TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE TOPLU
SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE BAŞVURU FORMU
Kampanya Koşulları:
1.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Türk Telekom”) aboneleri, aşağıdaki
koşulları sağlamaları şartıyla, 30/06/2014 (bu tarih dahil)- 30/04/2015 (bu tarih dahil)
tarihleri arasında başvuruda bulunarak Profesyonele Özel Tarifelerine Hediye Toplu
SMS Kampanyası’ndan (”Kampanya”) yararlanabilirler.
a)Türk Telekom’un sabit telefon (PSTN) ve/veya Digital İkili Hat hizmetinde yeni
veya mevcut kurumsal abonesi olmak,
b)Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
c)Türk Telekom’un Profesyonele Özel Tarifelerinden birinden yararlanmak
veya bu tariflerden birine geçiş yapmayı kabul etmek,
d)Türk Telekomünikasyon A.Ş. Toplu SMS Sözleşmesi (“Ana Sözleşme”)* ve
Alfanumerik Başlık Formu’nu imzalamak (Ana Sözleşme’de hizmet türü,
taahhüt süresi ve barem aralığı gibi kısımlarda herhangi bir işaretleme
yapılmaması rica olunur. Abone işbu Kampanya kapsamında kendisine
sağlanan hediye Toplu SMS’leri bu Koşullar ve Ana Sözleşme’nin Toplu
SMS’lerin kullanımına/içerik yükümlülüklerine uygun olarak kullanmakla
yükümlüdür; hediye Toplu SMS’lerin bitiminde ileteceği toplu SMS’ler için ise
işbu Koşullar’ın 6. maddesi ve Ana Sözleşme’nin Toplu SMS’lerin
kullanımına/içerik yükümlülüklerine ilişkin kuralları geçerli olur.)
d) Kampanya’nın başlangıç ve bitiş
yararlanmak için başvuruda bulunmak.
tarihleri
arasında
Kampanya’dan
2.İşbu Koşullar’ın 1. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan Abone, işbu Başvuru
Formu’nun imzalandığı tarihten itibaren; eğer tarife paketi geçişi söz konusu ise bu
Başvuru Formu’nun imzalanması ve tarife geçişine ilişkin işlemin gerçekleştirilmesini
müteakip Toplu SMS’ yönelik sistemde gerekli tanımlamaların yapılmasından
itibaren 12 (oniki) ay boyunca (“Faydalanma Süresi”) kullanılmak üzere, Başvuru
Formu’nda belirttikleri ve yararlanmakta oldukları/geçiş yapmak istedikleri
Profesyonele Özel Tarife Paketi’nin isminde yer alan dakikaların 12 katı kadar
bedava Toplu SMS hakkına sahip olacaktır (Bu kapsamda;. Profesyonele Özel 100
tarifesinde olanlar
1.200; Profesyonele Özel 200 tarifesinde olanlar 2.400;
Profesyonele Özel 300 tarifesinde olanlar 3.600; Profesyonele Özel 600 tarifesinde
olanlar 7.200; Profesyonele Özel 1.000 tarifesinde olanlar12.000; Profesyonele Özel
1.500 tarifesinde olanlar 18.000 hediye Toplu SMS kazanacaklardır.)
3.Abone, Kampanya’dan Faydalanma Süresi boyunca bir üst Profesyonele Özel
Tarife Paketi’ne geçiş yapabilir. Bu durumda hediye Toplu SMS sayısında bir
değişiklik olmaz; Abone’nin Başvuru Formu’nda belirttiği Tarife Paketinde belirtilen
dakikaların 12 katı kadar olan hediye Toplu SMS adeti artırılmaz.
4. Abone, maksimum 50 (elli) hattı için Kampanya’dan yararlanabilir. Abone’nin
Kampanya kapsamındaki her bir hattı için ayrı ayrı olarak İşbu Koşullar ve
Başvuru Formu hüküm ve sonuç doğuracaktır.
5. Abone, 12 (oniki) aylık
Kampanya’dan Faydalanma Süresi boyunca
kullanmadığı hediye Toplu SMS’lerin sonraki aylara devredilmesini, paraya
çevrilmesini veya bu nedenle kendisine hizmet bedellerinde indirim
yapılmasını talep edemez; Kampanya’dan Faydalanma Süresi’nin bitiminde,
kullanılmamış olan hediye Toplu SMS’ler silinir.
6. Abone’nin, işbu Başvuru Formu’nun imzalanmasından önce Taahhütlü Toplu SMS
Hizmeti’nden yararlanıyor olması durumunda, Abone’nin göndereceği Toplu SMS’ler
öncelikle işbu Kampanya kapsamında sağlanan hediye Toplu SMS adetinden
düşülür. Hediye Toplu SMS’lerin bitmesi durumunda veya Kampanya kapsamındaki
12 aylık Faydalanma Süresi’nin tamamlanması durumunda ise göndereceği Toplu
SMS’ler Taahhütlü Toplu SMS adetinden düşülür.
Abone, (İşbu 6. maddenin birinci fıkrasındaki durum saklı kalmak koşuluyla), işbu
Kampanya’dan yararlandığı dönemde yeni Taahhütlü Toplu SMS Hizmeti talebinde
bulunamaz. Ancak, bu Kampanya’dan süresinden önce çıktığında ya da 12 aylık
Faydalanma Süresi sona ediğinde yeni Taahhütlü Toplu SMS Hizmeti talebinde
bulunabilir.
