i,,,
l]]]]],-ı,]|-:]..,
7.
9. Sınıf
BAKTERıLER - ARKELER
Prokaryot hücre yapısına sahip olan bakteriler gru-
lllll.
klorofilleri ile organik besin sentezleme,
parazit olarak beslenme,
oksijensiz solunumla ATP enerjisi üretme
olaytarından hangileri gerçekleştiren türler vardır?
A) Yalnız
17
uyum sağIadıkları çevresel koşul|ara bağlı ola-
rak,
bunda,
l.
11. Arkeler,
l Biyotoji
l
D) lve
ll
B) Yalnız
ll
C) Yalnız lll
E) l, llve lll
-
metan gazı oluşturarak enerji elde eden metanojen-
-
tuz oranı yüksek olan ortam|ara uyum sağlamış halofiller,
-
yüksek sıcakIıkta yaşayan aşırı termofiller,
ler,
düşük sıcaklığa uyum sağlamış psikrofilik arkeler
olmak üzere 4 grupta incelenir.
Buna göre,
8.
ll.
lll.
Il.
yanardağ bacalarının etrafı,
tuz gölü
ortam]arında yaşayan arkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
olumsuz şartlara dayanma,
üremeyi hızlandırma,
metabolizma hızını azaltma
olaylarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelikİ,ir?
A) Yalnız
B) Yalnız
l
ll
C) | ve
ll
E) llve lll
D) l ve lll
9.
çiftliklerdeki gübre,
lll.
Bir bakteride endospor oluşumu,
l.
l.
Aşağıdaki yapılardan hangisi diğer bakterilerden
farklı olarak fotosentetlk bakterilerde bulunur?
A)Klorofil
B)
Mezozom
C) Kamçı
E) Kloroplast
D) Kapsül
A)
Metanojen
Termofil
Halofil
B)
psikrofilik
Halofil
Termofil
C)
Metanojen
TermofiI
psikrofilik
D)
Halofil
psikrofilik
Metanojen
E)
Termofil
Metanojen
Halofil
12. Aşağıdakilerden hangisi prokaryot hücre yapısına
sahip değildir?
A) Siyano bakteri
B) Paramesyum
C) Metanojenik arke
D) Psikofilik arke
E) Nitrat bakterisi
10. Aşağıda dört farklı bakteri türünün eşit miktarlarda K,
L, M, N ve P antibiyotiklerinin bulundukları ortamlarda
13. Canlılar aşağıdaki gibi üç domaine ayrılarak sınıflandırılır.
.ry--\,
üreme durumları verilmiştir.
,"!9t[ ıt",:,; trlryg(
(2)
(1)
3ğKğİi AntibiV,OttKıJğiğ:
,ı:türü:::
I
:li:
+
+
ll
lll
+
i
(3)
+
+
Bu domainlerde yer alan canlıların özellikleriyle ilgili
+
+
lV
(+ : Üreme
|ü]
+
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
+
gerçekleşir,
-
:
Üreme gerçek|eşmez.)
Tabloya göre, dört bakteri türünün bulunduğu ortama aşağıdakilerin hangisinde verilen antibiyotikler
konulursa hiçbir bakteri türü üreyemez?
C)MveN
B)LveM
A)KveL
D)NveP
E) Kve
A)
1 -+ Çekirdek zarı bulundurmaz.
2
C) 3
B)
D)
,t
+ Dayanıklı enzimler vardır.
+ Zarla çevrıli organelleri vardır.
-+ Çok hücreli canlı türleri bulunur,
E) 3 -+ Bitkiler ve hayvanlar burada yer alır.
N
Yl\%ffi
ü
,a
V
Ll
Download

Yl\%ffi