TÜRK DİLİ I (6420303)
Dersi veren öğretim
elemanı
Dersin Haftalık Saati
Dersin Türü
Devam Koşulu
Dersin Genel Amaçları
Derste Kullanılan
Öğretim Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirme
Okutman Serhat Adem KÖRKUYU
Türk Dili Bölümü
Telefon: 0 312 210 50 23 / 50 24
Belgeç: 0 312 210 79 51
E-posta: [email protected]
http://blog.metu.edu.tr/korkuyu/
2 ders saati
Zorunlu ve kredisiz
3 hafta (6 ders saati) devamsızlık hakkı
 Öğrencilere; izlediklerini, dinlediklerini ve okuduklarını tam ve doğru olarak anlama
gücü kazandırma,
 Öğrencilere; duygu, düşünce, tasarım ve yaşantılarını söz ya da yazıyla doğru ve amaca
uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırma,
 Öğrencilere; Türk dilini sevdirme, kurallarını sezdirip benimsetme, onları Türkçeyi
bilinçle ve özenle kullanmaya yöneltme,
 Öğrencilere sürekli ve planlı okuma alışkanlığı ve zevki kazandırma,
 Öğrencilere düzeyine uygun kültürel ve sanatsal etkinlikleri izleme-dinleme zevk ve
alışkanlığı kazandırma; onların estetik duygularının gelişmesine katkı sağlama,
 Öğrencilerin söz dağarcığını zenginleştirerek onların duygu ve düşünce evrenini
genişletme; yorum gücünü geliştirme,
 Öğrencilere Türk ve dünya kültür ürünlerini tanıtma,
 Öğrencilere Türk kültürünü tanıma ve benimsemelerinde, doğayı, yaşamı ve insanlığı
sevmelerinde yardımcı olma,
 Öğrencilere bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yolları kazandırmada
Türk Dili dersinin payına düşeni gerçekleştirme.
Anlatım, soru-yanıt, gösteri, tartışma, küme çalışması, beyin fırtınası, yazılı ve
sözlü sunumlar, ders içi ve ders dışı araştırma ve çalışmalar.
Ara Sınav: %20
Sunum: %20
Dönem Sonu Sınavı: %60
Öğrenme-Öğretme Araç-Gereçleri ve Önerilen Kaynaklar
Cahit KAVCAR, F. Oğuzkan, Ö. Aksoy Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Anı Yayıncılık.
Doğan AKSAN Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınevi.
Doğan AKSAN Türkçenin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Doğan AKSAN Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları.
Doğan AKSAN Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Emin ÖZDEMİR Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Emin ÖZDEMİR Anlatım Sanatı/Kompozisyon, İstanbul: Remzi Kitabevi.
F. SAUSSURE Genel Dilbilim Dersleri, Çev. B. Vardar, İstanbul: Multilingual Yayınları.
Kaya CAN Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili, İstanbul: Kıral Matbaası
Kaya CAN Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, Ankara.
Kaya CAN Yazım Kuralları, Noktalama İmleri, Kısaltmalar, Ankara.
Kemal ATEŞ Türk Dili, Ankara: İmge Yayınları.
Muhittin BİLGİN Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Ankara: Anı Yayıncılık.
Yusuf ÇOTUKSÖKEN Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, İstanbul: Papatya Yayıncılık.
Zeynel KIRAN Dilbilim Akımları, Ankara: Onur Yayınları.
Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
Çeşitli resim, fotoğraf, film, kısa film, müzik, seslendirilmiş öyküler, şiir dinletileri, yazınsal metinler vb
araç-gereçler.
DERSİN İÇERİĞİ
İçerik ve Etkinlikler
Tanışma / Türk Dili dersi ile ilgili bilgiler / Yarıyıl ders izlencesinin içeriği
1. DİL
Dil,
Dilin Ortaya Çıkışı,
Dilin Özellikleri,
Dil ve Düşünce,
Dil ve Kültür,
İletişim ve Dil
Dil Becerileri
Dille ilgili diğer kavramlar: Konuşma Dili-Yazı Dili, Anadili, Ölçünlü Dil, Lehçe, Ağız, Argo, Özel Diller ( Meslek
Dilleri-Grup Dilleri)
2. TÜRKÇENİN ÖZELLİKLERİ
Yapısal Özellikler
Kaynaksal Özellikler
Sözdizimsel Özellikler
Anlamsal Özellikler ve Anlatım Yolları
Yazım Özellikleri
Noktalama
Vurgu-Tonlama ve Ezgi
SUNUMLAR
ARA SINAV
3. TÜRKÇENİN BUGÜNKÜ DURUMU
Türkçede Yabancı Sözcükler
Dil Kullanımındaki Yanlışlar
a) Anlam Bakımından Yanlışlar
b) Yapı Bakımından Yanlışlar
c) Çeviri Yanlışları
d) Yabancı Dille Öğretim ve Sorunları
DÖNEM SONU SINAVI
SUNUMLAR
Download

6420303 türk dili-ı