Panora GYO A.Ş.
Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin
Değerlendirme Raporu
10.04.2014
1
İşbu rapor; Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili (“Panora GYO” veya “Şirket”)
07.05.2013 tarihinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu’nda belirlenen halka arz fiyatı ile payların
borsada işlem görmesinin ardından geçen altı aylık sürede oluşan pay fiyatıyla arasındaki farkın
Seri: VII No: 128.1 Pay Tebliği’nin 29. Maddesi 4. Fıkrası kapsamında değerlendirilmesi amacı ile
yazılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII,
No: 128.1 Pay Tebliği’nin 29. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca; payların ilk halka arzında fiyat tespit
raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden kuruluşun, payların borsada işlem görmeye
başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme raporu hazırlaması zorunludur. İki
değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların borsada işlem görmeye
başlamasından altı ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari olarak
dört ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni
hakkında değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az değerlendirme
raporu düzenlemesi durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması
zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde hazırlanan raporların KAP’ta ortaklığa ilişkin bölümde ve halka
arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun internet sitesinde yayımlanması zorunludur.
2
İşbu raporda Panora GYO paylarının halka arzından sonraki dönemde;

Fiyat Tespit Raporu değerleme özeti ve kullanılan yöntemlerle güncel durum

Şirket paylarında, Borsa Endeksinde ve Borsa Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Endeksi’nde gerçekleşen fiyat değişimleri

