ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Alper DEĞERLİ
2. Doğum Tarihi: 02 Haziran 1981
3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr.
4. Öğrenim Durumu: Doktora
Yabancı Dili: İngilizce (YDS: 97,5)
Derece
Lisans
Bölüm
Matematik Mühendisliği
Üniversite
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mezuniyet Yılı
2004
Y. Lisans
İşletme Anabilim Dalı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2010
Doktora
Bilişim Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi
2014
Yüksek Lisans Tezi
“Örgüt Kültürü ve İş Tatmini Arasındaki İlişki ve Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma”, G.Y.T.E. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Gebze, 2010. Tez Danışmanı: Prof.Dr.Oya ERDİL
Doktora Tezi
“Ağ Toplumu Bağlamında Bilginin Paylaşımına Yönelik Akademik Yayın ve Referans Sistemleri: Neo4j
Platformunda Graf Veritabanı Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim
Bilim Dalı, İstanbul, 2014. Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Tolga KARA
5. Akademik Unvanlar
Yrd.Doç.Dr.
Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
2014-
6. Yönetilen Tezler
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Değerli, Alper. “Bireylerin Biliş İhtiyacı Düzeylerinin Bilişim Okuryazarlığına Etkisi Üzerine Bir
Araştırma”. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. 5, Fall, www.istjss.org, ISSN: 2147-3390, 2013, 61-73.
Aytekin, Çiğdem ve Alper Değerli. “Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına
Bakış: Türkiye’deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma”. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. Vol.21,
www.karadenizdergi.com, ISSN: 1308-6200, 2014, 127-141.
7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler
Erdil, Oya ve Alper Değerli. “Akademik Örgütlerde Rekabetçi Değerler Yaklaşımı ile Örgüt
Kültürünün İş Tatminine Olan Etkisi: Meslek Yüksekokulları Örneği”. 2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek
Yüksekokulu Sempozyumu’2011. Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu, Aydın:
25-27 Mayıs 2011. (Bildiri Sunuculuğu)
1
Özyer, Yağmur, Başak Değerli ve Alper Değerli. “An Estimation Research Based on Coffee
Consumption Habits of Transnational Consumers in London”, Turkish Migration Conference,
London UK: 30 May - 1 June 2014.
7.3. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
-
7.4. Diğer Yayınlar
Hakemlik ve Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
“İstanbul Journal of Social Sciences”, ISSN: 2147-3390, Yayın Kurulu Üyeliği, 2014-...
8. Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Son İki Yılda Verilen Lisans Düzeyindeki Dersler
Akademik
Yıl
2014–2015
Dönem
Güz
Haftalık Saati
Dersin Adı
Örgün
Uzaktan Eğitim
Veri Yapıları ve Algoritmalar
3*2=6
3
Veri Madenciliği
3*3=9
-
İş Analizi ve Tasarımı
2
-
Elektronik ve Mobil Ticaret
3
-
Sosyal Ağlar
2
-
2
Download

Yrd.Doç.Dr.Alper DEĞERLİ