www.odemiskentgazetesi.com
www.odemiskentgazetesi.com
Yıl : 11 Sayı : 2817
2816 30 Krş.
06
08 Aralık
Aralık 2014
2014 Cumartesi
Pazartesi
TERASTAN DÜŞEN KADIN HASTAN ELİK
OLDU
Ödemiş Türkmen mahallesi
Papatya Sokak köşesinde
meydana gelen olayda
epilepsi hastası olduğu iddia
edilen 29 yaşındaki Dilek
Aydın isimli kadın yaşadığı
evin teras bölümünden
düşerek hastanelik olduğu
bildirildi.
Edinilen bilgilere göre babası
Turan Aydın'ın da Ödemiş
Devlet hastanesinde geçirdiği
bir rahatsızlık nedeniyle tedavi
gördüğü bildirilen olayda Dilek
Aydın'ın evde henüz nedeni
tam anlaşılamayan olayda
evin terasından yaklaşık 2,5
metrelik alanda beton zemine
düşerek yaralanmasının
ardından olayı gören
mahalle sakinlerinin
yardımıyla hemen 112
haber verilmesinin
ardından yaralı Aydın'ın
babasının yattığı
Ödemiş Devlet
Hastanesi acil servisine
yaralı olarak kaldırıldığı
belirtildi.
Meydana gelen olayla
ilgili olarak Ödemiş ilçe
emniyet müdürlüğü ve
olay yeri inceleme
ekipleri düşerek
yaralanma olayıyla ilgili
araştırma başlatarak
bazı görgü tanıklarının
ifadelerine başvurduğu
bildirildi.
Haber : Turgay Konuralp
DOĞA KATLİAMINA HAYIR YÜRÜYÜŞÜNE BÜYÜK KATILIM
başkanı M. Cumhur Şener,
Ödemiş ilçesinde son günlerde
Ödemiş Kent Konseyi başkanı
tepkilerin hala devam ettiği ve
bölgede Gölcük mahallesinin bazı Mesut Ekmekçi, Gölcük mahallesi
muhtarı Ferit Aynalı, eski Ovakent
mevkilerinde Altın aranmasıyla
belediye başkanı Ali
ilgili dün Ödemiş ilçesine bağlı
Zeytinlik mahallesinde toplanan Demirel,Ödemiş Madeni İşler ve
binlerce kişi ellerinde pankartlarla, Demirciler Odası başkanı Erol
Türk bayraklarıyla Doğa Yürüyüşü Nokta Ödemiş Baro Temsilcisi
Erdem Boyacı,,Eğitim-Sen
yaparak duruma bir kez daha
Beydag temsilcisi Tayfun Bengi
tepki gösterdiler.
olmak üzere bazı sivil toplum
Zeytinlik mahallesinde
örgütleri katıldılar.
gerçekleşen tepkili doğa
yürüyüşüne CHP İzmir il başkan Platformun başkanı Ziraat
Mühendisi Özkan Akgün basın
yardımcısı doktor Ülkümen
açıklaması yaptı. Akgün
Rodoplu, CHP Ödemiş ilçe
konuşmasında “Sevgili çevre
başkanı Mehmet Birlik, CHP
Ödemiş ilçe kadınlar kolu başkanı dostları, yaşadığı coğrafyanın
Emine Barut,eski Birgi Belediye devamlılığını isteyen duyarlı
Genel Müdürlüğünden alınan
insanlar, Üzerinde bulundunuz
arama ruhsatı, ayrı bir potansiyel
özel toprak, etrafınızda sizi
çevreleyen bitkiler, soluduğunuz tehlike olarak durmaktadır.
hava, yolda yudumladığınız su ve Aslında Alaşehir'den,
Kemalpaşa'ya kadar ulaşan
onların geleceğe sürdürülmesi
adına katkılarınız için, öncelikle Bozdağlar üzerindeki 17 ayrı
arama ruhsatı, bundan sonrada
kendinizi alkışlayın lütfen...
Bulunduğumuz nokta, Çevre ve olası tehditlerin devam edeceğini
gösteriyor. Zira bundan 3 yıl önce
Şehircilik İl Müdürlüğünden 14
Kasım 2014 tarihli izinle, altın ve Bozdağ zirve güneyinde Kemergümüş madeni ocağı işletilmesi Yılanlı üzerinde arama ruhsatı, 3
ay önce ise hemen karşımızda,
için, Çevresel Etki
Avcılar çeşmesi altındaki ÇED
Değerlendirme, yani ÇED
süreci, gerek halkın ve
sürecinin başlalatıldığı, 216
Havzaplat'ın tepkisi, gerekse
dekarlık dikdörtgen alanın alt
duyarlı atanmış, seçilmişlerin
köşesidir. Aynı kişiye ait olan,
katkısıyla geri püskürtülmüştü...