Şirket bilanço ve gelir tablosundaki önemli değişiklikler
incelenmiştir.
1. Fiyat Tespit Raporu Değerleme Özeti
07.05.2013 tarihinde www.kap.gov.tr’de yayınlanan Fiyat Tespit Raporu’nda (“Rapor”) Panora
GYO’nun halka arz fiyatı belirlenirken Düzeltilmiş Net Aktif Değeri ve Piyasa Çarpanları Analizi
Yöntemleri kullanılmıştır.
Fiyat Tespit Raporu’na ilişkin özet bilgiler aşağıda (1.1. ve 1.2. maddeleri) yer almaktadır.
1.1.
Düzeltilmiş Net Aktif Değeri Yöntemi
Panora GYO’nun 31.12.2012 proforma bilançosuna göre Düzeltilmiş Net Aktif Değeri (Ana
Ortaklığa Ait Özkaynakları) 581,6 milyon TL olarak hesaplanmıştır.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 87.000.000 TL olup, pay başına düzeltilmiş net aktif değer 6,69 TL
olarak hesaplanmıştır.
1.2.
Piyasa Çarpanları Analizi’ne Göre Olası Değer Hesaplanması
1.2.1. Piyasa Değeri ile Net Aktif Değerleri Karşılaştırması
Gayrimenkul portföyünün %90 ve fazlası kira getirili varlıklardan oluşan GYO’ların iskontosu
%27,8 düzeyindedir ve bu iskontonun Panora GYO’nun Net Aktif Değeri’ne uygulanması
durumunda Panora GYO için şirket değeri 420,0 milyon TL, pay başına değer ise 4,83 TL olarak
hesaplanmıştır.
3
1.2.2. Benzer Şirketlerin Kira Geliri ile Firma Değerinin Karşılaştırılması
Gayrimenkul portföyünün %90 ve fazlası kira getirili varlıklardan oluşan GYO’ların kira gelirlerinin
firma değerlerine göre geri dönüş süresi 10,4 yıldır. Bu geri dönüş süresine göre, Panora
GYO’nun 40,1 Mn TL kira geliri ve 10,4 milyon TL net borcu dikkate alındığında, Panora GYO için
şirket değeri 404,6 milyon TL, pay başına değer ise 4,65 TL olarak hesaplanmıştır.
1.2.3. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ile Firma Değerinin
Karşılaştırılması
Gayrimenkul portföyünün %90 ve fazlası kira getirili varlıklardan oluşan GYO’ların 2012 FAVÖK
tutarlarının firma değerlerine göre geri dönüş süresi 13,3 yıldır. Bu geri dönüş süresine göre,
Panora GYO’nun 34,8 Mn TL FAVÖK tutarı ve 10,4 milyon TL net borcu dikkate alındığında,
Panora GYO için şirket değeri 450,6 milyon TL, pay başına değer ise 5,18 TL olarak
hesaplanmıştır.
1.3.
Sonuç
Panora GYO halka arzında birim pay değeri 4,70 TL olarak belirlenmiştir.
2.
Fiyat Tespit Raporu’nda Kullanılan Yöntemlerle Güncel Durum Analizi
Aşağıda yer alan analizde borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 2013 yıl sonu
mali tabloları esas alınmıştır.
2.1.
Panora GYO Net Aktif Değeri
Panora GYO’nun 31.12.2013 tarihli bilançosu ve dağıtılan 2013 yılı nakit kar payı dikkate
alındığında Net Aktif Değeri 625 milyon TL, pay başına net aktif değeri ise 7,19 TL’dir.
2013 Yılsonu
Varlıkların Rayiç Değeri
Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Gayrimenkullerin Ekspertiz Değerleri
Diğer Varlıklar
Yükümlülükler (-)
2013 Yılı Nakit Kar Payı
Net Aktif Değeri
Pay Başına Net Aktif Değeri
TL
657,196,956
19,458,464
632,543,244
5,195,248
1,893,782
30,119,400
625,183,774
7.19
4
2.2.
Piyasa Çarpanları Analizi
2.2.1. Piyasa Değeri ile Net Aktif Değerleri Karşılaştırması
Borsa İstanbul’da işlem gören GYO’ların 31.12.2013 tarihi itibariyle net aktif değerleri,
09.04.2014 piyasa değerleri ve bu verilere göre hesaplanan iskonto/prim oranları aşağıdaki
tabloda yer almaktadır. Emlak Konut GYO hariç medyan ile net aktif değerine göre iskonto
%42,2 düzeyindedir.
(Milyon TL)
GYO'lar
Atakule
Akfen
Akiş
Akmerkez
Alarko
Ata
Avrasya
Doğuş
Deniz
Emlak Konut
Halk
İdealist
İş
Kiler
Martı
Nurol
Özderici
Özak
Panora
Pera
Reysaş
Saf
Sinpaş
Servet
Torunlar
TSKB
Vakıf
Yeşil
Yeni Gimat
Yapı Kredi Koray
Gayrimenkul
Toplamı
(Ekspertiz
Değerleri)
İştirakler
Likit Varlıklar
Diğer Var./
Yüküm.
Net Aktif Değeri
Piyasa Değeri
183
737
1,072
984
246
19
75
679
0
10,299
661
8
2,292
845
243
666
157
618
633
191
499
1,550
1,163
323
3,734
335
303
1,074
1,411
71
0
511
72
0
0
0
0
0
119
0
0
0
0
71
0
0
0
289
0
4
25
7
114
0
532
0
0
0
3
51
54
0
39
49
171
9
6
40
1
4,960
176
1
105
53
1
2
7
82
19
5
48
67
38
