ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ŞÜKRÜ IŞIK
TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.08.2014 14:13:09
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
: Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Hk.
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
SPK II-27/1numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği İşlem
AÇIKLAMA:
Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanlığı'na
İstanbul
Kuruluşumuz, 14 Temmuz 2014 ve 25 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamaları çerçevesinde,
hakim ortaklarımız Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat
ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. nin kuruluşumuza başvurarak Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") ilgili maddeleri
hükmünce diğer ortaklarımızın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istekleri ile ilgili olarak, 1
Ağustos 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında diğer ortakların ortaklıktan
çıkartılması ve bu payların bu payların hisseleri oranında hakim ortaklarımıza verilmesi hususunun
onaylanması için başvurmuş ve yine Tebliğ uyarınca 25 Temmuz 2014 tarihinde kuruluşumuz
paylarının borsa kotundan çıkartılması için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ( BİST) başvuruda
bulunmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve
doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 31.07.2014 15:57:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
ŞÜKRÜ IŞIK
TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.07.2014 15:57:34
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
:
Tel : 0212 317
Hayır
Özet Bilgi
:
25 Temmuz 2014 tarihli açıklamaya istinaden düzeltme - SPK II-27/1numaralı
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği İşlem Hk.
AÇIKLAMA:
Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanlığı'na
İstanbul
Yönetim Kurulumuz;
14 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, hakim ortaklarımız, Eczacıbaşı Holding
A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve
Pazarlama Tic. A.Ş. nin kuruluşumuza başvurarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") ilgili maddeleri hükmünce diğer
ortaklarımızın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istedikleri ve bu amaçla kuruluşumuza
başvurdukları, bu konudaki başvuruların Kuruluşumuzca yapılacak değerlendirilmesinin ardından,
"Tebliğ" hükümleri uyarınca gerekli tüm koşulların sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda,
diğer ortaklarımıza ilişkin payların bedellerinin ödenerek bu payların hisseleri oranında hakim
ortaklarımıza verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı, yine Tebliğ uyarınca eş zamanlı
olarak borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BİST) başvuru yapılacağı bildirilmişti.
Kuruluşumuz, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Hakim ortaklarımızın başvurularını incelemiş ve 25
Temmuz 2014 tarih (18) sayılı aşağıdaki Yönetim Kurulu Kararını almıştır:
Birlikte hareket eden hakim ortaklarımız olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding
Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. nin sermayemizin
%96,82 kısmına sahip oldukları, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa
İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay
satın alarak, SPK'nun Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ")
geçici 1. maddesi uyarınca Kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ"
kapsamında işlem yapma hakkı kazandıkları, bu kapsamda hakim ortaklar olarak, diğer ortakların
ortaklıktan çıkartılmasını, bu payların aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak
kendilerine verilmesini ve "ECYAP" ın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan
çıkartılmasını Kuruluşumuzca ilgili mercilerden talep edilmesini, bu konuda gerekli işlemlere
başlanılmasını Kuruluşumuza ayrı ayrı gönderdikleri 14 Temmuz 2014 tarihli yazılarla bildirmiş ve
talep etmiş bulunmaktadırlar.
Tebliğ" hükümleri uyarınca diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasına ilişkin "ECYAP" beher hisse
bedeli "Tebliğ" in 7/3-a-1 hükmü uyarınca, hakim ortaklarımızın ek pay aldıklarını açıkladıkları 14
Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortama fiyatlarının aritmetik
ortalaması olarak 1,00TL nominal değerli pay için 4,6140TL olarak hesaplandığı Kuruluşumuza
bildirilmiş, hakim ortaklar olarak aşağıdaki tabloda yer alan mevcut payları oranında hisselerine düşen
diğer ortakların paylarına karşılık ödeme tutarları, kuruluşumuza verilen banka teminat mektupları ile
güvence altına alınmış bulunmaktadır.
