BAYİ LİSANS SÖZLEŞME FORMU
BU SÖZLEŞME, MERNET WİFİ HİZMETİNDEN KENDİ ŞEHRİNİZDE BAYİLİK ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ KURALLARI
İÇERMEKTEDİR.
MERNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU BAYİ LİSANS SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYARAK,SÖZLEŞME’Yİ
OKUDUĞUNUZU,İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
1. TARAFLAR VE KONU
Bu Bayi Lisans Sözleşmesi (bundan böyle ‘’SÖZLEŞME’’ olarak anılacaktır.),MERNET İNTERNET HİZMETLERİ
ELEKTRONİK EŞYA İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(bundan böyle ‘‘MERNET’’olarak anılacaktır.) ile bayi arasında bu
SÖZLEŞME’de BAYİ ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi), BAYİ tarafından okunarak
onaylanması anında düzenlenmiş olup, BAYİ tarafından MERNET WİFİ kablosuz internet erişiminin (bundan böyle
‘’MERNET WİFİ’’ olarak anılacaktır .), kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine
yöneliktir.(MERNET tarafından, tamamen MERNET’in kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm
güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)
2. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Ticari Olmayan Kullanım
BAYİ MERNET WİFİ ile kullanıcılara kablosuz internet erişim hizmeti satmaktadır.
BAYİLERİN, müşterilerine kullandıracağı erişim paketleri MERNET tarafından belirlenir bu sözleşmeyi karşılıklı
imzalayan bayi ve MERNET bunu kabul etmektedir.
BAYİ bizden aldığı hiçbir hizmeti hiçbir şekilde üçüncü bir şahısa satamaz ve devredemez.(MERNET isim hakkı ve
kullanıcıların kişisel bilgileri.)
2.2. Uygun Kullanım
BAYİ, MERNET WİFİ’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka,
internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder.
BAYİ ayrıca. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekominikasyon İletişim Başkanlğı’nın görev ve yetkileri
kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda
alınması işlemleri hakkındaki tüm sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili
Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve
diğer ilgili yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
BAYİ, MERNET WİFİ’i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları
yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli
zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal Edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen
hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa
izin veremez veya onu teşvik edemez.
BAYİ MERNET harici başka bir firma ile anlaşma yapamaz başka bir internet hizmeti satışı yapamaz.
MERNET, BAYİ tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda
MERNET’in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.
BAYİ,MERNET tarafından belirlenen sistem ayarlamalarının geçerli olacağını kabul eder. BAYİ’nin kendisinden ve
sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemler ve dair sorunlar BAYİ’nin sorumluluğunda olup MERNET’e
hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez.
MERNET tarafından sunulan hizmetlerinin kullanımı için BAYİ’ye tahsis edilen her türlü kullanıcı adı ve şifresinin
güvenliğinden ve kullanımından BAYİ sorumludur. BAYİ, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde
bunların değiştirilmesi için derhal MERNET’e bildirimde bulunmamakla yükümlüdür. Şifresinin yetkisiz kullanımından
doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk BAYİ’ye aittir.
BAYİ’nin, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklendiği ‘’tüm kullanıcı ve diğer isimleri’’nin üçüncü şahısların telif hakkı,
marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. BAYİ’nin işbu madde hükmüne
aykırı davranması durumunda, MERNET,işbu SÖZLEŞME’ye aykırı bu durumun düzeltilmesini Bayi’den talep
edebileceği gibi dilerse BAYİ’nin sisteme yüklediği ‘’ Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin’’, üçüncü kişilerin telif hakkı,
marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle
ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu Bayi olacaktır, bu tür taleplere karşı MERNET’i beri
kılacak ve derhal tazmin edecektir.
Mernet Wifi ile ilgili soru ve sorunlarınız için www.mernetbilisim.com ziyaret edebilir ve 0236 302 00 44 nolu
telefon ile Mernet Müşteri Hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.
2.3. Mali Yükümlülükler
Mernet bayi ile yaptığı sözleşmede Kullanıcı başına aldığı yüzdelik birimi her ayın birinde bir önceki ayın tutarını
hesaplayıp Bayi ye e-posta ile gönderir. Bayi bu tutarı 15 gün içerisinde MERNET’e ödemek zorundadır.
2.4 MERNET’in Hak ve Yükümlülükleri
Mernet Wifi hizmeti sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun
göreceği her türlü teknolojiyi kullanmakta, kullanmakta olduğu teknolojiyi herhangi bir zamanda değiştirmekte
serbesttir. MERNET, yükümlülüklerinden her hangi biri için üçüncü kişiler veya firmalarla sözleşme yapma ve
MERNET Wifi’nin bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.
