Kitap 1 anıtımı
Peygamberimizin Hayatı
irfan Yücel, Peygamberimizin Hayatı,
Diyanet işleri Başkanlığı
Yayınları, 8'inci Baskı 1998,280 Sayfa. ı
-
Yaşar ÇOLAK
-
Gelişiyle insanlığa insanlığını tekrar hatırlatan
Hz. Peygamberin doğru bir şekilde tanınmasının
önemi izahtan varestedir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de alemlere rahmet olarak gönderildiği belirti­
len, Allah ve meleklerinin selat ve selam ettiği Hz.
Peygamberi tanıtmaya yönelik her türlü çalışma kuş­
kusuz kıymetlidir ve övgüye şayandır. Tanıtmaya ça­
lışacağım Peygamberimizin Hayatı isimli eser de, bu
ulvî gayeyle kaleme alınmıştır.
Yazar, eserin önsözünde Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in talim ve tebliğ ettiği esaslarla ilgili olarak
Doğu'da ve Batı'da çeşitli dillerde kütüphaneler do­
lusu eserlerin yazıldığını, Hz. Peygamberin hayatı­
nın her safhasının en ince teferruatına kadar araştırıl­
dığını ifade eder. Bununla kitabındaki bilgilerin ben­
zerlerinden pek farklı olmayacağını peşinen kabulle­
nir gibi görünse de, eserin tamamı okununca onda
pek çok bilginin orjinal olduğu fark edilmektedir.
Her şeyden önce bilgilerin okuyucuya sunuluşunda
yazarın özgünlüğü bariz bir şekilde görülmektedir.
İrfan Yücel, konuları klasik ilk İslâm kaynakları­
na dayandırmaktadır. Hz. Peygamberi, bize bizim gi­
bi bir beşer; ama bizim gibi olmayan bir insan hüvi­
yetiyle tanıtmaya çalışmaktadır. Bu eser yalnızca
Hz. Peygamberin şahsi hayatını anlatmakla kalma­
makta, devrin sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu
da yansıtmaktadır.
Kitabın ana kaynakları arasında Kur'an-ı Kerim,
İbn Hişam'in es-Siretü'n Nebeviyyesi, İbn Sa'd'ın
Tabakatu'l-Kübra'sı, Buhari'nin el-Camiu's-Sahih'i
yer almaktadır. Ana kaynaklardan elde edilen bilgi­
ler, Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiyası, Hamidullah'ın İslâm Peygamberi, Osman Keskioğlu'nun
Hatemu'l Enbiya, Hz. Muhammed ve Hayatı; Zekai
Konrapa'nın Peygamberimiz, İslâm dini ve Aşare-i
Mübeşşere'si, Mevlana Şibli'nin Asrı Saadeti'nden
alınan ikinci derece malumatlar ile desteklenmekte­
dir.
280 sayfadan ibaret olan eser, bir giriş, iki kısım­
dan oluşmaktadır. Giriş kısmında İslâmiyet'ten önce
Arabistan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal hayatı ile il­
gili bilgiler verilmiştir. Birinci kısımda Hz. Peygam­
berin Peygamberlikten önceki hayatı, yani çocuklu­
ğu, gençlik dönemi ve evliliği anlatılmıştır. İkinci kı­
sım on üç bölümden ibarettir. Bölümler Hz. Peygam­
Diyanet
Aylık
D e r g i
berin hayatındaki dö­
nüm noktalarının kronolojisini
yansıtmaktadır.
Bu kısmın birinci bölümünde Hz. Peygamberin
peygamber oluşu, Mekke Müşriklerinin Müslüman­
lara karşı davranışları. Hüzün yılı, Kabilelerin İs­
lâm'a davet edilişleri ve Akabe biatları ile Medi­
ne'ye hicret hadiseleri kısa ve özlü bir şekilde anla­
tılmıştır. İkinci bölümde kronolojik bir şekilde hicri
11 yılın olayları, sırasıyla gözler önüne serilmiştir.
Bu bölümün sonuna Resulullah'ın üstün ahlâkının
temel umdelerini anlatan bir bölüm konmuştur ki
okuyucuya Resulullah'ı tanımada son derece kıy­
metli materyaller sunmaktadır. Müteakip baskılarda
kitabın sonuna bir indeksin konulacağını ümit ediyo­
ruz.
Yazarın olayları derinliğine tahlil ve inceleme ye­
rine daha ziyade deskriptif bir metotla ele almış ol­
duğu görülmektedir. Bu da, kitabın hedef kitlesi göz
önünde bulundurularak tercih edilmiş bir yöntem ol­
duğu düşünülmektedir.
İrfan Yücel eserinde, Kur'an-ı Kerim'in birçok
ayetlerinin çeşitli hadiseler ve meselelerle münase­
betini doğrudan veya dolaylı bir şekilde tespit ederek
zikretmekte ve böylece okuyucu Kur'an-ı Kerim ile
onun nazil olduğu tarihte vuku bulan hadiseler ve
meseleler hakkında organik bağları müşahede ede­
bilme imkanına sahip olmaktadır.
Yazarın Hz. Peygamberin hayatı boyunca yaptı­
ğı birçok savaşlar ile ölümünü tasviri, okuyucuyu
sanki Hz. Peygamberin savaşlarına ve ölümüne biz­
zat şahit olmuşlar arasına katmaktadır.
Hz. Peygamberi bu eserle tanıyan veya eksik bil­
gilerini bu eserle gideren insanlar, eşsiz bir mücade­
le adamı örneği Hz. Peygambere, derin takdir ve
hayranlıklarını gizleyemeyeceklerdir.
Bizler Resulullah'ın hayatını ibadet aşk ve vecdiyle okumaktayız. Onun hayatını yazanlar bitmeye­
ceği gibi, o şerefli hayatı okuyanlar da kıyamete ka­
dar eksik olmayacaktır.
Sonuç olarak İrfan Yücel hocamız, bu eserinde
Hz. Peygamberin şahsında; İslâm'ın derunî veçhesi­
ni okuyuculara tanıtma başarısını göstermiştir. Hoca­
mızı kutluyor başarılar diliyorum.
Download

Peygamberimizin Hayatı - Diyanet İşleri Başkanlığı