Ek Tablo - 1
Hakim ortaklarımızın Kuruluşumuzdan olan talepleri, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde tarafımızca
incelenmiş olup, yapılan değerlendirmede;
a) Kuruluşumuzda oyda imtiyaza sahip pay bulunmadığı, bu nedenle oy sayısı ve pay sayısının eşit
olduğu,
b) Hakim ortaklarımızdan;
i. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin 91.813.941,79 TL kısmına sahip olarak
%81,3730
ii. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin11.247.053,82 TL kısmına
sahip olarak %9,9681,
iii. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin kuruluşumuzun
sermayesinin 6.187.500,00 TL kısmına sahip olarak %5,4839,
oranlarında ve toplamda %96,82 oranında pay sahibi oldukları, bu tutar ve oranların hakim
ortaklarımızın kuruluşumuza yaptıkları başvurularında belirttikleri tutar ve oranlarla aynı olduğu,
c) Hakim ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa İstanbul
A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alarak,
SPK'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" hükümleri uyarınca kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan
çıkartma talebinde bulunmaya hak kazandıkları,
d) Bu kapsamda Hakim ortaklarımızca, diğer ortakları ortaklıktan çıkartmak için 1,00TL nominal
değerli pay için 4,6140TL olarak tespit edilen "ECYAP" beher pay bedelinin, "Tebliğ"in 7. Maddesi
gereği Hakim Ortağımızın ek pay alımını kamuya açıkladığı tarih olan 14 Temmuz 2014'ten önceki 30
gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olduğu ve doğru
hesaplandığı,
sonuçlarına varılmıştır.
Diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın, Hakim ortakların
yukarıdaki tabloda belirtilen oran ve tutarlarda kendilerine verilmesi uygun olup, diğer ortakların
ortaklıktan çıkartılması için gereken (3.582.403,39 x 4,6140=) 16.529.209,25TL bedelin, hakim
ortaklarımızca payları oranında, kuruluşumuza verilen teminat mektupları ile teminat altına
alınmıştır.
Bu hususlar dikkate alınarak;
1) Hakim ortaklarımızın "Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında talepleri olan, Kuruluşumuzun toplam
3.582.403,39 TL nominal değerli 358.240.339 adet payına sahip diğer ortaklarının ortaklıktan
çıkartılması, bu payların yukardaki tabloda belirtilen tutarlarda hakim ortaklar olarak kendilerine
verilmesi ve Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkartılması için Sermaye Piyasası
Kurulu'nun onayına başvurulmasına ve diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması için Tebliğ uyarınca
gereken işlemlerin tamamlanmasına,
2) Eş zamanlı olarak Kuruluş paylarının BİST kotundan çıkartılması için BİST'e başvuru yapılmasına,
3) SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben, hakim ortaklardan payları oranında ödenmesi gereken
bedellerin Kuruluşumuz hesaplarına yatırılmasını talep ederek, bu bedellerin yatırılmasını takiben,
diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesinin sağlanmasına, diğer ortaklarca talep edilmeyen
kısımlarla ilgili olarak "Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında işlem yapılmasına, Hakim ortaklarca bu
işlemlere güvence amaçlı verilen banka teminat mektuplarının kendilerine iade edilmesine,
4) Kuruluşumuzun kayıtlı sermaye sistemine tabi olması nedeniyle, bu kapsamda esas sözleşmemizin
sermayeye ilişkin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen şeklinin, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 18 maddesinin 7.fıkrası hükmünce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin onayları
sonrası Ticaret Sicilinde tescil ettirilmesine,
Ek Tablo - 2
5) Bu konuda gereken diğer işlemlerin yapılmasına,
6) Bu kapsamda resmi mercilere verilecek tüm belgeleri imzalamaya ve işlemlerin tamamlanması ile
ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza yetkisine sahip herhangi iki kişinin
müşterek imza ile yetkili kılınmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.07.2014 16:56:27
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
ŞÜKRÜ IŞIK
TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25.07.2014 16:56:14
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
Hk.
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
SPK II-27/1numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği İşlem
AÇIKLAMA:
Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanlığı'na
İstanbul
Yönetim Kurulumuz;
14 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, hakim ortaklarımız, Eczacıbaşı Holding
A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve
Pazarlama Tic. A.Ş. nin kuruluşumuza başvurarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") ilgili maddeleri hükmünce diğer
ortaklarımızın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istedikleri ve bu amaçla kuruluşumuza
başvurdukları, bu konudaki başvuruların Kuruluşumuzca yapılacak değerlendirilmesinin ardından,
"Tebliğ" hükümleri uyarınca gerekli tüm koşulların sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda,
diğer ortaklarımıza ilişkin payların bedellerinin ödenerek bu payların hisseleri oranında hakim
ortaklarımıza verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı, yine Tebliğ uyarınca eş zamanlı
olarak borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BİST) başvuru yapılacağı bildirilmişti.