26077 dekarlık, Zeytinlik,
devamı sayfa 3'te
Günlece, Çobanlar, Gölcük
dikdörtgenindeki Maden İşleri
ÖDEMİŞLİ ÜRETİCİLER
YOL MAĞDURU
Ödemiş ilçesine bağlı
Bıçakçılı üreticiler hem
Ovacık yaylasına giden
yolun hem de Bıçakçı
mahallesinin içindeki
yolların bozuk olması
nedeniyle hayatlarının
bir hayli zorlaştığını
ifade ederek yaşanan
olumsuzluğa tepki
gösterdiler.
KÖYÜN
ÜRETİCİLERİNDEN
METİN YAĞCI
"BÜYÜKŞEHİR
KAPSAMINA
GİRDİĞİNDEN
BU GÜNE
KADAR
YOLLARIMIZ
BERBAT
DURUMA
GELDİ."
Ödemiş ilçesine
bağlı Bıçakçı
köyünde uzun
yıllardan beri
üretim yapan
üreticilerden Metin
Yağcı "Bıçakçı köylüleri
olarak Ovacık
yaylasında tüm köy
halkı olarak, uzun
yıllardan beri başta
Kestane, Barbunya,
Ceviz gibi,bir çok
ürünleri Türkiye
genelinde büyük illere
gönderiyoruz. Ancak
yolların böyle kötü ve
bozuk olması bizleri bir
hayli
düşündürmektedir.
devamı sayfa 3'te
08 Aralık 2014 Pazartesi
ÖDEMİŞ KATIRCI HANI VE ÇEVRESİ RÖLÖVE,
RESTİTÜSYON, RESTORASYON, ELEKTRİK
VE MEKANİK PROJELERİNİN YILLARA SARİ
HAZIRLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
ÖDEMİŞ ANAOKULUNDA TAEKWONDO ŞOV
öğrencilerimizin yanısıra
bizlerde yakından tanıma
fırsatı bulduk.Yoğun iş
programına rağmen
davetimizi kırmayıp
okulumuza gelenTaekwondo
Hocası Kader Kadriye
SAĞIROĞLU 'na, sporcu
gençlerimize ve
organizasyonda emeği geçen
Gülcan BİÇKİ öğretmenimize
teşekkür ediyorum. Bu spor
okul öncesi dönem
çocuklarına ancak bu kadar
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası : 2014/164316
1 - İdarenin
a) adresi : Zafer Mah. Atatürk Cad. No: 143 35750
b) telefon ve faks numarası : 2325449097 - 2325451269
c) elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı : Tescilli, tescile değer ve tescilsiz yapıların Rölöve,
Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Mekanik projelerinin çizilmesi ve ilgili Koruma türü ve miktarı
'
Bölge Kurulundan onay alınması ile yapım ihalesine esas olmak üzere metraj, keşif ve teknik
şartnamelerin hazırlanması hizmet alımı.
3 – İhalenin / Yeterlilik Değerlendirmesinin :
a) Yapılacağı yer : Zafer Mah. Atatürk Cad. No: 143 Toplantı salonu (Küçük salon) Ödemiş/ÎZMİR
b) Tarihi ve saati : 23.12.2014 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası
Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler He tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat
mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren
makbuzlar.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve
belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak
olduklarını gösteren belge.
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer
alan belgelerin ayrı
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere
sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması
halinde bu ortak (I) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da
serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KTB.30/U)
verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde
düzenlenmiş olması gerekir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale
konusu iş veya benzer işlerde, hizmet alımı işleri için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait
ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)'i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)'i
oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesi istenecektir.
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve çalıştıracağı personel durumu ile yeterlik kriterleri:
Yüklenici tarafından;
Anahtar Teknik Personel:
1 Adet Proje Müdürü Mimar veya Yüksek Mimar (En az 5 yıl deneyimli)
İlgilinin beş yıl deneyimli mimar veya yüksek mimar olması yeterlidir.Teknik müdür veya proje müdürü
olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin
bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.
4.3.3 Teknik personelin ihale konusu işte çalıştırılacağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi
zorunludur.
İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda
olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması
zorunludur.
Teknik Personel:
1 Adet Mimar veya Yüksek Mimar (En az 5 yıl deneyimli)
1 Adet Sanat Tarihçisi (En az 3 yıl deneyimli)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, "Taşınmaz kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca projeleri
onaylanmış tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılarına ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin
hazırlanması" kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya
mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 Türk Lirası karşılığı ÖDEMİŞ BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'nden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale tarihinden en az 3 (üç)
gün önce ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanını vekaleten satın alacakların noter
tasdikli vekalet belgelerini ibraz etmek zorundadır.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif erini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14 - İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15- İhale konusu işin;
15.1-Yapılacağı yer : Meşrutiyet Mah. Manyas Cad. Ödemiş/İZMİR
15.2-İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.