(İşbu 6. maddenin birinci fıkrasındaki durum saklı kalmak koşuluyla) Abone’nin,
hediye Toplu SMS’lerinin bitmesi durumunda veya Kampanya kapsamındaki 12 aylık
Faydalanma Süresi’nin tamamlanması durumunda ise (yeni Taahhütlü Toplu SMS
Hizmeti talebinde bulunmadı ise) göndereceği Toplu SMS’ler Taahhütsüz Toplu SMS
tarifesi üzerinden (gönderilen Toplu SMS adetinin karşılık geldiği bareme göre)
ücretlendirilecektir.
7.Abone’nin hediye Toplu SMS hizmetinin tanımlandığı hattının herhangi bir nedenle
aboneliğini sona ermesi, Ana Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi,
hattının devredilmesi veya başka bir operatöre taşınması gibi durumlarda Abone
kalan hediye Toplu SMS hakkından yararlandırılmaz, Kampanya kapsamı dışına
çıkarılır ve fakat Abone’ye herhangi bir cezai bedel yansıtılmaz.
8.İşbu Başvuru Formu’nun imzalanmasından doğan damga vergisi Türk Telekom
tarafından karşılanır.
BAŞVURU TALEBİ
koyduğum Profesyonele
yararlandırılmasını,
numaralı hattımın aşağıda başına (x) işareti
Özel Tarife Paketi kapsamında Kampanya’dan
PROFESYONELE ÖZEL 100
PROFESYONELE ÖZEL 200
PROFESYONELE ÖZEL 300
PROFESYONELE ÖZEL 600
PROFESYONELE ÖZEL 1.000
PROFESYONELE ÖZEL 1.500
/(Birden fazla hattımın Kampanya’dan yararlandırılması durumunda) Ek’teki Hat
Listesinde numaraları belirtilen hatlarımın yine Hat Listesi’nde belirtilen Profesyonele
Özel Tarifesi kapsamında Kampanya’dan yararlandırılmasını,
yukarıda yer verilen kampanya koşullarını okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi ve
işbu Form’da/Ek’teki Hat Listesi’nde yaptığım işaretlemeler doğrultusunda
Kampanya’dan yararlanmayı talep ediyorum.
Ek: (Birden Fazla Hat için başvuruda bulunulması durumunda) Hat Listesi
Başvuru Tarihi:
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen
seçeneklerden tercih ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay
verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin
sunulabilmesi amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve
kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET
tarafından
Bunlara ilaveten, Türk Telekom’un diğer grup şirketleri (Innova, Argela, Sebit,
AssisTT,11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., TT International Holding B.V. ,
Cetel Telekom, MTCTR Memorex) tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu
taahhütnamede işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu
doldurarak geri alabilirsiniz.
Abone Adı-Soyadı/Unvanı:
Yetkili Kişi Adı-Soyadı:
ABONE/Yetkili Kişi
EK-HAT LİSTESİ
HİZMET/PİLOT NUMARASI
TARİFE PAKETİ
1
PROFESYONELE ÖZEL
2
PROFESYONELE ÖZEL
3
PROFESYONELE ÖZEL
4
PROFESYONELE ÖZEL
5
PROFESYONELE ÖZEL
6
PROFESYONELE ÖZEL
7
PROFESYONELE ÖZEL
8
PROFESYONELE ÖZEL
9
PROFESYONELE ÖZEL
10
PROFESYONELE ÖZEL
11
PROFESYONELE ÖZEL
12
PROFESYONELE ÖZEL
13
PROFESYONELE ÖZEL
14
PROFESYONELE ÖZEL
15
PROFESYONELE ÖZEL
16
PROFESYONELE ÖZEL
17
PROFESYONELE ÖZEL
18
PROFESYONELE ÖZEL
19
PROFESYONELE ÖZEL
20
PROFESYONELE ÖZEL
21
PROFESYONELE ÖZEL
22
PROFESYONELE ÖZEL
23
PROFESYONELE ÖZEL
24
PROFESYONELE ÖZEL
25
PROFESYONELE ÖZEL
26
PROFESYONELE ÖZEL
27
PROFESYONELE ÖZEL
28
PROFESYONELE ÖZEL
29
PROFESYONELE ÖZEL
30
PROFESYONELE ÖZEL
31
PROFESYONELE ÖZEL
32
PROFESYONELE ÖZEL
33
PROFESYONELE ÖZEL
34
PROFESYONELE ÖZEL
35
PROFESYONELE ÖZEL
36
PROFESYONELE ÖZEL
37
PROFESYONELE ÖZEL
38
PROFESYONELE ÖZEL
39
PROFESYONELE ÖZEL
40
PROFESYONELE ÖZEL
41
PROFESYONELE ÖZEL
42
PROFESYONELE ÖZEL
43
PROFESYONELE ÖZEL
44
PROFESYONELE ÖZEL
45
PROFESYONELE ÖZEL
46
PROFESYONELE ÖZEL
47
PROFESYONELE ÖZEL
48
PROFESYONELE ÖZEL
49
PROFESYONELE ÖZEL
50
PROFESYONELE ÖZEL
Tarih:
Abone/Yetkili Kişi imzası
Download

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. PROFESYONELE ÖZEL