Kuruluşumuz, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Hakim ortaklarımızın başvurularını incelemiş ve 25
Temmuz 2014 tarih (18) sayılı aşağıdaki Yönetim Kurulu Kararını almıştır:
Birlikte hareket eden hakim ortaklarımız olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding
Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. nin sermayemizin
%96,82 kısmına sahip oldukları, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa
İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay
satın alarak, SPK'nun Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ")
geçici 1. maddesi uyarınca Kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma ve "Tebliğ"
kapsamında işlem yapma hakkı kazandıkları, bu kapsamda hakim ortaklar olarak, diğer ortakların
ortaklıktan çıkartılmasını, bu payların aşağıdaki tabloda yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak
kendilerine verilmesini ve "ECYAP" ın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan
çıkartılmasını Kuruluşumuzca ilgili mercilerden talep edilmesini, bu konuda gerekli işlemlere
başlanılmasını Kuruluşumuza ayrı ayrı gönderdikleri 14 Temmuz 2014 tarihli yazılarla bildirmiş ve
talep etmiş bulunmaktadırlar.
Tebliğ" hükümleri uyarınca diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasına ilişkin "ECYAP" beher hisse
bedeli "Tebliğ" in 7/3-a-1 hükmü uyarınca, hakim ortaklarımızın ek pay aldıklarını açıkladıkları 14
Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortama fiyatlarının aritmetik
ortalaması olarak 1,00TL nominal değerli pay için 4,6140TL olarak hesaplandığı Kuruluşumuza
bildirilmiş, hakim ortaklar olarak aşağıdaki tabloda yer alan mevcut payları oranında hisselerine düşen
diğer ortakların paylarına karşılık ödeme tutarları, kuruluşumuza verilen banka teminat mektupları ile
güvence altına alınmış bulunmaktadır.
Ek Tablo - 1
Hakim ortaklarımızın Kuruluşumuzdan olan talepleri, "Tebliğ" hükümleri çerçevesinde tarafımızca
incelenmiş olup, yapılan değerlendirmede;
a) Kuruluşumuzda oyda imtiyaza sahip pay bulunmadığı, bu nedenle oy sayısı ve pay sayısının eşit
olduğu,
b) Hakim ortaklarımızdan;
i. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin 91.813.941,79 TL kısmına sahip olarak
%81,3730
ii. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluşumuzun sermayesinin11.247.053,82 TL kısmına
sahip olarak %9,9681,
iii. İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin kuruluşumuzun
sermayesinin 6.187.500,00 TL kısmına sahip olarak %5,4839,
oranlarında ve toplamda %96,82 oranında pay sahibi oldukları, bu tutar ve oranların hakim
ortaklarımızın kuruluşumuza yaptıkları başvurularında belirttikleri tutar ve oranlarla aynı olduğu,
c) Hakim ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin 14 Temmuz 2014 tarihinde, Borsa İstanbul
A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek pay satın alarak,
SPK'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" hükümleri uyarınca kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan
çıkartma talebinde bulunmaya hak kazandıkları,
d) Bu kapsamda Hakim ortaklarımızca, diğer ortakları ortaklıktan çıkartmak için 1,00TL nominal
değerli pay için 4,6140TL olarak tespit edilen "ECYAP" beher pay bedelinin, "Tebliğ"in 7. Maddesi
gereği Hakim Ortağımızın ek pay alımını kamuya açıkladığı tarih olan 14 Temmuz 2014'ten önceki 30
gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olduğu ve doğru
hesaplandığı,
sonuçlarına varılmıştır.
Diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları kadar payın, Hakim ortakların
yukarıdaki tabloda belirtilen oran ve tutarlarda kendilerine verilmesi uygun olup, diğer ortakların
ortaklıktan çıkartılması için gereken (3.582.403,39 x 4,6140=) 16.529.209,25TL bedelin, hakim
ortaklarımızca payları oranında, kuruluşumuza verilen teminat mektupları ile teminat altına
alınmıştır.
