TURQUALITY® nedir?
TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün
gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası
hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve
gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz
konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla
oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. (www.turquality.com)
TURQUALITY® ‘nin Misyonu
 Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
 Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak
(www.turquality.com)
TURQUALITY®’nin Hedefleri
 Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
 Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji,
operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 Her türlü altyapı programları ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti' nin 100. yılı olan 2023 yılında
uluslararası pazarda global Türk markalarının yer almasına katkıda bulunmak
 Potansiyel markalara bu gelişim süresince gerekli yönetimsel eğitimi sağlayarak daha güçlü bir insan
kaynakları ortamı yaratmak.
 Proje için seçilen firmaları uluslararası pazar hakkında bilgilendirmek; seçilmeyen firmaların
gelişmeleri için gerekli teşviki sağlamak
 Türk malı kavramının "Made In Turkey" adı altında dünyaca bilinen bir olgu olmasını sağlamak
(www.turquality.com ve http://tr.wikipedia.org/wiki/TURQUALITY_Projesi )
TURQUALITY® programına kimler başvurabilir?
2011/5 sayılı tebliğe İlişkin uygulama usul ve esaslarında (2. maddesinde) belirtildiği üzere;
•
İhracatçı Birlikleri
 Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan ihracatçı birlikleri
•
Üretici Dernekleri
 Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekler
•
Üretici Birlikleri
 Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikler
•
Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler,
•
Zincir Restoranlar
 Yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında en az 1 lokanta/kafeden oluşan zincir
 Türk kültür unsurlarını barındıran, mönüsünde Türk mutfağını temsil eden yemekler
bulunan ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekanlar
 Otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalar/kafeler hariç
Turquality Destek Programı’na başvuru yapabilirler.
( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam )
Nasıl Başvurulur?
Ön koşul: Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği
İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.
Tablo 1: Başvuru süreci (T.C. Ekonomi Bakanlığı)
Şekil 1 de şemalandırılan süreçte de görüldüğü gibi ön koşulu sağlayan firmalar ilk olarak,
“TURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurması ve söz konusu sette yer alan
sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca destek
kapsamına alınıp alınamayacağı hususunda kendisinin bir ön değerlendirme yapması gerekmektedir.
Bu süreçte önemli olan, Firma Ön Değerlendirme Seti’ni doldurmak ve geçerli puanı (85)
alabilmektedir. TURQUALITY® Ön Değerlendirme Seti’nin amacı, Uygulama Usul ve Esasları’nın 20’nci
maddesinde belirlenen incelemenin çerçevesini, anılan maddede belirlenen ücretin ödenmesinden
önce şirketin tanıması ve kendisini test etmesidir. Alınan sonuç puanı tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı
değildir.
Daha sonra firmaların www.turquality.com internet sitesinden yeni kullanıcı oluşturmaları ( detaylı
bilgi internet sitesinde mevcuttur.) ve kendilerine sistem tarafından verilecek şifre ile sisteme giriş
yapmaları ve Başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Turquality Otomasyon Sistemi üzerinden
Başvuru Formunu dolduran ve Uygulama Usul ve Esasları Ek-8‘de yeralan belgelerin “Ekli Belgeler”
alanına yükleyerek Sistem üzerinden başvurusunu ileten Firmalar, sisteme ekledikleri tüm belgelerin
orijinalleri veya noter onaylı nüshalarını İTKİB-TURQUALITY Sekreteryası’na iletmelidir.
Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler için, bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Bu
süreçte, Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı
Firmasının gerçekleştireceği Ön İnceleme Çalışması için gerekli ücretin görevlendirilen danışmanlık
firmasına şirket tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ön İnceleme Çalışması kapsamında,
görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından öncelikle başvuran
şirketten inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep edilir ve bu bilgi/belgeler incelendikten
sonra şirketin tesislerinde 2 günlük bir yerinde inceleme çalışması yapılır. Yerinde inceleme çalışmasına
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri veya TİM – TURQUALITY® Sekretaryası da katılım sağlayabilir. Ön İnceleme
Çalışmasında şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir. Firma Ön İnceleme Çalışması, Deloitte
Danışmanlık ile TURQUALITY® Sekretaryası’nın beraber yürüttüğü, başvuru yapan firmada
gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma olup, firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir:
Gastronomi Sektöründeki faaliyet gösteriyorsa;









Stratejik Planlama
Finansal Performans
Marka Performansı
Marka Yönetimi
Pazarlama, Satış ve Ticaret Yönetimi
Tedarik Zinciri Operasyonu ve Servis Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurumsal Yönetim
Bilgi Teknolojileri Yönetimi
Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa;










Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
Marka Yönetimi
Marka Performansı
Tedarik Zinciri Yönetimi
Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
Finansal Performans
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kurumsal Yönetim
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Yukarıda ifade edilen alanlarda ön inceleme sürecini
Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programına mı TURQUALITY®
Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır. ( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam ve
www.turquality.com, T.C. Ekonomi Bakanlığı )
TURQUALITY® başvurusu sırasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’na herhangi bir bedel ödeniyor
mu?
