İ
hal
eveMal
iMevzuatDer
gi
s
i
I
SSN :2148368X
HİZMET ALIMLARINA YÖNELİK 2015 YILI İÇİN
ÖRNEK FİYAT FARKI HESAPLAMALARI
Ferhat GÜNDÜZ
Sayıştay Uzman Denetçisi
Kasım Aralık 2014, Cilt 1, Sayı 4, Sayfa 3-8
I
SSN :2148368X
www.
yas
al
dayanak.
c
om.
t
r
bi
l
gi
@yas
al
dayanak.
c
om.
t
r
Yas
alDayanakDer
gi
s
i
'
ni
nherhakkı5846s
ayı
l
ıFi
ki
rveSanatEs
er
l
er
iKanunu'
nagör
eKameder
Danı
ş
manl
ı
kEğt
.Or
g.Yay.Hi
z.Ti
c
.Lt
d.Şt
i
'
yeai
t
t
i
r
.Makal
el
ervedi
ğerder
gii
ç
er
i
ği
ndenal
ı
nt
ı
yapı
l
mas
ı
,i
zi
nal
ı
nmas
ıvekaynakgös
t
er
i
l
mes
ikoş
ul
unabağl
ı
dı
r
.Der
gi
deyayı
ml
ananyazı
l
ar
dai
l
er
i
s
ür
ül
engör
üş
l
eryal
nı
zc
ayazar
l
ar
ı
naai
t
t
i
r
.
Yas
alDayanakDer
gi
s
ibi
r
yayı
nı
dı
r
.
İHALE DANIŞMANLIĞI
HİZMETLERİ
Kameder kamu idarelerine sunduğu ihale ve mali mevzuat
danışmanlığı hizmetinin 7. yılında sizleri selamlıyor.
İhale ve mali mevzuat süreçlerinde muhtemel sorunları öngören
ve bunları ortadan kaldıracak bir sistem kurulması
İhtiyacın ortaya çıktığı andan kabul işlemlerinin tamamlandığı ana
kadar idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması ve karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması
Şikayet, KİK ve yargılama süreçlerinde mevzuat desteği sağlanması
www.kameder.com.tr
www.ihaledanismanligi.com.tr
AĞUSTOS EYLÜL EKİM 2014 / YASAL DAYANAK
İHALE
MAKALE
HİZMET ALIMLARINA
YÖNELİK 2015 YILI İÇİN
ÖRNEK FİYAT FARKI
HESAPLAMALARI
Dr. Ferhat GÜNDÜZ
Sayıştay Uzman Denetçisi
1. GİRİŞ
Yeni fiyat farkı kararnameleri yayımlandı ve Kasım
2013 sonu itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten
sonra ilanı yapılacak olan ihalelerde yeni fiyat
farkı kararnamelerine göre hesaplama yapılması
gerekmektedir.
Bu çalışmamızda, hizmet alımı işlerinde yeni fiyat farkı hesaplamalarının nasıl olacağı üzerinde
durulacak ve olası hataların en baştan önlenebilmesi için örnek hesaplamalar yapılacaktır.
Fiyat farkı hesabında engelli personel hali de
dikkate alınacak; ilave olarak, eksik gün halinde
yapılacak fiyat farkı hesabına da örnek verilecektir.
2. ÖRNEK UYGULAMALAR
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale
Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların (Kararname) 5 inci
maddesinde fiyat farkı hesabı başlığı altında
düzenlemeler yapılmış ve 6 ncı maddesinde
de işçilik maliyetlerindeki değişikliğin nasıl dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Bu düzenlemeler
çerçevesinde, önceki kararname hükümlerine
nazaran, önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu değişikliklerin bir kısmını ana
hatları itibarıyla şu şekilde özetleyebiliriz:
Personel sayısının belirtildiği ve personel çalışma
saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet
alımlarında, fiyat farkı hesabı zorunlu hale getirilmiştir.
Süre uzatımlarında, fiyat farkı hesabı zorunlu
hale getirilmiştir.
Fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil günleri için fiyat farkı hesabı mümkün hale gelmiştir.
İşçilik fiyat farkı hesabı değiştirilmiş ve brüt maliyet üzerine kurgu yapılmıştır.