Bu hususlar dikkate alınarak;
1) Hakim ortaklarımızın "Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında talepleri olan, Kuruluşumuzun toplam
3.582.403,39 TL nominal değerli 358.240.339 adet payına sahip diğer ortaklarının ortaklıktan
çıkartılması, bu payların yukardaki tabloda belirtilen tutarlarda hakim ortaklar olarak kendilerine
verilmesi ve Kuruluşumuzun Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkartılması için Sermaye Piyasası
Kurulu'nun onayına başvurulmasına ve diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması için Tebliğ uyarınca
gereken işlemlerin tamamlanmasına,
2) Eş zamanlı olarak Kuruluş paylarının BİST kotundan çıkartılması için BİST'e başvuru yapılmasına,
3) SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben, hakim ortaklardan payları oranında ödenmesi gereken
bedellerin Kuruluşumuz hesaplarına yatırılmasını talep ederek, bu bedellerin yatırılmasını takiben,
diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesinin sağlanmasına, diğer ortaklarca talep edilmeyen
kısımlarla ilgili olarak "Tebliğ" düzenlemeleri kapsamında işlem yapılmasına, Hakim ortaklarca bu
işlemlere güvence amaçlı verilen banka teminat mektuplarının kendilerine iade edilmesine,
4) Kuruluşumuzun kayıtlı sermaye sistemine tabi olması nedeniyle, bu kapsamda esas sözleşmemizin
sermayeye ilişkin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen şeklinin, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 18 maddesinin 7.fıkrası hükmünce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin onayları
sonrası Ticaret Sicilinde tescil ettirilmesine,
Ek Tablo - 2
5) Bu konuda gereken diğer işlemlerin yapılmasına,
6) Bu kapsamda resmi mercilere verilecek tüm belgeleri imzalamaya ve işlemlerin tamamlanması ile
ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri icra etmeye birinci derecede imza yetkisine sahip herhangi iki kişinin
müşterek imza ile yetkili kılınmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECYAP, ECZYT, INTEM] 14.07.2014 18:15:30
1
TAYLAN ALTINPINAR
18:00:50
YÖNETMEN
2
MÜDÜR YARDIMCISI
FATMA AYZER BİLGİÇ
14.07.2014 18:15:10
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
14.07.2014
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından gönderilen
açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECYAP] 14.07.2014 18:13:25
1
TAYLAN ALTINPINAR
17:55:03
YÖNETMEN
2
MÜDÜR YARDIMCISI
FATMA AYZER BİLGİÇ
14.07.2014 18:12:39
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
14.07.2014
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş.
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 14.07.2014 17:59:17
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
ATALAY MUHARREM GÜMRAH GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. 14.07.2014 17:56:58
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-İstanbul
:
0 212 317 94 33 - 0 212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
33 - 0 212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
İşlem Hk.
:
:
0 212 317 94
Hayır
SPK II-27/1 numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği
AÇIKLAMA:
Kuruluşumuzun ("ECYAP") çıkarılmış toplam 112.830.900,-TL tutarındaki nominal sermayesinin 1
Temmuz 2014 tarihi itibariyle; 91.813.941,79 TL kısmına (%81,3730), Eczacıbaşı Holding A.Ş.,
11.247.053,82 TL kısmına (%9,9681) Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ("EYH") ve 6.187.500,00
TL kısmına (%5,4839) İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. ("Intema")
sahip olup, birlikte toplam 109.248.495,60TL sermaye payı ile (%96,82), Sermaye Piyasası
Kanunu''nun (SPK) Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ")
kapsamında, hakim ortakları konumunda bulunmaktadırlar.
Birlikte hareket eden hakim ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin, 14 Temmuz 2014 tarihinde,
Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek
pay satın almasıyla Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca Kuruluşumuzun diğer ortaklarını ortaklıktan
çıkarma ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma hakkı kazanmış bulundukları, bu kapsamda hakim
ortaklar olarak, diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasını, bu payların aşağıdaki tabloda yer alan
tutarlarda hakim ortaklar olarak kendilerine verilmesini ve "ECYAP" ın Sermaye Piyasası Kanun
kapsamından ve BİST kotundan çıkartılmasını Kuruluşumuzca ilgili mercilerden talep edilmesini, bu
konuda gerekli işlemlere başlanılmasını Kuruluşumuza gönderdikleri yazılarla bildirmiş ve talep etmiş
bulunmaktadırlar.
