maliyetlerin kayda bağlanmış mali
destek oranından daha fazlasını ödemez.
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
43
• Önemli satın alma faaliyetlerinin faturalarını
kestirmeden önce ajansa inceletmeniz de yarar vardır.
• Eğer
toplam
proje
harcamanız
başlangıçta
belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize
tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir.
• Ajans tarafından talep edildiğinde bütün dokümanları
hazır bulundurmalısınız.
• Denetçilerce kontrol edilmek üzere bütün dokümanları
proje bitiminden sonra beş yıl boyunca arşivlemelisiniz.
KAYS
KALKINMA AJANSI YÖNETİM SİSTEMİ
KAYS
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS)
elektronik ortamda depolandığı bir veritabanıdır.
bilgilerin
Proje ile ilgili sözleşme değişiklikleri raporlama ve ödeme
işlemlerinin destekleyici belgelerle KAYS’a yüklenmesi ve
daha sonra imzalanıp Ajansa sunulması gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İrtibat Kişileri
Telefon
E-Posta
0326 225 14 15
[email protected]
0344 231 14 17
[email protected]
0388 888 00 00
[email protected]
Sayre AYSAL
Hatay
Turgut YILMAZ
Buğra Han ASLAN
Fatma Şerbetçi
Kahramanmaraş
Osmaniye
Ercan ÖZDEMİR
Download

2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE