MNHRP Haziran- 2014 TUB Çalışma Raporu
1. Büyükçay Mikrohavzası’nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ’ne ait 150 da alanın yaklaşık 125
dekarlık kısmında 1350 adet (Mayıs ayı raporunda 1270 adet olarak eksik bildirilmiştir)
Maraş-18 Ceviz kültürüyle “Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları” kapsamında meyve
bahçesi kurulumu gerçekleşmiştir. Sulama suyu konusunda Sarıkamış KTK ile protokol
imzalanmıştır. Taşıma su ile sulanmasına devam edilmektedir. Sahaya proje bütçesinden
yaptırılacak 50 tonluk sulama havuzu ile temmuz ayı içerisinde damla sulama tesis
edilecektir.
2. Büyükçay, Karakütük ve Lediz Mikrohavzalarında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla 12 adet fiziki ve mali şartları uygun olan istekliye sera tesis
edilmiştir.
Faydalanıcı katkısı, İş-Fiyat analizi ile tesis aşamasında, direklerin sabitlenmesinde
kullanılan çimento, kum ve çakıl ile kurulumda işçilik giderleri, ayrıca sera içerisinde
üretim, bakım ve hasat gibi giderleri olarak değerlendirilmiştir.
Büyükçay
Mikrohavzasında 5 adet sera tesis edilen faydalanıcıya Temmuz ayının ilk haftasında
seracılık eğitimi verilmesi planlanmaktadır.
3. Planlaması yapılmaya başlanan Elazığ’da 2, Bingöl’de 3, Muş’ta 2 adet olmak üzere 7 adet
mikrohavzada toplam 44 köyde Sor-Sap-Çöz toplantıları iş akım şemasına uygun olarak
bitirilmiştir. Planlama ekiplerinin faaliyet-planlama ara kontrolleri yapılmış olup,
toplantılar bitirilmiş, faaliyet haritası taslağı hazırlanmış ve toprak örnekleri alınarak
analize gönderilmiştir. Tüm toprak analizleri Güneydoğu Ormancılık Araştırma
Müdürlüğü’nde yaptırılmıştır.
4.
Bingöl ve Elazığ İllerinde MNHRP kapsamında ihale edilen makinalı toprak işleme
faaliyetleri devam etmektedir. Elazığ Büyükçay ve Kuşhane Mikrohavzalarında toplam
1000 Ha sahada, 510 km teras yapımı ve 25 km servis yolu yapımı işi %80 oranında
tamamlanmıştır. İhalesi 323.000,00TL’ye %58 kırımla yapılmıştı. Kooperatifler ihaleye
katılmış olsa da ihale edilen kırım oranlarına çıkamamışlardır. Bingöl Lediz
Mikrohavzasında teras yapımı ve dikenli tel ihata ile erozyon kontrol sınai tesisleri yapım
işi birlikte ihale edilmiş olup, 316.000,00 TL’ye %63 kırım ile sonuçlanmıştı. Teras yapımı
işi % 80 oranında tamamlanmış olup, oyuntu ıslahı sınai tesislerine başlanacaktır.
5. Muş İli Karakütük MH’nda, Umurca Köyü’nde Köylüler ile mutabakat sağlanarak 170 da
mera kapatması yapılarak, 3200 kg Amonyum-Nitrat gübrelemesi yapılmıştır. Gübreleme
faaliyeti mikrohavza planında mera kapatma yatırım iş kalemleri alt başlığında
öngörülmüştür. Miktarına ve gübre çeşidine tarım teşkilatı mera uzmanları ile birlikte
karar verilmiştir. Tam bir münavebeli otlatma sağlanamasa da Planlı otlatmaya geçilmiştir.
Koçköy’de 40 dekar mera kapatması yapılmıştır. Gübreleme uygulanmamıştır. Yabancı ot
temizliği yapılması planlanmaktadır. Planlı otlatma; vejetasyonun henüz başında mera ve
çayır otları kendini yenileyip güçlü bir kök sistemine kavuşana kadar otlatma
yaptırılmaması ve belirli sürelerle otlatmaya açılıp kapatılması faaliyetidir.
Muş Karakütük MH, Umurca
Köyü’nde Mera kapatması
yapılarak gübreleme yapılan
bölüm
Muş Karakütük MH, Umurca
Köyü Mera sahasında
kapatılmayan bölüm
6. Bingöl İli Lediz MH’nda 2 ha alanda mera kapatması yapılmıştır. Ancak köyde muhalefet
yaşanarak tel ihataya zarar verilmiştir. Köylü ile toplantı yapılarak mera kapatma
faaliyetinin köyde uygulanamayacağına karar verilmiştir. İhata tesisi sökülerek Dereköy
mera alanında kapatma yapılacaktır.
