BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ DERS PROGRAMI
REK 1
SPY 1
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
İngilizce
BES 1
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-13:45
14:00-14:45
SPY 2
Motor Gelişim
BES 4
İngilizce
BES 7
Spor Psikolojisi
BES 4
Kamu Yönetimi
BES 3
Müzik BES 5
15:00-15:45
17:00-17:45
SPY 4
Fiziksel
Uygunluk
Kond. Salonu
BES 6
Uzm.Sp.Dalı
Atletizm
Futbol
Spor Tes.
İşletmeciligi.
BES 5
Dop.Erg. Yard.
BES 6
Spor Hukuku
BES 6
Temel Bilgi
Tekn.Kullanı
Bil. Lab
16:00-16:45
SPY 3
Rekreasyon
BES 2
Proje
ANT 1
Basketbol
BES 7
ANT 2
Genel Antren.
Bil BES 3
Biokimya
BES 1
Spor Psikolojisi
BES 4
İngilizce
BES 1
Sporcu Sağlığı
ve Hijyen
BES 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
ANT 4
Spor
Bilimlerinde
İstatistik Lab.
Sporda Gözlem
Değerlendirme
Lab
Rekreasyon
BES 2
Antrenman
Biliminde
Uygulama
Kondisyon
Salonu
Özel Alan
Müsabaka Analizi
ve Değerlendirme
Lab
ANT 3
ANT 4
SALI
REK 1
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
SPY 1
SPY 2
SPY 3
SPY 4
Özel Alan
Yüzme (T)
Hentbol
Cimnastik Tenis
Basketbol Halk
Oyunları
II. Öğretim
Uygulama
Futbol Atletizm
Badminton
TeBilTkKul
Temel Bilgi
Tekn.Kullanım
Bil. Lab
Beden
Eğitimi
Bilimine
Giriş BES 2
Sporcu Beslen.
BES 1
Eğitsel Oyunlar
BES 3
Kar Spor Yön
İdari Yargı
BES 5- 6
İnsan
Anatomisi ve
Kinesi
BES 4
12:15-13:00
13:00-13:45
14:00-14:45
Spor Bil. ve
Rekreas..Giriş
BES 2
15:00-15:45
16:00-16:45
İnsan
Anatomisi
ve Kines
BES 4
Seç.Tak.Sp
Voleybol
Futbol BES 5-6
İnsan Hakları
ve Demokrasi
BES 1
İnsan Kay
Yönetimi
BES 7
Müzik BES 6
Biomekanik Lab
Seçmeli .Bireysel
Sporlar
Step Teo
Müzik BES 6
17:00-17:45
Eğitsel Oyunlar
BES 7
Uzman Spor Dalı
Teorik Tenis
Basketbol Futbol
Cimnastik Güreş
Atletizm
Badminton
Yüzme
Proje
ÇARġAMBA
REK 1
SPY 1
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
Satranç
BES 6
Genel
CimnErkByn
Cim.S 3
SPY 2
Seç.Tak.Sp
Hentbol
Basketbol
BES 7
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
Proje
Spor Masajı
Uyg. Byn.
Güreş salonu
Grup Dinamiği
ve ..Liderlik
Bes 5
Temel Bilgi
Teknolojileri
Kullanımı
Lab
Futbol
BES 2 Spor
Salonu
BES Bil. Giriş
BES 5
Spor Sosyolojisi
BES 7
ANT 3
ANT 4
Can kurtarma
İlkyardım ve
Rehabilitasyon
BES 4
Spor Masajı
Erk- Byn
BES 1
Cimnastik- Güreş
salonu
12:15-13:00
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
17:00-17:45
Spor Tarihi
BES 4
Resim BES 2
Step –Aerobik
Uyg.
Türkçe
BES 5
Bilgisayar
Öğrenimi ve Sp
Uyg
Bil. Lab
Uzm.Sp.Dalı.
Basketbol Teo
Voleybo Tenis
Badminton
Güreş Futbol
SporMasajı
BES – 6
ERK
Spor Tarihi
BES 4
.
Seçmeli.Bireysel
Sporlar Step
Uyg.
BES Öğretim
Yöntemleri
BES 3
Özel alan
Voleybol Güreş
Uyg
Spor Tesisleri
İşletmeci
. BES 2
Proje
Proje
PERġEMBE
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
REK 1
SPY 1
İnsan
Anatomisi
ve Kines
BES 4
Resim BES 2
Yönetim
Bilim. Giriş
BES 3
SPY 2
Seç.Bir.Spr
Tenis
SPY 3
Spor Sponsorlu
BES 1
SPY 4
ANT 1
ANT 2
Proje
Spor ve Turizm
BES 5
Spor ve Çevre
BES 6
Resim BES -2
Temel
Matematik BES
2
Seçmeli .Bireysel
Sporlar
Badminton
Yüzme
Teo BES7
Uzm.Sp.Dalı
Uyg.