15.3-İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 takvim günüdür.
BASIN : 13472
2
Ödemiş Anaokulu öğrencileri,
Taekwondo Hocası siyah
kuşak sahibi, Kader Kadriye
SAĞIROĞLU tarafından
verilen eğitimle Taekwondo
sporu ile tanıştılar. Ödemiş
Anaokulunda gerçekleşen
eğitimi öğrenciler ilgi ile
izlediler.Taekwondo
sporcuları Ahmet Efe BİÇKİ
Ali Kağan TUNA,Timur
YILDIZ ve İhsan GEDİKBAŞI
nın birbirinden güzel
hareketleri yoğun alkış
topladı.Kader Kadriye
SAĞIROĞLU,Taekwondo
sporu hakkında
açıklamalı bilgiler
verdi.Taekwondon
un bir savunma
sporu olduğunu
vurgulayan
SAĞIROĞLU,bu
sporun erken
yaşta
öğretilmesinin faydalı
olduğunu söyledi.Okul
Müdürü Mahmut ALTAY da
öğrencilerimizi erken yaşta
farklı spor dalları ile
tanıştırmaya devam
ediyoruz.Taekwondo sporunu
güzel anlatılabilirdi. İnşallah
bu gayret ve azimle
ilçemizden dünya çapında
bilinen Taekwondo sporcuları
yetişir.”dedi.Sporcu gençlerin
gösteri müsabakalarıyla
etkinlik sona erdi.
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI
DR.ÜLKÜMEN RODOPLU'NUN ÖDEMİŞ
ÇIKARTMASI
CHP İzmir Milletvekili Aday
Adayı İl Başkan Yardımcısı
Dr.Ülkümen Rodoplu,
Ödemiş'e çıkartma yaptı.
Ziraat Odası, başta olmak
üzere Muhtarlar Derneği,
Meslek Odaları ve köyleri
ziyaret eden Rodoplu,
“Ülkemiz için çok önemli bir
seçim yaklaşıyor. Yediden
yetmişe herkese görev
düşüyor. Çiftçi tekrar tarlasının
yeşermesi için CHP'ye destek
vermeli” dedi. Tüm gün süren
Ödemiş çıkartmasında
vatandaşlar milletvekilliği
yolunda Rodoplu'ya tam destek
verdi
“VEKİLLİK YOLUNDA ÖDEMİŞ
ÖRGÜTÜNE ÇOK
GÜVENİYORUM”
CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı
Dr. Ülkümen Rodoplu'nun
Ödemiş'teki ilk durağı partisinin
İlçe Başkanlığı oldu. İlçe
başkanı Mehmet Birlik'ten parti
çalışmalarıyla ilgili bilgi alan
Rodoplu, “Son yerel seçimlerde
Ödemiş'te bir yol kazası
yaşandı. Ama oraya takılıp
kalmamalıyız; önümüzde bir
genel seçim var. Ben
inanıyorum ki efeler kenti
Ödemiş kendine yakışanı yapıp
sandıktan CHP'yi birinci parti
çıkaracaktır. Yerelde Ödemişte
iktidarmışız gibi çalışmalıyız
diyen Rodoplu, “Çok değil
birkaç ay sonra herkes CHP ile
AKP arasındaki farkı görecektir”
dedi. Ödemiş ilçe örgütüne çok
güvendiğini sözlerine ekleyen
Rodoplu, “Sizlerin Ankara'daki
temsilcisi olmak için yola çıktım.
Bu yolda genel başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu'nun üyelerle
ön seçim kararı bana güç verdi.
Örgütün en doğru kararı
vereceği konusunda hiçbir
kuşkum yok” dedi
“ÖDEMİŞ OVASI TEKRAR
YEŞERMELİ”
Ödemiş Ziraat Odası
ziyaretinde çiftçinin yaşadığı
sorunlara ilişkin önemli
açıklamalar yapan Rodoplu,
“İzmir'in, belki de Türkiye'nin en
veremli ovalarından birisinde
hayatınızı kazanmaya
çalışıyorsunuz ama uygulanan
yanlış tarım politikaları
nedeniyle çiftçi eski günlerini
arar oldu. Artık tarlalar boş,
hayvancılık ise yapılmaz oldu.
Bir zamanlar dünyanın
kıskandığı pamuğu, patatesi,
salatalığı üreten Küçük
Menderes ovasında çiftçi
kardeşlerimiz artık tarlalarına
gitmez oldu. Hükümet onları
babadan kalma hayatlarını
kazandıkları bağ ve
bahçelerinden soğuttu” dedi.
