23 NİSAN 2015, PERŞEMBE
KAZ DAĞLARI
AKKUYU
KUZEY ORMANLARI
LONGOZ ORMANLARI (TPOG)
ERGENE NEHRİ
08:00-09:30
Akciğer Tümörleri Konseyi
Jinekolojik Tümörler Konseyi
Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri
Konseyi
Açılış
09:30-09:45
Panel: Kanser Tedavilerine Bağlı
Osteonekroz
• Osteonekroz Patolojisi
• Sistemik Tedaviye Bağlı Osteonekroz
• Radyoterapiye Bağlı Osteonekroz • Osteonekroz Tedavisi
Karşıt Görüş:
Cerrahi Evreleme Yapılmış Uterusa
Sınırlı Endometrium Kanseri
Tedavisinde, Kemoterapi Radyoterapinin
Yerini Alabilir mi?
• Evet
• Hayır
Panel: Türkiye Biyobenzere Nasıl
Bakıyor?
• Biobenzer Kavramı ve Güncel
Kılavuzlar
• Biobenzerlerin Olumlu ve Olumsuz
Yönleri
• Bakanlık Görüşü
Kanser Tedavilerine Bağlı Üreme ve
Seksüel Disfonksiyonlar
• Kemoterapi, Radyoterapi,Kemik İliği
Transplantasyonu
• Gebelik ve Kanser, Infertilite Riskine
Karşı Sperm ve Ovum Saklanması
09:45-10:30
10:30-11:00
11:00-11:45
Konferans: Ewing Sarcoma
KAHVE MOLASI
SÖZEL BİLDİRİLER
SÖZEL BİLDİRİLER
SÖZEL BİLDİRİLER
11:45-12:30
Konferans: GPOH Treatment Approach
for Low and Intermediate Risk
Neuroblastoma Patients
High Risk Neuroblastoma: State of the
Art of First Line Treatment and Second
Line Approches Utilizing Metronomic and
Immunotherapeutic Concept
12:30-13:30
Onkoloji Hastasına Multidisipliner
Yaklaşım
• Tıbbi Onkolog Gözüyle Onkoloji Hastası
• Radyasyon Onkolog Gözüyle Onkoloji
Hastası
• Pediatrik Onkolog Gözüyle Onkoloji
Hastası
• Onkolojide Eczacının Rolü, Hasta
Bakımına Yansımaları
• Onkoloji Hemşiresinin Hasta
Bakımında Rolü
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
HASTA OTURUMU
14:30-16:00
Panel: Kanser Tarama Programlarında
Tartışmalı Konular
• Tarama Programlarında Nerdeyiz?
• Toraks BT
• Radyolog Gözü ile Mamografi
• Kolonoskopi
Panel: Çocuk ve Erişkin Kanser
Hastalarında Fertilite ve Gebelik
• Sistemik Tedavide Dikkat Edilmesi
Gerekenler
• Radyoterapide Dikkat Edilmesi
Gerekenler
• Erkekte Fertilite Korunması
• Kadında Fertilite Korunması
HASTA OTURUMU
16:00-16:30
Onkoloji ve Elektronik Kayıt Sistemleri
Ölçmezsen Yönetemezsin
KAHVE MOLASI
16:30-17:30
Panel: Akciğer Kanserinde Yenilikler
• Akciğer Kanserinde Klinisyenin
Patalogtan Beklentileri
• Ablatif Radyoterapide Sınır Ne Olmalı?
• Kanser Aşıları ve İmmün Sistemi
Hedef Alan Tedaviler Can Circulating Tumor DNA be the New
Generation of Cancer Biomarkers?
