Muhterem Müslümanlar!
Bu haftaki hutbemiz, bugün idrak ettigimiz
ZİLHİCCE AYI`NIN FAZILETI hakkında
olacaktır. Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından
biri olan hac farîzasının ifâ edildiği umûmî
afv ayıdır. Arafat'a çıkıldığı, Allah için
milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik
hesapların görülüp amel defterlerinin
kapandığı mukaddes bir aydır.
Zil-hicce'nin birinden onuna kadar, "leyâli-i
aşere" yani on mübârek gecedir.
Mevla’mızın Kur`an-i Kerim`de “On geceye
yemin olsun ki...”(Fecr,2) buyurarak yemin
ettiği bu mübarek zamanlar, bütün
mü’minler için, manevi bir fırsat dönemidir.
Kurban bayramının birinci gününü de içine
alan Zilhicce’nin ilk on günü, birçok esrarın
vuku’ bulduğu zamanlar arasındadır.
Allâh(cc)’ın rahmeti, günahların
bağışlanması, Cehennemden âzât olunmak,
keseceği kurbanlarla manevî yakınlığa nâil
olmak, yapacağı Hac vazîfeleriyle kazanılan
ilâhî mükâfatlar hep bu gecelerin tecelliyâtı
arasında bulunmaktadır. Bu ayda,
noksanların tamamlanması için İstiğfâr-ı
şerîf, Salevât-ı şerîfe, diğer duâlar ve tesbih
namazına devamda hayır vardır.
“Allah-ü Teâla’nın ibadet olunduğu günlerin
hiçbiri, Zilhicce’nin (ilk) on gününden daha
sevimli olmamıştır. Ondan her günün orucu,
sene orucuna muâdil; ondan her gecenin
kıyâmı, kadir gecesinin (ibadetle) ayakta
geçirilmesine müsâvî olur” buyurmuşlardır.
Diğer bir hadîs-i şeriflerinde ise: “İyi amelde
bulunulan şu on gün kadar Allâh(cc)’a
sevimli hiçbir gün yoktur”, buyurmuşlardır.
Zilhicce ayının birinden onuna (yani Kurban
bayramının ilk gününe) kadar, her gün
sabah namazlarından sonra 10 salevât-ı
şerîfe, 10 İstiğfar, 10 Tevhid: “Lâ ilâhe
illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü
ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve
hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve
alâ külli şey’in kadîr” okunur. Zira hadis-i
serifte; Allah indinde zilhiccenin ilk on
gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi
yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili
ve tekbiri çok söyleyin, buyrulmustur. Yine
Resulullah Efendimiz (s.a.s.), "Bu on günün
hayır ve bereketinden mahrum kalana
yazıklar olsun"buyurmuslardir.
Hutbemize bir hadis-i serif ile nihayet
verelim: "Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin
güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir."
Muhterem Müslümanlar!
Hacca gidemeyen mü'minlerin bu günlerde
oruç tutmaları çok büyük hayır ve fazîlettir.
O bakımdan Kurban bayramından evvel 9
gün oruç tutmalı. Hiç olmazsa 8'inci gün ile
beraber, 9'uncu günü (Arefe günü) oruçlu
olmak lâzımdır. Peygamber Efendimiz bir
hadîs-i şeriflerinde: "Zilhiccenin ilk 9 günü
oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç
sevabı verilir. "
Muhterem Muslumanlar!
Saatlerin
geriye
münasebetiyle,
itibaren
alınacak
önümüzdeki
camimizde
Cuma
………….`da başlayacaktır.
olması
haftadan
Namazı
Dear Mu’mins!
Our hutbah is about the holy month of
Zilhijjah which we reach today. The holy
month of Zilhijjah is the month of general
forgiveness and a month that Hajj is
performed in. Hadjis go to Arafat, millions
of animals are sacrificed, the deeds of the
year are assessed and the amel book of that
year is closed in the month of Zilhijjah.
The first ten days of Zilhijjah are called
“Leyali-I Aşere”, meanly ten holy nights.
These are the days Allah swt mentions in
the Ayah by saying “I swear by the ten
nights…” These days are days of
opportunities.
The First ten days of the month of Zilhijjah,
including Eid-ul Adha are the times many
blessings happened, including Allah’s
mercy, forgiveness of sins, being rescued
from Jahannam, and achieving great
spiritual degrees. All these rewards are
achieved with worshiping Allah in
abundance and with the completion of Hajj.
Therefore we need to continue reciting
istiğfar-ı Shereefah, salavat-ı shereefah and
salat-ut tasbeeh as much as we can in this
holy month.
Dear Muslims!
of Zilhijjah, is rewarded the same sawaab of
one years of fasting each day.”
“None of the days in which Allah (swt) is
worshipped became lovelier than the first
ten days of Zilhijjah. Therefore each day’s
fasting is equal to one year’s fasting and
each night’s ibadah is equal to the ibadah
during the whole of Leyletul Qadr.” In
another hadith Hz. Muhammad (saw) says
the following: “There isn’t another day as
lovely as those ten days in which good
deeds are done according to Allah (swt).”
On the first ten days, we need to recite ten
salavat-i şerife, ten istiğfar and ten tawheed
everyday after Salat’ul Fajr. Tawheed is to
recite“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke
leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve
yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’lhayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr”. Because
Hz. Muhammad (saw) says in a hadith the
following: “there isn’t more valuable deeds
than the deeds in the first ten days of
Zilhijjah according to Allah. Recite tasbeeh,
tahmeed, tahleel and takbeer much in
those days.” In another hadith: “Shame on
those who are deprived from the khayr
and blessings of those ten days.”
I would like to finish the hutbah with a
hadith-i sheriff: “the first ten days of
The Fasting of mu’mins who couldn’t go to
hajj in this month is a great khayr and
sawaab. So that it is advised to fast nine
days before Eid-ul Adha. If this is not
possible then at least the eighth and ninth
days must not be abandoned. Hz.
Muhammad (saw) says in a hadith the
following: “whoever fasts in the nine days
Zilhijjah is equal to one thousand days, the
day of Arefe is equal to ten thousand days
in sawaab and reward.”
Dear Mu’mins; Due to the time changes
salatu`l-Cuma will begin at................in our
mosque from next week.
Download

Muhterem Müslümanlar! Bu haftaki hutbemiz, bugün idrak