Muhterem Muslumanlar!
Bu haftaki hutbemiz ZEKAT VERMEK
hakkinda olacaktir. Zekât; aslî ihtiyacından
fazla olarak üzerinden bir yıl geçmis nisap
miktarı mala mâlik olan, bâliğ, (ergen) akıllı
ve hür olan müslümanın, borclarini
dustukten sonra, yerine getirmesi icabeden
bir farzdir. Nisap; zekâtın farz olması için
dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin
borcundan hariç 20 miskâl (80.18 gram)
altın veya bunun değerinde para ve ticaret
malıdır. Bu sebeple, zekat hesaplanirken
sadece paralar degil, ticaret mallari ve
umumiyetle hanimlarin malik olduklari altin
ve gümüşler de hesaplanmalidir.Bunlarin
her 40’da birinin
(%2,5) zekât olarak
verilmesi farzdir. Zekati senenin diger
aylarinda da vermek caiz ise de, Ramazan-i
Serif ayinda vermek daha faziletlidir. Cunku
Ramazan-i Serifte yapilan farz ibadetlere
Cenab-i Hakk 70 kat sevap ihsan
etmektedir.
Zekât;
Allah'û
Tealâ’nın,
zengin
Müslümanların mallarından, yine ihtiyaç
sahibi Müslümanlar için ayırmış olduğu bir
haktır. Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
Kitap, sünnet ve icmâ ile sabit olan zekâtı;
hafife almak veya inkâr etmek küfürdür.
Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Namazı
kılın; zekâtı verin ve peygambere itaat
edin ki; merhamet göresiniz.” (Nur,56)
Başka bir ayeti kerimede ise:
“Namazı kılın, zekâtı verin. Kendiniz için
önden ne hayır yollarsanız, Allah katında
onu
bulursunuz.
Şüphesiz
Allah,
yaptıklarınızı görücü ve karşılığını
vericidir.” (Bakara,110) buyrulmaktadir.
Muhterem Muslumanlar!
Zekatini veren mu`minleri Cenab-I Hakk
soyle
mujdeliyor.”…Onların
Rableri
katında mükafatları vardır. Hem onlara
hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da
olmazlar.” (Bakara, 177) Yine baska bir
ayet-I kerimede zekatini verenlere Rabbimiz
soyle
hitab
ediyor.
”…mutlaka
kötülüklerinizi sizden örteceğim ve
şüphesiz sizi altlarından ırmaklar akan
cennetlere koyacağım.” (Maide, 12)
Zekat vermeyenlerin akibeti hakkinda
Kur`an-i Kerim`de soyle buyruluyor.Allah’ın
fazl-u kereminden kendilerine verdiği
malda (zekatini vermeyerek) cimrilik
edenler,
sakın
(zengin
olacaklarini
dusunup)
onu
kendilerine
hayır
sanmasınlar. Tam aksine o, kendileri için
bir şerdir.(Zekatini vermeyerek) Cimrilik
ettikleri şey (mal), kıyamet günü
boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve
yerin mirası Allah’ındır. Allah bütün
yaptıklarınızdan
haberdardır.”
(Al-i
imran,180)
Resûlüllah Efendimiz (s.a.s.), bu ayet-i
kerimeyi tefsir eder mahiyette, zekât
vermeyenlerin başlarına gelecekleri şöyle
ifade ediyor:“Allah (c.c.) kime mal verir de
zekâtını ödemezse, kıyamet gününde o
mal;
sahibine,
gözlerinin
önünde
simsiyah iki benek bulunan gayet zehirli
(ve zehirin etkisinden başı) kel bir yılan
şeklinde görünerek, boynuna gerdanlık
yapılacak, sonra da iki çene kemiğinden
yakalayıp şöyle diyecek: Ben senin
malınım, ben senin biriktirdigin seyim.” (
Buhari,Ibn-i Mace)
Hutbemize bir ayet-i kerimenin meali ile
nihayet verelim: Allah-u Teala soyle
buyuruyor: "... (Zekatı verilmeyen mallar)
paralar, Cehennem ateşinde kızdırılıp,
sahiplerinin
alınlarına,
yanlarina,
sırtlarına (mühür basar gibi) basılacaktır.
Bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir.
Biriktirdiklerinizi
(n
azabını)
tadın
denilecektir." (Tevbe 34, 35)
Dear Muslims!
(Al-Baqara, 110)
Our hutbah is about giving “zakat”. “Zakat”
is farz on all muslims One of the most
important principles of Islam is that all things
belong to God and that wealth is therefore
held by human beings in trust. The word
zakah means both 'purification' and 'growth'.
Our possessions are purified by setting
aside a proportion for those in need, and,
like the pruning of plants, this cutting back
balances and encourages new growth.
Dear Mu’mins!
Zakat is a 2.5% levy on most valuables and
savings held for a full year if their total value
is more than a basic minimum known as
nisab. Nisab is a measurement which our
deen has set. It is merchandise goods, gold,
money to the value of eighty point eighteen
grams gold (80.18). So, while zakat is being
calculated, not only money, but also
merchandise goods, gold’s and silver must
be calculated. To give one-fortieth (1/40)
namely two point five percent of these as
zakat is farz. Although it is acceptable to
give zakat in any other months, it is more
rewarding to give it in the holy month of
Ramadan. Because Hz. Allah (swt) gives
seventy times more reward to farz worships
made in Ramadan.
It is kufr to understate or deny zakat which
is ordered by Holy Quran, Sunnah and
Ijma’.
Allah (swt) says in Holy Quran: “Establish
the Prayer and pay Zakat and obey the
messenger, that perhaps you may find
mercy.” (An-Nur, 56)
And He says in another ayah the following:
“Establish the Prayer, and pay Zakat,
and whatever good you send before you
for our souls, you will find it with Allah.
He is the Watcher over all your actions.”
Allah c.c. heralds ones who give their zakah
by saying “…such are they who are
sincere. Such are the God-fearing.” (Al
Bakarah 177) And in another ayah Allah
(swt) says “…surely I shall remit your
sins, and surely I shall bring you into
gardens underneath which rivers flow.”
(Al Maidah 12)
Hz. Allah (swt) says the following in the Holy
Quran about the situation of the ones who
abandon Zakat: “And let not those who
hoard up that which Allah bestowed
upon them of His bounty think that it is
better for them. It is worse for them. That
which they hoard will be their collar on
the Day of Resurrection. Allah is the
inheritance of the heaven and the earth
and Allah is aware of what you do.” (Al-i
Imran, 180)
I would like to finish hutbah with the
meaning of an ayah. Allah (swt) says:
“Those who hoard up gold and silver do
not spend it in the way of Allah; give
tidings unto them of a painful
punishment. The day shall come when
their treasures shall be heated in the fire
of Hell; and their foreheads, sides and
backs shall be branded with them
(saying) “Here is that treasure you
hoarded up for yourselves; taste, now
that you were hoarding up.”” (At-Tawba,
34-35)
Download

Muhterem Muslumanlar! Bu haftaki hutbemiz ZEKAT