TTVPN GLOBAL HİZMET FORMU
ÇAS ID* :
(*ÇAS varsa doldurulması rica olunur.) Müşteri ID:
Hizmet No:
KURUMSAL
Firma / Kurum Adı:
Vergi No:
Sektör:
GSM No:
E-Posta:
Vergi Dairesi:
Ticari Sicil/Vakıf Sicil:
@
FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ ve ADRESİ
E-fatura veya basılı fatura seçeneklerinden sadece birini işaretleyebilirsiniz.
E-Fatura Seçenekleri
E- Fatura Uygulaması’na(UBL Sistemi’ne)kayıtlıyım.*
Kurumsal E-Fatura Uygulaması’ndan yararlanmak istiyorum.**
Faturalarımın bildirdiğim e-posta adresine gönderilmesini istiyorum.
@
E- posta:
Faturalarımı Online Hizmet Merkezi’nden görüntülemek istiyorum. ***
Basılı Fatura Seçeneği
Faturalarımın basılı olarak gönderilmesini istiyorum.****
Fatura Adresi:
Cadde/Sokak/Bulvar/Mahalle:
Bina Adı:
İlçe:
Bina No:
Kapı No:
Kat:
Posta Kodu:
İl:
* Maliye Bakanlığı E-Fatura Uygulaması’na kayıtlı olan Abone’ler e-faturalarını sadece UBL Sistemi üzerinden
alabileceklerinden, söz konusu Abone’lerin Fatura Gönderim Şekli olarak “E-Fatura Uygulaması’na
kayıtlıyım.” seçeneğini işaretlemeleri; basılı fatura istemeleri durumunda ise, basılı fatura seçeneğini
tercih etmeleri gerekmektedir.
** Uygulama’dan yararlanabilmek için Kurumsal E-Fatura Başvuru Formu’nu imzalamanız ve söz konusu
Form’da belirtilen koşulları sağlamanız gerekmektedir. Uygulama’nın kapsadığı hizmetlere bahsi geçen
Form’da yer verilmiştir.
*** Bu seçenekten yararlanabilmek için Online Hizmet Merkezi üyeliğinizin başlatılması gerekmektedir.
**** Fatura gönderim adresiniz bağlantı adresinizden farklı ise aşağıdaki adres alanını doldurunuz.
BAĞLANTI ADRESİ
Şehir:
Ülke:
Posta Kodu:
0 2 2 0 1 4 0 8 0 1 9 0 9
444 4 564
Sayfa 1/5
YETKİLİ KİŞİ ( KONTAK KİŞİ ) İRTİBAT BİLGİLERİ
Ad Soyad:
TC Kimlik No/Yabancı uyruklular için Pasaport No:
GSM No:
İş/Diğer Tel. No:
@
E-posta:
TAAHHÜT SÜRESİ
12 Ay
24 Ay
36 Ay
TTVPN Global Hizmet Paketleri
Paket
PLATİN
PLATİN
Gerçek Zamanlı Veri
PLATİN
Kritik Veri
ALTIN
GÜMÜŞ
BRONZ
Gerçek
Zamanlı Veri
45%
Kritik Veri
30%
Standart
Veri
25%
-
100%
-
25%
-
35%
50%
-
40%
50%
100%
100%
Paket Türü*
Platin
Platin Gerçek Zamanlı Veri
Platin Kritik Veri
Altın
Gümüş
Bronz
*Tercih edilen Paket Türü, aylık ücretlerin hesaplanmasında dikkate alınan verilerden bir tanesidir.
Ana Devre
Hız:
Kbps
Mbps
Gbps
Teknoloji Tipi:
ME
xDSL
Kiralık Devre
Yedek Devre
İlişkili Olduğu Ana Devrenin Hizmet Numarası:
Hız:
Kbps
Mbps
Gbps
Teknoloji Tipi:
ME
xDSL
Kiralık Devre
Aynı PoP
Farklı PoP
VPN bulutundaki TTVPN Global Hizmetinden faydalanan ilk uç mu?
