TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı
Tek Düzen Muhasebe Birimi
MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR
MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR
AVANS HESAPLARI
159-Verilen Sipariş Avansları Hesabı(Stoklar)
195-İş Avansları Hesabı
196-Personel Avansları Hesabı
259-Verilen avanslar Hesabı
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı(Stoklar)
Verilen sipariş avansları hesabı, yurt içinden ya
da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe
bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans
ödemeleri ve açılan akreditiflerin izlenmesi için
kullanılır.
Verilen avansların 1 AY İÇİNDE kapatılması gerekir.
AVANS VERİLMESİ MUHASEBE KAYDI
AVANS KAPATMA MUHASEBE KAYDI
195 İŞ AVANSLARI
İş avansları hesabı, işletme adına mal ve hizmet satın
almak üzere gider ve ödemeleri yapacak personele verilen
avansların izlenmesi için kullanılır. İşletme adına mal ve
hizmet satın almak ve benzeri giderleri yapmak üzere
personele verilen avanslar bu hesaba borç, ödemenin şekline
göre ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
196 PERSONEL AVANSLARI
Personel avansları hesabı, personele maaş, ücret
ve yolluk karşılığı verilen avansların izlenmesi için
kullanılır.
Personele maaş ve ücretlerine karşılık verilen
avanslar bu hesaba borç, ödemenin şekline göre ilgili
hesaplara alacak kaydedilir.
259 VERİLEN AVANSLAR HESABI
Verilen avanslar hesabı, yurt içinden veya
yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen
maddi duran varlıklarla ilgili avans ödemeleri ve
bu amaçlarla açtırılan akreditiflerin izlenmesi için
kullanılır.
AVANS İŞLEMLERİNDE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutarı
ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında
belirtilmemiş olması halinde avanslarda 1 ay,
Kredilerde 3 ay içinde muhasebe yetkilisine vermek
ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür.
AVANS İŞLEMLERİNDE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Mutemetler, mali yılın sonunda avanslarda bir
aylık, kredilerde üç aylık sürenin dolmasını
beklemeksizin, mahsubunu yapmadıkları harcamalara
ait belgeleri muhasebe yetkilisine verip, artan tutarı iade
ederek hesabını kapatmakla yükümlüdürler.
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
Alınan sipariş avansları hesabı, işletmenin satış
amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile
ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlenmesi için
kullanılır.
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
340.01 hasta tedavi avansları
340.02 muhasebe yetkilisi mutemet avansı
340.03 sosyal güvenlik kurumundan alınan tedavi
avansları (GLOBAL BÜTÇE AVANSLARI)
340.09 alınan diğer avansları hesabı
DİKKAT!!!
Aynı anda hem 340.03 hesabının alacak bakiyesi Hem
de 120.05 hesabının borç bakiyesi olamaz !!!
Gelir
tahakkuklarının
muhasebeleştiği
mahsuplaşma işlemini yapmayı unutmayınız…
anda
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI
Sayım ve tesellüm noksanları hesabı, yapılan
sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan
çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıkların, nedenleri
belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi
için kullanılır.
AMORTİSMANLAR
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık
tesislerinin, amortismana tabi maddi duran varlıklarda
yer alan tutarları aşmayacak şekilde amortisman
ayırmaları gerekmektedir.
AMORTİSMANLAR
Sağlık tesisleri bazında amortismana tabi maddi duran
varlıklar için hesap alt kodları itibariyle yapılan
incelemede, kayıtlı maddi duran varlık tutarından daha
fazla amortisman ayrılmıştır.
AMORTİSMANLAR
HATALI KAYIT ÖRNEKLERİ
Hesap Kodu
251
253.02.01
253.02.06
253.03.01
253.03.05
Hesap Adı
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Hesabı
Tarım ve Ormancılık
Makineleri ve Aletleri
Posta Makineleri
MDV
Sağlık Tesisleri
MDV Kayıtlı
Birikmiş
Bazında Fazla
Değer
Amortisman Ayrılan Amortisman
Toplamı
Toplamı
Tutarları
0,00 4.020.979,69
4.020.979,69
39.467,92 1.423.536,31
1.384.068,39
13.056,18
704.996,72
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme
3.218.657,39 14.635.255,54
Cihaz ve Araçları
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı
28.585.712,52 29.540.962,35
Kullanılan Cihazlar ve Aletler
691.940,54
11.416.598,15
955.249,83
AMORTİSMANLAR
Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde hurdaya
ayırdıkları maddi duran varlıklarına ilişkin olarak
doğrudan ilgili MDV hesabından çıkış yapıldığı tespit
edilmiş olup, 294 -Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi
Duran Varlıklar Hesabı ile 299 -Birikmiş Amortisman
Hesabı kullanılması gerekmektedir.
AMORTİSMANLAR
HURDAYA AYIRMA MUHASEBE KAYDI
HESAP ADI
BORÇ
294.02 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar
xxx
257 Birikmiş Amortismanlar
xxx
ALACAK
255 Demirbaşlar Hesabı
xxx
299.01 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
xxx
KİRA İŞLEMLERİ
Kira bedelleri ile bu alanlara ait elektrik, su ve
ısınma giderlerinin mevzuata ve sözleşme hükümlerine
uygun şekilde , tam ve zamanında tahsil edilmesi
gerekmektedir.