HASTA OTURUMU
17:30-18:30
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
HASTA OTURUMU
18:30-19:30
Açılış ve Ödül Töreni
SÖZEL BİLDİRİLER
Kendimizi Güçlü Kılma (Düşünme,
Yaklaşım, Algılama, Rahatlama)
24 NİSAN 2015, CUMA
KAZ DAĞLARI
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
AKKUYU
Gastrointestinal Sistem Tümörleri
Konseyi
Baş-boyun Tümörleri Konseyi
Advances on the Management of
Esophageal Cancer
Systemic Therapy for Early Stage Breast
Cancer
10:30-11:00
11:00-12:00
KUZEY ORMANLARI
Kemik-Yumuşak Doku Tümörleri
Konseyi LONGOZ ORMANLARI (TPOG)
Lenfoma İnteraktif Olgu Sunumu
• Hodgkin Lenfoma
• Non-Hodgkin Lenfoma
• Anaplastik Büyük hücreli Lenfoma
Son Dönem Kanser Hastasında
Hemşirelik Yaklaşımları
• Son Dönem Kanser Hastasında Bakım
• Ölüm ve Yas Sürecinde Hasta ve
Yakınlarına Yaklaşım
• Maneviyat
Konferans: Myeloid Lösemi Dünden
Geleceğe
KAHVE MOLASI
ANA OTURUM (Seçilmiş Sözel Bildiriler)
SÖZEL BİLDİRİLER
12:00-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
14:00-15:30
Panel: Global Burden of Cancer and
Solutions
Panel: Geriatrik Hastaralarda Kanser
• Yaslanma ve Kanser Gelişiminde
Moleküler Mekanizmalar
• Geriatristlerin Rolü ve Geriatrik
Hastanın Değerlendirmesi
• Geriatrik Onkolojinin Temelleri ve Tıbbi
Onkoloji
• Radyoterapideki Sorunlar
15:30-16:00
Meme Kanseri ve Uzun Dönem Yan
Etkiler
• Lenfödem, Önlenmesi (sorunlar) ve
Tedavisi • Ülkemizde Lenfödem Merkezleri ve
Çalışmalar
• Mastektomi Sonrası Rekonstrüksiyon
KAHVE MOLASI
16:00-17:00
Panel: Güncel Veriler Işığında Melanom
Tedavisi
• Cerrahideki Yenilikler
• Tedavi Belirlemede Patoloğun Rolü
• Sistemik Tedavide Yenilikler
Akılcı İlaç: Gereğinden Fazla Tetkik ve
Tedavi Yapıyor muyuz?
• Meme Kanserinde Durum
• Prostat Kanserinde Durum
• Akciğer Kanserinde Durum
17:00-17:30
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
Panel: Rektum Kanserinde Neoadjuvan
Kemoradyoterapi Sonrası Tartışmalı
Konular
• Yanıt Değerlendirmesi
• Cerrahi Gerekli mi?
-- Cerrah Görüşü
-- Radyasyon Onkoloğu Görüşü
• Adjuvan Kemoterapi Gerekli mi?
-- Evet
-- Hayır
Panel: Baş Boyun Kanserlerinde
Yenilikler
• İmmün Kaçışın Rolü
• HPV Karsinogenezi
• HPV Durumunun Güncel Tedavilere
Etkisi Panel: Pankreas Kanseri Tedavisinde
Tartışmalı Konular
• Adjuvan Radyoterapinin Rolü Var mı?
• Metastatik Hastalıkta Tedavi
Sıralaması Nasıl Olmalı? TPOG Protokol Önerileri
• Adrenokortikal Tümörler
• Türkiyedeki Kanser Tanısı Olan
Çocuklarda Gen Polimorfizmleri
• Medilloblastomda Yeni Bir Tedavi
Protokol Önerisi
SÖZEL BİLDİRİLER
SÖZEL BİLDİRİLER - II
17:30-18:00
18:00-19:30
ERGENE NEHRİ
Çocukluk Çağı Kanserleri ve Uzun
Dönem Yan Etkiler
• Post-travmatik Gelişim
• Psikososyal Sorunlar
• Tedavinin Geç Yan Etkileri
25 NİSAN 2015, CUMARTESİ
KAZ DAĞLARI
08:00-08:30
Meme Tümörleri Konseyi
AKKUYU
Üriner Sistem Tümörleri Konseyi
KUZEY ORMANLARI
Lenfoma Tümör Konseyi
08:30-09:30
09:30-10:30
The Challenges Maintaining Safety in
Radiation
Panel: Genitoüriner Kanserlerde
Tartışmalı Konular
• Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi
Sıralaması Değişiyor mu?
• Kasa Invaze Mesane Kanserinde
Organı Korumak mümkün mü?
