METASTATİK MESANE CA’DA
TEDAVİ SIRALAMASI
Dr. Mustafa Erman
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
Antalya, Mart 2014
Mesane ca ve kemoterapi
• Kombinasyon tedavileriyle ~%50-60 yanıt oranı ve
%20-30 tam yanıt elde edilebilir ( meme ca?)
• Aktif ajanlar
• Sisplatin
• Karboplatin (< sisplatin)
• Metotreksat
• Gemsitabin
• Paklitaksel
• Dosetaksel
• Adriamisin
• Vinblastin
• İfosfamid
Mesane ca kemosensitiftir
MVAC
• 28 günde bir:
• Metotreksat 30 mg/m2 (G1, 15, 22)
• Vinblastin 3 mg/m2 (G2, 15, 22)
• Adriamisin 30 mg/m2 (G2)
• Sisplatin 70 mg/m2 (G2)
• YO %40-65, tam YO %15-25
• Ortanca GS 12-14 ay
• Ciddi toksisite: Hastaların %10’unda nötropenik
sepsis ve %3-4’ünde tedaviye bağlı ölüm görülür.
MVAC etkili olmakla birlikte, fazla
karmaşık ve çok toksik bir rejimdir
(mümkünse kullanmayınız!)
MVAC’tan herhangi bir ajanın
çıkartılması etkinliği azaltır
MVAC vs Gem-Sis
• Von der Maase H ve ark. JCO 2000
• Klasik MVAC
veya
• Gemsitabin 1000 mg/m2 (G1, 8, 15), sisplatin 70 mg/m2
(G2), 28 günde bir
• 405 hasta
Tedavi
MVAC
GC
n
202
203
YO
45.7
49.4
PS
7.4
7.4
GS
14.8
13.8
MVAC ve GC benzer etkinliktedir,
ancak GC daha iyi tolere edilir
MVAC vs Yüksek doz MVAC
• Stenberg CN ve ark. JCO 2001
• Standart MVAC
veya
• HD-MVAC – 14 günde bir:
• Metotreksat 30 mg/m2 (G1)
• Vinblastin 3 mg/m2 (G2)
• Adriamisin 30 mg/m2 (G2)
• Sisplatin 70 mg/m2 (G2)
• G-CSF (G4-10)
• 263 hasta
• HD-MVAC daha iyi tolere edilen bir rejimdir.
• Tam yanıt oranı, progresyonsuz sağkalım ve genel
sağkalım açısından standart MVAC’a üstün olabilir.
MVAC vs HD-MVAC
Tedavi kolu
MVAC
HD-MVAC
n
129
134
TY
9
21
YO
50
62
PS
8.2
9.1
GS
14.1
15.5
• 7 yıllık izlem sonucunda 5 yıllık sağkalım HD-MVAC
kolunda daha yüksek bulunmuştur (%21.8 vs %13.5)
MVAC vs HD-MVAC: GS
MVAC verecekseniz, HD (akselere)
şemayı kullanınız
Karboplatin sisplatine göre daha az
aktiftir, mecbur kalmadıkça tercih
edilmemelidir
Başarısız denemeler
• MVAC > sisplatin-dosetaksel
• Larotaksel
• Üçlü kombinasyonlar
• Gemsitabin sisplatin paklitaksel: Yanıt oranı ve
genel sağkalım > GC, ancak istatistik olarak
anlamlı düzeyde değil
• TIP: Yanıt oranı çok iyi (%70), karşılaştırmalı
çalışması yok
• Karbo gemsitabin bevasizumab
Birinci basamak tedavi: Sonuçlar
• MVAC etkili, ancak toksik bir rejimdir.
• HD-MVAC daha etkili olabilir.
• Gemsitabin – sisplatin bugün için standart
tedavidir.
• Üçlü kombinasyonların etkinliği kanıtlanmamıştır.
• Sisplatin karboplatine tercih edilmelidir.
İKİNCİ BASAMAK
TEDAVİ
İkinci basamak tedavi
• Kemoterapinin destek tedavisine üstünlüğünü
gösteren çalışma yoktur.
• Kombinasyonlar ile yanıt oranları daha yüksek;
GS avantajı tartışmalı.
• “Eski” ilaçlardan en etkilisi ifosfamiddir. (CR %9;
PR %11)
• Gemsitabin MVAC almış hastalarda etkilidir: YO
%25
• Dosetaksel ile YO %13,3.
