T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
K ayseri K ü ltü r V arlıklarını K orum a B ölge K urulu
KARAR
Toplantı No. ve Tarihi
Karar No. ve Tarihi
: 87 - 15.08.2014
: 1191 - 15.08.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
K ayseri ili, D eveli ilçesi, Ç om aklı K öyü, D eğirm endere m evkiinde y er alan ile ilgili olarak D eveli
C um huriyet B aşsavcılığınca yürütülm ekte olan b ir soruşturm aya esas olm ak ü zere K ayseri ili, D eveli
ilçesi, Ç om aklı K öyü, D eğirm endere M e v k ii’nde, kaçak kazı yapılan yerin 2863 sayılı K ü ltü r ve T abiat
V arlıklarını K o ru m a K an unun 6.m addesinde belirtilen “K orunm ası G erekli T aşınm az K ü ltü r ve T abiat
V arlıklarından olup olm adığı hususunda bilgi verilm esine yönelik D eveli C um huriyet B aşsavcılığı
H azırlık B ürosunun 01.04.2014 tarih v e 2014/272 sayılı yazısı ve ekleri, davaya konu D eveli ilçesi,
Ç om aklı K öyü, D eğirm endere M evkiinde yer alan yerin sit alanı olup olm adığı v ey a 2863 sayılı yasa
kapsam ına giren yerlerden olup olm adığının duruşm anın bırakıldığı 24.09.2014 gününden önce D eveli
A sliye C eza M ahkem esine b ildirilm esine yönelik D eveli A sliye C eza M ahkem esinin 02.06.2014 tarih ve
2014/157 esas num aralı yazısı, K o ru m a B ölge K urulu M üdürlüğü raportörlerinin 24.04.2014 gün, 450
sayılı raporu, K urulum uzun 16.05.2014 gün ve 1063 sayılı kararı, K o ru m a B ölge K urulu M üdürlüğü
raportörlerinin 12.06.2014 gün ve 595 sayılı dosya incelem e raporu, K urulum uzun 18.06.2014 tarih ve
1104 sayılı kararı, K orum a B ölge K urulu M üdürlü ğ ü raportörlerinin 13.08.2014 gün ve 822 sayılı dosya
incelem e raporu okundu, raportörün açıklam aları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve b elg eler incelendi,
yapılan görüşm e sonucunda;
K ayseri ili, D eveli ilçesi, Y ukarı F enese m ahallesinde, tapunun 177 ada, 1’ nolu parseli ile 182
ada, 2 ’ nolu parsellerinde kayıtlı taşın m azlar üzerinde yer alan ve tescil kaydı bulunm ayan Y ukarı F enese
K ay a O ym a M e k a n ’larının; 2863 sayılı yasanın 6. m addesi kapsam ına giren özellikler taşım ası nedeniyle
kararım ız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatlı olarak işaretlenen
şekliyle 1. D erece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilm esine, tescil işlem lerinin 13.03.2012 tarih ve
28232 sayılı R esm i G azetede yayım lanarak yürürlüğe giren “K orunm ası G erekli T aşınm az K ültür
V arlıklarının ve Sitlerin T espit ve Tescili H akkında Y önetm elik” gereği ilgili kurum lar tarafından işlem
yapılm asına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönem i korum a esasları ve kullanm a
koşullarının K ü ltü r ve T abiat V arlıklarını K orum a Y üksek K u ru lu ’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
k ararında belirtildiği gibi olm asına karar verildi.
380
D.K.V.K.E
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
SEYİ
TÜRKİYE
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ILI: KAYSERİ
İLÇESİ: DEVELİ
SIT
ENVANTER NO
HARİTA NO
MAHALLE KOY : YUKARI FENESE MAH:
KADASTRO
VEYA MEVKİİ :-KARADURUtr Ş î .
PAFTA:
ADA: 177-182
PARSEL: 1 - 2
ADI: YUKARI FENESE KAYA OYMA MEKANLARI
GENEL TANIM:
I.S İ KAÇAK KAZI YAPILAN ALANA EN YAKINI OLUP YAKLAŞIK OLARAK
1 x 1 ÖLÇÜLERİNDE VE 3 METRE
DERİNLİĞİNDE BİR KUYUDUR. BU KUYUNUN YUMUŞAK BİR KAYA KÜTLESİ ÜZERİNDE YER ALMASI NEDENİYLE
SUYUN AŞINDIRMASI İLE DERİNLEŞEREK BU HALE GELDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.
2.S İ AYAKTA KALAN BÖLÜMDE İKİ ADET KLİNE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GİRİNTİ BULUNMAKTADIR.
ANCAK KAYA OYMA MEKAN BUYUK ORANDA YIKILMIŞ DURUMDADIR.
3. S Ü İSE GİRİŞİ YAKLAŞIK OLARAK 1 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 1,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ AÇIKLIKTAN
İÇERİSİNE GEÇİLİR. İÇERİSİ İSE YAKLAŞIK OLARAK 4 METRE UZUNLUĞUNDA, 3 METRE GENIŞLIGINDE VE 2 METRE
YÜKSEKLİĞİNDEDİR. SÖZ KONUSU MEKANININ İÇERİSİNDE GİRİŞ AÇIKLIĞININ TAM KARŞISINDA 50X70 CM.
ÖLÇÜLERİNDE VE YAKLAŞIK 2 METRE UZUNLUĞUNDA BİR TÜNEL BULUNMAKTADIR.
4.S Ü DİĞERLERİNE GÖRE DAHA KÜÇÜK ÖLÇEKTE OLUP YAKLAŞIK OLARAK GİRİŞ AÇIKLIĞI 1X1 METRE
ÖLÇÜLERİNDE, İÇERİSİ İSE 1,5 XI METRE ÖLÇÜLERİNDE VE 1,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDEDİR. İÇERİSİNDE KLİNE VB.
GİBİ HERHANGİ BİR UNSUR BULUNMAMAKTADIR.
ŞİMDİKİ
durum
KORUMA DERECESİ : 1.Derece Arkeolojik Sit
: 1.Derece Arkeolojik sit
SİT POTANSİYELİ
HAZIRLAYANLAR:
13.08.2014
Korumasız
ŞİMDİKİ KORUMA
Fatih ÇAPAR
Recep TOK
ÖNERİLEN KORUMA
Sanat T a r i h ç i s j ^ ^ '^ '
Harita Mühendisi
: 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescili
KONTROL EDEN:Mehmet YILDIZ Müdür 13.08 014
K. K. V. K. B. K. KARARLARI
2
.
»in
...J ....../2014
No:
a t r i s t ó
Kayseri Kültür Varlıklarının
Koruma Böige Kurulunun
l~)'.Ç .8:2P .llfG ün ve //¿ .(.S ayılı
karar ekidir.
Ç ece^T O )
GÖZLEMLER
V .'
*c>R
;7l
-0 -1
■i
f
V v
•
Goférneo
j
KizíitojrrX
(Mvk ? i
i'4'**
-r
6 DERECELİK ED50 KOORDİNAT
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
Y
X
720675.34
720704.91
720785.65
720759.36
720709.35
720653.86
4253046.38
4253034.46
4253025.82
4253001.66
4253014.25
4253021.35
-j
^
.
3 DERECELİK ED50 KOORDİNAT
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
Y
458667.58
458696.73
458777.14
458750.08
458700.51
458645 29
I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
X
4251829.52
4251816.65
4251805.38
4251782.10
4251796.31
4251805.21
REVİZYON :
K. K. V. K. B. K. ONAYI
S,
/
/2014
/
/2014
/
/2014
)Ü
g S B fifS İS i
ÎL Ç E Sl
S DEVELİ
(VtAHALLFiSl
¡1 ^
8
İ L3 T 0.ÎU.
KÖYÜ
pafta
NO.
ADA n o .
ş»ABSSL n o .
i
/(
-
6 DERECELİK E 050 KOORDİNAT
HûiUsNo
1
2
3
4
5
Y
720737.65
720772.05
720743.50
/.<C5/9.03
72070?,59
X
4253028.77
4252022.70
4252934.57
4253Û 12.66
•1*553035.76
3 DERECELİK ED50 KOORDİNAT
MûfctaNo
1
3
4
5
Y
456729.73
•ÎC3763.41
458737.33
456870.1 i
45S5Sİ.S5
A
4251817.60
•»25 «603.72
4251775.42
4251765.70
4251812.02
T b ty ö
Download

Kayseri Develi I.Derece Arkolojik Sit Alanındaki Yukarı Fenese Kaya