SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki
Araştırmacı veya ön incelemecinin hazırladığı
Kanuna göre yapılan iş ve işlemler
rapor
30+15 gün
2
3
4
5
657 sayılı DMK.nun disiplin hükümleri uyarınca yapılan Devlet memurlarının
Disiplin soruşturmacısı tarafından hazırlanan
disiplin iş ve işlemleri.
disiplin raporu ve ekleri.
3091 sayılı Kanuna göre taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin
Resmi Makamların müracaatı, Vatandaşın
önlenmesi ile ilgili iş ve işlemler.
dilekçesi, tapu, çap, vb. gibi belgeler.
Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları,
Yerleşim yerinde ikamet edenlerin dilekçeleri
köy yerleşim yeri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler.
veya resmi makamların müracaatı.
1111 sayılı Askerlik Kanuna göre verilen kararlar
Askerlik Şubesinin karar teklif yazısı ve
30 gün
15+5 gün
6 ay
30 gün
ekleri.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
:
Mehmet ALEMDAR
Unvan
:
İl İdare Kurulu Müdürü
Adres
:
Düzce Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Kazım KARABULUT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
Düzce Valiliği Tel :0380 5247681
Faks
:
0380 5123313
Faks
: 0380 512 33 13
E-Posta
:
[email protected]
E-Posta
: [email protected]
İmza
:
İmza
:
Download

İl İdare Kurulu Müdürlüğü