DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA RİTUXİMAB İÇEREN REJİMLERDE
CİNSİYETİN ROLÜ: META-ANALİZ
Mustafa Yıldırım1, Vildan Kaya2, Özlem Demirpençe3, Semra Paydaş4
1- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Batman İli Kamu Hastaneler Birliği
Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji
2- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
3- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Batman İli Kamu Hastaneler Birliği
Batman Bölge Devlet Hastanesi, Biokimya
4- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D., Tıbbi Onkoloji B.D.
Özet
Giriş
Diffüz büyük B hücreli Lenfoma (DBBL) Non-Hodgkin Lenfomaların en sık görülen alt
tipidir. NHL hastalarının %31‘ini oluşturmaktadır ve en sık 6.-7. dekatlarda saptanmaktadır. DBBL
agresif seyirli lenfomaların %80‘den fazlasını oluşturmaktadır. DBBL’de prognostik faktörler yaş,
performans skoru gibi hastanın kendisine ait faktörler ile evre, proliferasyon fraksiyonu gibi
tümörün biyolojik davranışına ait faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. The International Prognostic
Index (IPI) ve age-adjusted International Prognostic Index (aaIPI) hastaların prognozunun
belirlenmesinde ve tedavi stratejisinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Cinsiyet bu prognostik
skorlama sistemlerinde kullanılmasa da, hodgkin lenfoma, foliküler lenfoma, kronik lenfositik
lösemide erkek cinsiyetin kötü prognostik faktör olduğu gösterilmiştir. Rituximab alan DBBL
hastalarında cinsiyetin prognostik rolü açık değildir. Bu meta-analizin amacı DBBL hastalarda
cinsiyetin prognostik rolü olup olmadığının gösterilmesidir.
Materyal ve Metod
Rituximab içeren kemoterapi rejimlerinin kullanıldığı, cinsiyet ve prognoz ilişkisinin
araştırıldığı çalışmalar sistematik olarak araştırıldı. Meta-analize dahil edilen çalışmalardan veriler
birbirinden bağımsız araştırmacılar tarafından çekildi. İstatiksel analizler Comprehensive
Metaanalysis V 2.0 (Biostat, Englewood, NJ) kullanılarak yapıldı.
Sonuçlar
Meta-analize 21 çalışmada toplam 5595 hasta dahil edildi. Hastaların 2879’u (%54,8) erkek,
23748’ü (%45,2) kadın idi. Overall survival (OS) için pooled hazard ratio 16 çalışmada
değerlendirildi ve erkek olma OS ile ilişkili olduğunu gösterdi (HR, 1,155; 95% CI, 1,037 - 1,286;
p:<0,009; Figure 2). Erkek olma ile PFS arasındaki ilişki ise 8 çalışmada değerlendirildi ve anlamlı
ilişki gösterilemedi (HR, 0,849; 95% CI, 0,671 - 1,074; p:0,171; Figure 3). Event-Free Survival 2
çalışmada değerlendirildi. Erkek olma durumu ile EFS arasında ilişki gösterilemedi (HR, 0,809;
95% CI, 0,577 - 1,133; p:0,217; Figure 4).
Tartışma
Erkek cinsiyetin kötü prognostik bir faktör olması erkek hastalarda rituximabın daha yüksek
dozlarda kullanımını gündeme getirebilir. Bu nedenle kadın ve erkeklerde rituximab farklı
dozlarının randomize çalışmalarla araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.
Download

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA RİTUXİMAB İÇEREN