7. Muş Karakütük Mikrohavzası’nda oyuntu tahkimatları kooperatif kanalıyla
yaptırılmaktadır. Erozyon kontrol sınai tesisleri çalışmalarına başlanmıştır.
Erozyon kontrol tesislerinde görülen eksiklikler nedeniyle TUB birimi tarafından MNHRP
çalışanlarına yönelik 18-19 Haziran tarihlerinde uygulamalı eğitim programı düzenlenmiştir.
Eğitim de; yüzey erozyonu önleme uygulamalarından makinalı ve elle yapılan teras tipleri, akıtıcı
ve tutucu teraslar, çalı takviyeli teraslar, kafes tel çit teraslar, oyuntu tahkimatlarından kuru
duvar eşik, kafes tel eşik, çuvallı sedde, canlı ve cansız eşiklerin yapım teknikleri ve hangi tesisin
nerede ve nasıl uygulanacağına dair erozyon kontrolü ve oyuntu tahkimatına yönelik sınai tesisler
ve enine yapılar hesabı hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılmıştır.
8. Büyükçay ve Kuşhane MH planlarında gerekli düzeltmeler yaptırılarak, Elazığ Orman Bölge
Müdürlüğü onayına sunulmuştur.
9. DAP’a teklif edilen sulama projelerinden Elazığ'da 8 projeden; 6 tanesi (2.198.920,00TL),
Bingöl’de 4 projeden; 2 tanesi (1.513.000,00), Muş’ta 3 projenin tamamı 489.522,00TL)
yatırım programına alınmış ve tesis edilmek üzere ödenekleri, ilgili İl Özel idare
bütçelerine aktarılmıştır.
10. Bingöl Ünv. MHPE Sulama Altyapılar uzmanı tarafından hazırlanan, DAP’a yaptırılacak
sulama projelerinin ihale edilebilmesi ve arazide uygulanmasına yönelik enine ve boyuna
profillerinin çıkarılarak projelerin revize edilmesi konusunda Muş ve Elazığ Özel idareleri
ile yapılan görüşmeler neticesinde; Muş Özel İdaresinin projeleri verildiği şekliyle
uygulayacağı enine ve boyuna profillere gerek duyulmadığı kararı çıkmıştır. Elazığ Özel
idaresi ile idarenin kesitleri çıkartması şeklinde görüşmeler devam etmektedir.
11. Sulama havuzlarının proje bütçesinden yapılması amacıyla illerde tespitler yapılmış ve
ihale edilme sürecine girilmiştir. Buna göre Bingöl’de 32 sulama havuzu, Elazığ’da 13 Adet
sulama havuzu yapılmasına karar verilmiştir. İhale dökümanları hazırlanmaktadır. Muş
sulama havuzlarının DAP’a verilen sulama projelerinin parçası olması nedeniyle DAP
bütçesinden yapılması söz konusudur.
12. İllerde hane izolasyonu yapılacak faydalanıcılar belirlenmiştir. Buna göre Elazığ’da iki
mikrohavzada 60 Hane, Bingöl’de 60 Hane, Muş’ta 15 hane izolasyonu yapılacaktır. İl
bazında doğrudan temin ya da topluca ihale edilmesi konusunda karar verilecektir.
13. Meralarda yapılacak gölgelik ve sıvat yerleri tespit edilmiş olup, sıvat modeli ve tipine
göre (Beton ya da trapez sac) yapımına başlanacaktır.
14. Elazığ’da 90 adet güneş enerji ünitesinin montajı tamamlanmıştır.
15. Ahır iyileştirme faaliyeti yapılacak faydalanıcılar belirlenmiş olup, çatı yapımı modeli
geliştirilerek yapılacak faaliyetlerin satın alma ve yaptırılması yönteminin ne olacağı
konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır.
16. 25-26.Haziran tarihlerinde Proje Yöneticisi Orman Genel Müdür Yardımcısı Yunus ŞEKER,
Orman Köy İlişkileri Dairesi Bşk. Şahin AYBAL, Orman Bölge Müdürü Ziya POLAT, Orköy
Daire Bşk Yrd. Musa KAYA, Odun Dışı Ürünleri ve Hizmetleri Dairesi Bşk Yrd. İsa SERTKAYA,
Ağaçlandırma Dairesi Şube Müdürü Metin AVŞAROĞLU, Havza Uzmanı Ali Rıza
UĞURELLİ’den oluşan heyet, Proje Saha Yöneticisi Böl. Müd. Yrd. Hüseyin DİNÇER, Muş
İşletme Müd. Hüseyin YAKLAV, Proje Yön. Yrd, Şahin İNCEDEMİROĞLU, Proje Mühendisi
Oğuz Kağan NARİÇİ, Muş Orman İşlt. Müd. İşletme Şefleri ve Proje İl Ekipleri’nin katılımıyla
Karakütük MH, Böğürdelen Köyü’nde Köy Muhtarının katılımıyla karşılıklı sohbet şeklinde
köy toplantısı düzenlenmiştir.
