Sirküler No: 091
İstanbul, 1 Aralık 2014
Konu: 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan bazı kamu
alacaklarına ilişkin başvuru ve ilk taksit süreleri 1 ay uzatıldı.
Özet: 30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 6552 sayılı Kanun kapsamında bulunan aşağıdaki
başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Söz konusu BKK çerçevesinde;
Kuzey YMM ve Bağımsız
- 6552 sayılı Kanun’un 73 ve 80. maddeleri kapsamında yapılandırma talebinde
bulunulan kesinleşmiş vergi ve gümrük borçları için mükelleflerin 31 Aralık 2014
Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunmaları mümkün bulunmaktadır.
Yapılandırılan borçların ilk taksiti 2 Şubat 2015 Pazartesi (31 Ocak Cumartesi’ye
geldiği için) gününe kadar ödenebilecektir.
Eski Büyükdere Cad.
- 6552 sayılı Kanun’un 81. maddesi kapsamında yapılandırma talebinde bulunulan
kesinleşmiş SGK borçlarına ilişkin olarak;
Fax: +90 (212) 234 10 67
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Orjin Maslak Plaza
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
www.vergidegundem.com
www.ey.com
 Genel sağlık sigortası primi borçlularının 30 Nisan 2015 Perşembe,
 Diğer borçluların ise 2 Şubat 2015 Pazartesi (31 Ocak Cumartesi’ye geldiği
için),
gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk taksitlerin de;
 Genel sağlık sigortası primi borçluları tarafından 1 Haziran 2015 Pazartesi
(31 Mayıs Pazar’a geldiği için),
 Diğer borçlular tarafından ise 2 Mart 2015 Pazartesi (28 Şubat Cumartesi’ye
geldiği için),
gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.
- 6552 sayılı Kanun’un 79. maddesi kapsamında araç muayenelerini süresinde
yaptırmamış olanların muayene yaptırıp Kanun kapsamında yapılandırmadan
yararlanabilmeleri için belirlenmiş olan 31 Aralık 2014 tarihi, 6 ay uzatılarak, 30
Haziran 2015 olarak belirlenmiştir.
- 6552 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri de 1 ay uzatılmıştır. Söz konusu fıkralarda;
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden
kaynaklanan alacakları ve kalkınma ajanslarının il özel idareleri ve belediyeler ile
sanayi ve ticaret odalarından olan alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır.
6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yasa kapsamında bulunan aşağıdaki başvuru
ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
I. Kesinleşmiş vergi ve gümrük borçlarının yapılandırılması
6552 sayılı Kanun’un;
- 73. maddesinde; vergi ve harçlar ile bunlara ilişkin cezalar, gecikme faizi ve gecikme zamları, vergi
dışındaki diğer amme alacakları ve bazı idari para cezası alacaklarının yapılandırılması,
- 80. maddesinde; gümrük vergileri ve cezalarının yapılandırılması,
ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeler kapsamına giren kesinleşmiş borçları
için yapılandırma talep eden mükelleflerin 1 Aralık 2014 (30 Kasım Pazar gününe geldiği için) tarihine
kadar başvuruda bulunmaları gerekmekteydi.
Yapılandırma kapsamında tespit edilen tutarın taksitle ödemesinin tercih edilmesi durumunda ise ilk
taksitin 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmekteydi.
30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yukarıda yer verilen süreler bir ay uzatılmıştır. Buna göre kesinleşmiş vergi ve gümrük borçları için
yapılandırma talep eden mükelleflerin 31 Aralık 2014 Çarşamba gününe kadar başvuruda
bulunmaları mümkün bulunmaktadır.
Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksiti de 2 Şubat 2015 Pazartesi (31 Ocak
Cumartesi’ye geldiği için) gününe kadar ödenebilecektir.
II. Kesinleşmiş SGK borçlarının yapılandırılması
Kanun’un 81. maddesinde SGK prim borçları ve cezalarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yer
almaktadır. Buna göre;


Genel sağlık sigortası primi borçlularının 30 Nisan 2015 Perşembe,
Diğer borçluların ise 31 Aralık 2014 Çarşamba,
gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekmekteydi. İlk taksitlerin de;


Genel sağlık sigortası primi borçluları tarafından 1 Haziran 2015 Pazartesi (31 Mayıs Pazar’a
geldiği için),
Diğer borçlular tarafından ise 2 Şubat 2015 Pazartesi (31 Ocak Cumartesi’ye geldiği için),
gününe kadar ödenmesi gerekmekteydi.
2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile genel sağlık sigortası primi borçlarını için başvuru ve ilk
taksit ödeme sürelerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak söz konusu BKK ile diğer borçluların
yapılandırılan SGK borçları için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır. Buna göre;


Genel sağlık sigortası primi borçlularının 30 Nisan 2015 Perşembe,
Diğer borçluların ise 2 Şubat 2015 Pazartesi (31 Ocak Cumartesi’ye geldiği için),
gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk taksitlerin de;


Genel sağlık sigortası primi borçluları tarafından 1 Haziran 2015 Pazartesi (31 Mayıs
Pazar’a geldiği için),
Diğer borçlular tarafından ise 2 Mart 2015 Pazartesi (28 Şubat Cumartesi’ye geldiği için),
gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.
-3-
III. Araç muayenesi yaptırmayanların borçlarının yapılandırılması
Kanun’un 79. maddesinde süresinde araç muayenesi yaptırmayanların borçlarının yapılandırılmasına
ilişkin düzenleme yer almaktadır. Bu düzenleme kapsamında araç muayenelerini süresinde
yaptırmamış olanların muayene yaptırıp Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanabilmeleri için
belirlenmiş olan 31 Aralık 2014 tarihi, 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 ay uzatılarak 30
Haziran 2015 olarak belirlenmiştir.
IV. TEDAŞ ve kalkınma ajansı alacakları
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 6552 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkralarında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri de 1 ay uzatılmıştır. Söz konusu fıkralarda;
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları ve
kalkınma ajanslarının il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan
alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan bazı kamu