25
1,033
29
55
1
0
11
1
-261
-456
12
12
1
21
-115
-3
-2,219
-68
1
-396
-222
-29
-616
-48
-415
-27
-10
-94
-596
-207
-13
-2,303
-155
-1
-376
44
-79
238
988
726
1,046
429
28
102
605
117
13,040
769
9
2,002
747
215
53
115
573
625
190
478
1,029
1,107
335
2,995
209
358
699
1,458
55
109
226
431
667
214
39
60
1,125
87
9,766
721
16
825
131
41
173
86
331
328
37
124
913
498
106
1,680
107
900
99
849
46
Medyan ile İskonto
Emlak Konut Hariç Medyan İle İsk.
Net Aktif Değer = Toplam Varlıklar - Toplam Yükümlülükler (31.12.2013)
*Diğer Varlık/Yükümlülükler = Alacaklar – Borçlar – Nakit Kar Payı
İskonto / Prim
(%)
(09.04.2014)
-54.2%
-77.1%
-40.7%
-36.2%
-50.1%
37.4%
-40.6%
86.0%
-25.5%
-25.1%
-6.3%
79.1%
-58.8%
-82.4%
-81.1%
228.8%
-25.3%
-42.2%
-47.5%
-80.8%
-74.1%
-11.3%
-55.0%
-68.4%
-43.9%
-49.0%
151.4%
-85.9%
-41.8%
-15.1%
-42.0%
-42.2%
2013 yılı karından dağıtılan nakit kar payları dikkate alınmıştır.
Gayrimenkul portföyünün %90 ve fazlası kira getirili varlıklardan oluşan GYOlar’ın iskontosu
%43,3 iken Panora GYO’nun net aktif değerine göre iskontosu %47,5 düzeyindedir. (Portföyü
5
ağırlıklı olarak endüstriyel binalardan oluşan ve AVM içermeyen Reysaş GYO ile ortalamanın
tersine yüksek oranda primli işlem gören Doğuş GYO hesaplama dışı tutulmuş, dönem içinde
halka arz edilen Yeni Gimat GYO hesaplamaya dahil edilmiştir)
(Milyon TL)
Gayrimenkul
Toplamı
(Ekspertiz
İştirakler
Likit Varlıklar
Diğer Var./
Yüküm.
Net Aktif Değeri
Piyasa Değeri
İskonto / Prim
(%)
(09.04.2014)
Akmerkez
984
0
49
12
1,046
667
-36.2%
Doğuş
679
0
40
-115
605
1,125
86.0%
Reysaş
499
25
48
-94
478
124
-74.1%
Servet
323
0
25
-13
335
106
-68.4%
TSKB
335
0
29
-155
209
107
-49.0%
GYO'lar
Yeni Gimat
1,411
3
0
44
1,458
849
-41.8%
Toplam
4,232
29
191
-321
4,130
2,977
-27.9%
Doğuş ve Reysaş GYO Hariç
Panora
633
0
19
-27
625
328
-43.3%
-47.5%
2.2.2. Benzer Şirketlerin Kira Geliri ile Firma Değerinin Karşılaştırılması
Gayrimenkul portföyünün %90 ve fazlası kira getirili varlıklardan oluşan GYO’ların kira gelirlerinin
firma değerlerine göre geri dönüş süresi 7,6 yıl iken Panora GYO’nun kira geri dönüş süresi 6,3
yıldır. (Portföyü ağırlıklı olarak endüstriyel binalardan oluşan ve AVM içermeyen Reysaş GYO ile
ortalamanın çok üzerinde hesaplanan Doğuş GYO hesaplama dışı tutulmuş, dönem içinde halka
arz edilen Yeni Gimat GYO hesaplamaya dahil edilmiştir)
(Milyon TL)
Kira Getirili Varlıkların
Piyasa
Değeri
(09.04.2014)
31.12.2013
Net Borç
667
-61
606
Doğuş
1,125
74
Reysaş
124
21
Servet
106
TSKB
107
GYO'lar
Akmerkez
Yeni Gimat
Toplam
Kira Getirili
Firma Değeri
G.Menkul
1
Payı (%)
Kira Geri Dönüş Süreleri
2013 Kira
Geliri
Ekspertiz
Değeri
Firma Değeri
2
Ekspertiz
Değerine
(Yıl)
Firma
Değerine
(Yıl)
100%
86
984
606
11.5
7.1
1,199
99%
16
673
1,188
42.7
75.3
145
79%
33
107
114
3.3
3.5
-12
94
100%
13
323
94
25.8
7.5
126
233
91%
16
307
213
18.7
13.0
100%
849
-47
802
2,977
102
3,079
113
1,411
802
12.5
7.1
275
3,805
3,017
13.8
11.0
Doğuş ve Reysaş GYO Hariç
Panora
328
7
335
100%
53
*Net Borç = Toplam Yükümlülükler - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hariç Toplam Varlıklar
Firma Değeri 1 = Piyasa Değeri + Net Borç
Firma Değeri 2 = Firma Değeri 1 * Kira Getirili Gayrimenkul Payı
6
633
335
11.9
7.6
6.3
2.2.3. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ile Firma Değerinin
Karşılaştırılması
Gayrimenkul portföyünün %90 ve fazlası kira getirili varlıklardan oluşan GYO’ların “Yatırım
Amaçlı Gayrimenkullerin Değer Artışı”nı içermeyen ve gayrimenkul satışlarından elde edilen
kazançlarını düzelterek hesapladığımız 2013/12 FAVÖK tutarlarının firma değerlerine göre geri
dönüş süresi 11,2 yıl iken Panora GYO’nun FAVÖK geri dönüş süresi 9,2 yıldır. (Portföyü ağırlıklı
olarak endüstriyel binalardan oluşan ve AVM içermeyen Reysaş GYO ile ortalamanın çok üzerinde
olan Doğuş GYO hesaplama dışı tutulmuş, dönem içinde halka arz edilen Yeni Gimat GYO
hesaplamaya dahil edilmiştir)
Piyasa Değeri
