Eskişehir
Dilsem Dil Kursu
0 222 221 41 02
YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME
1
reluctantly gönülsüz bir şekilde (unwillingly)
2
ultimate
nihai, en son (final)
3
respectively
sırasıyla (successively)
4
recurrent
yeniden olan, nükseden
5
intention
niyet
6
extremely
aşırı bir şekilde (exceedingly)
7
expand
genişle(t)mek
8
excessive
aşırı
9
enforce
uygulatmak
10 disturbance
rahatsızlık
11
determine
belirlemek
12 determination
kararlılık
13
adequately
yeterli bir şekilde (sufficiently)
14
withdraw
geri çekilmek, para çekmek
15
undermine
sabote etmek, altını oymak
16
susceptible
savunmasız, hassas
17
sensitively
hassas bir şekilde
18
restore
eski haline çevirmek
19
remarkably
dikkate değer bir şekilde
20
reluctant
gönülsüz
21
relative
göreceli, nispi
22
reference
atıf, gönderme
23 redundancy
gereksizlik, fazlalık
24
reduce
azaltmak
25
provide
sağlamak
26
primarily
temel olarak
27
previous
önceki
Eskişehir
28
precisely
29
obsession
30
notably
31
issue
32 interpretation
33
interest
34
indefinitely
35 improvement
36
dispose
37
display
38
discretion
39
denial
40
decline
41
current
42 considerably
43
conduct
44
compel
45
commit
46
admission
47
accurately
48
accomplish
49
withhold
50
vulnerable
51
unlikely
52
undertake
53
tightly
54
sustain
55
supplement
Dilsem Dil Kursu
0 222 221 41 02
tam olarak
takıntı
özellikle
sorun, konu, sayı, yayınlamak
yorum
ilgi, faiz, çıkar
süresiz bir şekilde
iyileşme
kullanıp atmak
göstermek
tedbir, ihtiyat
inkar
azalmak, kibarca reddetmek
mevcut, güncel
bir hayli, epeyce
yapmak, yönetmek, iletmek
zorlamak
yapmak, işlemek, adamak
kabul etme, giriş ücreti
doğru bir şekilde
başarmak
alıkoymak, elinde tutmak
hassas, savunmasız
olası olmayan
üstlenmek
sıkı bir şekilde
sürdürmek
ek, katkı, ilâve
Eskişehir
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Dilsem Dil Kursu
suitably
successive
substantial
subsequent
solely
sole
significantly
severely
safeguard
reverse
resume
restrict
restrain
reserve
reservation
relatively
relate
refund
reduction
recurrence
reckless
rate
rarely
pursue
proportion
promotion
preferably
plainly
0 222 221 41 02
uygun bir şekilde
art arda gelen
önemli, büyük
sonraki, sonra gelen
sadece
yalnız
önemli ölçüde, br hayli
ciddi/sert bir şekilde
korumak, güvence altına almak
tersine çevirmek
kaldığı yerden devam etmek
sınırlamak
sınırlamak, engel olmak
ayırmak, tahsis etmek
yer ayırtma, tereddüt
nispeten, epeyce
ilişkilendirmek
geri ödeme, ücret iadesi
azaltma
tekrar olma
pervâsız, dikkatsiz, ihtiyatsız
oran, nispet
nadiren
takip etmek, kovalamak
oran
terfi, tanıtma
tercihen
basitçe, açıkça
Eskişehir
84
persuade
85 particularly
86
obsessed
87
objection
88
notorious
89
negotiation
90
maintain
91
likely
92
irrelevant
93 involvement
94
involve
95
intimidate
96
intensive
97
inflict
98 increasingly
99
increase
100
imply
101 immediately
102
growth
103 generously
104
fetch
105 expression
106
explore
107 explanation
108
exclusive
109 exceedingly
110
exceed
111
establish
Dilsem Dil Kursu
0 222 221 41 02
ikna etmek
özellikle
takıntılı
itiraz etme
adı kötüye çıkmış
müzakere, görüşme
sürdürmek, bakımını yapmak
muhtemel, olası
ilgisiz
katılım, yer alma
içermek
gözünü korkutmak
yoğun
vermek (acı, zarar)
artan bir şekilde
art(ır)mak
ima etmek
derhal, hemen
büyüme, gelişme
cömert bir şekilde
gidip almak/getirmek
ifade
keşfetmek; incelemek
açıklama
özel
son derece, fazlasıyla
aşmak (limit, sınır)
kurmak
Eskişehir
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Dilsem Dil Kursu
essential
entail
embark
distinction
disrupt
describe
derive from
departure
deliberate
decisively
deceitful
decadent
consume
consult
constitute
considerate
consecutive
confirm
conclusive
conclude
compromise
compose
completion
completely
compete
compatible
cast
benefit
0 222 221 41 02
gerekli, önemli
gerektirmek
binmek, başlamak (on)
fark, ayrım
araya girmek, engellemek
betimlemek, tanımlamak
türetmek/türemek
kalkış, ayrılma
kasıtlı, müzakere etmek
kararlı/kesin bir şekilde
düzenbaz, aldatıcı
çürümüş, yozlaşmış
tüketmek
danışmak
oluşturmak
düşünceli
ardışık
doğrulamak
kesin
bit(ir)mek, son er(dir)mek
uzlaşma
oluşturmak
tamamlama
tamamen
yarışmak
uyumlu
ekip, dökmek, fırlatmak
fayda
Eskişehir
140
assess
141
assert
142
approval
143 appropriately
144
adopt
145
adequate
146
adamant
147
accurate
148
account
149
abolish
150 voluntarily
151
vitality
152
violate
153
vigorously
154
view
155 vehemently
156
various
157
varied
158
vacancy
159
urgently
160
untamed
Dilsem Dil Kursu
0 222 221 41 02
değerlendirmek
iddia etmek
onay
uygun, bir şekilde
benimsemek, evlat edinmek
yeterli
inatçı, dik başlı
doğru, tam, eksiksiz
hesap, öykü, açıklamak (for)
yürürlükten kaldırmak
gönüllü bir şekilde
canlılık
ihlal etmek, çiğnemek
gayretli/enerjik bir şekilde
görüş
şiddetle
çeşitli
çeşitli
boş oda, boş yer, boş kadro
âcilen
yabani
222/221 41 02
Download

YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME 1 reluctantly