SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Neden spor ve toplumsal cinsiyet?
1. Hafta Ödev İçeriği
1. Derleme makale/kitap bölümü değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazınız. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç sayfadan fazla
olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz:
-
Konu kapsamı
-
Konunun önemi
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız).
Terimler sözlüğü: Makalede bilmediğiniz, anlayamadığınız ya da makale konusu ile ilgili önemli olan
terimleri makale değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak
gösteriniz.
Koca, C., & Bulgu, N. (2005). Spor ve toplumsal cinsiyet: Genel bir bakış. Toplum ve Bilim, 103, 163184.
Gertrud Pfister (2010): Women in sport – gender relations and future perspectives, Sport in Society,
13:2, 234-248
2.Araştırma makalesi değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazıyorsunuz. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç
sayfadan fazla olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz. Başlıkların altına
sadece makalede var olan bilgileri yazmayın. Her bir başlığı birbiriyle ilişkili ve neden tercih edildiğini
tartışarak yazın. Örneğin, kuramsal çerçeve araştırma problemine ne boyutuyla uygun? Veri toplama
yöntemi araştırma problemine ne derece uygun? Bulgular araştırma problemine ne derece cevap
veriyor? Gibi soruları her bir başlık için düşünerek değerlendirmenizi yazınız.
-
Araştırma problem/soruları
-
Kuramsal (kavramsal) çerçeve
-
Veri toplama yöntemi / Örneklem belirleme yöntemi
-
Veri analizi yöntemi
-
Bulgular/sonuç
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız)
Terimler sözlüğü: Makalede bilmediğiniz, anlayamadığınız ya da makalede önemli olduğunu
düşündüğünüz terimleri makale değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara
kaynak gösteriniz.
Koca, C. & Attencio, M. (2010). Analysis of masculine identity construction in physical education
context: Communities of masculine practice perspective. Gender and Education, 23, 1, 59-72.
Koca, C., & Demirhan, G. (2005). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi.
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16, 4, 200-228.
3. Reklam analizi:
Yukarıdaki makale değerlendirmelerini yaptıktan sonra toplumsal cinsiyet ve spor ilişkisine dair temel
kavramlar, ilgili kuramsal yaklaşımlar ve bir araştırmada toplumsal cinsiyet analizinin nasıl yapıldığı
hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu bilgilerinizi kullanrak ilk ders kapsamında izlemiş olduğunuz
Potanın Perileri reklamını değerlendirdiğiniz en az bir en fazla iki sayfalık bir yazı yazınız.
SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Feminist kuramlar
2. Hafta Ödev İçeriği
1. Konu değerlendirme:
Liberal, radikal ve post-yapısalcı feminizm kuramlarının değerlendirmesini aşağıdaki sorular temelinde
yapınız. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç sayfadan fazla olmasın. Lütfen metin içinde kaynakları
ve kaynakçayı gösteriniz.
-
Her üç yaklaşımın ortaya çıkışındaki tarihsel koşulları göz önünde tutarak, aralarındaki
temel farklar ve odaklandıkları alanlar nelerdir?
-
Spor alanında feminist kuramlar temelinde yürütülen araştırmalar nasıl bir ihtiyacı
karşılamaktadır? Nedenleri ile belirtiniz.
Terimler sözlüğü: Okuduğunuz kitap bölümlerinde konu ile ilgili önemli olan üç terimi bölüm
değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
2. Araştırma makalesi değerlendirme:
Feminist araştırmacıların sıklıkla tartıştığı konulardan biri kadınların aerobik egzersiz sınıflarına
katılımlarının sonuçlarının ne olduğuna dairdir. Aşağıda belirtilen iki makalede de araştırmacılar bu
tartışmaları sürdürmektedir. Lütfen her iki makaleyi dikkatlice okuyunuz ve kadınların aerobik
egzersize katılımlarının her iki çalışmanın bulguları açısından tartışınız. Araştırmaların bulgularını her
iki çalışmanın yaslandığı kuramlar temelinde tartışırken, kişisel yorumlarınızı ve eleştirilerinizi belirtiniz.
Terimler sözlüğü: Makalelerde konu ile ilgili önemli olan üç terimi makale değerlendirmenizin altına
tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
- Collins, L. H. (2002). Working Out the Contradictions Feminism and Aerobics. Journal of Sport and
Social Issues, 26, (1) 85-109.
- Hacısoftaoğlu, İ., Bulgu, N. (2012) Kadınlar ve Egzersiz: Spor Merkezlerinde Aerobik Egzersizin
Çatışmalı Anlamları, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 23(4), 177-194
SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Sporda toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel gelişimi
3. Hafta Ödev İçeriği
1. Derleme makale/kitap bölümü değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazınız. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç sayfadan fazla
olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz:
-
Konu kapsamı
-
Konunun önemi
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız).
- Hall, A. (2002). The discourse of gender and sport: from femininity to feminism. In S. Scraton & A.
Flintoff (eds.), Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp:6-16.
