BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
VI. SINIF
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD INTERN PROGRAMI
Dekan
Dekan Yardımcıları
Baş Koordinatörler
Dönem Koordinatörleri
Program Sorumlusu
DİSİPLİN/BÖLÜM
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Prof. Dr. Selçuk Keser
Doç. Dr. Nejat Demircan
Doç. Dr. Nejat Demircan
Prof. Dr. Ülkü Özmen
Doç. Dr. İnan İlker Arıkan
Yrd.Doç. Dr. Murat Songür
Yrd. Doç.Dr. Nazmiye Yüksek
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç.Dr.Gonca Handan Üstündağ
Doç.Dr. İbrahim Etem Pişkin
Doç.Dr. Mutlu Yüksek
Doç.Dr. Cumhur AYDEMİR
Yrd. Doç.Dr. Nazmiye Yüksek
Yrd.Doç.Dr. Zühal ÖRNEK
İntörnler, toplam 8 haftalık stajlarının 4 haftasını polikliniklerde (genel pediatri
ve yan dal plk.), geri kalan sürelerinin tamamını ise görevlendirildikleri bir
serviste geçirirler (genel pediatri ve yan dal servisleri). Görevlendirildikleri
bölümlerde bir öğretim görevlisinin ve bir asistanın sorumluluğunda çalışırlar.
İntörnler izlemini üstlendikleri hastaların yapılması gereken tüm işlemlerinden
sorumludur. Bu hastaların;
Öykülerini almak;
Ayrıntılı fizik incelemelerini yapmak;
Dosyalarını hazırlamak;
Öğretim üyesi ya da araştırma görevlisi tarafından planlanan
tetkiklerini istemek, sonuçlarını takip etmek;
Hastaların günlük izlemini yapmak;
Vizitlerde hastalarının sunumunu yapmak;
Epikrizlerini hazırlamak;
Hasta ailesini bilgilendirmek;
Ayrıca;
Vücut ısısı ölçme ve izlemi (Oral, aksiller, rektal);
Kan basıncı ölçümü ve değerlendirilmesi;
Enjeksiyon (IM, IV);
Kan alma;
Damar yolu açma;
Tam idrar analizi;
Dışkı inceleme;
Periferik yayma boyama ve değerlendirme;
Kültür alma (Boğaz, idrar kan, dışkı gibi..);
PPD koyma ve değerlendirme;
Nazogastrik sonda takma;
Mide yıkama;
İdrar sondası takma;
Aşılama;
Sıvı ve elektrolit tedavisini düzenleme;
Sık görülen hastalıklarda reçete yazabilme;
Büyüme eğrilerinin değerlendirilmesi;
EKG çekme ve değerlendirme;
Telegrafi ve akciğer grafisi değerlendirme;
Tedavi orderı düzenleyebilme;
ORS tedavisi düzenleyebilme;
Yeni doğanın değerlendirilmesi (göz, göbek ve K vit );
Solunum yolunun açık tutulması (airway takılması);
Resüsitasyon;
Postmortem girişimler (Trakeal entübasyon ve LP) intern
doktorlarının sorumlulukları arasındadır.
İntörnler 08.00 -17.00 arasında çalıştıkları bölümde olmak zorundadır. Ancak
izledikleri hastanın primer sorumluluğu kendilerinde olduğu için, hastanın
durumuna göre daha geç çıkmaları da gerekebilir.
Sekiz haftalık dönem içinde 3 günde 1 den sık olmamak kaydı ile çocuk sağlığı
ve Hastalıkları ABD tarafından planlanan nöbetleri tutmak zorundadırlar. Nöbet
swayısı maksimum 10 olacaktır. Nöbetlerde nöbetçi kıdemli araştırma
görevlisinin denetiminde hastaların her türlü sağlık sorununda ilk başvurulacak
kişidirler.
Tüm intörnler pediatri ile ilgili kendilerine verilen bir konuda sunu hazırlayarak
öğretim ve araştırma görevlileri ile bölümde staj gören öğrencilerin katıldığı
toplantılarda sunarlar. Ayrıca hafta da üç gün bölüm içerisinde öğretim görevlisi
ya da araştırma görevlisi tarafında düzenlenen eğitim toplantılarına katılırlar.
İntörnlerin devam durumu ve çalışmaları bağlı bulundukları öğretim görevlileri
tarafından denetlenir. Tanımlanan çalışma koşullarını yerine getiren intörnler
başarı belgesi almaya hak kazanır. Her hangi bir nedenle başarısız bulunanlar ise
ilgili eğitimi tekrar alırlar.
INTERN PROGRAMI KLİNİK UYGULAMALAR
Vizit
Konsey
Poliklinik Uygulaması
Seminer
Makale Saati
Vaka Tartışması
INTERN PROGRAMI SEMİNER KONULARI
Beslenme
Raşitizm
Aşılar
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Büyüme ve Gelişme
Alt Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları
Çocuklarda Sıvı-elektrolit ted
Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları
Saat
5
2
5
2
2
2
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Download

çocuk sağlığı ve hastalıkları - Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik Bölümü