Mernet, Mernet’in kendi kontürolunde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü
kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve-veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘’link’’
verebilir. Bu ‘’linkler’’ vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘’linkler’’ vasıtasıyle
erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler ve ürünler veya bunların içeriği hakkında MERNET’ in
herhangi bir sorumluluğu yoktur.
MERNET, KULLANICI trafik bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi
yükümlülüğünün ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kaullanabilir. Bunları
bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.
3. FİKRİ MÜLKİYET
MERNET WİFİ’ in ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri
ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi MERNET, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya MERNET’ in içerik,
ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. MERNET
WİFİ’ in kullanılması KULLANICI’ ya MERNET WİFİ ile birlikte ayada aracılığıyla sunulan içeriklerin hiçbir fikri ve
sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, MERNET ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruşları
ve/veya MERNET’ in içerik ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak
sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
KULLANICI, MERNET WİFİ ile birlikte veya aracılığıyla sunulan içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi,
uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işletme eserler hazırlamamayı,
bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri,
klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında
kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir
mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
MERNET’ in MERNET hizmetleri, MERNET bilgileri, MERNET teklif haklarına tabi çalışmaları, MERNET ticari
markaları, MERNET ticari görünümü veya sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm
mal varlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’ a yönelik tüm hakları saklıdır.
4. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
MERNET, MERNET WİFİ’ nin kullanımı sırasında BAYİ tarafından oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
MERNET WİFİ’ in eksik çalışması, hiç çalışmaması yada yanlış çalışması veya üçüncü kişilerin fiil veya işlemleri
yada MERNET WİFİ’ in kullanımından kaynaklanan başka herhangi bir sebeble veri kaybı veya bilgisayar
sistemi hasarları KULLANICI’ nın sorumluluğunda olup MERNET’in ve BAYİ’sinin bu hususta herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
5. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, MERNET, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden
herhangi birini geç veya eksik ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MERNET
için gecikme eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MERNET’
ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir. Mücbir sebep terimi doğal afet, isyan, savaş, grev,
iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, elektrik
kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, MERNET’in makul kontrolü
haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılmayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
6. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulaması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin
yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR işbu SÖZLEŞME’nin
uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için MANİSA Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili
olduğunu kabul ederler.
İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin
herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli
olur ve yürürlükte kalır.
MERNET, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi taktirinde olmak
üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik veya alt sözleşme yapabilir.
İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller yada işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin
tatbik edilecek haklardan edilen feragatlar, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden
tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden yada temerrütten feragat
edilmesi, daha sonraki ihlallerden yada temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşamayacaktır.
Taraflar arasındaki ihtilaflarda MERNET kayıtları esas alınacaktır. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’nin
uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda MERNET’in ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar
kayıtlarının, e-maillerin, mikrofilm, ses kayıtlarının, fatura bilgilerinin ve her türlü belgenin geçerli, bağlayıcı ve
kesin delil teşkil edeceğinin, MERNET’i yemin teklifinden beri, kıldığını ve bu maddenin HUMK’nun 287.ci
maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul etmiştir.
7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜLÜĞÜ VE FESİH
MERNET bu sözleşmeyi adının kötüye kullanılması BAYİ tarafından MERNET’e zarar verilmesi BAYİ tarafından
ödenmesi gereken ücretlerin zamanında alınmaması durumunda sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu
durumda eğer BAYİ’ den alınmış BAYİ’lik ücreti varsa geri iade edilmez.
MERNET tarafından BAYİ’nin bulunduğu kapsama alanı içerisinde ikinci bir BAYİ o bölgedeki BAYİ’nin rızası
olmadan verilemez. Aksi bir durum karşısında BAYİ eğer ödemişse BAYİ’lik ücretini geri alıp sözleşmesi fesih
edebilir.
8. BAYİLİK YETKİ SINIRLARI
MERNET WİFİ hizmetini alan BAYİ almış olduğu bölge (İl veya İlçe) haricinde ikinci bir bölge için MERNET WİFİ
ile tekrar BAYİLİK Lisans Sözleşmesi yapmak zorundadır.
MERNET WİFİ Bayiliği şahıs veya firma bazında değil bölge (İl ve İlçe) olarak verir.
MERNET İNTERNET HİZMETLERİ ELEKTRONİK EŞ. İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ARDA MH. KUMLUDERE CD. NO:30/A ŞEHZADELER – MANİSA
TEL: 0 236 302 00 44 FAX: 0 236 302 00 44
[email protected]
TARAFLAR
MERNET BİLİŞİM TEK.
MERNET BAYİSİ
Download

BAYİ LİSANS SÖZLEŞME FORMU