KİRA İŞLEMLERİ
Kira sözleşmesinde elektrik,su ve ısınma
giderlerinin kim tarafından ödeneceğine ilişkin açık bir
düzenleme yer almasa bile Borçlar Kanunu hükümleri
ve kira işlemleri ile ilgili yerleşik uygulamalar bu tür
giderlerin kiracı tarafından ödenmesini gerektirmektedir.
KİRA İŞLEMLERİ
Kira gelirleri direk olarak 649.03.02.02 nolu hesaba alıp
800.09.04.02 taşınmaz kira gelirleri ve 805 Gelir Yansıtma
Hesabına kaydının yapılması gerekmektedir.
336.17 kira emanetleri hesabı kullanılacaksa bile çok
uzun bir süre bu hesapta bekletilmemesi ve gelir hesabına
aktarımı yapılmalıdır.
Kira gelirlerinin emanet hesaplarda kalması durumunda Bütçe
geliri olarak kaydedilmesi gereken tutarlar gelire yansıtılmamakta
bu durum ödenecek yükümlülüklerinde eksik hesaplanmasına
sebebiyet vermektedir.
KİRA İŞLEMLERİ
KİRA İŞLEMLERİNDE YAPILAN KAYIT
HESAP ADI
102 Bankalar Hesabı
BORÇ
xxx
xxx
336.17 Kira Emanetleri
336.17 Kira Emanetleri
xxx
649.03.02.02 Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerden Elde Edilen Kira gelirleri
805 Gelir Yansıtma Hesabı
800 Bütçe Gelirleri Hesabı
ALACAK
xxx
xxx
xxx
121 ALACAK SENETLERİ
Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren sağlık
tesislerinin sunmuş oldukları hizmetler
neticesinde
senede bağlanmış alacakların izlenmesi için 121 Alacak
Senetleri Hesabı kullanılır.
121 ALACAK SENETLERİ
121 Alacak Senetleri Hesabında devrederek bugüne
gelmiş
belli
bir
miktar
alacağın
bulunduğu
görülmektedir.
Bu alacağın takip ve tahsilinin yapılmadığı ya da
mevzuatlarca izin verildiği ölçüde terkininin yapılmadığı
görülmektedir.
121 ALACAK SENETLERİ
Bu alacakların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usul Hakkındaki Kanun uyarınca zamanaşımını durduran ve
kesen haller dışında tahsil zaman aşımına uğradığı veya
uğrayacağı kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu kanunun 102. maddesinde ’’Amme alacağı,
vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı
başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına
uğrar….’’ denilerek zamanaşımı süresi ile alakalı düzenleme
yapılmıştır..
121 ALACAK SENETLERİ
Bu nedenle alacağın takip tahsilinin sağlanması,
alacağın zaman aşımında uğratılmasında sorumluluğu
bulunan görevlilerin sorumluluğuna ilişkin işlemin tesis
edilmesi gerekmektedir.
Başbakanlık Genelgesi ve diğer genelgeler
tahsil kabiliyeti kalmayan alacaklar var
mevzuata uygun olduğu sürece terkin
sonuçlarının
muhasebeleştirilmesi
gerekmektedir
çerçevesinde
ise bunların
edilmesi ve
raporlanması
134 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLARDAN ALACAKLAR
İşletmeler arası malî borçlardan alacaklar hesabı,
ilgili mevzuatına dayanılarak nakit olarak verilen
borçlardan kaynaklanan alacakların ve bu alacaklara
karşılık nakden yapılan tahsilatlar ile işletme aleyhine
silinen tutarların izlenmesi için kullanılır.
134 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLARDAN ALACAKLAR
1) İşletmeler arası borç verme işlemlerinden doğan
alacaklar bu hesaba borç, 103 Verilen Çekler ve
Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara
alacak kaydedilir.
134 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLARDAN ALACAKLAR
2)
- Borç ilgili kurumdan tahsil edildiğinde 102
borç ,134 hesabı alacak çalıştırılır.
- Karşılıksız hale geldiğinde ilgili gider hesabı
borç,134 hesabı alacak çalıştırılarak hesap kapatılır.
303 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLAR
İşletmeler arası malî borçlar hesabı, ilgili mevzuatına
dayanılarak kurumlar arası nakit olarak alınan
borçlardan kaynaklanan tutarların izlenmesi için
kullanılır.
1) İşletmeler arası borç işlemlerinden doğan borçlar bu
hesaba alacak, 102 hesabına borç kaydı yapılır.
303 İŞLETMELER ARASI MALÎ BORÇLAR
2)
- İlgili kurum borcu ödediğinde 303 hesabına borç,
103 hesabına alacak kaydı yapılır.
- Karşılıksız hale geldiğinde 303 hesabına borç ,
ilgili gelir hesabına alacak yapılarak muhasebeleştirilir.
DİĞER HUSUSLAR
Birliğe bağlı ve birlikler arası sağlık tesislerinin
birbirlerinden hizmet alımları ile ilgili muhasebe
kayıtlarının farklı durumlarda nasıl yapılması
gerektiği konusunda TDMS üzerinden 19.09.2014
tarihinde duyuru yapılmıştır.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu