T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı
:81901177.1011
.. ./11/2014
Konu :TEOG Bilgilendirme Toplantıları
KAYMAKAMLIK MAKAMıNA
İlgi
: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 0311112014 tarihli ve 4978707 sayılı yazısı.
ilimizde Temel Eğitimden Ortaöğretim e Geçiş Sistemi (TEOG) ile ilgili 06. i 1.2014 ­
tarihleri arasında yöneticiler, rehber öğretmenler, branş öğretmenleri, öğrenciler ve
velilere bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
ı 3.11.20 14
T[OG Ortak Sınavlar Bilgilendirme Programı ekli listedeki takvime göre yapılacak olup.
ekli listede adı geçen Ortaokul Müdürlerinin ıo.ı 1.2014 tarihinde saat 15.00' de Içel Anadolu
Lisesi toplantı salonunda yapılacak olan TEOG Ortak Sınavlar Bilgilendimıe toplantısına
belirtilen gün ve saatte görevli izinli sayılmalan "V1üdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızea
da uygun
görUldüğU
takdirde Olur"
larııııza
arz ederim.
Dursun KILIÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
OLUR
1ll/20 14 Nazım MADENOGLU Kaymakam .. /11/2014
.. ./1\12014
.. .i i !f20 14
\: j -
,:
VRK.!.
:U.UZUN
Şef
:F.ŞAHİN
Şb.Müdürü
:A.YALKIN
Mezitli ilçe Milli Eğitim MtidtirlUğü Eğitim Öğretim Bürosu
...
Adres: GMK. Bulvarı Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat:ı Mezitli/MERSiN ! '!1 "
Telefon:357 54
74~358
5464
F,ıks:
.
'-;­
359 7444 Internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.t,
Download

MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI Konu :TEOG Bilgilendirme Toplantıları