(09.04.2014)
31.12.2013 Net
Borç
Firma Değeri-1
Kira Getirili
G.Menkul Payı
(%)
Firma Değeri-2
FAVÖK 2013
Mn TL
FD-2 /FAVÖK
667
-61
606
100%
606
56
10.7
Doğuş
1,125
74
1,199
99%
1,188
6
184.0
Reysaş
124
21
145
79%
114
30
3.9
Servet
106
-12
94
100%
94
7
13.1
TSKB
107
126
233
91%
213
8
27.0
Yeni Gimat
849
-47
802
100%
802
81
9.9
2,977
102
3,079
3,017
189
16.0
GYO'lar,
Mn TL
Akmerkez
Toplam
Doğuş ve Reysaş GYO Hariç
Panora
328
7
335
100%
*Net Borç = Toplam Yükümlülükler - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hariç Toplam Varlıklar
Firma Değeri 1 = Piyasa Değeri + Net Borç
Firma Değeri 2 = Firma Değeri 1 * Kira Getirili Gayrimenkul Payı
7
335
11.2
36.5
9.2
2.3.
Rapor Tarihi ve Güncel Durum Karşılaştırması
Fiyat Tespit Raporu’nda kullanılan yöntemlerin fiyat tespit raporu tarihi ve güncel durum için
karşılaştırılması aşağıda yer almaktadır. Güncel durum analizinde 09.04.2014 piyasa verileri ve
2013 yılsonu mali verileri baz alınmıştır.
Kira Getirili GYOlar'ın
Net Aktif Değerine Göre İskontosu
Kira Gelirine Göre Geri Dönüş Süresi (Yıl)
FAVÖK Geri Dönüş Süresi (Yıl)
Rapor Tarihi 09.04.2014
-27.8%
-43.3%
10.4
7.6
13.3
11.2
Panora GYO
Pay Başına Net Aktif Değeri (TL)
Net Aktif Değerine Göre İskontosu
Kira Gelirine Göre Geri Dönüş Süresi (Yıl)
FAVÖK Geri Dönüş Süresi (Yıl)
3.
6.69
-29.7%
10.5
12.1
7.19
-47.5%
6.3
9.2
Halka Arz Sonrası Panora GYO Paylarının ve Borsa İstanbul’un Performansı
Panora GYO payları, Borsa İstanbul’da (“BIST-100”) 23.05.2013 tarihinde pay başına 4,70 TL
fiyatla işlem görmeye başlamıştır.
Panora GYO paylarının 09.04.2014 borsa kapanış fiyatı 3,77 TL’dir. 25.03.2014 tarihinde pay
başına 0,3462 TL nakit kar payı dikkate alındığında düzeltilmiş fiyat 4,12 TL’dir. Buna göre;
halka arz fiyatı olan 4,70 TL baz alındığında pay fiyatında %12,42 değer kaybı söz konusudur.
BIST-100 endeksi en yüksek seviyesi olan 93.398 puana Panora GYO paylarının işlem görmeye
başladığı dönemde 22.05.2013 tarihinde ulaşmıştır. Ancak sonrasında piyasalarda yaşanan
olumsuzluklar nedeniyle endekste düşüş gerçekleşmiştir. 23.05.2013 tarihindeki açılış değeri
91.170 olan BIST-100 endeksinin 09.04.2014 tarihindeki kapanış değeri 72.429’dur. Buna göre
BIST-100 endeksinde yaşanan değer kaybı %20,56’dır.
Aşağıdaki grafikte Panora GYO ve BIST-100 endeksinin 23.05.2013 tarihli açılış fiyatları %100
olarak kabul edilmiş ve fiyatlarda meydana gelen değişimler yüzdesel olarak karşılaştırılmıştır.
8
BIST-GYO endeksinin 23.05.2013 tarihindeki açılış değeri 43.200, 09.04.2014 tarihindeki kapanış
değeri ise 35.065’tir. Panora GYO paylarının işlem görmeye başladığı günden itibaren BIST-GYO
endeksinde yaşanan değer kaybı %18,83’tür.
Bu çerçevede Panora GYO paylarının işlem görmeye başladığı 23.05.2013 tarihinden itibaren
BIST-100’e göre relatif getirisi %10,24, BIST-GYO’ya göre relatif getirisi %7,90 pozitiftir.
23.05.2013 – 09.04.2014 Dönemi İçin
Panora GYO ile BIST-100 ve BIST-GYO Performans Karşılaştırması
Panora GYO Performansı
-%12,42
Panora GYO’nun Relatif Performansı
BIST-100 Performansı
-%20,56
+ %10,24
BIST-GYO Performansı
-%18,83
+ %7,90
9
Ayrıca Panora GYO halka arzında, halka arz teşviki kapsamında, yatırımcıların halka arzdan
alarak 90 gün süreyle hesaplarında bulunduracağı payların satış yapan ortaklar tarafından 4,76
TL fiyatla geri alınacağı taahhüdü verilmiştir. 21-22-23.08.2013 tarihlerinde gerçekleşen geri alım
işlemleri çerçevesinde 18.934.226 adet pay (satışa sunulan payların %87’si) taahhüt veren
ortaklar tarafından pay başına 4,76 TL fiyatla geri alınmıştır.
4.
Payların Borsa Performansına Etki Eden Faktörler
Panora GYO paylarının borsa performansına etki eden faktörler Şirket’in kontrolünde olmayan
dışsal faktörler ve Şirket’in mali performansı olarak 2 ana başlık altında özetlenebilir.
4.1.
Şirket Kontrolünde Olmayan Dışsal Faktörler
Şirket’in Kontrolünde Olmayan Dışsal Faktörler aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

Başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere yabancı merkez bankalarının likidite daraltıcı
uygulamalara geçmesi ile global düzeyde piyasalarda yaşanan düşüşler

Yurt içinde faiz hadlerinin yükselmesi

Yurt içi pay piyasalarında yaşanan düşüşler
4.2.
Şirket Mali Performansı
2013 yılı Mayıs ayında tamamlanan halka arz sonrasında Panora GYO 2013 yılı Mart, Haziran,
Eylül ve Aralık dönemi mali tablolarını açıklamıştır.
Şirket’in 2012/12, 2013/03, 2013/06, 2013/09 ve 2013/12 dönemleri mali tablo özetleri
aşağıdaki gibidir.
10
4.2.1. Bilanço
Milyon TL
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Aktifler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
Toplam Pasifler
2012/12K 2013/03K 2013/06K 2013/09K 2013/12K Yıllık Değişim (%)
17.03
26.51
7.08
15.56
24.87
46.0%
593.96
594.22
595.65
596.02
634.44
6.8%
610.99
620.72
602.74
611.58
659.32
7.9%
5.09
30.97
6.05
3.91
3.55
-30.2%
97.82
98.13
0.37
0.48
0.50
-99.5%
508.08
491.62
596.31
607.19
655.27
29.0%
508.06
491.62
596.31
607.19
655.27
29.0%
610.99
620.72
602.74
611.58
659.32
7.9%
2013 yılsonu mali tablolarında yaşanan önemli değişiklikler;

Şirket 2013 yılı Nisan ayında ortaklarına 2012 yılı karından 23,89 milyon TL’lik temettü
ödemesi gerçekleştirmiştir. Temettü ödemesinin de etkisiyle Şirket’in dönen varlıkları 2013
yılı Haziran döneminde 27 milyon TL’den 7 milyon TL’ye gerilemiştir. Yılsonu itibariyle
dönen varlıklar 25 milyon TL olup ağırlıklı olarak bankalardaki mevduattan oluşmaktadır.