“CHP iktidarında çiftçinin
yüzüne yeniden kan gelecek”
diyen Rodoplu, “Artık çiftçinin
iktidar olma zamanı, artık su
işleyenin toprak kullananın
sloganının hayata geçme
zamanı geldi” diye konuştu.
“MUHTARLAR YEREL
DEMOKRASİNİN SESİDİR”
Ödemiş Muhtarlar Derneğini
ziyaret eden Milletvekili aday
adayı Dr. Ülkümen Rodoplu,
hayli yoğun bir ilgiyle karşılandı.
Muhtarların yerel demokrasinin
sesi olduğunu vurgulayan
Rodoplu, “Bakın yeni çıkan
Bütünşehir Kanunu ile
Ödemiş'de Kaymakçı, Bozdağ,
Bademli ve Çaylı gibi beldeler
kapatıldı. Köyler mahalle oldu.
Muhtarların yetkileri azaltıldı.
Bizim zamanımızda muhtar
dendiği zaman o mahallenin
abisi, babası, amcası, her
şeyiydi. Ama şimdi ise sadece
göstermelik yetkilileriniz var.
Ben inanıyorum ki önümüzdeki
süreçte muhtarlıkların bile
kapısına kilit vurulacak” dedi.
Maden işleri ve demirciler
odasını da ziyaret eden
Rodoplu, “Esnaf ve sanatkâr
çok zor günler geçiriyor; can
çekişiyor da diyebiliriz. Artık
esnafın iktidar olma zamanı,
bunun içinde ülkede CHP
iktidarı şart” diye konuştu.
“İZMİR'DE İYİ Kİ AZİZ
BAŞKAN VAR”
Bıçakçı köyünde çoşkulu bir
şekilde karşılanan Rodoplu,
vatandaşların isteklerini tek tek
not aldı. “Mutlaka köy kentleri
yaratmalıyız” diyen Rodoplu,
“Kimse merak etmesin; İzmir'de
yerelde kalkınmayı önemseyen
bir Büyükşehir Belediye
Başkanımız var. Aziz
başkanımız köyleri kalkındırmak
için seferberlik ilan etti. Bakın
Bayındır'a Torbalı'ya, tüm köy
yolları asfaltlandı, çiftçinin
verimi arttı. Önümüzdeki
günlerde Büyükşehir
hizmetlerinin köyünüze gelince
yaşattığı rahatlığı görüp beni
daha iyi anlayacaksınız” dedi.
MUHTAR DEVLETİN EN
UÇTAKİ TEMSİLCİSİDİR.
MUHTARA KULAK
VERMEZSEN ÜLKEYİ
YÖNETEMEZSİN.
Taşra olarak beklentileri
muhtarlarla iletişimlerin
güçlenmesidir.
Ödemiş'te İzmir'e Körfez gezisi
düzenlenmiş AKP olan beldeler
bu geziye katılırken CHP'li
mahalleler bu geziye
katılamamıştır. Oysa ki CHP'li
beldelerde de denizi görmeyen
bir sürü insan olduğunu
söylediler.
İzmir'den gazilere ve şehitlere
yardım paketi dağıtılmış ama
gelenler ilçeyi bilmediği için
muhtarlar tek tek bu görevlilerle
ilgilenmiş. Bu iş için daha
detaylı çalışma yapılmasını
istediler.
MADEN İŞLERİ VE
DEMİRCİLER ODASI
Kızılay'a kan temini
sağladıklarını ama bunu
yaygınlaştırılması için duyuru
gerektiğini belirttiler.
Ayrıca milletvekili ya da
belediye başkan adaylarının
seçilmeden önce geldikleri
kadar seçildikten sonra da
kendileri ile bağlantıların
kopmamasını söylediler.
08 Aralık 2014 Pazartesi
DOĞA KATLİAMINA HAYIR YÜRÜYÜŞÜNE BÜYÜK KATILIM
...Bilimsel ve resmi
istatistikler ışığında;
ülkemiz tarım alanlarının
binde dördünü
oluşturmasına karşın, ülke
tarımsal hasılasının yüzde
beşine katkı koyan, yani
Türkiye birim getiri
ortalamasının oniki katı
getiriye sahip, dünya incir
üretiminin yüzde sekizini,
patates üretiminde İzmir'in
yüzde doksansekizini,
Türkiye'nin yüzde onunu,
ülke aşılı meyve fidanının
yarısını, park-bahçe
bitkilerinin şimdilik
%20'sini, İzmir tarımsal
hasılasının yüzde
yetmişini, Türkiye
büyükbaş hayvan
varlığının yüzde dördünü,
süt üretiminin yüzde
onunu Küçük Menderes
toprakları karşılarken,
Bozdağlar sıradağları
üzerinde yetmiş tür
endemik bitki bir arada
yaşıyor ve üç tür endemik
bitki dünyada tek bu
ekosistem de
yaşayabiliyor. Yani; 500
bin insanın alınteriyle
bereketlenen, 1,7 miyon
dekarlık Küçük Menderes
topraklarının yer üstü
değerleri, hiç bir yer altı
madeniyle kıyaslanamaz.
