YDS İçin Önemli
Phrasal Verbs
www.remzihoca.com
www.remzihoca.com
Vital Phrasal Verbs For YDS
1
make up
oluşturmak,uydurmak
2
make out
anlamak,bulmak,yazmak,keşfetmek
3
put off
ertelemek
4
find out
anlamak,bulmak,çözmek,keşfetmek
5
put out
söndürmek
6
make up for
telafi etmek
7
put up with
dayanmak,katlanmak
8
bring down
azaltmak,düşürmek
9
bring about
neden/sebep olmak
10
deal with
ele almak,çözmek
11
hold up
geciktirmek
12
take over
devralmak,üstlenmek
13
bring up
yetiştirmek,gündeme getirmek
14
get off
inmek, çıkarmak
15
set up
kurmak
16
take up
kaplamak, -e başlamak
17
carry out
yapmak,gerçekleştirmek
18
keep up with
ayak uydurmak
19
set out
yola çıkmak,başlatmak
20
turn over
devretmek,vermek
21
account for
oluşturmak,açıklamak
22
cope with
başa çıkmak
23
rely on
güvenmek
24
take after
benzemek
25
turn down
reddetmek, kısmak
26
turn up
açmak,çıkagelmek
27
come up with
bulmak,çözüm yolu bulmak
28
give up
bırakmak,vazgeçmek
29
look after
bakmak (ilgilenmek)
30
pull through
başarmak,atlatmak
31
keep up
ayak uydurmak, devam etmek
32
run out of
tüketmek,bitmek
33
run over
ezmek (çiğnemek)
www.remzihoca.com
34
run through
içinden geçmek
35
come across
rastlamak
36
keep on
devam etmek
37
look into
incelemek,araştırmak
38
put down
azaltmak, bastırmak
39
put on
giymek,kilo almak
40
turn off
kapatmak
41
turn on
açmak ( elektrikli alet vs.)
42
bring into
getirmek
43
call for
çağrıda bulunmak,gerektirmek,uğramak
44
depend on
bağlı olmak
45
give in
teslim olmak
46
give rise to
sebep olmak
47
look up
bilgi aramak ( sözlük , ansiklopedi vs.den)
48
make for
neden olmak
49
point out
dikkat çekmek,açıklamak
50
put through
telefon bağlamak
51
put up
arttırmak (fiyat)
52
run out
bitmek,tükenmek
53
show up
gözükmek,ortaya çıkmak
54
take down
devirmek,indirmek
55
turn out
olduğu ortaya çıkmak
56
work out
anlamak,çözmek,hesaplamak
57
break through
çığır açmak
58
cut down on
azaltmak, kısmak
59
cut off
kesmek, kapatmak
60
give off
salmak,yaymak
61
go through
yaşamak,geçirmek,geçmek
62
keep away
uzak tutmak
63
make over
dönüştürmek
64
set off
yola çıkmak, başlatmak
65
settle down
yerleşmek
66
show off
hava atmak
67
sort out
çözümlemek
www.remzihoca.com
68
take off
havalanmak,elbise çıkarmak
69
take on
üstlenmek,işe almak,yarışmak
70
take place
meydana gelmek,olmak
71
try out
denemek
72
use up
tüketmek,harcamak
73
wipe out
yok etmek
74
bring in
getirmek,iş vermek
75
build up
birikmek,inşaa etmek
76
carry on
devam etmek
77
draw up
ayarlamak,düzenlemek
78
end up
sonuçlanmak
79
fall through
başarısız olmak
80
get away with
yanına kar kalmak
81
get over
iyileşmek,atlatmak
82
get rid of
kurtulmak
83
get through
başarmak,ulaşmak
84
hold out
ileri sürmek,ısrar etmek
85
keep off
uzak durmak
86
keep out
hariç tutmak
87
leave out
hariç tutmak
88
look for
bakmak,aramak
89
look over
göz gezdirmek,incelemek
90
look through
bakmak,incelemek
91
look up to
hayranlık duymak
92
make do with
ile yetinmek
93
rule out
gözardı etmek
94
run up
fırlamak, artmak
95
take care of
ilgilenmek, göz kulak olmak
96
turn into
-e dönüştürmek
97
wait for
beklemek,gözlemek
98
break out
patlak vermek
99
break off
koparmak,kesmek
100
care for
bakmak,ilgilenmek
101
clear out
boşaltmak, tahliye etmek
www.remzihoca.com
102
come into
katılmak,girmek
103
come up
ortaya çıkmak, gündeme gelmek
104
figure out
anlamak,bulmak,çözmek,keşfetmek
105
get on
binmek
106
hold on
beklemek (telefonda)
107
look down on
küçümsemek
108
look out for
dikkat etmek
109
open up
başlatmak,açmak
110
play down
önemsememek
111
pull up
kaldırmak,sökmek
112
put away
bırakmak,bir kenara koymak
113
put forward
ileri sürmek
114
put over
demir atmak
115
run down
ezmek,çiğnemek
116
send for
çağırtmak,çağırmak
117
slow down
yavaşlatmak
118
step down
düşmek,gerilemek,istifa etmek
119
take back
geri götürmek, eskiyi hatırlamak
120
take to
ısınmak,sempati duymak
121
think over
iyice düşünmek
122
try on
(giysi) denemek
123
turn back
dönmek
124
back up
desteklemek
125
carry away
alıp götürmek
126
call off
iptal etmek
127
catch up
yetişmek,yakalamak
128
change over
değiştirmek (bütünüyle)
129
close down
kapamak,kapatmak
130
count on
güvenmek,bel baglamak
131
come back
dönmek, aklına gelmek
132
come along
eşlik etmek, ortaya çıkmak
133
cut out
kesmek, bırakmak
134
die out
yok olmak
135
do away with
yürürlükten kaldırmak
www.remzihoca.com
136
fall off
düşmek,damlamak
137
do without
-sız idare etmek
138
do with
ihtiyacı olmak
139
be fed up with
bezmek, usanmak
140
fight off
mücadele etmek
141
fill out
doldurmak
142
get along with
biriyle iyi geçinmek
143
force out
zorlamak
144
follow up
izlemek
145
get around
gezinmek
146
get away
kaçmak,kurtulmak
147
get in
(arabaya) binmek
148
get out
çıkmak,inmek
149
get up
kalkmak
150
give back
geri vermek
www.remzihoca.com
136
fall off
düşmek,damlamak
137
do without
-sız idare etmek
138
do with
ihtiyacı olmak
139
be fed up with
bezmek, usanmak
140
fight off
mücadele etmek
141
fill out
doldurmak
142
get along with
biriyle iyi geçinmek
143
force out
zorlamak
144
follow up
izlemek
145
get around
gezinmek
146
get away
kaçmak,kurtulmak
147
get in
(arabaya) binmek
148
get out
çıkmak,inmek
149
get up
kalkmak
150
give back
geri vermek
www.remzihoca.com
Download

YDS İçin Önemli Phrasal Verbs