Temettü dağıtılması kararının etkisiyle 2013 yılı Mart dönemi tablolarında kısa vadeli
yükümlülükleri 31 milyon TL’ye yükselmiş, temettünün Nisan ayında ödenmesiyle 2013 yılı
Haziran döneminde 6 milyon TL’ye gerilemiştir. Finansal borcu bulunmayan Şirket’in 2013
yılsonu itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri 4 milyon TL’dir.

Panora GYO, 05.04.2013 tarihi itibariyle GYO tüzel kişiliğini kazanmıştır. GYO kazançlarının
kurumlar vergisinden istisna olması sebebiyle; GYO dönüşümü öncesinde gayrimenkul
değerlemesinden kaynaklanan ve uzun vadeli yükümlülükler kaleminde yer alan ertelenmiş
vergi yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. Bu etkiyle 2013 yılı Mart döneminde uzun vadeli
yükümlülükler arasında bulunan 97,66 milyon TL karşılık 2013 yılı Haziran döneminde
geçmiş yıllar karına eklenerek sıfırlanmıştır.

Şirket’in duran varlıklarında 2013 yılında meydana gelen 40 milyon TL’lik artış “Yatırım
Amaçlı Gayrimenkuller” kaleminde yeniden değerleme ile yaşanan artış kaynaklıdır. (2012
Aralık 594 milyon TL, 2013 Aralık 634 milyon TL)
11
4.2.2. Gelir Tablosu Önemli Kalemleri
Milyon TL
2012/12K 2013/03K 2013/06K 2013/09K 2013/12K Yıllık Değişim
Satış Gelirleri
48.84
12.53
25.21
38.31
53.03
8.6%
Satışların Maliyeti (-)
16.27
2.75
5.96
8.90
12.28
-24.6%
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
32.57
9.78
19.25
29.41
40.76
25.2%
Faaliyet Giderleri (-)
3.60
0.50
3.53
3.13
4.39
22.0%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
28.97
9.28
15.72
26.28
36.37
25.5%
Faaliyet Karı veya Zararı
28.96
9.00
16.18
27.08
75.13
159.5%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
29.94
9.33
16.17
27.07
75.11
150.9%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
5.70
1.87
-0.92
-0.90
-0.95
-116.7%
Net Dönem Karı/Zararı
24.24
7.46
17.09
27.97
76.06
213.8%
Amortisman
5.81
0.04
0.07
0.12
0.15
-97.4%
FAVÖK
34.78
9.32
15.79
26.39
36.52
5.0%
FAVÖK (Kaydırılmış)
34.78
34.69
35.48
39.30
36.52
5.0%
Şirket’in satış gelirleri, Panora AVM’nin kira ve ortak alan gelirlerinden oluşmaktadır. Panora
AVM’nin yüksek doluluk oranı ve dönemsel olarak belirlenen sabit döviz kurlarının etkisiyle
Şirekt’in satış gelirleri ve brüt karında önemli dalgalanmalar meydana gelmemektedir. Şirket’in
2013 yılsonu karında meydana gelen değişiklik;

Şirket’in Nisan 2013’te GYO’ya dönüşümü sonrasında kazançlarının kurumlar vergisinden
istisna olması,

Sahip olunan gayrimenkulün “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” olarak sınıflanması
sebebiyle amortisman ayrılmaması,

Faaliyet karındaki artış “Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Artış
Kazancı” kaynaklıdır.
temel etkilerini yansıtmaktadır.
12
Download

Panora GYO Değerlendirme Raporu II