Dolayısıyla, ideolojik,
etnik, dini, mezhepsel,
ekonomik ya da kişisel
nedenlerden dolayı, bir
anlık adam sendeciliğe,
ayrılığa ve
gerçeklerden
uzaklaşmaya lüksümüz
yoktur. Her anımızda
sahip olduklarımızı
unutmayıp, gelecek
kuşaklara taşıma
sorumluluğunda
olmalıyız.
Küçük Menderes
Havzası Tarih ve Doğa
Katliamına Hayır
Platformu, kısaca
Havzaplat isebu
sorumluğu özümsemiş
insanların bir araya
gelmesiyle oluşmuştur.
Evrensel değerler
idealinden, siyaset üstü
yapısı, ortak kesişmemiz
doğanın devamlılığında
,hepimizin birlikteliğle
oluşan bu örgütlenme,
sürüdürülebilir de
olmalıdır.
Altını çizerek söylemeliyiz
ki; en başta atanmış ve
seçilmişler, sonrada
dünyanın en özel tarım
havzalarından biri olan bu
toprakların üzerindeki
herkes, sahip olunan
değerler bütününün
sorumluluğunu özümserler
ve bu bilinçle kararların
altına imza atarlar.” Dedi.
Gölcük mahallesi muhtarı
Ferit Aynalı “Bizler de bu
konuda Altın aranmasını
duyduğumuz andan
itibaren bu konuya her
zaman olan tepkimizi
gösterdik ve hala
ÖDEMİŞLİ ÜRETİCİLER YOL MAĞDURU
"
Bıçakçı mahallesinin
üreticilerinden Ali Turan
ise " Yazları Ovacık
yaylasında tonlarca üretim
yapan vatandaşlar olarak
bizleri en çok üzen konu
ise hem Yayla yolunun bir
çok mevkisinin kötü ve
bozuk olması bizleri bir
hayli etkilemektedir.
Burada bizler yetkililerden
bu duruma bir an önce
çare bulunmasını
Ödemiş ilçesine bağlı
Bıçakçılı üreticiler hem
Ovacık yaylasına giden
yolun hem de Bıçakçı
mahallesinin içindeki
yolların bozuk olması
nedeniyle hayatlarının bir
hayli zorlaştığını ifade
ederek yaşanan
olumsuzluğa tepki
gösterdiler.
KÖYÜN
ÜRETİCİLERİNDEN
METİN YAĞCI
"BÜYÜKŞEHİR
KAPSAMINA
GİRDİĞİNDEN BU GÜNE
KADAR YOLLARIMIZ
BERBAT DURUMA
GELDİ."
Ödemiş ilçesine bağlı
Bıçakçı köyünde uzun
yıllardan beri üretim yapan
üreticilerden Metin Yağcı
"Bıçakçı köylüleri olarak
Ovacık yaylasında tüm köy
halkı olarak, uzun yıllardan
beri başta Kestane,
Barbunya, Ceviz gibi,bir çok
ürünleri Türkiye genelinde
büyük illere gönderiyoruz.
Ancak yolların böyle kötü
ve bozuk olması bizleri bir
hayli düşündürmektedir.
"dedi.
Üretici Yağcı ise
konuşmasının
devamında " Bu
yolun sahibi kim ?
onu da
anlıyamadık.
Çünkü İzmir
Büyükşehir
belediyesine bu konudaki
mağduriyetimizi anlatarak
çözüm istiyoruz. Bu konuda
hiç bir şekilde çözüm
bulamıyoruz.Bizler bu
konuda köy halkı üreticileri
olarak bir hayli adeta yol
mağduruyuz." dedi.
Köy halkından Ersan
Gönen "Bizler Köy halkı
olarak, Türkiye genelinde
uzun yıllardan beri üretim
yaparak ülkemize katkı
sağlayan üreticileriz.Ancak
son yıllarda hem Ovacık
yolunun bozukluğu,hemde
Bıçakçı mahallesinin
içindeki bir çok yerin bozuk
ve elverişsiz olması bizleri
bir hayli hayatımızı
etkiliyor."dedi.
