13.05/33
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :16/01/2014 - 45
Karar Tarihi ve No
:16/01/2014 - 573
Toplantı Yeri
VAN
Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Bolalan Köyü, İncekaya Mezrasında bulunan ve tapuda, 2
pafta, 119-120 parsellerde yer alan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olan Hüseyin Dede
(Bapiri Kal) Zaviye ve Türbesinin tesciline ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 18.09.2013 tarih ve 181722 sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu uzmanlarının hazırlamış olduğu 13. 01.2014 tarih ve 01 sayılı uzman raporu
okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Bolalan Köyü, İncekaya Mezrasında bulunan ve tapuda, 2
pafta, 119-120 parsellerde yer alan mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olan Hüseyin Dede
(Bapiri Kal) Zaviye ve Türbesinin tesciline ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşımasından dolayı aynı Kanun’un
7. Maddesine göre taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 2863 sayılı Yasanın 18.
maddesi ile 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı gereğince I. Grup yapı olarak
belirlenmesine karar verildi.
Download

Bitlis İli Tatvan İlçesi Hüseyin Dede