Tebliğ" hükümleri uyarınca diğer ortakların ortaklıktan çıkartılmasına ilişkin "ECYAP" pay bedeli,
"Tebliğ" in 7/3-a-1 hükmü uyarınca, hakim ortaklarımızın ek pay aldıklarını açıkladıkları günden önceki
otuz gün içinde BİST'de oluşan ağırlıklı ortama fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak 1,00
TL nominal değerli pay için 4,6140 TL olarak hesaplandığı Kuruluşumuza bildirilmiş, hakim ortaklar
olarak ekteki tabloda yer alan mevcut payları oranında hisselerine düşen diğer ortakların paylarına
karşılık ödeme tutarları, kuruluşumuza verilen banka teminat mektupları ile güvence altına alınmış
bulunmaktadır
Hakim ortaklarımızın kuruluşumuza yaptıkları başvurularının değerlendirilmesinin ardından
Şirketimiz tarafından, tüm gerekli koşulların sağlanmış olması kaydıyla, alınacak Yönetim Kurulu
Kararımız kapsamında, diğer ortaklarımıza ilişkin payların bedelleri ödenerek hakim ortaklarımıza
hisseleri oranında verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.
Kuruluşumuz, tüm gerekli koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Tebliğ uyarınca borsa kotundan
çıkarılmak için BİST'e başvuracak ve akabinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından re'sen Sermaye
Piyasası Kanunu kapsamından çıkartılacaktır.
Hakim Ortaklar tarafından, diğer ortakların ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin
yerine getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM [ECYAP, ECZYT]
14.07.2014 17:49:33
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
ATALAY MUHARREM GÜMRAH YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 14.07.2014 17:25:14
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-İstanbul
:
0 212 317 94 33 - 0 212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
33 - 0 212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
İşlem Hk.
:
:
0 212 317 94
Hayır
SPK II.27/1 Numaralı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gereği
AÇIKLAMA:
Kuruluşumuz, 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle, ("ECYAP") Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic.A.Ş. nin
çıkartılmış 112.830.900,-TL tutarındaki nominal sermayesinin 6.187.500,00 TL kısmına (%5,4839),
Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Holding") 91.813.941,79 TL kısmına (%81,3730), ve Eczacıbaşı Yatırım
Ortaklığı A.Ş. ("EYH") 11.247.053,81 TL kısmına (%9,9681) sahip olup, birlikte hareket eden ortaklar
olarak Holding ve EYH ile beraber toplamda "ECYAP"ın sermayesinin 109.248.495,60 TL kısmına ve
dolayısıyla toplam sermaye ve oy haklarının %96,82'sine sahip bulunmaktadır. Böylelikle de Sermaye
Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği
("Tebliğ") kapsamında Kuruluşumuz, Holding ve EYH ile birlikte, ECYAP'ın hakim ortakları konumuna
geçmiştir.
Birlikte hareket eden hakim ortaklardan biri olarak, "Holding" tarafından 14 Temmuz 2014 tarihinde,
Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek
pay satın alınarak Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca ECYAP'ın diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma
ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma hakkı kazanmış bulunmaktayız.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" ilgili hükümleri uyarınca "ECYAP"ın hakim
ortaklar haricindeki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması için esas alınacak bedel, "Tebliğ" in 7/ 3a-1 hükmü uyarınca, "Holding" tarafından ek pay alındığının açıkladığı bugünden (14 Temmuz 2014)
önceki otuz gün içinde "BİST"de oluşan ağırlıklı ortama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 1,00 TL
nominal değerli pay için 4,6140 TL olarak hesaplanmıştır.
Hakim ortaklar olarak diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkımızı kullanma isteğimiz, bugün
itibariyle almış bulunduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden, "ECYAP"a bir yazı ile bildirilerek,
"Tebliğ" hükümleri kapsamında diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları
kadar payın ekteki tabloda yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak tarafımıza verilmesi, "ECYAP"ın
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan çıkartılması yönünde gerekli işlemlere
başlanılması talep edilmiştir.
SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesi amacıyla,
kuruluşumuz hissesine düşen payların bedeli olarak 936.163,75 TL ECYAP Ortaklık hesabına yatırılacak
olup, bugün itibariyle bu tutardaki bir teminat mektubu ECYAP'a verilmiştir.
Hakim ortaklar olarak adımıza ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin yerine
getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır.
Saygılarımızla,
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri
Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECYAP, INTEM] 14.07.2014 17:48:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
EROL İSMAİL ÖZGÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
ORTAKLIĞI A.Ş. 14.07.2014 17:07:49
2
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG
DENİZ KAYA
MUHASEBE YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
14.07.2014 17:14:01
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul
:
212 371 70 00 - 212 371 72 22
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
- 212 371 72 22
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
212 371 72 24
Hayır
SPK II-27/1 Ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliğ geregi işlem HK.