Firmanın uygun bulunması halinde Turquality Aday Değerlendirme Çalışması için, firmaların ciroları
ile orantılandırılmış olan bedel İTKİB’e (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği) ödenir.
2006/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın 20. maddesine göre bu oranlar şu şekilde
tespit edilmiştir:
• Yıllık Satış Geliri < 25 Milyon $ olan şirketler tarafından ; 8.000 $ + KDV,
• 25 Milyon $ < Yıllık Satış Geliri < 75Milyon $ olan şirketler tarafından ; 12.000 $+ KDV,
• Yıllık Satış Geliri > 75Milyon $ olan şirketler tarafından ; 18.000 $ + KDV,
karşılığı TL’nin, proje yürütücüsü koordinatör birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY®
Sekretaryasına, makbuz karşılığında ödenmesi zorunludur. Eğer ödeme yapılmazsa firma elenir.
( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam )
Tablo 2: Kabul süreci ( T.C. Ekonomi Bakanlığı)
TURQUALITY® kapsamında verilen destekler
Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması
tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ekonomi Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması
kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir.
Tablo 3: Turquality Destek Unsurları ve Destek Limitleri ( www.turquality.com)
Destek
Destek Türü
Oranı
Süre/
Destek Limiti
Adet
limitsiz
5 yıl+5
pazarlama
limitsiz
5 yıl+5
Ofis/depo/lokanta/kafe kira
limitsiz
5 yıl+5
Faydalanıcı
Patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarım tescili
Tanıtım,
reklam
ve
200.000 USD/birim
(aynı anda azami
Mağaza brüt kira
50%
50 mağaza için)
Destek kapsamına alınan markaya
5 yıl+5
ilişkin şirket
Ofis/depo/lokanta/kafe
temel kurulum giderleri
200.000 USD/birim
200.000
USD
5 yıl+5
/
mağaza
Mağaza dekorasyon konsept
(aynı anda azami
mimari giderleri
50 mağaza için)
5 yıl+5
Reyon kira
limitsiz
5 yıl+5
Showroom kira/dekorasyon
limitsiz
5 yıl+5
Sertifikasyon
limitsiz
5 yıl+5
100.000
USD
/
mağaza
(toplam azami 100
Franchise dekorasyon
mağaza için)
200.000
USD
2 yıl
/
mağaza
(toplam azami 100
Franchise kira
mağaza için)
2 yıl
Danışmanlık
600.000 USD / yıl
5 yıl+5
limitsiz
(aynı anda azami 5
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı
kişi için)
200.000
Gelişim Yol Haritası
75%
5 yıl+5
USD
destek dönemi
/
5 yıl+5
Marka Destek Programı Nedir?
Marka programı, Turquality® programına göre daha daraltılmış bir yapıda olmasına karşın, başvuru
koşulları aynıdır. Marka programında destek süresi 4 yıl olup destek kalemlerinin limitleri daha düşük
belirlenmiştir. Marka programındaki bir firma, Turquality® programını, bir sonraki aşama olarak
görmekte, Marka programından aldığı desteklerle Turquality® programına hazırlık yapmaktadır.
TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka
Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları
desteklenir.
Tablo 4: Marka Destek Unsurları ve destek limitleri ( www.turquality.com)
Destek Türü
Destek
Oranı
Destek Limiti
Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel
tasarım tescili
50.000 USD / yıl
4 yıl
Tanıtım, reklam ve pazarlama
300.000 USD / yıl
4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe
kira
600.000 USD / yıl
4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe
temel kurulum giderleri/mimari
konsept
300.000 USD / yıl
4 yıl
Reyon kira
200.000 USD / yıl
4 yıl
Showroom kira/dekorasyon
200.000 USD / yıl
4 yıl
Sertifikasyon
50.000 USD / yıl
4 yıl
Franchise dekorasyon
50.000 USD / mağaza
(yıllık azami 10 mağaza
için)
2 yıl
Franchise kira
50.000 USD / mağaza
(yıllık azami 10 mağaza
için)
2 yıl
Danışmanlık
300.000 USD / yıl
4 yıl
4 yıl
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı
50%
200.000 USD / yıl (aynı
anda azami 3 kişi için)
Gelişim Yol Haritası
75%
200.000 USD / destek
dönemi
Faydalanıcı
Destek
kapsamına
alınan
markaya
ilişkin şirket
SIKÇA SORULAN SORULAR
1- Marka desteği ile TURQUALITY® desteği arasında fark var mı?