Evet
Hayır
0 2 2 0 1 4 0 8 0 1 9 0 9
444 4 564
Sayfa 2/5
TEKNİK BİLGİLER
CPE WAN IP Adres
:
CPE Loopback IP Adres
:
HÜKÜMLER
1.Form’un Konusu:
İşbu Form’un konusunu ABONE adına tahsis edilen ve HİZMET numarası bu Form’un ön yüzünde
belirtilmiş olan TTVPN Global Hizmeti oluşturmaktadır. İşbu Form, TÜRK TELEKOM ile ABONE arasında
imzalanmış olan Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin ve TTVPN Global Devresi’nin dahil olduğu Yurtiçi
TTVPN Devrelerine ilişkin TTVPN Hizmet Formları’nın/Yurtiçi TTVPN Abonelik Sözleşmeleri’nin ayrılmaz
bir parçasıdır.
2.Tanımlar:
TTVPN Hizmeti: Erişim tekniklerinden bağımsız olarak çok noktadan çok noktaya bağlantı sağlayan ve
verinin farklı servis sınıflarında taşınmasını mümkün kılan, Türkiye sınırları içerisinde sunulan hizmeti,
TTVPN Global Hizmeti (“HİZMET”): ABONE’nin yurtdışında bulunan lokasyonlarının, TÜRK TELEKOM’un
yurtiçinde kurulu bulunan IP/MPLS şebekesinde oluşturulmuş kendisine veya bir başka aboneye ait
TTVPN bulutuna irtibatlandırılmasına olanak sağlayan hizmeti,
ifade eder.
3.TARAFLAR’ın Hakları ve Yükümlülükleri:
3.1. TÜRK TELEKOM, MÜCBİR SEBEP HALLERİ’nin veya UMULMAYAN HALLER’in meydana gelmesi ya da
alt yapının hazır olmaması durumu hariç olmak üzere, işbu Form’un konusunu oluşturan HİZMET’in
bağlantısını, HİZMET’in sunuluşunda işbirliği yaptığı üçüncü firmaya talebin iletilmesinden sonra
belirlenecek kurulum süresi içerisinde gerçekleştirecektir.
3.2. ABONE, HİZMET’e ilişkin arıza bildirimlerini ve bakım taleplerini TÜRK TELEKOM’a iletecektir. TTVPN
Global Hizmet Seviyesi Hedefi’nin yürürlüğe girmesinin ardından (yürürlüğe giriş tarihinden sonra
geçerli olacak şekilde) HİZMET’e ilişkin arıza müdahale süreçleri ve hizmet kalitesi seviyeleri açısından
söz konusu Hedef hükümleri geçerli olacaktır. HİZMET kapsamında, hizmet seviyesinin sağlanamaması
durumunda geri ödemenin yapılması talep edilecek olur ise, TÜRK TELEKOM ABONE’ye Hizmet Seviyesi
Anlaşmaları sunulabilecektir.
3.3. ABONE’nin, işbu Form’un imzalandığı tarihten itibaren ABONE tarafı cihazı için herhangi bir
değişiklik talebinde bulunması durumunda, TÜRK TELEKOM gerekli fizibilite çalışmasını yapacak ve
bu çalışmanın sonucunun olumlu çıkması durumunda ABONE talebi karşılanabilecektir.
3.4. ABONE, HİZMET karşılığında aşağıda belirtilen tek seferlik ücretleri ve aylık ücretleri
ödemekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM’un aylık ücretlerde değişiklik yapma hakkı her zaman
için saklıdır. Ücret Tablosu *
Tek Seferlik Ücret/Ücretler Toplamı
TL/EUR/ABD$**
Aylık Ücret
(ABONE’nin tercih ettiği Taahhüt Süresi’ne göre)
Aylık Ücret Toplamı
TL/EUR/ABD$**
Toplam Proje Bedeli
TL/EUR/ABD$**
*Taahhüdün uzaması durumunda Toplam Proje Bedeli: Tablo’da yazan Toplam Proje Bedeli + (Uzama
süresi x Tablo’da belirtilen Aylık Ücret) şeklinde hesaplanır. Her uzama dönemi için bu hesaplama
katlanarak devam eder.
