BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS
Student’s Name
Fatma Gökçe Yücel
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2010
Graduation Year
2013
Master’s Thesis or Project
Master’s Thesis
Title of the Thesis/Project
Examining the relationship between projective identification, conflict
resolution styles, gender roles and marital satisfaction
Advisors’ Names
Yard. Doç. Dr. Ayten Zara, Yard. Doç. Dr. Ümit Akırmak, Yard. Doç Dr. Nilüfer
Kafesçioğlu
Total Number of Pages
97
Total Number of References
125
Abstract
This thesis explored the relationship among projective identification, gender
roles, conflict resolution styles and marital satisfaction. This thesis provides an
integrative view to understand marital satisfaction by examining various
determinants which come from different perspectives. The data was collected
from 123 married people: 54 of them male and 69 of them female. Their ages
ranged from 23 to 44 and the mean of their age was 32, 5. Firstly, correlation
analysis was run for examining the relationship among projective identification,
marital conflict resolution style and marital satisfaction. Secondly, series of
2X2X2 ANOVA were conducted to explore the effect of sex and gender roles;
having feminine characteristics and having masculine characteristics, on marital
satisfaction and marital conflict resolution styles. The results showed that there
was a positive correlation between persecuting projective identification and
negative conflict resolution styles whereas there was a positive correlation
between idealizing projective identification and subordination behaviors. Similar
to previous studies, there was a positive correlation between idealizing projective
identification and marital satisfaction whereas there was negative correlation
between persecuting projective identification and marital satisfaction. On the
other hand, having feminine characteristics has a significant main effect on
marital satisfaction and subordination behaviors. The results were discussed
according to socio-cultural perspective and psychodynamic perspectives.
Tezin/Projenin Başlığı
Yansıtmalı özdeşim, çatışma çözme stilleri, cinsiyet rolleri ve evlilik
doyumu
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Türkçe Özet
Bu tez çalışmasında yansıtmalı özdeşim, cinsiyet rolleri, çatışma çözme stilleri ve
evlilik doyumu arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu tez, evlilik doyumunu etkileyen
ve farklı bakış açılarından gelen faktörlerin ilişkisini inceleyerek entegratif bir
bakış açısı sunmaktadır. Veriler evli, 54’ü erkek ve 69’u kadın olan 123 kişiden
toplanmıştır. Katılımcıların yaşları 23 ile 44 arasındadır ve yaşlarının ortalaması
32,5’tur. Yansıtmalı özdeşim, çatışma çözme stilleri ve evlilik doyumu arasındaki
ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Cinsiyetin ve cinsiyet
rollerinin; kadınsı özelliklere sahip olma ve erkeksi özelliklere sahip olma, evlilik
doyumu ve çatışma çözüme stilleri üzerindeki etkisini incelemek için 2X2X2
ANOVA analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar tehdit edici/zulmedici yansıtmalı
özdeşim ve olumsuz çatışma çözme stilleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu
göstermiştir. Diğer bir yandan, idealleştiren yansıtmalı özdeşim ve boyun eğici
davranışlar birbiriyle pozitif bir ilişki içerisindedir. Buna ek olarak, tehdit
edici/zulmedici yansıtmalı özdeşim evlilik doyumuyla negatif bir ilişki
içerisindeyken, idealleştiren yansıtmalı özdeşimle pozitif bir ilişki içerisindedir.
Kadınsı özelliklere sahip olmanın itaatkar davranışlar ve evlilik doyumu üzerinde
etkisi vardır. Araştırmanın sonuçları psiko-dinamik ve sosyo-kültürel bakış açıları
doğrulusunda tartışılmıştır.
Download

brıef ınformatıon about the theses/projects