Ata. İlk. İnk.
Tar BES 2
Uzm.Sp.Dalı
Atle.. Teo
Türkçe
BES 2
ANT 3
ANT 4
Uzmanlık spor
Dalı Uygulama
Atletizm
12:15-13:00
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
17:00-17:45
Türkçe
BES 1
Basketbol
teo-uyg.
BES 1
Ata. İlk. İnk.
Tar BES 3
REK 1
SPY 1
Seç.Bir.Spr
Yüzme BES 7
Bocce
Badminton
Spor Masajı
Teo BES – 6
Byn
Sportif Ritmik
Cimnastik Güreş
BES 5
Özel alan Güreş
Teorik
Uzmanlık spor
Dalı Uygulama
Voleybol Teorik
Özel alan
Voleybol
CUMA
SPY 2
SPY 3
SPY 4
ANT 1
ANT 2
ANT 3
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
Genel
CimnErk-Byn
Cim.S 6
Uz. Sp Dalı
Yüzme Teo.
12:15-13:00
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
Ritm Eğitimi
ve Dans
Cim Salonu
Atletizm
Byn- Erk
BES 5
Seç. Bir. Sp. .
. Yüzme Uyg.
Uzm.Sp.Dalı
Cim Yüzme
Uyg
16:00-16:45
17:00-17:45
Step –Aerobik
Teo
Proje
Atletizm
Byn- Erk
BES 5
Genel
Cimnastik
Cim. Salonu
Halk Oyunları
Cim. Salonu
BES 2
Seçmeli .Bireysel
Sporlar
Yüzme Uyg.
ANT 4
Uzmanlık spor
Dalı Uygulama
Basketbol Yüzme
Futbol Tenis
Cimnastik Güreş
.Badminton
Voleybol
08:30-09:15
Özel Alan II.
Öğretim
Yüzme
Uzmanlık Spor
Dalı II Öğretim
Yüzme
Basketbol Futbol
Badminton
Voleybol
BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
GÜZ DÖNEMĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRENĠM DERS PROGRAMI
PAZARTESĠ
ANT (Ġ.Ö.)
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
ANT III. SINIF (Ġ.Ö.)
Antrenman Biliminde
Uygulamalar
BES 4 Kondisyon Salonu
.
ANT IV. SINIF (Ġ.Ö.)
Rekreasyon
BES 2
Uzmanlık Spor Dalı Teorik
Futbol
Proje
23:00-23:45
Saatler
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
23:00-23:45
SALI
ANT (Ġ.Ö
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
23:00-23:45
ANT III. SINIF (Ġ.Ö.)
Özel Alan Teorik Futbol
Atletizm Badminton Yüzme
Proje
Spor Bilim İstatistik
Uzmanlık Spor Dalı Teorik
BESYO Lab
Basketbol Yüzme
Badminton Voleybol
Sporda Gözlem ve Değerlendirme
BESYO Lab
ÇARġAMBA
ANT (Ġ.Ö
ANT III. SINIF (Ġ.Ö.)
17:00-17:45
17:45-18:30
BES Öğretim Yöntemleri BES 2
18:45-19:30
19:30-20:15
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
23:00-23:45
ANT IV. SINIF (Ġ.Ö.)
Özel Alan Müsabaka Analizi
ve Değerlendirme Lab
Can kurtarma İlkyardım
ve Rehabilitasyon
BES 2
ANT IV. SINIF (Ġ.Ö.)
Spor Tesisleri
İşletmeciliği
BES 4
Spor Masajı
Erkek
BES 5 - 6
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
23:00-23:45
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
23:00-23:45
PERġEMBE
ANT (Ġ.Ö
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
ANT III. SINIF (Ġ.Ö.)
ANT IV. SINIF
(Ġ.Ö.)
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
Proje
Eğitsel Oyunlar
BES 4 Spor Salonu
Proje
20:30-21:15
21:15-22:00
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
22:15-23:00
23:00-23:45
23:00-23:45
CUMA
ANT (Ġ.Ö
ANT III. SINIF (Ġ.Ö.)
ANT IV. SINIF
(Ġ.Ö.)
17:00-17:45
17:00-17:45
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
17:45-18:30
18:45-19:30
19:30-20:15
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
23:00-23:45
20:30-21:15
21:15-22:00
22:15-23:00
23:00-23:45
Download

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Güncellenmiş Ders Programı