Sirküler No: 070
İstanbul, 8 Ağustos 2014
Konu: Yeni nesil ÖKC cihazlar, amortisman listeleri ve matbaa
işletmecisi bilgi formuna ilişkin değişiklikler yapıldı.
Özet: 7 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3 adet Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen konularda değişiklik ve düzenlemeler
yapılmıştır:
I. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süresi
426 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde yeni nesil ÖKC kullanmak zorunda olan
mükelleflerden belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenlerin alış
faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükelleflerin ise
alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bu cihazlarını bağlı
bulundukları vergi dairesine kayıt ettirmek zorunda oldukları belirtiliyordu. Bu kayıt
süreleri 437 numaralı Tebliğ ile 15 gün olarak değiştirilmiştir.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza
No: 20 34381 Şişli
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Ayrıca eski Tebliğ’de “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”nın işyerlerinde
muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmişken, 437 numaralı Tebliğ ile işyerlerinde
devamlı surette görülebilecek bir yere asılma zorunluluğu getirilmiştir.
II. Amortisman listelerinde yapılan değişiklikler
439 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile su taşımaya mahsus damacanalar ve
güneş enerjisi santralleri, 333 numaralı VUK Genel Tebliği ekindeki amortisman
listesine dahil edilmiştir. Bu kıymetler için normal amortisman oranları sırasıyla %
33,33 ve % 10 olarak belirlenmiştir. Bunun dışında listede bazı değişiklikler de
yapılmıştır.
III. Matbaa işletmecileri bilgi formunun gönderim süresi
347 seri numaralı VUK Genel Tebliği’nde, matbaa işletmecilerinin düzenledikleri
bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet
üzerinden göndermeleri gerektiği belirtiliyordu.
438 numaralı Tebliğ ile bu hüküm “en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci
günün sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
7 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3 adet (437, 438 ve
439 sıra numaralı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile amortisman
listeleri, yeni nesil ÖKC cihazların kayıt süreleri ve matbaa işletmecisi bilgi
formu gönderim sürelerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
kaynaklanan veya
I. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıt süresi
sorumluluk iddiasında
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
bulunulamaz.
437 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 426 seri numaralı
VUK Genel Tebliği’nin (Eski Tebliğ) yeni nesil ödeme kaydedici cihazların
kayıt süreleri ile ilgili 6. bölümünde bazı değişiklikler yapılmıştır.
-2-
Eski Tebliğ’in ilgili bölümünde, yeni nesil ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden belirli bir tür
cihaz kullanma mecburiyeti getirilenlerin alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün
içerisinde, diğer mükelleflerin ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bu
cihazlarını bağlı bulundukları vergi dairesine kayıt ettirmek zorunda oldukları belirtiliyordu. Bu kayıt
süresi 437 numaralı Tebliğ ile 15 gün olarak belirlenmiştir.
Ayrıca eski Tebliğ’de “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”nın işyerlerinde muhafaza edilmesi
gerektiği belirtilmişken, 437 numaralı Tebliğ ile işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere
asılma zorunluluğu getirilmiştir.
Eski tebliğin 437 numaralı Tebliğ ile değiştirilen 6. bölümü aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:
“Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile
kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura
tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği,
cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle)
bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz
için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz konusu süre içerisinde vergi
dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.
Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15
günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve
mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait
levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren
(yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün
içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.”
II. Amortisman listelerinde yapılan değişiklikler
439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı
ömrü ve normal amortisman oranlarının yer aldığı 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nin ekinde yer alan listenin;

3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
3.65.1.

3
%33,33
29.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere
aşağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.
Çimentolu yonga ve lif çimento levha
imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
29.1.
29.1.1.
29.1.2.

Su taşımaya mahsus damacanalar
Plastik kalıplar
Çelik sac kalıplar ve ayraçlar
15
%6,66
2
5
%50
%20
10
%10
45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
45.1.9.
Güneş enerjisi santrali
-3-
III. Matbaa işletmecileri bilgi formunun gönderim süresi
438 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 347 seri numaralı VUK Genel Tebliği’nin (Eski
Tebliğ) “Bilgi formunun internet ortamında gönderilmesi” başlıklı 3. bölümünde değişiklik yapılmıştır.
Eski Tebliğ’in ilgili bölümünde, matbaa işletmecilerinin Yönetmeliğin* 14. maddesi uyarınca
düzenledikleri bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet
üzerinden göndermeleri gerektiği belirtiliyordu.
438 numaralı Tebliğ ile bu hüküm “en geç düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar”
şeklinde değiştirilmiştir.
* 11 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından
Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 55 09 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

Yeni nesil ÖKC cihazlar, amortisman listeleri ve matbaa işletmecisi