İÇİNDEKİLER
TOPLANTIYA BAŞLARKEN…………………………….2
DEĞERLENDİRME HAKKINDA
BİLGİLENDİRME…………………………………………..3
DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI……..5
ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER…………………………6
İLK ADIM(TARAMA)……………………………………7
BEP OLUŞTURULMASI…………………………………7
FORMAL DEĞERLENDİRME-İNFORMAL
DEĞERLENDİRME…………………………………………8
SORU-CEVAP……………………………………………….10
KAYNAKÇA……………………………………………………………16
1
TOPLANTIYA BAŞLARKEN…
Merhaba Meslektaşlarım,
Bugün sizlerin dikkatleri sayesinde bazı öğrencilerin
yetersizliklerinin farkına varılması hakkında konuşacağım.
Öğrencilerimizin bazıları okula direk kaynaştırma adı altında
geliyor. Fakat bazıları da var ki henüz aileleri bile çocuklarının
2
yetersizliklerinin farkına varamamış. Bu konu hakkında biraz
konuşmak istiyorum.
DEĞERLENDİRME HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
ÖĞRENCİNİZ;
Kendinden beklenen
Eğitimsel performansı
gösteremiyorsa,
Yaşına uygun sosyal
hareketler
göstermiyorsa,
Akranlarının
ilgilendikleri şeylerle
ilgilenmiyorsa
DİKKAT EDİN!!!
İlk olarak ellerinizdeki broşürde de gördüğünüz gibi
sınıflarınızda farklı davranan öğrencilerle başlayalım.
Genellikle yetersizliği olan öğrencilerimiz okullarımıza BEP’leri
ile yani bireyselleştirilmiş eğitim planları ile birlikte geliyorlar.
Fakat bazı öğrencilerimizin yetersizliklerinin farkına
varılamamış oluyor. Bu öğrencilerimizin de tüm sorumlulukları
bizlere kalıyor. Çünkü onların aileleri çocuklarındaki
3
yetersizliğin farkında değiller ve ne kadar
erken fark edilirse yetersizliğin ilerlemesine
o derece engel olabiliriz. Yani bizim burada
en etkili olacağımız kısım öğrencimizin
değerlendirme sürecine girmesini sağlamak
oluyor.
Öncelikle değerlendirmenin ne olduğu
hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Tabi değerlendirme
içerisinde geçen ölçme kavramı ile başlayalım. Ölçme; bir
betimleme (tanımlama) işlemidir. Değerlendirme ise, bir
yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle
karşılaştırılmasına dayanır. Kısaca ölçme sonucunu amacımıza
göre yorumlamak; tamamen, kısmen, yeterli, yetersiz şeklinde
bazı hükümlere ulaşmak ise bir değerlendirmedir. Bu şekilde
baktığımızda değerlendirmeye ulaşmak için bir süreçten
geçilmesi gerektiğini görüyoruz. Peki bu süreç okullarımızda
kim tarafından ve nasıl başlatılır, nasıl devam eder ve nasıl
sonuçlanır? Şimdi bu süreci adımlarıyla birlikte inceleyelim. Ve
bizlere nerelerde görev düşüyor bunlar hakkında konuşalım.
4
DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ADIMLARI
1.TARAMA BELİRLEME:Öğrencinin gözlenmesi,öğretimsel
değişikliklerin yapılması.
2.GÖNDERME:Öğrencinin sorunlarını düzeltme çabalarından özel
eğitim hizmetleri için uygun olup olmadığı sorusuna cevap
verebilmek için daha fazla bilgiye gerek olduğuna karar verilir.
3.UYGULAMA:Özel eğitim Değerlendirme Kurulu üyeleri öğrenciyi
test eder.
4.SONUÇLARIN RAPOR EDİLMESİ:Değerlendirme verileri
yorumlanır,diğer ekip üyeleri ile paylaşılır öğrencinin güçlü ve zayıf
yönleri anlaşılır yeni profile dökülür.
5.YERLEŞTİRME KARARI:Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Özel Eğitim
Değerlendirme Kurulunun sunduğu yöneltme raporları
doğrultusunda en az kısıtlayıcı eğitim ortamına yerleştirme kararı
alır.
6.BEP OLUŞTURULMASI:Bep Geliştirme Birimi, öğrencinin öncelikli
gereksinimlerini organize eder ve gelişimsel ilerlemenin bireysel
eğitim planını oluşturur.
7.İZLEME ÇALIŞMALARI:Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetler; özel eğitim hizmetleri
kurulu, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar, kurumlar ve
ailenin iş birliğiyle yürütülür.
5
Adımları ve ilerlemeleri şekil üzerinde görüyorsunuz.
Gördüğünüz gibi bu süreçte etkin olacağımız iki adım var.
Tarama belirme ve Bep oluşturulması… Bu adımlara
geçmeden yapılması gereken birkaç adım üstünde duralım…
ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER…
Sınıfta diğer öğrencilerden farklı davranan bir öğrenci fark
ettiniz, ne yapmalısınız?
ÖNERİ 1: İlk olarak öğrencinin oturma düzeninde değişikler
yapmak gerekir.
NEDEN? Çünkü öğrenci bu hareketleri dikkat dağınıklığı problemi
olduğundan yapabilir. Bu durumda öğrenciyi ön sıralara ve cam
kenarı olmayacak şekilde oturtmamız gerekir. Ya da işitsel bir
problemi olduğundan dersi dinlemekten vazgeçmiş olabilir.
ÖNERİ2: Öğrencinin sergilediği bu davranışların bazı derslere
özgü olup olmadığını gözlemlemek gerekir.
NEDEN? Çünkü öğrenci dersi veya o dersin öğretmenini
sevmediği için farklı davranışlar sergiliyor olabilir.
ÖNERİ3: Öğrencinin velisi ile görüşüp okul dışındaki ortamlarda
öğrencinin davranışları hakkında bilgiler edinilmelidir.
NEDEN? Öğrenci okula gelmemek için veya farklı bir okula
gitmek için farklı davranıyor olabilir.
6
İLK ADIM (TARAMA)
Bu adımda amaç genel performans düzeyini belirlemektir.
Burada yanıtı aranan Değerlendirme Sorusu ise Daha ileri
düzeyde değerlendirme için potansiyel bir gereksinimi var mı?
Özellikle performans düzeyinin belirlenmesinde neredeyse
tüm görev size düşüyor. Çünkü öğrenciyi fark ettikten sonra
gözlemlenerek performansı hakkındaki en doğru ve en net
bilgiyi sizlerden öğrenebiliriz.
BEP OLUŞTURULMASI
İlk olarak belirtmeliyim ki BEP dosyası öğrenciye göre
düzenlenir. Bununla beraber üyelerin, öğrencinin ailesinin,
toplantının, eğitsel performans proğramının olduğu dosyalar
düzenlenir. Daha sonra BEP ekibi çalışma sürecine göre
hareket edilir. En önemli nokta öğrencinin dersine giren tüm
öğretmenlerin BEP biriminin üyesi olduğudur.
Öğrencinin performansı belirlendikten sonra hangi derslerden
BEP yapılması gerektiği BEP toplantısında BEP birimince
karara bağlanır.
Öğrencinin ihtiyaç duyduğu derslerden BEP hazırlanır. BEP
dosyasının saklanmasında BEP ekip başkanı ve sınıf/sınıf
rehber öğretmeni yani sizler sorumlusunuz.
Kaynaştırma öğrencilerinin başarısı, uyumu ve toplumsal
kabulü açısından BEP çalışmalarında okul idaresinin, okuldaki
personelin, diğer öğretmenlerin, öğrencinin sınıf
arkadaşlarının, ailenin bilgilendirilmesi gerekir.
7
FORMAL DEĞERLENDİRME-İNFORMAL
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme yöntemleri ise
formal ve informal olarak ikiye
ayrılıyor. Biz bunları kısaca
kıyaslayarak geçecek olursak
şunları söyleyebiliriz.
Formal değerlendirme; Ölçülecek
özellikleri ana hatları ile kabaca
planlarken, informal değerlendirme
ölçülecek özelliği ayrıntılı ve aşamalı bir
biçimde planlar.
Formal değerlendirme;
başarılardaki bireysel farklılıkları
açıklarken, İnformal
değerlendirme öğrencilerin ilgili
alanda performansındaki başarıyı
açıklar.
