ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Alper DEĞERLİ
2. Doğum Tarihi: 02 Haziran 1981
3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr.
4. Öğrenim Durumu: Doktora
Yabancı Dili: İngilizce (YDS: 97,5)
Derece
Lisans
Bölüm
Matematik Mühendisliği
Üniversite
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mezuniyet Yılı
2004
Y. Lisans
İşletme Anabilim Dalı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2010
Doktora
Bilişim Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi
2014
Yüksek Lisans Tezi
“Örgüt Kültürü ve İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma”,
G.Y.T.E. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Gebze, 2010.
Doktora Tezi
“Ağ Toplumu Bağlamında Bilginin Paylaşımına Yönelik Akademik Yayın ve Referans
Sistemleri: Neo4j Platformunda Graf Veritabanı Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Bilişim Bilim Dalı, İstanbul, 2014.
5. Akademik Unvanlar
Yrd.Doç.Dr.
Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
2014-
6. Yönetilen Tezler
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Değerli, Alper. “Bireylerin Biliş İhtiyacı Düzeylerinin Bilişim Okuryazarlığına Etkisi Üzerine Bir
Araştırma”. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. 5, Fall, www.istjss.org, ISSN: 2147-3390, 2013, 61-73.
1
Aytekin, Çiğdem ve Alper Değerli. “Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına
Bakış: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma”. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. Vol.21,
www.karadenizdergi.com, ISSN: 1308-6200, 2014, 127-141.
7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler
Erdil, Oya ve Alper Değerli. “Akademik Örgütlerde Rekabetçi Değerler Yaklaşımı ile Örgüt
Kültürünün İş Tatminine Olan Etkisi: Meslek Yüksekokulları Örneği”. 2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek
Yüksekokulu Sempozyumu’2011. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu, Aydın:
25-27 Mayıs 2011. (Bildiri Sunuculuğu)
Özyer, Yağmur, Başak Değerli ve Alper Değerli. “An Estimation Research Based on Coffee
Consumption Habits of Transnational Consumers in London”, Turkish Migration Conference,
London UK: 30 May - 1 June 2014.
7.3. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
-
7.4. Diğer Yayınlar
Hakemlik ve Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
“İstanbul Journal of Social Sciences”, ISSN: 2147-3390, Yayın Kurulu Üyeliği, 2014-...
Panel Düzenleme Kurulu Üyeliği
“Türkiye’de Sağlık Turizminin Yeri” Marmara Üniversitesi, Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri ve Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, 20 Ekim 2014.
8. Projeler
9. Ödüller
10. İdari Görevler
T.C. Beykent Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı, 04.03.2015 - …
2
11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
12. Son İki Yılda Verilen Lisans Düzeyindeki Dersler
Lisans Dersleri
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Örgün
Uzaktan Eğitim
3*2=6
-
Veri Yapıları ve Algoritmalar
-
3
Data Mining
3
-
3*2=6
-
Business Analysis and Design
2
-
Elektronik ve Mobil Ticaret
3
-
Sosyal Ağlar
2
-
Knowledge Management
3
-
Bilgi Yönetimi
-
3
4*2=8
-
Data Structures and Algorithms
2014–2015
2014–2015
Güz
Veri Madenciliği
Bahar
Yeni Medya Uygulamaları
Yüksek Lisans Dersleri
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Örgün
2014–2015
Bahar
Uygulamalı İstatistik
(Galatasaray Üniversitesi)
Uzaktan Eğitim
3
13. Atıflar
Kırık, Ali Murat ve Abdullah Domaç. “Sosyal Medya Üzerinden Televizyon Reyting Ölçümlerinin
Analizi:
Twitter
Örneği”.
The
Journal
of
Academic
Social
Science.
Yıl:
2,
Sayı:
5,
http://www.asosjournal.com/, ISSN: 2148-2489, 2014, 414-430. (Atıf alan makale, “Etki Bağlamında
Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına Bakış: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma”, 2014)
Türker, Ali, Ceren İşçi ve Gülay Özaltın Türker.” Biliş İhtiyacının Satış Performansı Üzerine Etkisi:
Acenta
Temsilcileri
Üzerine
Bir
Uygulama”.
Akademik
Bakış
Dergisi.
Sayı:
47,
http://www.akademikbakis.org/, ISSN: 1694-528X, 2015, 108-125. (Atıf alan makale, “Bireylerin Biliş
İhtiyacı Düzeylerinin Bilişim Okuryazarlığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, 2013)
3
Download

Yrd.Doç.Dr. Alper DEĞERLİ