Hazinece karşılanan teşviklerin işveren brüt
maliyetini aşağı çekmesinden dolayı, yine kesinti
olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Fiyat farkı hesabı yapılırken, kararnamede yer
alan düzenleme gereği, işçinin ihale tarihi itibarıyla brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt
maliyetinin karşılaştırılması ve hesaplamanın
buna göre yapılması gerekmektedir.
YASAL DAYANAK / İHALE
2
3
2.1. Asga ri Ücretin % Fazlası Ödeme Yapılan İşçiler İçin Örnek Uygulama
İhale Tarihi Brüt Maliyet
Uygulama Ayı Brüt
Maliyet
Brüt Asgari Ücret (BAÜ)
1134
1201,50
Asgari Ücretin % Fazlası
50
50
1701
1802,25
(% 7,5)
127,58
(% 11)
187,11
Kısa Vadeli Risk Prim
(% 2
36,05
İşveren İşsizlik
(% 2
36,05
Toplam
2083,73
2207,77
Fiyat Farkı
124,04
124,04
% Fazla Eklenmiş BAÜ
İşveren Maliyeti
Genel Sağlık Sigortası
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm
2.2. Yemek ve Yol Bedeli Öngörülen İhalelerde Örnek Uygulama
Bir önceki uygulamamıza, bu defa 26 gün üzerinden hesaplanan ve idari şartnamede nakdi olarak
ödeneceği öngörülen yemek ve yol bedellerini dâhil edeceğiz ve sonucunu inceleceğiz.
İhale Tarihi Brüt Maliyet
10
Uygulama Ayı Brüt
Maliyet
11
Brüt Asgari Ücret (BAÜ)
1134
1201,50
Asgari Ücretin % Fazlası
50
50
1701
1802,25
Yol Bedeli (Günlük 5 TL, 26 Gün)
130
130
Yemek Bedeli (Günlük 5 TL, 26 Gün)
130
130
Yemek Bedeli İstisna Tutarı
(BAÜ/30*0,06*26)
58,97
62,48
Yemek SGK Matrahı
71,03
67,52
Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)
142,65
149,98
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)
209,22
219,97
Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)
38,04
39,99
İşveren İşsizlik (% 2)
38,04
39,99
Toplam =
2388,95
2512,18
Fiyat Farkı =
123,23
% Fazla Eklenmiş BAÜ
İşveren Maliyeti
KASIM - ARALIK 2014 / YASAL DAYANAK
İhale Tarihi Brüt Maliyet
Uygulama Ayı Brüt
Maliyet
Brüt Asgari Ücret (BAÜ)
1134
1201,50
Asgari Ücretin % Fazlası
50
50
1701
1802,25
% Fazla Eklenmiş BAÜ
Bir saatlik Ücret
7,56
8,01
11,34
12,02
İşveren Maliyeti
2,56
2,70
Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)
0,85
0,90
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)
1,25
1,32
Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)
0,23
0,24
İşveren İşsizlik (% 2)
0,23
0,24
Toplam =
13,90
14,72
Fiyat Farkı =
0,82
Fazla Mesai Tutarı
Not: KİK işçilik hesaplama modülünde yemek
bedeli istisna tutarı, günlük istisna bedelinin
virgülden sonra iki basamağı dikkate alınarak
hesap edilmektedir ve hesabımızla arasında
bu açıdan farklılık bulunmaktadır. Hesabımızda
günlük istisna tutarı ay içerisindeki toplam gün
ile çarpıldıktan sonra yuvarlama yapılmıştır.
Burada dikkatimizi çeken üç önemli unsur bulunmaktadır:
Yol bedeli istisnası olmadığından ve yıl içerisinde
fiyatı da sabit olduğundan dolayı, fiyat farkı hesabında dikkate alınmasına gerek yoktur.
Yemek bedeli istisnası üzerinden doğrudan sonuca gidilebilir.
Yemek bedeli istisnası hesabında değişen iki temel parametre bulunmaktadır: Brüt asgari ücret
ve yemek verilen gün sayısı. Bu sayıların değişmediği dönemler için, fiyat farkından sabit bir
sayının (26 gün üzerinden yapılan hesaplamalarda 0,81 TL) çıkarılması yeterli olacaktır.
2.3. Fazla Mesai Fiyat Farkı İçin Örnek Uygulama
Kararnamenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına
göre;
“İhale dokümanında sözleşme kapsamında
çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi
öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen
ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt
maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari
ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır.
Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla
çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.”
Öncelikle, Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “çalıştırılan işçinin idari
şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt
maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir” hükmüne yer
verilmek suretiyle, zaten vasıflı personeller için
düzenleme yapılmış olmaktadır. İkinci fıkranın
ilk cümlesinde yer alan düzenlemeye bu haliyle
ihtiyaç bulunmamaktadır. Ayrıca, mezkur maddenin ikinci fıkrasında yer alan “brüt artış oranı”
ifadesi de genel olarak birinci fıkraya uygun bir
düzenleme değildir. Çünkü fiyat farkı hesabı orana göre değil, farka göre yapılmaktadır ve yapılmalıdır. Bu ifadeye yer verilmiş olmakla birlikte;
hem birinci fıkradaki düzenlemeden hem de
ikinci fıkrada yer verilen uygulama ayı fiili ücrete
göre hesaplanan brüt maliyetlerden hareketle,
oranın değil farkın dikkate alınacağı sonucuna
varabiliriz.
YASAL DAYANAK / İHALE
4
5
Fazla mesai ödemelerinde de fiilen ödenen ücret üzerine kurgu yapılmakta olup, fazla mesai ihale
tarihi yüklenici maliyeti ile uygulama ayı yüklenici maliyetinin kıyası neticesinde bulunacaktır.
İhale Tarihi Brüt
Maliyet
Uygulama Ayı Brüt
Maliyet
Brüt Asgari Ücret (BAÜ)
1134
1201,50
Asgari Ücretin % Fazlası
50
50
1701
1802,25
567
600,75
Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)
42,53
45,06
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)
62,37
66,08
Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)
11,34
12,02
İşveren İşsizlik (% 2)
34,02
36,05
Toplam =
1851,26
1961,46
Fiyat Farkı =
110,20
% Fazla Eklenmiş BAÜ
İşveren işsizlik hariç Engelli Personel Matrahı
(% Fazla Eklenmiş Tutar – Brüt Asgari ücret)
İşveren Maliyeti
2.4. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Fiyat Farkı İçin Örnek Uygulama
Fazla mesai örneğinde olduğu gibi, ulusal bayram ve genel tatil günleri için de, asgari ücretin
artmasından kaynaklı olarak fiyat farkı hesabı yapılması gerekmektedir. Bu hesaplama fiili ödenen
ücret dikkate alınmak ve brüt işveren maliyeti de göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılacaktır.
İhale Tarihi Brüt
Maliyeti
Uygulama Ayı Brüt
Maliyeti
Brüt Asgari Ücret (BAÜ)
1134
1201,50
Asgari Ücretin % Fazlası
50
50
1701
1802,25
Bir Günlük Ücret
56,70
60,08
İşveren Maliyeti
12,75
13,52
Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)
4,25
4,51
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)
6,24
6,61
Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)
1,13
1,20
İşveren İşsizlik (% 2)
1,13
1,20
Toplam =
69,45
73,60
Fiyat Farkı =
4,15
% Fazla Eklenmiş BAÜ
KASIM - ARALIK 2014 / YASAL DAYANAK
Not: Fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil
günleri için yaptığımız fiyat farkı, bir saat veya bir
gün için hesaplanmıştır.
Ancak, o ay içerisinde çalışılan toplam saat veya o
ay içerisindeki toplam tatil günü dikkate alınarak
matrah bulunmalı ve bu matrah üzerinden işveren payı hesabı yapılarak sonuca gidilmelidir.
Yani ay içerisinde 4 gün bayram çalışması
yapılmışsa, işveren maliyeti, günlük ücretin
bayram gün sayısı ile çarpılması ile elde edilecek
tutardan hesap edilmelidir.
2.5. Engelli Personel İçin Örnek Fiyat Farkı
Hesabı
Engelli personeller için işveren maliyetleri açısından teşvik uygulaması bulunmaktadır. Buna göre
asgari ücret tabanı üzerinden hesap edilen ve
işveren işsizlik primine yer verilmeyen işveren
maliyeti kadarlık tutar hazinece karşılandığından
dolayı bu kısmın hesaplamalarda dikkate alınmaması gerekir.