17. Toplantıda Proje İl Ekipleri uzmanlarına yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi paylaşımları
istenmiştir. Makbule URAS’a ait 1,5 da meyve bahçesinde izlenimlerde bulunulmuştur.
Koçköy ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesislerinin yapıldığı sahalarda incelemelerde
bulunulmuştur. Sera tesisleri ve yonca ekim alanları incelenmiştir. Mera sahalarında
incelemelerde bulunulmuştur. Bingöl Ünv. MHPE ile toplantı düzenlenmiştir. Elazığ
Sarıkamış Köyü ceviz bahçesinde ve Gümüşkaynak Köyü Erozyon kontrol amaçlı teras
tesislerinin yapıldığı sahalarda incelemelerde bulunulmuştur. MHPE ile planlama
faaliyetlerinde gelinen nokta ve edindikleri izlenimler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm
önerilerinin tartışıldığı toplantı düzenlenmiştir.
26.06.2014 tarihlerinde yapılan arazi incelemeleri ve toplantılar neticesinde not alınan
konular hakkında kararlar alınmıştır.
 2-3 köyü içerisine alan küçük mikrohavzalarda çalışılmamasına,
 2014 Yılında program hedefine ulaşmak adına 3 adet MH planı daha yapılmasına,
 Faydalanıcı katkısını genellikle ayni katkı şeklinde alınmasına, İş Analizi ile %70-30
oranının dengelenmesine,
 Veteriner hekimler acil müdahalede bulunmamasına, Meslek yemini icabı, kendi
takdiri gereği müdahale etmelerine, Veteriner çantası alınmasına.
 Her işletmede, bir işletme şefinin muhasebeyi öğrenmesine,
 Odun dışı ürünlerin envanterinden ziyade pazar oluşturacak uzman
görevlendirmesi gerektiğine,
 Tarımsal tohum destekleri aynı kişiye yarım yarım iki yıl arka arkaya verilmesine,
Böylece projeye ilginin artırılmasına,
 Plana göre eksik gelen, gölgelik, güneş enerjisi, kuru duvar eşik vb yapılar arazide
arttırılabileceğine,
 Hayvan barınaklarının iyileştirilmesi ile ilgili bir model oluşturulmasına, Çatı modeli
oluşturulmasına,
 Köylerde toplu hayvan banyoluğu ve ekmek fırını talepleri olursa yapılmasına,
 Teraslarda ilk yıl ot bakımı ve çapalama ile ters onarımı yaptırılabileceğine,
 Muş’ta ekimler için mibzer alınmasına, Protokolle verilmesine ve proje sonunda
fidanlık müdürlüğüne teslim edilmesine, %50 tarımsal hibeden faydalanma
imkanlarının araştırılmasına,
 Projeden 1 adet video kayıt cihazı alınmasına,
 Planlara bal ormanı taleplerinin eklenmesine. Bu konuyla ilgili ODOÜH Dairesi ile
çalışılmasına,
 Oğulotu, lavanta erozyon kontrol sahalarında güney bakılara 2000-3000 adet
dikilmesine, mikrohavza köylerinde sözleşmeli olarak oğul otu ve lavanta tohumu
elde edilmesine yönelik ekim yaptırılmasına, Araştırma Müdürlüklerinden yardım
alınmasına,
 Bundan böyle toplantılarda sunumları İşletme Müdürlerinin yapmasına,
 Gelir getirici tür varsa, sulama tesisinin yapılmasına, Badem, zerdali ve ahlat türlerinin
kullandırılmasına, fidanların muhafaza memuru nezaretinde seçilerek alınmasına,
 Köy değişim ziyaretleri için MUB ve OBM ile istişare edilerek uygun mikrohavzalar
belirlenerek ziyaret programı ve katılımcıların belirlenmesine dair
kararlar alınmıştır.
Rapor tarafımızdan düzenlenmiştir.02.07.2014
Hüseyin DİNÇER
Bölge Müdür Yardımcısı/ MNHRP Proje Saha Yöneticisi
Şahin İNCEDEMİROĞLU
MNHRP Proje Yönetici Yardımcısı
Oğuz Kağan NARİÇİ
Orman Mühendisi
Download

MNHRP Haziran- 2014 TUB Çalışma Raporu