0 2 2 0 1 4 0 8 0 1 9 0 9
444 4 564
Sayfa 3/5
** Ödemeye esas fatura ve belgeler, faturanın düzenlendiği tarih itibariyle T.C.Merkez Bankası döviz
alış kuru karşılığı Türk Lirası üzerinden ve sabit olarak düzenlenecektir.
3.5.ABONE’nin HİZMET’ten yararlanabilmesi, HİZMET’in dahil olduğu TTVPN bulutunda en az bir adet
TTVPN Ucu’nun bulunması koşuluna bağlıdır. ABONE’nin TTVPN Hizmeti aboneliğinin sona ermesi
ve/veya HİZMET’in dahil olduğu TTVPN bulutunda hiçbir TTVPN Ucu’nun bulunmaması durumunda
HİZMET sona erer ve işbu Form’un taahhüdün ihlaline ilişkin hükümleri uygulama alanı bulur.
3.6.ABONE, HİZMET’ten taahhüt kapsamında yararlanabilir. ABONE’nin işbu Form’da tercih ettiği
Taahhüt Süresi’nin bitimine 3 (üç) ay kala HİZMET’e ilişkin iptal talebini TÜRK TELEKOM’a yazılı olarak
veya TÜRK TELEKOM tarafından belirtilecek bir portal üzerinden iletmemesi durumunda, Taahhüt
Süresi (ilk Taahhüt Süresi ne olursa olsun) 12 (oniki) ay süreyle uzar. ABONE, talep ederse Taahhüt
Süresi’nin bitimine 3 (üç) ay kala Taahhüt Süresi belirterek (12 ay/24 ay/36 ay) uzatma talebinde
bulunabilir. Uzatma süresi, bir önceki Taahhüt Süresi’nin bittiği tarihten itibaren başlar. İşbu bent
hükmü her uzama dönemi için aynen uygulama alanı bulur. ABONE’nin Taahhüt Süresi’nin bitimine 3
(üç) aydan daha kısa bir süre kala HİZMET’e ilişkin iptal talebini iletmesi durumunda ise, işbu Form’da
belirtilen taahhüdün ihlaline ilişkin hükümler uygulama alanı bulur.
3.7. ABONE’nin, işbu Form’un imzalanmasından sonra herhangi bir aşamada HİZMET’e ilişkin
aboneliğini Taahhüt Süresi (buna uzatılan süreler de dahildir) tamamlanmadan iptal ettirmesi ya da
işbu Form veya ÇAS/TTVPN Abonelik Sözleşmesi hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle TÜRK TELEKOM
tarafından aboneliğinin Taahhüt Süresi dolmadan iptal edilmesi ya da HİZMET açısından hız düşümü
talebinde bulunması durumunda, ABONE, Proje Bedeli için o zamana kadar yaptığı ödemeler
düşüldükten sonra kalan meblağı ve bu ücretlerin süresinde ödenmemesi durumunda T.C. Merkez
Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ilk
talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın eksiksiz olarak, TÜRK TELEKOM’un
talebi üzerine, TÜRK TELEKOM’un belirteceği süre içerisinde (TÜRK TELEKOM tarafından ayrı olarak
böyle bir süre belirtilmedi ise adına düzenlenen ve aboneliğim iptal edildiği tarihi takip eden ilk
faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) TÜRK TELEKOM’a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul,
beyan ve taahhüt eder.
3.8. HİZMET’e ilişkin ücretler ABONE adına düzenlenecek faturaya yansıtılacak olup ücretlerin
zamanında ödenmemesi durumunda ÇAS/(ÇAS’ı imzalamamış olan ABONE’ler açısından ise) TTVPN
Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
3.9. TÜRK TELEKOM, ABONE tarafındaki cihaz ile ilgili arıza ve bakım hizmetlerini verecek ve bina
ankastresine kadar olan hat arızaları konusunda bakım ve onarım hizmeti sunacak olup bina
içerisindeki bağlantı(lar)dan ve modem, PC ve diğer cihaz ayarlarından sorumlu değildir. Bina içi
dağıtım şebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak yapımı ile bakımı ve onarımı ABONE’nin
sorumluluğundadır. ABONE’nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle meydana
gelecek aksaklıklardan dolayı TÜRK TELEKOM sorumluluk kabul etmez.