AÇIKLAMA:
Kuruluşumuz, 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle, ("ECYAP") Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic.A.Ş. nin
çıkartılmış 112.830.900,-TL tutarındaki nominal sermayesinin 11.247.053,81 TL kısmına (%9,9681),
Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Holding") 91.813.941,79 TL kısmına (%81,3730) ve İntema İnşaat ve Tesisat
Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. A.Ş. ("Intema") 6.187.500,00 TL kısmına (%5,4839) sahip olup,
birlikte hareket eden ortaklar olarak Holding ve İntema ile beraber toplamda "ECYAP"ın
sermayesinin 109.248.495,60 TL kısmına ve dolayısıyla toplam sermaye ve oy haklarının %96,82'sine
sahip bulunmaktadır. Böylelikle de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı Seri II 27.1 No.'lu
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında Kuruluşumuz, Holding ve Intema
ile birlikte, ECYAP'ın hakim ortakları konumuna geçmiştir.
Birlikte hareket eden hakim ortaklardan biri olarak, "Holding" tarafından 14 Temmuz 2014 tarihinde,
Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") dolaşımda olan ECYAP paylarından 1 lot (1,00 TL nominal değerli) ek
pay satın alınarak Tebliğ'in geçici 1. maddesi uyarınca ECYAP'ın diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma
ve "Tebliğ" kapsamında işlem yapma hakkı kazanmış bulunmaktayız.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27'inci maddesi ve "Tebliğ" ilgili hükümleri uyarınca "ECYAP"ın hakim
ortaklar haricindeki diğer ortaklarının ortaklıktan çıkartılması için esas alınacak bedel, "Tebliğ" in 7/ 3a-1 hükmü uyarınca, "Holding" tarafından ek pay alındığının açıkladığı bugünden (14 Temmuz 2014)
önceki otuz gün içinde "BİST"de oluşan ağırlıklı ortama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 1,00 TL
nominal değerli pay için 4,6140 TL olarak hesaplanmıştır.
Hakim ortaklar olarak diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkımızı kullanma isteğimiz, bugün
itibariyle almış bulunduğumuz yönetim kurulu kararına istinaden, "ECYAP"a bir yazı ile bildirilerek,
"Tebliğ" hükümleri kapsamında diğer ortakların ortaklıktan çıkartılması, çıkartılan ortakların payları
kadar payın ekteki tabloda yer alan tutarlarda hakim ortaklar olarak tarafımıza verilmesi, "ECYAP"ın
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından ve BİST kotundan çıkartılması yönünde gerekli işlemlere
başlanılması talep edilmiştir.
SPK'ndan gerekli onayın alınmasını takiben diğer ortaklara düşen pay bedellerinin ödenmesi amacıyla,
kuruluşumuz hissesine düşen payların bedeli olarak 1.701.670,15 TL ECYAP Ortaklık hesabına
yatırılacak olup, bugün itibariyle bu tutardaki bir teminat mektubu ECYAP'a verilmiştir.
Hakim ortaklar olarak adımıza ortaklıktan çıkarma sürecinin takip edilmesi ve işlemlerin yerine
getirilmesi için Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. atanmıştır.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve
doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Vitra Bathroom Product LLC'nin sermaye artırımı
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz,
Rusya Serpukhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Kurulmuş olan %100 sermayesine
sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı şirketimiz sermayesinin 640.000.000
Ruble'den 125.000.000 Ruble artırılarak 765.000.000 Ruble'ye çıkartılmasına; ödemelerin 2014 yılı
sonuna kadar tamamlanmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 02.06.2014 17:04:41
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Rusya Fabrika Açılışı Bilgisi
AÇIKLAMA:
Rusya, Moscow Region, Serpukhov, Bolshevik District, no. 1 adresinde kurulu bulunan ve %100
sermayesine sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı bağlı ortaklığımız, 24/09/2010
tarihli ÖDA duyurumuzda da açıkladığımız üzere, seramik sağlık gereçleri üretimi amacıyla yapmakta
olduğu fabrika yatırımını tamamlayarak, 13/05/2014 tarihinde resmi makamların da katılımıyla
açılışını yapmıştır. Fabrikanın 250 bin adet üretim kapasitesi bulunmakta olup, bu açıklamamız çeşitli
gazetelerden çıkan haberleri doğrulama yükümlülüğümüz kapsamında yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 30.05.2014 17:07:31
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
Hk.
