T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ ve HĠDROJEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI I. VE II. ÖĞRETĠM MAZERET PROGRAMI
TARĠH
08.12.2014
PAZARTESĠ
09.12.2014
SALI
10.12.2014
ÇARġAMBA
SAAT
11.00
12.00
12.00
–
13.00
13.00
14.00
11.00
12.00
12.00
13.00
11.00
12.00
12.00
–
13.00
JEOLOJĠ I
JEOLOJĠ II
JEOLOJĠ III
JEOLOJĠ IV
Jeoteknik Lab. Den. (2 KiĢi)
Jeo. Müh.GiriĢ (2 KiĢi)
Yapısal Jeoloji (1 KiĢi)
Jeolojide Bilg. Programları (3 KiĢi)
Kömür Jeolojisi (2 KiĢi)
Mühendislik Mat. (8 KiĢi)
Yabancı Dil-I (1 KiĢi)
Maden Yatakları (7 KiĢi)
Doğal Afetler (1 KiĢi)
Proto.Sos.Dav.Kur. (2 KiĢi)
Hid. Jeo. ve Çevre Sorunları (1 KiĢi)
GiriĢimcilik (4 KiĢi)
Matematik I (3 KiĢi)
Hidrojeoloji (3 KiĢi)
Kaya Mekaniği (9 KiĢi)
Fizik I (1 KiĢi)
Sed. Kay.Pet. (4 KiĢi)
Petrol Jeolojisi (3 KiĢi)
Paleontoloji (6 KiĢi)
Jeokimya (1 KiĢi)
Yer Bil. Tasarım (1 KiĢi)
Mineraloji (2 KiĢi)
Magmatik Petrografi (8 KiĢi)
Tüm birinci ve ikinci öğretim sınavları aynı anda yapılacaktır.
Hidrojeloji Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliğin’ deki ortak derslerin sınavları aynı anda yapılacaktır.
Sınavlar MD-7, MD-8 dersliklerinde ve Jeoloji Müh. Toplantı Odasında yapılacaktır.
BÖLÜM BAġKANI
Doç. Dr. Ali YALÇIN
DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Ali YALÇIN
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAZERET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
NO
AD SOYAD
110203053 NAZMİ CAN ÜNAL
110203013 MAHMUT SAİT ÇAKAN
JEO 403
MADEN
YATAKLARI
110203301 EMRE YILDIRIM
100253008 H. İBRAHİM ARVAS
110253307 ELİF CANBAZ
110203307 BARAN ÇAKMAK
110203054 MERYEM YAKA
110253307 ELİF CANBAZ
ING 185 YABANCI DİL 1
120207018 M.EMİN ÇELİK
90203007
100253008 H. İBRAHİM ARVAS
JEO 437 JEOTEK. LAB. DEN.
90203033
MEHMET KUYGUN
100203048 BÜŞRANUR TOSUN
11025307
ELİF CANBAZ
90203026
MEHTAP KARADAVUT JEO 431
KÖMÜR JEOLOJİSİ
110203301 EMRE YILDIRIM
100203033 RAHİME KUŞARİ PİRİNÇ
50203030
SEMİH ÖNDER
MEHMET KUYGUN
70203040
ERSİN BAHAR
JEO 207
MÜHENDİSLİK MAT.
HAVVA ALİŞAN
90203026
MEHTAP KARADAVUT
110203023 RIZGAR GÜNEŞ
JEO 329 DOĞAL AFETLER
90203033
110203032 AZAD KURT
50203041
JEO 307 JEOKİMYA
110253023 BURAK FATİH ÖNDER
110203307 BARAN ÇAKMAK
100253063 TANBERK ÖZKAN
JEO 205 YAP.JEO.
110203007 MERVE AYDIN
110253307 ELİF CANBAZ
110203054 MERYEM YAKA
JEO 103FİZİK
110203009 SAMET BAĞCI
110253023 BURAK FATİH ÖNDER
100203049 GÜLİSTAN TUNA
JEO 409
GİRİŞİMCİLİK
100203063 RAŞİT ŞİMŞEK
100203053 M. SERHAT VURGUN
A.DURMUŞ KELEŞ
110253023 BURAK FATİH ÖNDER
110253307 ELİF CANBAZ
110203053 NAZMİ CAN ÜNAL
110203029 KEREM KETANİ
110203013 NAZMİ CAN ÜNAL
JEO 201
MİNERALOJİ
100203022 EMRE ER
JEO 109 YER B.TASARIM 120203005 MURAT ADAK
90203007
ERSİN BAHAR
50203030
SEMİH ÖNDER
110203007 MERVE AYDIN
110203009 SAMET BAĞCI
100253063 TANBERK ÖZKAN
100203063 RAŞİT ŞİMŞEK
JEO 323
JEOLO. BİLG. PROG.
110203012 AYFER ÇAKAN
100253008 H. İBRAHİM ARVAS
90203007
100203033 RAHİME KUŞARİ PİRİNÇ
110203301 EMRE YILDIRIM
70203040
HAVVA ALİŞAN
110253307 ELİF CANBAZ
90203007
ERSİN BAHAR
50203030
SEMİH ÖNDER
100253008 H. İBRAHİM ARVAS
JEO 203
PALEONTOLOJİ
120203005 MURAT ADAK
JEO 107
JEO. MÜH. GİRİŞ
110203012 AYFER ÇAKAN
100203063 RAŞİT ŞİMŞEK
JEO 301
MAĞMATİK
PETROG.
100253047 TAŞKIN SALDERE
JEO 445
PRO.VE SOS.DAV KUR.
110203049 EZGİ TUNCER
JEO 405
KAYA
MEKANİĞİ
100253017 A.MEVLÜT ÇALIK
JEO 101
MATEMATİK 1
90203033
MEHHET KUYGUN
100253017 A.MEVLÜT ÇALIK
100253063 TANBERK ÖZKAN
100253059 O. MÜCAHİT BOSTAN
ERSİN BAHAR
JEO 303
HİDROJEOLOJİ
110203023 RIZGAR GÜNEŞ
JEO 311 HİD. VE ÇEV.
100203063 RAŞİT ŞİMŞEK
100253008 H. İBRAHİM ARVAS
110203307 BARAN ÇAKMAK
JEO 421
PETROL JEOLOJİSİ
110203053 NAZMİ CAN ÜNAL
110253307 ELİF CANBAZ
100253022 EMRE ER
JEO 305 SED.KAY.PET.
90203007
ERSİN BAHAR
50203030
SEMİH ÖNDER
100253008 H. İBRAHİM ARVAS
Download

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