3.10. Aksi TÜRK TELEKOM tarafından belirtilmedikçe TTVPN Hizmeti’nin yararlandığı Perakende
indirim uygulamasına, Bağlantı Bazlı/Proje Bazlı Uygulamaya, mevcutta var olan veya ileride yürürlüğe
sokulacak olan uygulama ve kampanyalara HİZMET kapsamındaki DEVRE dahil değildir.
3.11.HİZMET kapsamında Yedek Devre’ye ilişkin süreçler, Ana Devre’nin süreçleri ile aynıdır. ABONE’nin
Yedekleme Hizmeti’nden yararlanmak istemesi durumunda ayrı bir Hizmet Formu imzalaması
gerekmektedir.
3.12. ABONE’nin HİZMET’e ilişkin devir talepleri kabul edilmeyecektir. ABONE’nin devir talebinde ısrar
etmesi durumunda, 3.7. bent hükmü uygulanarak HİZMET sonlandırılacaktır.
3.13. TÜRK TELEKOM, HİZMET’in sunuluşunda üçüncü bir firma ile işbirliği içerisinde olup bu kapsamda,
tabi olduğu yasal mevzuatın izin vermesi durumunda, HİZMET’e ve ABONE’ye ilişkin tüm bilgileri
söz konusu firma ile paylaşabilir. Bu kapsamda ABONE işbu Form’u imzalamakla bu paylaşıma onay
vermiştir
3.14. İşbu Form’dan kaynaklan her türlü uyuşmazlığın çözümünde (gerek Form’un yorumlanması
0 2 2 0 1 4 0 8 0 1 9 0 9
444 4 564
Sayfa 4/5
gerekse uygulanması açısından) Türk Hukuku uygulama alanı bulacak olup İstanbul İli Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
3.15. İşbu Form’un imzalanmasından ve yürürlüğünden doğan damga vergisi ABONE tarafından
karşılanacak, bu kapsamda işbu Form’un imzalandığı tarihte ABONE tarafından ödenecek ve ödeme
makbuzu TÜRK TELEKOM’a iletilecektir. Ödemenin yapılmaması veya ödeme makbuzunun TÜRK
TELEKOM’a iletilmemesi durumunda işbu Form yürürlüğe girmeyecektir. Yürürlükteki damga
vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani
adresinde belirtilmiştir. ABONE, işbu Form’u imzaladıktan sonra herhangi bir aşamada HİZMET’ten
vazgeçse bile, tabi olunan mevzuat hükümleri nedeniyle damga vergisini ödemesi zorunlu
olduğundan, ABONE tarafından işbu Form’un imzalandığı tarihte ödenmiş olan damga vergisinin
ABONE’ye iadesi söz konusu olmaz.
3.16. İşbu Form’da düzenlenmeyen durumlarda, ÇAS’ın ve TTVPN Hizmet Formları’nın/TTVPN Abonelik
Sözleşmeleri’nin (yurtdışı Devre niteliğindeki HİZMET’in mahiyetine uygun düşmeyen hükümleri hariç
olmak üzere) hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
4.Form’un Sureti, Tarihi ve İmzalandığı Yer:
İşbu Form, aslı TÜRK TELEKOM’da muhafaza edilmek, “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti
ABONE’ye verilmek üzere
/
/
tarihinde
’ de imzalanmıştır.
/
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ*
Tercih ettiğiniz seçeneği/seçenekleri işaretlemeniz rica olunur.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
Bunlara ilaveten, Türk Telekom’un diğer grup şirketleri (Innova, Argela, Sebit, AssisTT,11818
Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., TT International Holding B.V. , Cetel Telekom, MTCTR Memorex)
tarafından**
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu Sözleşme’de
işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.
** Birinci ve ikinci senek bireysel ve kurumsal abonelerimize; üçüncü seçenek ise sadece kurumsal
abonelerimize yöneliktir.
İşbu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
ABONE/Yetkili
İmza
Ad-Soyad/Unvan
Tevfik Fİkret Karaman
İmza
İmza
Mehmet Ali AKARCA
0 2 2 0 1 4 0 8 0 1 9 0 9
444 4 564
Sayfa 5/5
Download

TTVPN Global Hizmet Formu