T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No. : 20.05.2014 - 87
Karar Tarihi ve No. : 20.05.2014 - 2201
Dosya No
: 21.07.130
Toplantı Yeri
DİYARBAKIR
Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bahçekaşı (Axurlar) Köyü sınırları dâhilinde bulunan
Çiyaye Hole Yerleşmesi tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 13.02.2014 gün ve 580 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi,
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda:
Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Bahçekaşı (Axurlar) Köyü sınırları dâhilinde ekli 1/1000 ölçekli
kadastral haritada sınırları belirlendiği şekli ile Çiyaye Hole Yerleşim Alanı: “Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden; 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.
Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline:
Çiyaye Hole Yerleşim Alanının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun
17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik
sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I.
Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.
ASLI GİBİDİR
Download

Diyarbakır - Ergani - Bahçekaşı (Axurlar)