• Haftalık paklitaksel: %10 parsiyel yanıt
Başarısız denemeler
• Pemetreksed
• Gefitinib
• Vandetanib
• Everolimus
• Pazopanib
Ümit vaad edenler
• Setuksimab (haftalık paklitaksel ile)
• Lapatinib (gemsitabin sisplatin ile)
• Trastuzumab (gemsitabin karboplatin paklitaksel
ile)
• Bevasizumab (gemsitabin sisplatin ile)
Vinflunin (Javlor®)
• Yeni jenerasyon vinka alkaloidi
• KHDAK’nin ikinci basamak tedavisinde
dosetaksele benzer aktivite
• Majör toksisiteler kemik iliği supresyonu,
konstipasyon, nöropati
Vinflunin
• Bellmunt J ve ark.; JCO 2009
• 370 hasta; vinflunin vs destek tedavisi
• İkinci basamakta yapılan tek randomize çalışma
• GS 6,9 vs 4,6 ay (p=0,29)
• Sadece değerlendirilebilir hastalar (n=357) ele
alındığında fark istatistik olarak anlamlı hale
geliyor (6,9 vs 4,3 ay; p=0,04).
• Uzun dönem sağkalım güncelleme sonuçları da
benzer (Bellmunt J, Ann Oncol 2013)
Overall survival (OS) in the intent-to-treat population (n = 370).
Bellmunt J et al. JCO 2009;27:4454-4461
©2009 by American Society of Clinical Oncology
Overall survival (OS) in the eligible population (n = 357; 96.5% of intent-to-treat population).
Bellmunt J et al. JCO 2009;27:4454-4461
©2009 by American Society of Clinical Oncology
Vinflunin ikinci basamakta etkili bir
ajandır
nab-paklitaksel (Abraxane)
• Paklitakselin albumine bağlı nanopartikül
formülasyonu
• Ko YJ ve ark, Lancet Oncol 2013
• Platin bazlı tedavi başarısızlığı sonrası ikinci
basamak
• 47/48 hasta değerlendirilebilir
• %2,1 tam, %25,5 parsiyel yanıt, %22,1 stabil
hastalık // YO %27,7
• PS 6,0 ay, GS 10,8 ay
• Tolerabilite çok iyi
nab-paklitaksel metastatik mesane
ca tedavisinde etkili ve iyi tolere
edilen bir seçenektir
İkinci basamakta HD-MVAC
• Edeline J ve ark, Eur J Cancer 2012
• 45 hasta, %40 adj, %60 met GC almış
• %10 tam, %51 parsiyel yanıt
• Adj GC: TTP 5,8 ay, OS 14,2 ay
• Met GC: TTP 4,4 ay, OS 5,7 ay
• Grade IV toksisite: %69
• 4 toksik ölüm (%9)
İkinci basamakta HD-MVAC etkili,
ancak toksik bir rejimdir. Genel
durumu çok iyi hastalar için
düşünülebilir.
İkinci basamak tedavi: Sonuçlar
• İkinci basamak tedavide KT’nin destek tedavisine
üstünlüğü gösterilememiştir.
• Kombinasyonların tek ajana üstünlüğü
gösterilememiştir.
• Taksanlar, ifosfamid ve antrasiklinler kullanılabilir.
• Genel durumu iyi hastalara GC sonrası HDMVAC verilebilir.
• Vinflunin (Javlor®) ve nab-paklitaksel (Abraxane®)
aktivite gösterebilir.
HEDEFE YÖNELİK
TEDAVİLER
Mesane ca tedavisi: Sonuçlar
1. basamak:
• MVAC etkili, ancak oldukça toksik bir rejimdir.
• GC MVAC’a benzer etkinliktedir, ancak daha iyi tolere
edilir  Güncel standart tedavidir
• HD-MVAC MVAC’a göre daha etkili olabilir.
2. basamak:
• Taksanlar (paklitaksel/dosetaksel/nab-paklitaksel) ve
vinflunin etkili olabilir.
• Genel durumu iyi hastalara GC sonrası HD-MVAC
verilebilir.
• Hedefe yönelik tedavilerin katkısı henüz belirsizdir.
Download

Metastatik Mesane Kanserinde Tedavi Sıralaması