- Hovden, J. & Pfister, G. (2006). Gender, power and sport. Nordic Journal of Women’s Studies, 14(1),
4-11.
Terimler sözlüğü: Okuduğunuz kitap bölümünde konu ile ilgili önemli olan üç terimi bölüm
değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
2. Tartışma
Tarih boyunca spor dalları toplumsal cinsiyetlendirilerek bazıları kadınlar için bazıları erkekler için
uygun görülmekte. Örneğin voleybol bir “kadın sporu”, boks-futbol ise erkek sporu olarak
adlandırılmakta. Pfister’ın (2010) makalesinden hareketle spor dallarının toplumsal cinsiyetlendirilme
nedenlerini tartışınız. Tartışırken, “spor dallarının cinsiyete özgü kategorileştirilmesi neye hizmet
etmekte ve ne tür sonuçlar doğurmakta?” sorusuna yanıt arayınız. Bunun için 2014 yılında yayımlanan
en az bir makaleden yararlanınız. Yararlandığınız makaleyi/makaleleri lütfen 26 Ekim Pazar gününe
kadar sbt688 mail grubunda paylaşınız.
- Pfister, G. (2010). Women in sport – gender relations and future perspectives. Sport in Society:
Cultures, Commerce, Media, Politics, 13(2), 234-248.
SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Spor ve medya
4. Hafta Ödev İçeriği
1. Araştırma makalesi değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazıyorsunuz. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç
sayfadan fazla olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz. Başlıkların altına
sadece makalede var olan bilgileri yazmayın. Her bir başlığı birbiriyle ilişkili ve neden tercih edildiğini
tartışarak yazın.
-
Araştırma problem/soruları
-
Kuramsal (kavramsal) çerçeve
-
Veri toplama yöntemi
-
Veri analizi yöntemi
-
Bulgular/sonuç
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız)
Terimler sözlüğü: Okuduğunuz makalelerde konu ile ilgili önemli olan üç terimi bölüm
değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
- Arslan, B. & Koca, C. (2006). Kadın sporcuların yer aldığı günlük gazete haberlerinin sunum biçimine
dair bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 1-10.
- Hacısoftaoğlu, İ. & Koca,C. (2011). Spor medyasında hegemonik erkekliğin (yeniden) üretimi:
Delikanlı gibi yaşayın, delikanlı gibi oynayın. İçinde İ. Erdoğan (ed.), Medyada hegemonik erkeklik ve
temsil. İstanbul: Kalkedon Yayınları, 69-94.
2. İnceleme
29 Ekim 2014 - 2 Kasım 2014 tarihleri arasında günlük yayımlanan üç gazetesinin spor sayfasını
toplumsal cinsiyet bakış açısıyla inceleyeniz. İncelemenizi aşağıdaki başlıklar temelinde raporlaştırınız
ve ardından bulgularınızı tartışarak, genel değerlendirmenizi yapınız:
•
•
•
•
•
Kadın ve erkek sporculara ait haberlerin sayısı/yüzdesi nedir?
Kadın ve erkek sporculara ait görsellerin sayısı/yüzdesi nedir?
Kadın sporcular hakkında çıkan haberlerin konusu, kullanılan dil ve metaforlar nelerdir?
Spor sayfasında köşe yazarı olan yazarların cinsiyetleri, yazdıkları konular nelerdir?
Spor sayfalarındaki cinsiyetçi söylem örnekleri nelerdir?
SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Spor kurumlarında toplumsal cinsiyet
5. Hafta Ödev İçeriği
1. Araştırma makalesi değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazıyorsunuz. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç
sayfadan fazla olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz. Başlıkların altına
sadece makalede var olan bilgileri yazmayın. Her bir başlığı birbiriyle ilişkili ve neden tercih edildiğini
tartışarak yazın.
-
Araştırma problem/soruları
-
Kuramsal (kavramsal) çerçeve
-
Veri toplama yöntemi
-
Veri analizi yöntemi
-
Bulgular/sonuç
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız)
Terimler sözlüğü: Okuduğunuz makalelerde konu ile ilgili önemli olan üç terimi bölüm
değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
- Koca, C. (2011). Spor kurumlarının yönetim kademelerinde kadınların temsili. Hacettepe Üniversitesi
Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 1-12.
2. Tartışma
Ders okumaları kapsamında spor kurumlarında kadınların temsilini tartışınız. Çalışmanızı 2010-2014
arasında yayımlanan en az iki makale ile zenginleştiriniz. Çalışmanız aşağıdaki sorulara yanıt üretmeli
ve iki sayfadan az üç sayfadan fazla olmamalıdır.
1. Uluslararası ve ulusal spor kurumlarında kadınların temsilinin, erkeklerden az olmasının nedenleri
nelerdir? Kadınların spor kurumlarındaki temsilinin düşük olmasının bir nedeninin sayısal ve kültürel
olarak erkek egemenliği olması ne anlama gelmektedir?
2. Spor kurumlarındaki sporcu/antrenör/yönetici kademelerindeki temsiliyeti toplumsal cinsiyet
politikaları temelinde değerlendirdiğinizde, alınan kararlar ile uygulama arasında ne tür farklılıklar
bulunmaktadır?
SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Beden eğitimi ve toplumsal cinsiyet
6. Hafta Ödev İçeriği
1. Araştırma makalesi değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazıyorsunuz. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç
sayfadan fazla olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz. Başlıkların altına
sadece makalede var olan bilgileri yazmayın. Her bir başlığı birbiriyle ilişkili ve neden tercih edildiğini
tartışarak yazın.
-
Araştırma problem/soruları
-
Kuramsal (kavramsal) çerçeve
-
Veri toplama yöntemi
-
Veri analizi yöntemi
-
Bulgular/sonuç
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız)
With-Nielsen, N. & Pfister, G. (2011). Gender constructions and negotiations in physical education:
case studies. Sport, Education and Society, 16, 5, 645-664.
Terimler sözlüğü: Okuduğunuz makalelerde konu ile ilgili önemli olan üç terimi bölüm
değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
2. Tartışma
Okul beden eğitimi alanında yapılan çalışmalar, erkekliğin inşasında beden eğitimi derslerinin ve spor
etkinliklerinin önemli bir işleve sahip olduğunu, kız öğrencilerin sessiz ve görünmeyen bedenler olarak
var olmaya çalıştıklarını göstermektedir (Koca, 2006; Koca ve Demirhan, 2005). Bu bağlamda
kadınlığın ve erkekliğin inşasında beden eğitimi derslerinin etkisini, nedenlerini ve sonuçlarını aşağıda
belirtilen kaynaklar temelinde lütfen tartışınız. Çalışmanız iki sayfadan az üç sayfadan fazla
olmamalıdır.
- Koca, C., & Demirhan, G. (2005). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal cinsiyetin yeniden
üretimi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16, 4, 200-228.
- Koca, C. (2006). Beden eğitimi ve spor alanında toplumsal ve kültürel yeniden üretim. Doktora Tezi.
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Erkeklik okumaları ve sporda erkeklik çalışmaları
7. Hafta Ödev İçeriği
1. Araştırma makalesi değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazıyorsunuz. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç
sayfadan fazla olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz. Başlıkların altına
sadece makalede var olan bilgileri yazmayın. Her bir başlığı birbiriyle ilişkili ve neden tercih edildiğini
tartışarak yazın.
-
Araştırma problem/soruları
-
Kuramsal (kavramsal) çerçeve
-
Veri toplama yöntemi
-
Veri analizi yöntemi
-
Bulgular/sonuç
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız)
- Bulgu, N. (2012). Futbolda şiddetin erkeklik anlamları. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi,
23 (4), 207–219.
Terimler sözlüğü: Okuduğunuz makalelerde konu ile ilgili önemli olan üç terimi bölüm
değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet
Homofobi ve spor
1. Makale değerlendirme:
Lütfen değerlendirmenizi word dosyasına yazıyorsunuz. Değerlendirmeniz iki sayfadan az üç
sayfadan fazla olmasın. Değerlendirmenizi aşağıdaki başlıklar altında sununuz. Başlıkların altına
sadece makalede var olan bilgileri yazmayın. Her bir başlığı birbiriyle ilişkili ve neden tercih edildiğini
tartışarak yazın.
-
Araştırma problem/soruları
-
Kuramsal (kavramsal) çerçeve
-
Veri toplama yöntemi
-
Veri analizi yöntemi
-
Bulgular/sonuç
-
Kişisel yorumlarınız/eleştirileriniz (lütfen kanıta dayalı yapınız)
Norman, L. (2011). Gendered homophobia in sport and coaching: Understanding the everyday
experiences of lesbian coaches. International Review for the Sociology of Sport 1–19.
doi: 0.1177/1012690211420487
Terimler sözlüğü: Okuduğunuz makalelerde konu ile ilgili önemli olan üç terimi bölüm
değerlendirmenizin altına tanımlarıyla birlikte yazınız. Lütfen tanımlara kaynak gösteriniz.
2. Tartışma:
Okuduğunuz kaynaklar temelinde sporda heteroseksizm ve homofobi ilişkisini tartışınız. Lütfen
tartışmanızı spor alanında heteroseksizmin nasıl üretildiği ve homofobi ile bağlantısı temelinde
yapınız. Çalışmanızı 2010-2014 arasında yayımlanan en az bir araştırma makalesi ile zenginleştiriniz.
Tartışmanız iki sayfadan az üç sayfadan fazla olmasın. Lütfen metin içinde kaynakları ve kaynakçayı
gösteriniz.
Yararlanabileceğiniz kaynaklar:
- Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical Activity (2012).
Seeing the Invisible, Speaking about the Unspoken.
- Griffin, P. (2002). Changing the game: Homophobia, sexism and lesbians in sport. In S. Scraton & A.
Flintoff (eds.), Gender and Sport: A Reader. Routledge: London. pp:193-208.
Download

SBT 688 Spor ve Toplumsal Cinsiyet Neden spor ve toplumsal