Sirküler No: 013
İstanbul, 11 Şubat 2015
Konu: Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında temin edilen girdiler
nedeniyle ödenmeyen KDV’ler beyannamede gösterilebilecek.
Özet: İnternet Vergi Dairesinde yayınlanan bir duyuru ile KDV beyannamelerinin
şekli değiştirilmiştir.
Beyannamenin ihraç kayıtlı teslimlerin beyan edildiği tablosuna bir satır eklenerek
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında temin edilen girdiler nedeniyle
ödenmeyen KDV tutarının beyannamede gösterilmesi sağlanmıştır. Dönem ihraç
kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan ancak tahsil edilmeyen KDV tutarından
düşülen bu tutar, aynı dönem devir KDV tutarına eklenmektedir. Böylece söz
konusu tutar ihracatın gerçekleşmesi beklenilmeden devir KDV yoluyla tekrar
indirimlere alınmış olmaktadır.
Bu sayede mükelleflerin 2015/Ocak ayından itibaren bu tür işlemleri için ayrıca
dilekçe vermelerine gerek kalmamıştır.
27 Mayıs 2014 tarihli ve 051 numaralı sirkülerimizde de açıkladığımız
üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama
Tebliği ile Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında KDV
ödenmeksizin temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kaydıyla
tesliminde iade edilecek KDV tutarına bir üst sınır getirilmiştir. Buna göre;
bu şekilde işlem yapan DİİB sahibi mükellefe iade edilecek KDV, ihraç
kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu
ürünün imalatı için DİİB kapsamında temin ettiği girdiler nedeniyle
ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla
olamayacaktır.
Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla yeni uygulamaya geçilmiş olmakla birlikte
mevcut beyannamelerin şekil ve muhteviyatı yeni uygulamayı göstermeye
müsait değildi. Bu nedenle bugüne kadar mükelleflerden, ihracatın
gerçekleştiği dönemde iadesine hak kazanılacak KDV tutarı ile DİİB
kapsamında temin edilen girdiler nedeniyle ödenmeyen ve bu nedenle
tekrar indirim konusu yapılacak KDV tutarını bildiren harici bir dilekçe
alınarak işlemlerin yürütülmesi sağlanıyordu.
Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinde yayınlanan bir duyuru ile
KDV beyannamelerinin şekli değiştirilmiştir. Beyannamenin ihraç kayıtlı
teslimlerin beyan edildiği tablosuna bir satır eklenerek DİİB kapsamında
temin edilen girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının beyannamede
gösterilmesi sağlanmıştır. Dönem ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden
hesaplanan ancak tahsil edilmeyen KDV tutarından düşülen bu tutar, aynı
dönem devir KDV tutarına eklenmektedir. Böylece söz konusu tutar
ihracatın gerçekleşmesi beklenilmeden devir KDV yoluyla tekrar indirimlere
alınmış olmaktadır.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak Plaza
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
-2-
Bu sayede mükelleflerin 2015/Ocak ayından itibaren bu tür işlemleri için ayrıca dilekçe vermelerine
gerek kalmamıştır. İlgili dönemde DİİB kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilen malların üretiminde
kullanılan ve DİİB kapsamında temin edilen girdiler nedeniyle ödenmeyen vergilerin beyanname
verilmeden tespit edilip ilgi satıra yazılması yeterli olacaktır.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 70 numaralı telefondan Hüseyin F. Saltık
([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
Download

Dosyayı İndir