15.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 15.04.2014 08:30
Tescil Tarihi
29.05.2014
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 15.04.2014 16:45:29
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
ECYAP-Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 15.04.2014 08:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Olağan Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri
ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
15 Nisan 2014 tarih, saat 08:30'da yapılan Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı
ektedir.
Bilgilerinize sunarız,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 31.03.2014 16:29:38
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Bağımsız Denetim Firması Seçimi
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz,
Kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası
Mevzuatı gereğince Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim Ve Serbet Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. ile 2014 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 (bir) yıllık sözleşme yapılması ve
seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına
sunulmasına mevcudun oy birliğiyle karar vermiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 25.03.2014 16:48:45
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
Hk.
14.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu'nun Tescil Bilgisi
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati 14.05.2013 14:00
Tescil Tarihi
29.05.2013
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 21.03.2014 21:52:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-iSTANBUL
:
Tel: 0212 317 94 33 Fax: 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax: 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel: 0212 317
Hayır
2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi hükmü gereğince
hazırlanan "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü
pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden
İşlemler" başlıklı 10. maddesi hükmü gereğince, Kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic.
A.Ş.'nin ilişkili tarafı olan İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ve Ekom
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'nin; 2014 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında yaygın ve süreklilik arz
eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki ayrı ayrı tutarlarının, 2013 yılı hesap dönemi
içerisindeki tutarlarının kuruluşumuzun kamuya açıklanan 2013 yılı finansal tablolarında yer alan
satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2014 yılında da bu %10 limitinin
üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörüldüğünden, yapılan bu işlemlerin
koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin
önceki yıllarla uyumlu, piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 21.03.2014 10:55:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli-İSTANBUL
:
Tel : 0212 317 94 33 Fax : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Fax : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek
konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar şirketimiz internet sitesi
www.eczacibasi.com.tr 'de yatırımcı ilişkileri bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"
yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme
dokümanında gerekli güncellemeler yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ECYAP] 21.03.2014 09:01:29
Pay Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş
tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından
incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP, 2014 [] 21.03.2014 07:53:37
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent, Şişli-İstanbul
Telefon 212 - 3179433
Faks
212 - 2844988
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3179433
212 - 2844988
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrısı
Karar Tarihi
21.03.2014
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Tarihi ve Saati 15.04.2014 08:30
Adresi Grand Hyatt İstanbul Otel Taşkışla Cad. No:1 Taksim-İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi
ve onaylanması,
3- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve
sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
4- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in ''Kar
Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin
tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen
Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11- Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası''
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının,
ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya
ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız
ortak olabilmelerine ilişkin 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı için yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve
396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi,
14- Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 12.03.2014 09:58:44
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sk. No:5 Levent, Şişli-İstanbul
:
Tel : 0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
94 33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
Tel : 0212 317
Hayır
Teknik Nedenden Dolayı Gönderilemeyen 2013 Yılı Raporu Hakkında
AÇIKLAMA:
Teknik nedenden dolayı 2013 yılı SPK Finansal Raporu ve ekleri süresinde gönderilememiştir.
Sistemin açılması akabinde hazır olan rapor ve ekleri gönderilecektir.
Bilginize Sunarız,
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.02.2014 17:03:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi :
Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul
:
0212 317 94 33 Faks : 0212 284 49 88
[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası :
33 Faks : 0212 284 49 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
0212 317 94
Hayır
Vitra Bathroom Product LLC'nin sermaye artırımı
AÇIKLAMA:
Bugün Toplanan Yönetim Kurulumuz,
Rusya Serpuhov Bölgesinde Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Kurulmuş olan %100 sermayesine
sahip olduğumuz "Vitra Bathroom Product LLC" ünvanlı şirketimiz sermayesinin 360.000.000
Ruble'den 280.000.000 Ruble artırılarak 640.000.000 Ruble'ye çıkartılmasına; yapılacak sermaye
artışına ilişkin ödemelerin 1 yıl içerisinde tamamlanmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ECYAP] 13.01.2014 09:05:03
Hisse Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş.
tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa
tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
BORSA İSTANBUL A.Ş. [ECYAP] 03.01.2014 09:41:04
Hisse Alım Satım Bildirimi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş.
tarafından Borsamıza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ilişikte yer almaktadır.
Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin Borsa
tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Download

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET