ÖĞRENCİ EVİ VE ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, GTÜ ve uluslararası değişim programlarıyla gelen öğrencilerin,
barınma, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine imkan verecek olanakların sağlanması, GTÜ’de
düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet edilenlerin, imkanlar
dahilinde barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge GTÜ’ye bağlı Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezinin yönetimi ve
denetimi ile ilgili hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönergenin dayanağı, 2547 sayılı Kanunun 46. ve 47. madde ve Maliye bakanlığının
teşkilat ve görevleri hakkındaki 124 sayılı kanun hükmündeki kararnameye ilişkin esas ve usullerdir.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite
: GTÜ
b) Rektör
: GTÜ Rektörü
c) Daire Başkanı : Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
d) Daire Başkanlığı
: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
e) Yönetim Kurulu
: Üniversite Yönetim Kurulu
f) GTÜ
: Gebze Teknik Üniversitesi
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim
Madde 5- (1) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezinin tüm bölümlerinin yönetimi, denetimi ve tüm
hizmetlerin yürütülmesi Daire Başkanlığına bağlı “Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi
Müdürlüğü” tarafından yapılacaktır.
(2) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi Müdürlüğü Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür
Merkezinin genel yönetimi, geliştirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili konulardan sorumludur. Öğrenci
evlerinde uygulanacak genel kural ve ilkeleri bu Yönerge çerçevesinde yürütür.
Öğrenci evi ve öğrenci kültür merkezi müdürü
Madde 6- (1) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi Müdürünün atanması 2547 sayılı Kanunun 52
nci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen usule göre yapılır. Görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve kararlara uygun
olarak yönetmek,
b)
Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi hakkında Yönetim Kurulunca istenecek bilgi ve
belgelerin doğru ve zamanında gönderilmesini sağlamak,
c)
Tespit edilen esaslara göre Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezine kabul edilecek
öğrencilerin kayıt ve kabul işlemlerini yaptırmak, kayıt, kabul ve diğer evrakın tutulmasını ve
korunmasını sağlamak,
ç)
Memur ve hizmetliler arasında görev bölümü yapmak, nöbet çizelgelerini düzenlemek,
d) Yönetim Kurulunun disiplinle ilgili kararlarını uygulamak,
e) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi ücret ve güvence paralarının zamanında tahsilini
sağlamak,
f)
Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezinin yatak odaları ile mutfak ve benzeri bölümlerini
sağlık, temizlik, yangın v.b. denetleyerek amacına uygun hizmet vermesini sağlamak,
g)
Öğrenci Evine giriş ve çıkış saatlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek,
h)
Öğrenci Evinin bakım, onarım ve demirbaş ihtiyaçlarını tespit ederek Daire Başkanına
bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Başvuru, Kabul Şartları, Kayıt ve Öğrenci Evi Ücretleri
Başvuru ve kabul
Madde 7-(1) GTÜ Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezinden yararlanmak isteyen öğrenciler,
dilekçe ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına başvururlar. Yerleştirmelerde Üniversitemize
LGS Sınavını kazanıp gelen öğrencilerin kaydı başvuru sırasına göre yapılır. Ara sınıf öğrencilerinin
yerleştirmeleri Burslar Komisyonunun değerlendirmesi sonucu Yönetim Kurulunun onayıyla yapılır.
Kayıt
Madde 8- (1) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki hususları yerine getirmeleri gerekir:
a)
GTÜ öğrencisi olduğunu belgelemek,
b)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
c)
İlgili yönergeyi imzalamak,
d) Yabancı uyruklu ise oturma belgelerini ibraz etmek,
e)
Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya uygun olduğunu raporla belgelemek,
f)
2 adet vesikalık fotoğraf
Ücret
Madde 9- (1) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi ücretleri, her öğretim yılı başında Yönetim
Kurulunca belirlenir.
(2) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezinde kalan öğrencilerin ücreti her ayın onuncu
gününe kadar peşin ve “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı” makbuzu düzenlenerek alınır. Bu süre
içinde ücretini ödemeyen öğrencilerin güvence paraları ücret olarak kaydedilir; o ayın sonuna kadar
güvence parasını tamamlamayan veya öğrenci evi ücretini süresinde ödememeyi alışkanlık haline
getiren öğrencinin, Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci evi ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrenci Evi ücreti; on günden az konaklayacak Öğrenci evine kayıtlı öğrencilerimizden
aylık aidat tutarı 30 (otuz)’a bölünerek kaldığı gün sayısı kadar ücretlendirilir. On günden fazla
konaklayacak öğrencilerden aylık aidat tam alınacaktır. Kaydı olmayan ve 10 (on) günden az
konaklayacak öğrencilerden günlük ücret alınır. Ayın bitiminden evvel kendi istekleri ile ayrılan veya
çıkarılan öğrencilerin ücretleri geri verilmez. Çıkış yapmak isteyen öğrenciler dilekçe ile çıkış
yapacakları ayı en az 1 ay evvel Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
Öğrenci bulunduğu ayı izleyen ayların ücretini peşin ödemişse, yalnız bu aylar için alınan ücretler geri
verilir. Ancak öğrenci, öğrenci evi ile ilişkisinin kesilmesini izleyen ayın sonuna kadar yatırdığı
Öğrenci Evi ücretlerini almazsa, bu ücretler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına gelir
kaydedilir.
(4) Öğrenci Kültür Merkezi konaklama imkânından faydalanacak olan, bilimsel, kültürel ve
sosyal etkinliklere katılan davetlilerin ücretleri günlük olarak makbuz düzenlenerek alınır.
(5) Öğrenci ve Öğrenci Kültür Merkezi kullanımı esnasında oluşan zararların tümü ilgili
öğrenciler tarafından karşılanacaktır.
(6) Kısa süreli (Günlük) konaklamak için peşin ödeme yapanlar; ödeme yaptığı günden az
konaklamak isterlerse dilekçeyle başvurmaları halinde konakladıkları gün haricindeki ücretleri iade
edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Evlerinin Açılma-Kapanma Zamanları, Evci Çıkma ve İlişik Kesme
Açılma-kapanma zamanları
Madde 10- (1) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi açılma ve kapanma zamanları Rektörlük
Makam Oluru ile belirlenir. Her öğretim yılı sonunda öğrencilerin öğrenci evi ile ilişiği kendiliğinden
sona erer.
Evci çıkma
Madde 11- (1) Öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından alacakları izin formunu
doldurup imzalayarak ilgili müdüre teslim ettikten sonra evci çıkabilirler.
İlişik kesme
Madde 12- (1) Öğrencilerden;
a)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre, zamanında Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi ücretini
ödemeyenlerin,
b)
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına doğru bilgi ve belge vermeyenlerin,
c) Geçerli bir mazereti olmaksızın kendisine tahsis edilen odaya 7 gün içerisinde yerleşmeyenlerin,
d)
Geçerli bir mazereti olmadığı halde bir yarıyılda toplam 3 günden fazla devamsızlık yapanların
Disiplin Kurulu kararı olmaksızın Öğrenci evi ve Öğrenci Kültür Merkezi ile ilişikleri kesilir.
(2) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezinden yukarıdaki nedenlerle ilişiği kesilen
öğrenciler, kendilerine zimmetlenen eşyayı kusursuz olarak öğrenci evi tanıtım kartı ve anahtarlarla
birlikte ivedilikle Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Cezai Hükümler
Disiplin
Madde 13- (1) Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezinde barınan öğrenciler, yüksek öğrenim
öğrencisine yakışır şekilde hareket etmek, “Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi Yararlanma
Talimatı” ilke ve kuralları ile bu Yönergede belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür; aykırı hareket
eden öğrencilere Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 14-(1) Öğrenci Evlerinde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur:
a)
Öğrenci dosyası (her öğrenci için ayrı ayrı),
b)
Demirbaş defteri,
c)
İmza defteri.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 15-(1) 15.09.2010 tarih ve 2010/22-04 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile yürürlüğe giren
Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi Yönergesi ve ücretleri bu yönerge ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16- (1) Bu Yönerge Gebze Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 24.08.2011 tarih ve 2011/22
oturum sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiş olup, 05.09.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini GTÜ Rektörü yürütür.
ÖĞRENCİ EVİ VE ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ ÜCRETLERİ
Öğrenci Kültür Merkezi Ücretleri;
Öğrenci Günlük
: 20,00 TL.
Uluslararası Değişim Programlarıyla Gelen Öğrenciler Günlük
: 25,00 TL.
Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinliklere Katılımcı Olarak Davet Edilenler Günlük: 35,00 TL.
Öğrenci Evi Ücretleri;
Öğrenci Evi Günlük
: 20,00 TL.
Öğrenci Evi Aylık
: 225,00 TL.
Uluslararası Değişim Programlarıyla Gelen Öğrenciler Aylık
: 225,00 TL.
(1)
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı
Tarihi
Sayısı
24.08.2011
2011/22-06
Yönerge’de Değişiklik Yapan Üniversite Senatosu Kararları
Tarihi
Sayısı
24.12.2014
2014/40
Download

Öğrenci Evi ve Öğrenci Kültür Merkezi Yönergesi