KÖY HALKINDAN ALİ
TURAN " MAHALLEMİZİN
BİR ÇOK YERLERİ BOZUK
VE TEHLİKELİ DURUMDA
bekliyoruz. Çünkü burada
yollarımız kötü olduğu
sürece bizlerde burada
üretim yaparken, büyük
zorluklar yaşıyoruz.
Özellikle bu konuda
dışarıdan gelen kamyon
şoförleri bile gelmek
istemiyorlar.Nüfusumuz bir
gösteriyoruz. Bizler burada
verimli topraklarımızın
hiçbir zaman altın
aranarak heba olmasını
asla kabul etmiyoruz. Bu
konudaki mücadelemizi ise
her zaman göstermeğe
devam edeceğiz.” Dedi.
GRUP ZEYTİNLİK
MAHALLESİNDE
BAŞLAYAN
YÜRÜYÜŞÜNÜ
OĞUZLAR MEVKİİNDEKİ
ALTIN ARANMASI
ÇALIŞMASININ
BAŞLADIĞI BÖLGEYE 2
KİLOMETRELİK YOLU
YÜRÜYEREK
TEPKİLERİNİ DİLE
GETİRDİLER.
Zeytinlik mahallesinde
Muhtar Aynalı'nın
kahvehanesinde toplanan
binlerce kişi Doğa
Katliamına Hayır diyerek
tepkilerini dile getirdiler.
Haber : Turgay Konuralp
ÖDEMİŞ'TE GÜREŞCİ ORDUSU
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALARA
DEVAM EDİYOR
Ödemiş'te Gençlik Hizmetleri İlçe
spor müdürlüğü, Ödemiş Halk
Eğitim merkezi ve Ödemiş
Belediyesporun güreşçileri güreş
hocaları İsmail Birlik, Doğan
Turhan nezaretinde
çalışmalarına gece ve gündüz
idmanlarıyla devam ediyor.
TECRÜBELİ GÜREŞ HOCASI
İSMAİL BİRLİK "YAKLAŞIK 70
KİŞİLİK GÜREŞCİ
ORDUSUYLA GECE VE
GÜNDÜZ İDMANLARIYLA
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM
EDİYORUZ."
Takımın uzun yıllardan beri
çalıştırıcılığını başarıyla
sürdüren Güreş hocası İsmail
Birlik "Takımımızda 10 Aralık
2014 tarihinde Bayındır
belediyesi tarafından
düzenlenecek, Bölgesel Güreş
maçlarına hazırlanıyoruz.
Amacımız Yıldız ve Gençler
kategorisinde başarı sağlayarak
ilçemize kupa ve madalya
getirmek istiyoruz." dedi.
GENÇLİK HİZMETLERİ İLÇE
hayli yüksek olmasına
SPOR MÜDÜRÜ CAFER
rağmen yollarımızın bozuk
CEBECİ "KAPALI SPOR
olması yüzünden büyük
SALONUNDA
sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.
GÜREŞCİLERİMİZİN YOĞUN
Üreticilerden Metin Yağcı "
ÇALIŞMALARI DEVAM
Üretim konusunda özellikle EDİYOR."
dışarıdan gelen kamyon
Gençlik Hizmetleri İlçe spor
şoförleri yolların bozuk
müdürü Cafer Cebeci "Gençlik
olmasından bizlere bu
Hizmetleri, İlçe spor müdürlüğü,
konuda şikayetlerini dile
getiriyorlar.Üreticiler olarak ve Ödemiş Halk Eğitim
bünyesinde çalışan güreşci
bir an önce yollarımızın
düzeltilmesini bekliyoruz.Bu ordusu diyebileceğimiz yaklaşık
70 güreşsever kardeşimiz
yollar bir an önce
düzeltilmezse üretim de de burada haftanın belli günlerinde
sıkıntılar yaşamağa devam çalışmalar yaparak önümüzdeki
günlerde yapılacak olan Bayındır
edceeğiz."dedi.
ÜRETİCİ YAĞCI "HER YIL
3 BİN TON KESTANE VE
BİR ÇOK ÜRÜNLERİ TÜM
TÜRKİYE GENELİNE
GÖNDERİYORUZ.”
Üretici Yağcı konuşmasının
devamında "Her yıl başta
Kestane olmak üzere,
çeşitli ürünleri yaz ve kış
Türkiye genelinde tüm
büyük illere
göndermekteyiz. Ancak ne
varki son yıllarda yol
bozukluğunun böyle devam
etmesi biz üreticileri
neredeyse perişan eder
duruma gelmiştir." dedi.
Haber : Turgay Konuralp
www.odemiskentgazetesi.com
3
belediyesinin düzenlediği
Bölgesle Güreş turnuvasına
hazırlanmaktadırlar.Daha sonra
ise 2015 yılında İzmir de
yapılması gereken Güreş
maçlarına hazırlıkları
yapılacaktır." dedi.