Formal değerlendirme, var olan
durumu araştırırken, İnformal
değerlendirme Performans
düzeyi ya da beceriyi ölçer.
8
Formal değerlendirme; Bireyin
performansını diğer bireylerin
performansları ile karşılaştırırken,
İnformal değerlendirme;bireyin iki ayrı
zamanda elde edilen performansını
karşılaştırır ve ikisi arasındaki özel
başarı düzeyini açıklar.
Formal değerlendirmenin;
Programda geniş bir alanı
kapsama varken, İnformal
değerlendirme bir programın ve
bir ünitenin öğrenme
becerilerinin sınırlı bir alanına
odaklanır.
Formal değerlendirme de;
Performans düzeyi ilişkili norm
gruplarına göre kararlaştırılırken,
İnformal değerlendirme de
Performans düzeyi çoğunlukla
amaçlara göre kararlaştırılır.
Formal değerlendirmede test
maddeleri bireyler arasındaki en
yüksek ayrımı sağlamalıdır. Test
maddelerinin güçlüğü en önemli
konudur. Enkolay ve en güç
maddeler testten çıkarılır.
İnformal değerlendirme de ise
performansı gerekli tüm test
maddeleri ile açıklamak gerekir.
Formal ve informal
değerlendirmenin kısaca
farklarından bahsettik. Şimdi
9
AİLE???
SINIF
ÖĞRETMENİ
Mİ??
PLAN??
BEP??
??
??
RAPOR..
TARAMA
??
RAM..
10
Öğrencime(psikolojik ve eğitsel)
değerlendirme süreci hangi
nedenlerden dolayı uygulanır?
Diğer öğrencilerin derslerde göstermiş
olduğu performansı gösteremiyorsa,
yıkıcı, saldırgan veya çekingen olarak
davranış sorunları gösteriyorsa, işitme,
görme veya bir organının eksik olması
gibi değerlendirme nedenleridir.
Peki bu değerlendirme nerelerde
kullanılmakta?
Öğrencinin mevcut eğitimsel performansının
profilini ortaya çıkarma, bireysel
gereksinimlerinin neler olduğunu anlama, özel
eğitime gereksinimi olup olmadığına karar verme,
bireyselleştirilmiş eğitim programını planlama,
uygun özel eğitim ve destek hizmetlerinin
sağlaması gibi öğrenci için düzenlenen programın
her aşamasında kullanılır.
11
Öğrencimin özel eğitime gereksinimi
olduğunu kararını kimler veriyor?
Sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, psikolog,
dil ve konuşma uzmanı, sağlık personeli, aile ve
uygun olduğunda öğrencinin de dahil olacağı bir
ekibin ortak çalışması sonucu verilir.
Bir sınıf öğretmeni olarak ben bu ekibe
nerede yardımcı oluyorum?
Özellikle akademik performans, sosyal ve
duygusal özellikler gibi alanlarda bilgi
toplamada ekibe yardımcı oluyorsunuz.
12
Ya ailesi?
Konu hakkında eğitimleri yoksa
onlar nasıl yardımcı olabilirler?
Anne ve baba çocuğun evdeki
etkileşimi ve performansı hakkında
ekibe bilgi verebilir. Karar verme
sürecinde onların bilgileri değil
gözlemlerinden yararlanılabilir.
Değerlendirme süreci sonucunda her
öğrenciye aynı plan mı veriliyor?
Hayır. Her çocuğun kendine özgü
sorunları vardır. Bireye özgü sorunları
sistematik inceleyebilmek için bir
değerlendirme planı oluşturulur.
13
Peki bu planda neler yer alıyor?
Değerlendirilecek gelişim alanları,
başvurulacak işlemler, bu çalışmaları
yürütecek personel ve zaman
planlanır.
14
Sorularda bittiğine göre bilgilendirme toplantımızı burada
sona eriyor. Son olarakta öğrencimiz ne kadar yetersiz olursa
olsun
Onları önce çocuk olarak kabul ediniz
ve onların yaşıtlarıyla benzer olan
özelliklerini hatırlayınız!!!!
Teşekkürler.
15
Download

İÇİNDEKİLER - ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME