TEHLİKELİ MADDELER EĞİTİMİ
DANGEROUS GOODS TRAINING
2011
İÇERİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tanım
Amaç
Önem
Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşıma Gereklilikleri
Sorumluluklar
Tehlikeli Madde Limitleri
Ülke ve Taşıyıcı Varyasyonları
Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması
Tehlikeli Maddelerin Listesi
Paketleme
İşaretleme
Etiketleme
Overpack
Radyoaktif Maddeler
Yükleme
Acil Durum (Emergency) Prosedürleri
PAKETLEME
• Tehlikeli maddelerin kurallara uygun
olarak paketlenmesinden gönderici
sorumludur.
TEHLİKELİ MADDE TAŞINAN
PAKETLER
1- UN Paketleri
a) UN özelliğinde olan paketler
b) UN özelliğinde olmayan paketler
2- Sınırlandırılmış miktarda madde taşıma paketleri (Y tipi
paketler - LIMITED QUANTITY)
1 – UN PAKETLER
a) UN özelliğinde olan paketler
Tehlikeli madde taşımak için çeşitli seviyelerdeki
performans testlerine tabi tutularak normal
taşıma şartlarında içeriklerini kaybetmemek ve
korumak üzere üretilenlerdir.
Paket üzerinde UN işaretlemeleri bulunmak
zorundadır.
b) UN özelliğinde olmayan paketler
- UN özelliğinde olan paketlere uygulanan testlere
tabi değillerdir.
- UN işaretlemeleri taşımaz.
- LTD QTY paketi de değildir.
- ID 8000 kodlu cosumer commodity adı altında
taşınan malzemeler için kullanılır.
2– Sınırlandırılmış Miktar
Y tipi Paketler
•
•
•
•
UN paketlerinin geçmiş olduğu testler uygulanmaz.
Daha az miktarda madde taşınabilir.
Paket üzerinde UN kodları bulunmaz.
Paket üzerinde LIMITED QUANTITY veya LTD QTY
ifadeleri olmalı.
PAKETLEME ŞEKİLLERİ
PAKETLEME GRUPLARI
Paket grup numaraları I, II ve III, sınıf 3,4,5, bölüm
6.1, sınıf 8 maddeler ve sınıf 9’da yer alan bazı
maddeler için maddenin taşıdığı riskin derecesine
bağlı olarak belirlenmiştir.
PG I Yüksek derecede risk
PG II Orta derecede risk
PG III Düşük derecede risk
PAKETİN KALİTESİ
• Tehlikeli maddeler iyi kalitedeki paketlerde
paketlenmelidir.
• Paketler taşıma esnasında;
- Titreşim
- Isı değişiklikleri
- Nem
- Basınç farklılıkları
Karşısında maddenin kaybını önleyecek şekilde
yapılandırılmış ve iyice kapatılmış olmalıdır.
• Ara ve içkaplar dahil paketler üretici firmanın
talimatları doğrultusunda kapatılmalıdır.
• Taşıma boyunca paket üzerinde herhangi bir
tehlikeli madde artık izi olmamalıdır.
• Taşımaya teslim edilmeden önce paketin
aşınmamış, bulaşma olmamış, hasarlardan
arınmış olduğu kontrol edilmeli.
• Paketin gövde ve kapakları taşıma sırasındaki
ısı ve titreşim etkilerine dayanıklı yapıda
olmalıdır.
• Tıpalar, mantarlar veya diğer tip kapaklar,
emniyetle, sıkıca ve etkin bir şekilde doğru
kapatılmış olmalıdır.
Paketler sıvı ile doldurulurken taşıma
sırasında oluşabilecek ısı genleşmeleri ve
kalıcı bozulmalar veya akmalara karşı
yeterli miktarda boşluk bırakılmalıdır.
• Sıvı taşıma özelliğindeki paketler akıtmasız bir
şekilde, iç basınca veya taşınacak maddenin
buhar basıncına bağlı basınca (hangisi büyük
ise) dayanma kapasitesinde olmalıdır.
• Aksi belirtilmedikçe her paketleme DGR Bölüm
6’da belirtilen şartlara uymalıdır.
• Taşıma esnasında IATA DGR 6.1 ve 6.2’de
belirtilen paketlerin dışındaki paketler
kullanılacaksa;
- Belirtilen şartlara eşit etkinlikte olmalı
- İlgili ülke otoritesince kabul edilmiş olmalı
- Üretimlerinde eş değer test metodları
kullanılmış olmalıdır.
İÇ PAKETLER
• Maddenin ilk olarak yerleştirildiği iç kaplar
kaliteli ve madde ile reaksiyon vermeyecek
nitelikte olmalıdır.
• İç kabın kırılma özelliği olduğunda veya dış kaba
yerleştirildiğinde arada boşluklar kalması
halinde destekleyici materyaller kullanılmalıdır.
DESTEKLEYİCİ MATERYALLER
• İç paketler normal taşıma şartlarında
kırılmalarını veya akıtmalarını önlemek için
emniyete alınmalı veya desteklenmelidir.
• Destekleyici materyaller iç paketlerin içeriği ile
tehlikeli reaksiyon oluşturmamalıdır.
• Herhangi bir akıntı durumunda materyaller
koruyucu özelliğini yitirmemelidir.
EMİCİ MATERYALLER
• Aksi belirtilmedikçe, cam, toprak/kil, plastik
veya metalden yapılmış iç kaplar içine
konulacak 3, 4, 5, 8. sınıf veya 6.1 bölümündeki
sıvı tehlikeli maddeler, sıvı emme özelliğine
sahip materyallerle DGR 5.0 B tablosuna göre
paketlenmelidir.
DIŞ PAKETLER
• Paketin yapısı ve kalınlığı, taşıma süresince sürtünme
ile kimyasal kararlığını bozmayacak ve ısı üretmeyecek
şekilde olmalıdır.
• Delikli paket kullanımı aksi belirtilmedikçe yasaktır.
• Sıvı tehlikeli madde içeren birleşik paketler iç
paketlerin kapakları yukarı gelecek şekilde ve dış paket
üzerinde yukarı pozisyonu gösteren “Dik Tutun”
etiketleri olmak kaydı ile paketlenmelidir.
• Paketler gereken tüm etiketleri yapıştırabilecek
ve etiketlemeleri yapabilecek boşluklara imkan
tanıyacak ölçülerde olmalıdır.
Paketlerin Yeniden Kullanılması
• Tehlikeli madde paketi tekrar kullanılmadan
önce, tüm uygun olmayan tehlikeli madde işaret
ve etiketleri paketin üzerinden kaldırılmalı.
(Gönderici)
BOŞ PAKETLER
• Daha önce taşıdıkları içerik nedeni ile
temizlenmemiş boş paketler tehlike içerebilir.
• Bunların kapatılmaları ve taşıdıkları riske göre
işlem yapılması gerekir.
Download

tehlikeli maddeler 4