GENÇLİK HİZMETLERİ İLÇE
SPOR MÜDÜRÜ CEBECİ
"GÜREŞCİLERİMİZ
İDMANLARDA HIRSLA
ÇALIŞMALARINA DEVAM
EDİYOR."
Gençlik hizmetleri, İlçe spor
müdürü Cafer Cebeci ise "
Kapalı spor salonunda her hafta
değişik katogorilerde,yapılan
Güreş idmanlarıyla
çalışmalarımız Güreş Hocaları,
İsmail Birlik ve İsmail Birlik
nezaretinde, çalışmalar yoğun
bir şekilde devam
etmektedir.Bizlerin amacı
unutulmağa yüz tutan
Güreşciliğin hem ilçemizde
yaşatılması ve bu spor dalına
meraklı gençlerimizi, bunda
yetiştirmek olacaktır."dedi.
GENÇLİK HİZMETLERİ İLÇE
SPOR MÜDÜRÜ CEBECİ
"İLÇEMİZDEN BİR ÇOK
YETENEKLİ GÜREŞCİLERİN
YETİŞMESİNİ SAĞLIYORUZ."
Gençlik Hizmetleri ilçe spor
müdürü Cafer Cebeci “Eskiden
güreşçilerimiz vardı ve bu dalda
bir çok kupalar ve ödüller
alınıyordu. Ancak son yıllarda bu
spor dalına olan unutmuşluğu
gidermek ve bu spor dalına
meraklı gençlerimizi yetiştirmek
için değerli antrenörlerimiz ile
büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.
Haber : Turgay Konuralp
08 Aralık 2014 Pazartesi
TİRE 1922'YE ÇATALCA ÇELMESİ !
ÇATALCASPOR: 1
TİRE1922: 0
Cumartesi günü İstanbul
Silivri'de Çatalcaspor ile lig
mücadelesine çıkan Tire
1922, iki haftadır yaşadığı
kötü gidişi, aldığı yenilgi ile
önleyemedi. Maça etkili
başlayan ve etkili ataklarla
gelip Tire 1922
savunmasına zor anlar
yaşatan ev sahibi takım,
gayretli ataklarının
karşılığını 17. dakikada
gördü. Alp Çakıroğlu, aldığı
pası iyi
değerlendirdi ve
topu ağalara
göndererek
durumu; '10'yaptı.
Karşılaşmanın ilk
yarısında Tire
1922 gol bulmak
adına elinden
geleni yapmaya
çalışsa dasonucu
değiştiremedi. İlk
yarı bu şekilde
sona erdi.
İkinci yarı her iki
takım da kontrollü
bir oyun ortaya
koyarak atakta
bulunmaya çalıştı. Tire 1922
gol yollarında yapmaya
çalıştığı varyasyonlar, ya
rakip defansa ya da ileri uç
oyuncularımızın şansızlığına
takıldı. İkinci yarı gol bulma,
ev sahibi takımın ise
galibiyetini koruma gayreti
içerisinde olması oyunun
zaman zaman sertleşmesine
sebep oldu. Karşılaşmanın
ikinci yarısında 5 olmak
üzere, her iki takımdan
toplamda 6 oyuncuya
hakem sarı kart gösterdi.
Tire 1922 tüm gayretlerine
rağmen, defansında etten
duvar ören ev sahibi Çatalca
gol yemeyince, karşılaşma
bu şekilde sona erdi.
STAT: Silivri Şehir
Stadyumu
HAKEMLER: Murat
Erdoğan **, Çağdaş
Çallıoğlu **, Musa Yılmaz **
ÇATALCASPOR: 25Sercan***, 3-Oğuz***, 5Evren***, 7-Hurşit***, 8Sertaç***, 9-Alp Ertunga****,
53-Muhammed*** (90+2.dk/
11-Erhan), 54-Oğuzhan***,
66-Tayfun***, 67-Okan***
(90.dk/ 28-Murat Işıkdemir),
96-Berk** (65. dk/ 94-Murat
Yılmaz**)
TİRE 1922: 1- Samet**, 2Aykut**, 3-İsmail Can**, 4Anıl**, 5-Serhat** (56.dk/
15-Ozan Arif*), 6-Taha*, 7Feyyaz**, 8-Selçuk**, 9Muhammet Ali**, 10Özcan**, 11- Alparslan
Emre* (83.dk/ 17-Egemen)
SARI KART: Selçuk, Ozan
Arif, Egemen (Tire),
Muhammed, Murt Işıkdemir,
Alp Ertunga (Çatalca)
GOL: Alp Ertunga (17.
dk/Çatalca)
www.guvenemlak.com
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
YILDIZ
OTOPARK
Aylık 40 TL
Banka çalışanları Aylık :35 tl
Günlük : 5 tl
Girdi çıktı : 3,5 tl
Bilgi tel.: 544 15 95
4
ÖDEMİŞ'TE SPOR DOLU HAFTADA
SARAÇOĞLU STADINDA 4 MAÇ
takımına fark atarak lider
bitirmenin sevincini yaşadılar.