Marka programı, Turquality® programına göre daha daraltılmış bir yapıda olmasına karşın, başvuru
koşulları aynıdır. Marka programında destek süresi 4 yıl iken, Turquality® programında destek süresi
5+5 yıldır. Marka programında destek kalemlerinin limitleri daha düşük belirlenmiştir.
2- Firma birden fazla markası için TURQUALITY® Desteği alabilir mi?
Turquality® Destek Programı kapsamında gerçek ya da tüzel kişiliğe ait firmaların iki markası için destek
alabilmesi, holding firmalarının en fazla üç şirketi için her bir şirketi iki marka olmak üzere toplam 6
markası için destek alabilmesi mümkündür. 2006/4 Sayılı Tebliğ uyarınca Turquality® desteği
kapsamında bulunan firmaların, ikinci markaları için destek müracaatında bulunması halinde 20’nci
maddede belirtilen inceleme alanlarından sadece farklılaşan bölümleriyle ilgili olarak Yönetim
Danışmanlığı firmasının raporu talep edilir.
3- TURQUALITY® programına dâhil olunduktan sonraki yıllarda DTM’ye herhangi bir raporlama
yapılıyor mu?
Turquality Destek Programı kapsamında bulunan şirketlerin, destek kapsamına alındığı tarihten sonra
her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde Stratejik İş Planlarında yer alan faaliyetlerin ve Gelişim
Yol Haritalarında belirtilen projelerin gerçekleşme düzeyleri ile kaydettikleri gelişimin
belirlenebilmesini teminen, iç (TURQUALITY® Sekretaryası) ve/veya dış yönetim danışmanlığı firması
tarafından hazırlanacak raporu Müsteşarlığa intikal ettirmesi gerekmektedir.
4- Belirtilen destek süresi sona erdiğinde tekrar başvuru yapılabilir mi?
Marka destek programına alınan firmalar, Müsteşarlık tarafından iş planlarının onaylanmasını takiben
4 yıl, Turquality® destek programına alınan firmalar Müsteşarlık tarafından iş planlarının onaylanmasını
takiben 5 yıl boyunca destekten faydalanmaktadırlar. Ancak tebliğde bununla ilgili bazı belirleyici
maddeler belirtilmiştir. Örneğin Turquality® programında olup, Marka programına kaydırılan bir
firmanın, her iki program kapsamında desteklendiği toplam süre 4 yılı geçememektedir.
5- TURQUALITY® ye hazırlık sürecinde profesyonel bir şirketten danışmanlık alınabilir mi? Destek
kapsamına girildiğinde danışmanlık firmasına ödenen bedeli Turquality® karşılar mı?
Turquality® programı; yapısı itibariyle, destek kapsamına alındıktan sonraki faaliyetlere ilişkin bedelleri
ödemektedir. Dolayısıyla da programa girmeden önce alınan danışmanlık bedelinin, programa
girdikten sonra tahsil edilmesi söz konusu değildir. Ancak danışmanlık hizmeti müsteşarlık tarafından
akredite edilmiş firmadan alınıyorsa, “destek kapsamına girildikten sonra” danışmanlık desteği bedeli
ilgili hükümler çerçevesinde ödenir.
6- Aynı anda hem TURQUALITY® hem de Marka desteğinden faydalanmak mümkün mü?
Aynı anda her iki destekten de faydalanmak mümkün değildir. Marka desteği, birçok firma için
Turquality® desteğine hazırlık niteliği taşımaktadır.
7- TURQUALITY® desteği alındığında, ihracata yönelik diğer devlet desteklerinden de faydalanmak
mümkün mü?
Eğer firma Turquality® desteği alıyorsa, aynı kapsamda diğer ihracata yönelik devlet desteklerinden
faydalanamaz.
8- Hangi hallerde TURQUALITY® desteği iptal edilir?
Stratejik İş Planında verilen hedeflere ulaşılamamışsa, destek kapsamı Müsteşarlıkça daraltılabilir ya da
destekler iptal edilebilir. Firmalar sahte ve/veya yanıltıcı bilgi ve belgeler ibraz etmişlerse, tespiti
halinde haklarında kanuni işlem başlatılır ve sadece Turquality® desteğinden değil ihracata yönelik tüm
devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak durdurulabilir.
9- TURQUALITY® projesinin yıllık bütçesi nedir?
TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve
program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya
da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100
oranında desteklenir.
10- Bir marka için aynı şirketin birden fazla işletmesi destek kapsamına alınabilir mi?
2006/4 sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları madde 69’a göre, bir marka için birden fazla
şirket destek alabilir. Ancak şirketler arasındaki organik bağını teşvik etmesi gerekmektedir
Holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan en fazla altı adet marka desteklenebilir. Ayrıca bir
marka için birden fazla şirket destek kapsamına alınabilir.
( İşletmelerde 30 soruda Turquality, Salim Çam )
Download

turqualıty