• İleri Evre Testis Tümörlerinde BEP Dışı
Tedavi mümkün mü? Semptom Yönetiminde Kanıt Dayalı
Uygulamalar
• Bulantı Kusma Diyare ve En Son
Kullanılan Yaklaşımlar
• Mukozit ve Ağız Bakımında Güncel
Yaklaşımlar
• Cilt Reaksiyonları ve Güncel
Yaklaşımları
Beyin Tümörleri İnteraktif Olgu Sunumu
Semptom Yönetiminde İntegratif
Hemşirelik Uygulamaları
• Ağrı ve Yaşam Sonu Dönem Palyatif
Bakımda İntegratif Uygulamalar
• Bulantı-Kusma-Yorgunluk-Uyku
Problemlerinde İntegratif Uygulamalar
• Stres- Anksiyete- Deprese Ruh
Halinde İntegratif Uygulamalar
SÖZEL BİLDİRİLER
SÖZEL BİLDİRİLER
Panel: Çocuk Kanserlerinde
Hedeflenmiş Tedavi Çalışmaları
• Monoklonal Tedaviler Anti CD 20, Anti
CD 30 Sorafenib
• BRF, mTOR
• Nimotuzumab, Bevasizumab
Yaşlı ve Kanser
• Geriatrik Onkolojik Hastalıklarda
Tedavi Yaklaşımları
• Geriatrik Onkolojik Hastalıklarda
En Sık Rastlanan Semptomlar ve
Hemşirelik Yaklaşımları
• Geriatrik Hematolojik Malignensilerde
Akupres ve Yorgunluk
İnteraktif Olgu Sunumu: Adolesan ve
Genç Erişkinlerde Ekstrakranial Germ
Hücreli Tümörler
Kapanış
KAHVE MOLASI
SÖZEL BİLDİRİLER
SÖZEL BİLDİRİLER
12:30-13:30
SÖZEL BİLDİRİLER
ÖĞLE YEMEĞİ (Tıbbi Onkoloji Yeterlilik Sınavı)
13:30-14:30
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
14:30-16:00
Panel: Genomik Yöntemlerin Meme
Kanseri Tedavisindeki Rolü
• Test Sonuçları Sistemik Tedavi
Endikasyonlarını Etkiliyor mu?
• Test Sonuçları Radyoterapi
Endikasyonlarını Etkiliyor mu?
• BRCA Mutasyonları Cerrahi
Endikasyonlarını Etkiliyor mu?
• BRCA Mutasyonları Sistemik Tedavi
Endikasyonları Etkiliyor mu?
Panel: Kongrelerden Esintiler, Günlük
Pratiğimizde Neler Değişti?
• Tıbbi Onkoloji
• Radyasyon Onkolojisi
16:00-16:30
SÖZEL BİLDİRİLER
KAHVE MOLASI
16:30-17:30
Açık Oturum: Endüstri ve Teknoloji
Kanser Araştırma ve Tedavilerini Ne
Kadar Etkiliyor?
• Tıbbi Onkoloji Görüşü
• Radyasyon Onkolojisi Görüşü
Günümüzde RECIST Kriterleri Yeterli
mi?
• RECIST’ de Güncel Kriterler
• Güncel Radyoterapi Uygulamaları
Sonrası Yanıt Değerlendirme Sorunları
• Hedefe Yönelik Tedavi ve PET’ in
Kullanılması ile Birlikte Cevaplanması
Gerekenler
17:30-18:30
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
18:30-19:15
ERGENE NEHRİ
İnteraktif Olgu Sunumu: Yumuşak Doku
Sarkomları
10:30-11:00
11:00-12:30
LONGOZ ORMANLARI (TPOG)
SÖZEL BİLDİRİLER
SEÇİLMİŞ POSTERLER
SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLER
ÖDÜL TÖRENİ
26 NİSAN 2015, PAZAR
KAZ DAĞLARI
09:00-11:00
Kongreden Akılda Kalanlar
• Tıbbi Onkoloji
• Radyasyon Onkolojisi
• Pediatrik Onkoloji
• Onkolojk Cerrahi
Download

23 NİSAN 2015, PERŞEMBE