Dün oynanan zevkli maçta
maçın gollerini sahanın
yıldızı Yaşar 3 gol attığı
maçta diğer golleri yine
takımın başarılı isimlerinden
golcü Emin atarken, Kırmızı
Lacivertli takım ise rakibi
Selçuk Gençlik spor dan
sadece tek gol yediği maçta
sahadan 5-1 farklı galibiyet
ve gurubu Lider olarak
bitirmenin sevincini yaşadılar.
Ödemiş'te spor dolu hafta da
geçtiğimiz Cumartesi günü
oynanan maçlarda ilk olarak
Ödemiş Belediyespor U-15
takımı ilk yarı ve maçın 2.
devresinde attığı gollerle
adeta rakibi Selçuk
Belevispor'u 15 -0 yenerek
rakibini gol yağmuruna tuttu.
Maça gelen az sayıda seyirci,
U-15 takımının attığı
birbirinden değişik 15 golü
seyretmenin sevincini
yaşarken, maç sonunda ise
Ödemiş Belediyespor U-15
takımı soyunma odasında
büyük mutluluk yaşadılar.
1. AMATÖR KÜME
MAÇINDA ÖDEMİŞ
GENÇLİKSPOR RAKİBİ
SELÇUK EFESSPORA
KENDİ SAHASINDA 4-1
YENİLDİ.
Ödemiş Saraçoğlu stadında
oynanan günün 2. maçında
Ödemiş Gençlik spor ilk
yarıda 1-0 yenildiği maçın 2.
devresinde 3 gol yemesiyle
sahadan 4-1 mağlup
ayrıldılar.
Maçta her iki
takım atak ve
güzel futbol
oynamasına
rağmen, ilk yarıda
B.Ali'nin golü ile
üstünlük
sağlayan Selçuk
Efesspor takımı
bu kez
karşılaşmanın
ikinci yarısında
da girdiği pozisyonlarda
Ubeydullah'ın 2 golü, ve K.
Ali'nin tel golüne karşılık
Ödemiş Gençlik spor dan
tek gol Mehmet'in
ayağından gelmesiyle
birlikte Selçuk Efesspor
zorlu deplasman maçında
rakibi Ödemiş Gençlikspor u
4-1 farklı yenerek hanesine
3 puanı kaptılar.
GÜNÜN SON MAÇINDA
ÖDEMİŞ GENÇLİK U-14
RAKİBİ
TORBALISPOR'
U Ü 2-1 YENDİ.
Ödemiş
Saraçoğlu
stadında
Cumartesi
gününün son
maçında U14
kategorisi
maçında Ödemiş Gençlikspor
Torbalıspor U-14 takımını ilk
yarı ve karşılaşmanın 2.
devresinde attığı 2 golle
sahadan 3 puan alarak
ayrıldılar.
PAZAR GÜNÜ
KARŞILAŞMASINDA
ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR
U-17 TAKIMI RAKİBİ
SELÇUK GENÇLİK
TAKIMINI 5-1 YENEREK
GURUBU LİDER BİTİRDİ.
Dün oynanan günün tek
maçında Ödemiş
Belediyespor U-17 takımı
üstün oynadığı maçta rakibi
Selçuk Gençlikspor U-17
takımını ilk yarıda ve 2.
yarıda attığı
goller ile 5-1
yenerek grup ta
34 puan ile en
yakın rakibi
Tirespor 1922
TAKIMIN BAŞARILI
ÇALIŞTIRICISI YILMAZ
HORASANLIOĞLU
"GRUPTAN LİDER OLARAK
ÇIKTIĞIMIZ İÇİN
SEVİNÇLİYİZ."
Oynanan son maçta 5-1 gibi
farklı bir galibiyet aldıklarını
ifade eden Ödemiş
Belediyespor U-17 takımı
çalıştırıcısı Antrenör
Horasanlıoğlu "Ödemiş
Belediyespor U-17 takımı
olarak grubun son maçında
Selçuk Gençlik takımı
karşısında ilk yarıda ve 2.
devrede üstün oynayan
takımımız Ödemiş
Belediyespor U-17 takımı
oyuncuları başarılı bir maç
çıkararak grupta lider takım
olarak çıkmıştır. Takım
oyuncularını gönülden
kutluyorum." dedi.
Haber : Turgay Konuralp
Download

08-12-2014 Tarihli Kent Gazetesi