7
İhale Tarihi Brüt Maliyet
Uygulama Ayı Brüt Maliyet
Brüt Asgari Ücret (BAÜ)
1134
1201,50
Asgari Ücretin % Fazlası
50
50
1701
1802,25
567
600,75
Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)
42,53
45,06
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (%
11)
62,37
66,08
Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)
11,34
12,02
İşveren İşsizlik (% 2)
34,02
36,05
Toplam =
1851,26
1961,46
Fiyat Farkı =
110,20
% Fazla Eklenmiş BAÜ
İşveren işsizlik hariç Engelli
Personel Matrahı
(% Fazla Eklenmiş Tutar – Brüt
Asgari ücret)
6
İşveren Maliyeti
YASAL DAYANAK / İHALE
Engelli personel ile normal personel fiyat farkı
tutarlarında farklılık bulunmaktadır. Söz konusu farklılık engelli personel işveren maliyetinin
daha az olmasından kaynaklıdır. Ayrıca, fiyat farkı
hesabı yapılan dönemde ücretin artmış olması,
engelli personeller için verilen teşvik tutarını
artırdığından dolayı, bu artış fiyat farkında eksi
olarak hesaplara yansımaktadır.
2.6. Eksik Gün Halinde Örnek Fiyat Farkı
Hesabı
Eksik çalışma halinde, çalışan kişinin alacağı
aylık ücret düşeceğinden, buna bağlı olarak işveren maliyeti azalacağından dolayı, fiyat farkı da
orantılı olarak azalacaktır. Bu noktada kolay bir
hesaplama yöntemi olarak, eksik gün sayısının,
normal çalışan kişilerin aldıkları fiyat farkına
orantılanması yolu kullanılabilir. Aşağıda uzun
yöntemden hesaplama yapılacaktır.
30 çeken bir ayda beş personel 8’er gün eksik
çalışma yapmıştır. Toplamda 40 gün eksik çalışma vardır.
İhale Tarihi Brüt Maliyet
Uygulama Ayı Brüt Maliyet
Brüt Asgari Ücret (BAÜ)
1134
1201,50
Asgari Ücretin % Fazlası
50
50
1701
1802,25
% Fazla Eklenmiş BAÜ
Günlük Brüt Asgari Ücret
56,70
60,08
22 Günlük çalışma Ücreti
1247,40
1321,76
Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)
93,56
99,13
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)
137,21
145,39
Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)
24,95
26,44
İşveren İşsizlik (% 2)
24,95
26,44
14
Toplam =
1528,07
1619,16
13
Fiyat Farkı =
91,09
İşveren Maliyeti
Bulunan bu fiyat farkı da, kişi sayısı ile çarpılacaktır.
uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gerekli bazı
durumlar bulunmaktadır.
3. SONUÇ
Bu noktada bilinmesi gerekli en önemli konulardan bir tanesi, ihale tarihindeki işveren maliyeti
ile uygulama ayındaki işveren maliyetinin kıyas
edilecek olmasıdır.
Hizmet alım ihalelerinde, yeni fiyat farkı kararnamesiyle birlikte, işçilik maliyetlerinin tekliflerden bağımsız ve tam olarak yüklenicilere
yansıtılması neticesi ortaya çıkmıştır.
Bu vesileyle ihalelerde hukuki ihtilafların önemli bir kısmını oluşturan fazla mesai ve ulusal
bayram ve genel tatil günlerinde fiyat farkı verilip verilemeyeceği tartışması ile asgari ücretin
yüzde fazlasıyla çalışan kişilere ödenecek fiyat
farklarında ortaya çıkan tartışmalar ortadan kalkmıştır.
Ancak, yeni fiyat farkı kararnamesinin de sağlıklı
KASIM - ARALIK 2014 / YASAL DAYANAK
Böyle bir kıyas bünyesinde hazine tarafından
yapılacak teşvik ödemelerini de kapsamaktadır.
İlave olarak, fiyat farkı kararnamesinde yer alan
ve yanlış anlamalara neden olabilecek bazı
maddelerin de ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Bunların başında, makalede de yer verdiğimiz 6
ncı madde cümlesi yer almaktadır.
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF
SAVUNMA HAZIRLAMA HİZMETLERİ
Aşırı düşük teklif sorgulamasına savunma hazırlanması,
bilgide ayrıntıya, hesaplamada doğruluğa ve
yönetimde tecrübeye dayanan bir süreçtir.
Kameder,
dereyi geçip çayda boğulmak istemeyen müşterileri için
aşırı düşük teklif savunma hazırlama hizmetleri sunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi ve refesanslarımız için
www.kameder.com.tr
www.asiridusukteklif.com
Download

Hizmet Alımlarına Yönelik 2015 Yılı İçin